Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 382 oraz z 2021 r. poz. 441) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika, maksymalna liczba krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, oznacza liczbę krów mlecznych:

1) rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w budynku z wydzielonymi sekcjami dla krów mlecznych różnych rolników - w przypadku gdy ten budynek ma wydzielone sekcje;

2) wszystkich rolników utrzymujących krowy w budynku bez wydzielonych sekcji dla krów mlecznych różnych rolników, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w takim budynku - w przypadku gdy ten budynek nie ma wydzielonych sekcji.",

b)
ust. 4a i 5 otrzymują brzmienie:

"4a. Zmianą skutkującą koniecznością zmiany informacji, o której mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. c załącznika nr 1 do rozporządzenia, nie jest utrzymywanie loch w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym lub odstąpienie od utrzymywania loch w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym;

2) pkt 4 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia, nie jest zmiana maksymalnej liczby krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, gdy wynika ona z tego, że krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika;

3) pkt 6 lit. c załącznika nr 1 do rozporządzenia, nie jest zmiana sposobu utrzymywania z pojedynczego na grupowy lub z grupowego na pojedynczy oraz wskazanie plenności maciorek.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu udostępnionym przez Agencję, oświadczenie sporządzone w roku składania wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej o tym, że w planie poprawy dobrostanu zwierząt nie zaszły zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b oraz pkt 6 lit. b i c załącznika nr 1 do rozporządzenia, które zawiera również oświadczenie, że:

1) lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym albo są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym - w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c;

2) zmiana maksymalnej liczby krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, wynika z tego, że krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika, oraz wskazanie, czy w tym budynku są wydzielone sekcje dla krów mlecznych będących w posiadaniu różnych rolników - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b;

3) nastąpiła zmiana sposobu utrzymywania z pojedynczego na grupowy lub z grupowego na pojedynczy, oraz wskazanie plenności maciorek - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3.",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, jest składane w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2:

1) pkt 1 lit. a i c - wraz z wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej;

2) pkt 1 lit. b i d, pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 - przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.";

2)
w § 8:
a)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 5 lub 6, lub w ramach wariantu innego niż warianty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c, nie dokonał czynności, o której mowa w § 3 ust. 5, w terminie określonym w ust. 5 lub 6 lub w § 3 ust. 5a pkt 2 lub przekazał niekompletne informacje, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub przekazania tych informacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub przekazał już te informacje.",

b)
ust. 10a otrzymuje brzmienie:

"10a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 10, rolnik dokonuje przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a w przypadku zwierząt objętych wymogami wariantów w trakcie okresu realizacji wymogów - przed upływem 7 dni od dnia objęcia ich tymi wymogami.",

c)
w ust. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli rolnik nie dokonał zgłoszeń, o których mowa w ust. 10, w terminie, o którym mowa w ust. 10a:",

d)
dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

"13. W przypadku zgłoszenia w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zmiany typu użytkowego bydła lub zmiany kierunku użytkowania bydła w typie użytkowym kombinowanym w odniesieniu do zwierząt objętych wymogami wariantu po upływie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a w odniesieniu do zwierząt objętych wymogami wariantów w trakcie okresu realizacji wymogów - po upływie 7 dni od dnia objęcia ich tymi wymogami:

1) płatność dobrostanowa nie przysługuje do krów, w odniesieniu do których ta zmiana miała miejsce;

2) zwierzęta, w odniesieniu do których ta zmiana miała miejsce, są objęte wymogami wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.";

3)
w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zwierząt, których zmarły rolnik nie posiadał w dniu swojej śmierci, a w odniesieniu do których płatność dobrostanowa zostałaby mu przyznana.";

4)
w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zwierząt, których rolnik, o którym mowa w ust. 1, nie posiadał w dniu wystąpienia zdarzenia wskazanego w ust. 1, a w odniesieniu do których płatność dobrostanowa zostałaby mu przyznana.";

5)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. Złożenie wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej po dniu 14 marca 2023 r. jest niedopuszczalne.";

