Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 232) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
w pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe",
b)
w pkt 3 liczbę "2023" zastępuje się liczbą "2025";
2)
w § 6 w ust. 2 liczbę "3 000 000" zastępuje się liczbą "5 000 000";
3)
w § 11:
a)
w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na jednego mieszkańca obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wskaźników dochodów podatkowych gmin opublikowanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej wojewódzkiej - 3 punkty,

b) powyżej 50% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 75% średniej wojewódzkiej - 2 punkty,

c) powyżej 75% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 100% średniej wojewódzkiej - 1 punkt;

2) średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, była wyższa albo równa średniej wojewódzkiej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oprócz kryteriów określonych w ust. 1 do ustalania kolejności przysługiwania pomocy stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji - w przypadku województwa:

1) dolnośląskiego:

a) realizowana operacja obejmuje budowę lub przebudowę infrastruktury przeznaczonej do ruchu pieszych lub rowerów, z zastrzeżeniem że długość tej infrastruktury nie może być mniejsza niż 75% całkowitej długości budowanej lub przebudowywanej drogi w zakresie:

– łącznie chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych - 4 punkty,

– chodników lub ścieżek rowerowych - 2 punkty,

b) operacja będzie realizowana w miejscowościach położonych na terenach podgórskich i górskich zgodnie z uchwałą nr XLVI/1587/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w województwie dolnośląskim położonych na terenach podgórskich i górskich dla celów obniżenia podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2234) - 2 punkty,

c) w wyniku realizacji operacji na całym odcinku objętym operacją nastąpi zmiana drogi gruntowej na drogę twardą w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm. 2 ), zwaną dalej "drogą twardą" - 2 punkty;

2) kujawsko-pomorskiego - w wyniku realizacji operacji na całym odcinku objętym operacją nastąpi zmiana drogi gruntowej na drogę twardą - 8 punktów;

3) lubelskiego - w wyniku realizacji operacji poprawi się dostępność:

a) obszaru, na którym w dniu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu, zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków albo wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954), oznakowany szlak turystyczny lub gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459), w którym są wynajmowane pokoje - 4 punkty,

b) obszaru, na którym w dniu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się siedziba grupy producentów rolnych, o której mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 395), lub zakład przetwórstwa rolno-spożywczego, lub producent rolny posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o powierzchni większej niż 200% średniej w województwie lub jest prowadzona produkcja ekologiczna - 4 punkty;

4) lubuskiego:

a) operacja będzie realizowana na obszarze gminy wskazanej w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, przyjętej uchwałą nr XXVIII/397/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030", jako gmina o:

– najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej - 6 punktów,

– utrudnionych warunkach rozwoju - 2 punkty,

b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy w powiecie, w którym liczba wypadków i kolizji drogowych według danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim za rok poprzedzający rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– powyżej 500 wypadków i kolizji drogowych - 2 punkty,

– nie więcej niż 500 wypadków i kolizji drogowych - 1 punkt;

5) łódzkiego:

a) w wyniku realizacji operacji na całym odcinku objętym operacją nastąpi zmiana drogi gruntowej na drogę twardą - 4 punkty,

b) na całym odcinku objętym operacją powstanie:

– chodnik lub ścieżka pieszo-rowerowa, lub ścieżka rowerowa - 2 punkty,

– oświetlenie drogowe, które będzie zasilane wyłącznie energią pochodzącą z odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467) i będzie jedynym oświetleniem tego odcinka drogi - 2 punkty;

6) małopolskiego:

a) operacja będzie realizowana w gminie, w której udział powierzchni użytków rolnych w stosunku do powierzchni gminy ogółem, ustalonych według dostępnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy najnowszych wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, wynosi:

– powyżej 60% - 4 punkty,

– powyżej 40% i nie więcej niż 60% - 3 punkty,

– powyżej 20% i nie więcej niż 40% - 2 punkty,

b) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia, ustalona według dostępnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy najnowszych wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, wynosi:

– powyżej 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarze województwa małopolskiego - 4 punkty,

– powyżej 100% i nie więcej niż 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarze województwa małopolskiego - 3 punkty,

– powyżej 70% i nie więcej niż 100% średniej gęstości zaludnienia na obszarze województwa małopolskiego - 2 punkty;

7) mazowieckiego:

a) w wyniku realizacji operacji na całym odcinku objętym operacją nastąpi zmiana drogi gruntowej na drogę twardą - 4 punkty,

b) liczba mieszkańców w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, zameldowanych na pobyt stały, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, będzie wynosić nie więcej niż 100 osób - 2 punkty,

c) długość odcinka inwestycji dotyczącej budowy lub przebudowy drogi wynosi co najmniej 700 m - 2 punkty;

8) opolskiego:

a) w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana drogi gruntowej na drogę twardą na odcinku stanowiącym co najmniej połowę długości drogi, której dotyczy operacja - 2 punkty,

b) odcinek objęty operacją będzie miał długość:

– co najmniej 0,5 km i nie więcej niż 1 km - 1 punkt,

– powyżej 1 km i nie więcej niż 1,5 km - 2 punkty,

– powyżej 1,5 km i nie więcej niż 2 km - 3 punkty,

– powyżej 2 km - 4 punkty,

c) operacja będzie realizowana w powiecie, w którym długość dróg twardych gminnych i powiatowych w przeliczeniu na 100 km2, ustalona według dostępnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy najnowszych wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, wynosi nie więcej niż 72 km - 2 punkty;

