Legitymacja emeryta-rencisty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie legitymacji emeryta-rencisty

Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wzór legitymacji emeryta-rencisty, tryb jej wydawania, wymiany lub zwrotu, a także zakres informacji, jakie legitymacje mogą zawierać.
§  2. 
Legitymacja emeryta-rencisty jest wydawana w formie:
1)
spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 mm x 85,60 mm, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonanej z tworzywa sztucznego, dwustronnie laminowanej (poziomej), zawierającej elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem oraz umieszczony na stronie drugiej w prawym górnym rogu skrót "LER" pisany alfabetem Braille'a, zwanej dalej ,legitymacją", której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
dokumentu elektronicznego przechowywanego i okazywanego przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), zwanego dalej "mLegitymacją", którego wzór wizualizacji na ekranie urządzenia mobilnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Legitymacja i mLegitymacja są wydawane przez terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą w sprawach wydawania decyzji dotyczących świadczeń lub ich wypłaty, zwaną dalej "organem rentowym", wraz z decyzją o przyznaniu lub zawiadomieniem o podjęciu wypłaty emerytury lub renty - w przypadku:
1)
legitymacji - na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika;
2)
mLegitymacji - przez udostępnienie danych umożliwiające ich pobranie w ramach usługi pozwalającej na obsługę mLegitymacji przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w § 2 pkt 2.
2. 
Jeżeli legitymacja nie została wydana wraz z decyzją o przyznaniu lub zawiadomieniem o podjęciu wypłaty emerytury lub renty, organ rentowy wydaje legitymację na wniosek emeryta, rencisty, ich przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.
§  4. 
1. 
Legitymacja i mLegitymacja podlegają wymianie w przypadku zmiany imienia, nazwiska, numeru PESEL, rodzaju świadczenia, numeru oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia emeryta lub rencisty, a także w przypadku upływu terminu ich ważności.
2. 
Wymiana legitymacji następuje również w przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia.
3. 
Wymiany legitymacji i mLegitymacji dokonuje się na wniosek emeryta, rencisty, ich przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.
4. 
Wymiana mLegitymacji następuje przez udostępnienie zmienionych danych umożliwiające ich pobranie w ramach usługi pozwalającej na obsługę mLegitymacji przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§  5. 
1. 
Osoba, której prawo do emerytury lub renty ustało, zwraca legitymację do organu rentowego.
2. 
W przypadku śmierci emeryta lub rencisty zwrotu legitymacji dokonuje członek rodziny zmarłego lub osoba będąca w jej posiadaniu.
§  6. 
1. 
W przypadku utraty legitymacji organ rentowy wydaje nową legitymację na wniosek emeryta, rencisty, ich przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.
2. 
W przypadku odzyskania utraconej legitymacji emeryt lub rencista zwraca ją do organu rentowego.
§  7. 
Legitymacja zawiera następujące informacje:
1)
numer legitymacji;
2)
imię i nazwisko emeryta lub rencisty;
3)
numer PESEL;
4)
rodzaj świadczenia;
5)
określenie terminu ważności legitymacji;
6)
informację wskazującą warunek ważnego posługiwania się dokumentem;
7)
oznaczenie organu rentowego, który wydał legitymację, imię i nazwisko oraz podpis jego kierownika;
8)
logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
9)
miejsce i datę wystawienia.
§  8. 
Wizualizacja mLegitymacji na ekranie urządzenia mobilnego zawiera następujące elementy:
1)
numer mLegitymacji;
2)
zdjęcie emeryta lub rencisty;
3)
imiona i nazwisko emeryta lub rencisty;
4)
numer PESEL;
5)
rodzaj świadczenia;
6)
określenie terminu ważności mLegitymacji;
7)
w przypadku utraty jej ważności - informację, że mLegitymacja jest nieważna;
8)
oznaczenie organu rentowego, który wydał mLegitymację;
9)
logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
10)
hologram stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory tła o gradientowym zabarwieniu zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni;
11)
napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA";
12)
flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej.
§  9. 
Legitymacja emeryta-rencisty wydana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność przez okres, na jaki została wydana.
§  10. 
Emerytowi lub renciście, który posiada ważną legitymację emeryta-rencisty wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, organ rentowy wydaje mLegitymację w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 2.
§  11. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2018 r. poz. 976).
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 432, 619, 1621, 1834, 1981 i 2105.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.560

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Legitymacja emeryta-rencisty
Data aktu: 03/03/2022
Data ogłoszenia: 09/03/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2023