6)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2 w pkt 1 w lit. d, w pkt 2 w lit. d i w pkt 4 w lit. d oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "budynkach inwentarskich" zastępuje się wyrazami "pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, ";
7)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2:
a)
w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) maksymalnej liczby krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, a w przypadku gdy krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika - również tego, czy w budynku są wydzielone sekcje dla krów mlecznych będących w posiadaniu różnych rolników, ",

b)
w pkt 6 w lit. c po wyrazach "utrzymywanych pojedynczo" dodaje się wyrazy "oraz plenności maciorek";
8)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ust. 5 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "budynkach inwentarskich" zastępuje się wyrazami "pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta";
9)
załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "płatnością dobrostanową", w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi przed dniem 15 marca 2021 r.:
1)
i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
i zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych - w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 9 i 10, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  3. 
Do przyznawania, wypłaty i zwrotu płatności dobrostanowej, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2021 r.:
1)
i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
i zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych - w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 9 i 10 oraz ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  4. 
W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia płatność dobrostanowa nie została przyznana do zwierząt, w odniesieniu do których spadkobierca, zapisobierca windykacyjny lub następca prawny rolnika nie spełnia warunku określonego w § 9 ust. 1 pkt 1 lub § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, a zgodnie z § 9 lub 10 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem spadkobierca, zapisobierca windykacyjny lub następca prawny rolnika spełnia warunki wstąpienia do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności dobrostanowej na miejsce tego rolnika, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienia z urzędu decyzję w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej z zastosowaniem przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem § 9 lub 10 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI DOBROSTANOWEJ

Rodzaj uchybienia Współczynnik dotkliwości uchybienia Współczynnik trwałości uchybienia Iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości
odwracalna krótkotrwała odwracalna długotrwała nieodwracalna
Wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach i wariant 1.3. Dobrostan loch - dostęp do wybiegu
1. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni 16% 1,25 - - 20%
2. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 32% 1,25 - - 40%
3. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 64% 1,25 - - 80%
4. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 80% 1,25 - - 100%
5. Liczba wszystkich loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - więcej niż o 5% 80% 1,25 - - 100%
6. W przypadku nieoznakowania kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i niezarejestrowania wszystkich loch w gospodarstwie rolnym, suma liczby loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz loch bez takiego oznakowania i zarejestrowania w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% 32% 1,25 - - 40%
7. W przypadku nieoznakowania kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i niezarejestrowania wszystkich loch w gospodarstwie rolnym, suma liczby loch, oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz loch bez takiego oznakowania i zarejestrowania w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - więcej niż o 5% 80% 1,25 - - 100%
8. Oznakowanie świni innej niż locha kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanie tej świni jako locha zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 80% 1,25 - - 100%
9. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.2 16% 1,25 - - 20%
10. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.2 32% 1,25 - - 40%
11. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.2 64% 1,25 - - 80%
12. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.2 80% 1,25 - - 100%
13. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - więcej niż o 5%, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.2 80% 1,25 - - 100%
Wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach i wariant 1.4. Dobrostan tuczników - dostęp do wybiegu
1. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni 16% 1,25 - - 20%
2. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 32% 1,25 - - 40%
3. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale krócej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 64% 1,25 - - 80%
4. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 80% 1,25 - - 100%
5. Liczba wszystkich tuczników i warchlaków w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - więcej niż o 5% 80% 1,25 - - 100%
6. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych 16% 1,25 - - 20%
w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.1
7. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.1 32% 1,25 - - 40%
8. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.1 64% 1,25 - - 80%
9. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.1 80% 1,25 - - 100%
10. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - więcej niż o 5%, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.1 80% 1,25 - - 100%
Wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach
1. Powierzchnia bytowa kojca dla loch lub loszek po pokryciu, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku nie więcej niż 5% tych zwierząt 8% 1,25 - - 10%
2. Powierzchnia bytowa kojca dla loch lub loszek po pokryciu, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% tych zwierząt 16% 1,25 - - 20%
3. Powierzchnia bytowa kojca dla loch lub loszek po pokryciu, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% tych zwierząt 40% 1,25 - - 50%
4. Powierzchnia bytowa kojca dla loch lub loszek po pokryciu, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 20% tych zwierząt 80% 1,25 - - 100%
5. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, dla grup technologicznych świń innych niż objęte wymogami wariantu, w przeliczeniu na jedną sztukę, nie jest zgodna z odpowiednimi obowiązkowymi wymogami ustanowionymi zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia nr 1306/2013 lub innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami wynikającymi z prawa krajowego, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.2 16% 1,25 - - 20%
Wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach
1. Powierzchnia bytowa kojca dla warchlaków lub tuczników utrzymywanych grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku nie więcej niż 5% tych zwierząt 8% 1,25 - - 10%
2. Powierzchnia bytowa kojca dla warchlaków lub tuczników utrzymywanych grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% tych zwierząt 16% 1,25 - - 20%
3. Powierzchnia bytowa kojca dla warchlaków lub tuczników utrzymywanych grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% tych zwierząt 40% 1,25 - - 50%
4. Powierzchnia bytowa kojca dla warchlaków lub tuczników utrzymywanych grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 20% tych zwierząt 80% 1,25 - - 100%
5. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniu, w którym utrzymuje się zwierzęta, dla grup technologicznych świń innych niż objęte wymogami wariantu, w przeliczeniu na jedną sztukę, nie jest zgodna z odpowiednimi obowiązkowymi wymogami ustanowionymi zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia nr 1306/2013 lub innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami wynikającymi z prawa krajowego, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków 16% 1,25 - - 20%
zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, w przypadku gdy rolnik nie realizuje jednocześnie wariantu 1.1
Wariant 1.3. Dobrostan loch - dostęp do wybiegu
1. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia swobodnego dostępu do wybiegu nie zapewniono nie więcej niż 5% loch lub loszek po pokryciu 8% 1,25 - - 10%
2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia swobodnego dostępu do wybiegu nie zapewniono więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% loch lub loszek po pokryciu 16% 1,25 - - 20%
3. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia swobodnego dostępu do wybiegu nie zapewniono więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% loch lub loszek po pokryciu 40% 1,25 - - 50%
4. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia swobodnego dostępu do wybiegu nie zapewniono więcej niż 20% loch lub loszek po pokryciu 80% 1,25 - - 100%
Wariant 1.4. Dobrostan tuczników - dostęp do wybiegu
1. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia swobodnego dostępu do wybiegu nie zapewniono nie więcej niż 5% warchlaków lub tuczników 8% 1,25 - - 10%
2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia swobodnego dostępu do wybiegu nie zapewniono więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% warchlaków lub tuczników 16% 1,25 - - 20%
3. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia swobodnego dostępu do wybiegu nie zapewniono więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% warchlaków lub tuczników 40% 1,25 - - 50%
4. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia swobodnego dostępu do wybiegu nie zapewniono więcej niż 20% warchlaków lub tuczników 80% 1,25 - - 100%
Wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach i wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach
1. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych

