Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 59a ust. 12 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 47 oraz z 2019 r. poz. 2226) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Komisje lekarskie przechowują i udostępniają dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 oraz z 2022 r. poz. 64) z uwzględnieniem zasad i ograniczeń przewidzianych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).";

2)
w § 5:
a)
w ust. 1 pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3) kierownik jednostki organizacyjnej lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariusza pełniącego służbę w jednostce organizacyjnej, przeniesionego do pełnienia służby albo delegowanego do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości;

4) dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariuszy odbywających szkolenie w tym ośrodku albo kierownik jednostki organizacyjnej AW właściwej w sprawach szkolenia lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariuszy odbywających szkolenie;

5) kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji odpowiednio Szefa ABW albo Szefa AW, oddelegowanego do pełnienia służby poza ABW albo AW lub zwolnionego ze służby w ABW albo AW.",

b)
w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) kierownik jednostki organizacyjnej lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariusza pełniącego służbę w delegaturze ABW;

4) kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariusza pełniącego służbę w innej jednostce organizacyjnej niż delegatura ABW.",

c)
w ust. 3 pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3) kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariusza pełniącego służbę w jednostce organizacyjnej lub przeniesionego do pełnienia służby w tej jednostce albo delegowanego do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości;

4) dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariuszy odbywających szkolenie w tym ośrodku albo kierownik jednostki organizacyjnej AW właściwej w sprawach szkolenia lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariuszy odbywających szkolenie;

5) kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji odpowiednio Szefa ABW albo Szefa AW.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3, do regionalnej komisji lekarskiej kieruje się na wniosek kierownika lub zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę lub do której został przeniesiony albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości.";

3)
w § 7:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Regionalna komisja lekarska dokonuje czynności orzeczniczych w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty przeprowadzenia pierwszego badania lekarskiego wyznaczonego przez tę komisję.

1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach regionalna komisja lekarska może dokonywać czynności orzeczniczych w wyznaczonym przez tę komisję okresie, wykraczającym poza czas określony w ust. 1a.",

b)
uchyla się ust. 2.
§  2. 
W stosunku do czynności orzeczniczych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia bieg terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, rozpoczyna się w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.518

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu.
Data aktu: 21/02/2022
Data ogłoszenia: 04/03/2022
Data wejścia w życie: 19/03/2022