9) podkarpackiego:

a) zakres realizowanej operacji obejmuje budowę lub przebudowę drogi albo odcinka tej drogi, która została ujęta w protokole sporządzonym przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego z weryfikacji strat spowodowanych przez zdarzenie mające znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa podkarpackiego, które wystąpiło nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2019 r. - 5 punktów,

b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy objętej Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad wskazanym w Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030, przyjętej uchwałą nr XXVII/458/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030" - 3 punkty;

10) podlaskiego:

a) operacja będzie realizowana w powiecie, na którego obszarze proces starzenia się społeczeństwa w 2017 r., zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, przyjętą uchwałą nr XVIII/213/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030", wynosi:

– co najmniej 66,9 osoby i nie więcej niż 80,2 osoby - 1 punkt,

– powyżej 80,2 osoby i nie więcej niż 101 osób - 2 punkty,

– powyżej 101 osób i nie więcej niż 188 osób - 4 punkty,

b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której wydatki poniesione na cele inwestycyjne na jednego mieszkańca, ustalone według dostępnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy najnowszych wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, wyniosły:

– co najmniej 17 zł i nie więcej niż 724 zł - 4 punkty,

– powyżej 724 zł i nie więcej niż 1340 zł - 2 punkty,

– powyżej 1340 zł i nie więcej niż 3268 zł - 1 punkt;

11) pomorskiego:

a) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której długość dróg gminnych według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostępnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 40 km i nie więcej niż 100 km - 1 punkt,

– powyżej 100 km i nie więcej niż 150 km - 2 punkty,

– powyżej 150 km - 4 punkty,

b) w wyniku realizacji operacji na całym odcinku objętym operacją nastąpi zmiana:

– drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni bitumicznej lub kostkowej - 4 punkty,

– drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni z płyt betonowych lub kamienno-betonowych - 2 punkty;

12) śląskiego:

a) liczba kilometrów dróg twardych powiatowych i gminnych w powiecie, w którym będzie realizowana operacja, ustalona według dostępnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy najnowszych wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, w przypadku operacji polegającej wyłącznie na budowie drogi wynosi:

– nie więcej niż 500 km - 8 punktów,

– powyżej 500 km i nie więcej niż 900 km - 4 punkty - albo

b) liczba kilometrów dróg twardych powiatowych i gminnych w powiecie, w którym będzie realizowana operacja, ustalona według dostępnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy najnowszych wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, w przypadku operacji polegającej wyłącznie na przebudowie drogi wynosi:

– powyżej 500 km i nie więcej niż 1200 km - 4 punkty,

– powyżej 1200 km - 8 punktów;

13) świętokrzyskiego - w wyniku realizacji operacji na całym odcinku objętym operacją nastąpi zmiana:

a) drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni bitumicznej lub brukowcowej i droga ta będzie się łączyć bezpośrednio z drogą wyższej kategorii - 8 punktów,

b) drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni bitumicznej lub brukowcowej i droga ta będzie się łączyć z siecią dróg tej samej kategorii lub znajdować w istniejącym ciągu sieci dróg - 4 punkty;

14) warmińsko-mazurskiego - operacja będzie realizowana w powiecie, w którym długość dróg twardych gminnych i powiatowych w przeliczeniu na 100 km2, ustalona według dostępnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy najnowszych wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, wynosi:

a) nie więcej niż 40 km - 8 punktów,

b) powyżej 40 km i nie więcej niż 50 km - 4 punkty;

15) wielkopolskiego:

a) w wyniku realizacji operacji na całym odcinku objętym operacją nastąpi zmiana:

– drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni bitumicznej - 2 punkty,

– drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni kostkowej albo drogi twardej o nawierzchni kostkowej na nawierzchnię bitumiczną - 1 punkt,

b) realizacja operacji nastąpi z zastosowaniem rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez budowę lub przebudowę na całym odcinku objętym operacją albo na części tego odcinka:

– przejścia dla pieszych lub

– przejazdu dla rowerzystów, lub

– ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo-rowerowej, lub

– chodnika, lub

– progów zwalniających, lub

– skrzyżowania, lub

– poprzecznych przegród jezdni wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdu, lub

– separatorów ruchu, lub

– wyspy dzielącej, lub

– urządzeń mających na celu separację ruchu pieszych i pojazdów, lub

– urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów, lub

– grubowarstwowych oznakowań poziomych, lub

– sygnalizatorów wibracyjno-akustycznych, lub

– punktowych elementów odblaskowych

– 2 punkty,

c) w wyniku realizacji operacji nastąpi budowa lub przebudowa drogi na odcinku nie mniejszym niż 1 km - 2 punkty,

d) wnioskowana kwota pomocy wynosi co najmniej 1 000 000 zł - 2 punkty;

16) zachodniopomorskiego:

a) w wyniku realizacji operacji na całym odcinku objętym operacją nastąpi zmiana:

– drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni bitumicznej lub brukowcowej, lub betonowej - 4 punkty,

– drogi twardej o nawierzchni brukowcowej na drogę twardą o nawierzchni bitumicznej lub betonowej - 4 punkty,

– drogi twardej o nawierzchni betonowej na drogę twardą o nawierzchni bitumicznej - 4 punkty,

b) liczba mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, zameldowanych na pobyt stały, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:

– powyżej 200 - 4 punkty,

– co najmniej 100 i nie więcej niż 200 - 2 punkty.";

4)
w § 15 w pkt 3 skreśla się wyrazy "oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe";
5)
uchyla się § 16;
6)
w § 17 w ust. 3 w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret drugie.
§  2. 
Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisu § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej, o której mowa w § 2, przyznanej na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.564

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 02/03/2022
Data ogłoszenia: 09/03/2022
Data wejścia w życie: 10/03/2022