w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie wariant 1.1 i wariant 1.2

16% 1,25 - - 20%
2. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych

w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie wariant 1.1

i wariant 1.2

32% 1,25 - - 40%
3. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych

w gospodarstwie rolnym, jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale nie dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie wariant 1.1 i wariant 1.2

64% 1,25 - - 80%
4. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych

w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie wariant 1.1

i wariant 1.2

80% 1,25 - - 100%
5. Liczba wszystkich świń innych niż objęte wymogami wariantu oraz prosiąt nieodsadzonych w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - więcej niż o 5%, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie wariant 1.1 i wariant 1.2 80% 1,25 - - 100%
6. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniu, w którym utrzymuje się zwierzęta, dla grup technologicznych świń innych niż objęte wymogami wariantu, w przeliczeniu na jedną sztukę, nie jest zgodna z odpowiednimi obowiązkowymi wymogami ustanowionymi zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia nr 1306/2013 lub innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami wynikającymi z prawa krajowego, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, w przypadku gdy rolnik realizuje jednocześnie wariant 1.1 i wariant 1.2 16% 1,25 - - 20%
Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych - wypas
1. Wypas jest prowadzony na uwięzi - w przypadku nie więcej niż 5% krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym 8% 1,25 - - 10%
2. Wypas jest prowadzony na uwięzi - w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym 16% 1,25 - - 20%
3. Wypas jest prowadzony na uwięzi - w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym 40% 1,25 - - 50%
4. Wypas jest prowadzony na uwięzi - w przypadku więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym 80% 1,25 - - 100%
5. Rejestr wypasu krów mlecznych nie jest prowadzony dla nie więcej niż 10% wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym 32% 1,25 - - 40%
6. Rejestr wypasu krów mlecznych nie jest prowadzony dla więcej niż 10% wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym 80% 1,25 - - 100%
7. W rejestrze wypasu krów mlecznych wskazano, że wypas nie jest w ogóle prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika - dla nie więcej niż 10% wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym 32% 1,25 - - 40%
8. W rejestrze wypasu krów mlecznych wskazano, że wypas nie jest w ogóle prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika - dla więcej niż 10% wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym 80% 1,25 - - 100%
Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach
1. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni 16% 1,25 - - 20%
2. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 32% 1,25 - - 40%
3. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale krócej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 64% 1,25 - - 80%
4. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu

w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - nie więcej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

80% 1,25 - - 100%
5. Liczba wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym jest większa niż liczba określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt - więcej niż o 5% 80% 1,25 - - 100%
6. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej, w przeliczeniu na jedną sztukę, są mniejsze niż określone w ust. 5 pkt 2 lit. a załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku nie więcej niż 5% krów objętych wymogami wariantu 8% 1,25 - - 10%
7. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej, w przeliczeniu na jedną sztukę, są mniejsze niż określone w ust. 5 pkt 2 lit. a załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% krów objętych wymogami wariantu 16% 1,25 - - 20%
8. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej, w przeliczeniu na jedną sztukę, są mniejsze niż określone w ust. 5 pkt 2 lit. a załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu 40% 1,25 - - 50%
9. W przypadku systemu wolnostanowiskowego z wydzielonymi legowiskami co najmniej jeden wymiar 80% 1,25 - - 100%
wydzielonego legowiska lub wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej, w przeliczeniu na jedną sztukę, są mniejsze niż określone w ust. 5 pkt 2 lit. a załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu
10. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku nie więcej niż 5% krów objętych wymogami wariantu 8% 1,25 - - 10%
11. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% krów objętych wymogami wariantu 16% 1,25 - - 20%
12. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu 40% 1,25 - - 50%
13. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia bytowa, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu 80% 1,25 - - 100%
14. Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, dla innych niż krowy mleczne grup technologicznych bydła w typie użytkowym mlecznym lub typie 16% 1,25 - - 20%
użytkowym kombinowanym o mlecznym kierunku ich użytkowania lub dla krów mamek, w przeliczeniu na jedną sztukę, nie jest zgodna z odpowiednimi obowiązkowymi wymogami ustanowionymi zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia nr 1306/2013 lub innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami wynikającymi z prawa krajowego, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek
1. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 6 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni 16% 1,25 - - 20%
2. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 6 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - mniej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 32% 1,25 - - 40%
3. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której w okresie od dnia

16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia

14 marca kolejnego roku są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym. zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 6 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - mniej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale krócej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów

64% 1,25 - - 80%
4. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 6 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - mniej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 80% 1,25 - - 100%
5. Zewnętrzna powierzchnia bytowa, na której w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 6 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - więcej niż o 5% 80% 1,25 - - 100%
6. Wypas zwierząt objętych wymogami wariantu w sezonie wegetacyjnym jest prowadzony na uwięzi 8% 1,25 - - 10%
7. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki), w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono nie więcej niż 5% zwierząt objętych wymogami wariantu 8% 1,25 - - 10%
8. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki), w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% zwierząt objętych wymogami wariantu 16% 1,25 - - 20%
9. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki), w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% zwierząt objętych wymogami wariantu 40% 1,25 - - 50%
10. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki), w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono więcej niż 20% zwierząt objętych, wymogami wariantu 80% 1,25 - - 100%
11. Utrzymywanie na uwięzi na zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku zwierząt objętych wymogami wariantu - w przypadku nie więcej niż 5% tych zwierząt 8% 1,25 - - 10%
12. Utrzymywanie na uwięzi na zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku zwierząt objętych wymogami wariantu - w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% tych zwierząt 16% 1,25 - - 20%
13. Utrzymywanie na uwięzi na zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku zwierząt objętych wymogami wariantu - w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% tych zwierząt 40% 1,25 - - 50%
14. Utrzymywanie na uwięzi na zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku zwierząt objętych wymogami wariantu -

w przypadku więcej niż 20% tych zwierząt

80% 1,25 - - 100%
Wariant 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach
1. Powierzchnia bytowa pomieszczenia, w którym są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 7 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - mniej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż przez 3 dni 16% 1,25 - - 20%
2. Powierzchnia bytowa pomieszczenia, w którym są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 7 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - mniej niż o 5% i dłużej niż przez 2,5%, ale nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 32% 1,25 - - 40%
3. Powierzchnia bytowa pomieszczenia, w którym są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 7 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - mniej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale krócej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów 64% 1,25 - - 80%
4. Powierzchnia bytowa pomieszczenia, w którym są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na 80% 1,25 - - 100%
zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 7 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - mniej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów
5. Powierzchnia bytowa pomieszczenia, w którym są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni, o której mowa w ust. 7 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - więcej niż o 5% 80% 1,25 - - 100%
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.571

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 08/03/2022
Data ogłoszenia: 10/03/2022
Data wejścia w życie: 15/03/2022