Specjalny obszar ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060 2 ), obejmujący obszar 335,29 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS WOLNOŚĆ (PLH220060)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 653903,20 399806,94
2 653847,06 399816,52
3 653801,87 399791,88
4 653729,30 399790,51
5 653699,18 399812,41
6 653678,64 399843,91
7 653625,24 399817,89
8 653603,33 399802,83
9 653552,67 399801,46
10 653530,76 399812,41
11 653486,95 399824,74
12 653480,10 399835,69
13 653481,47 399850,75
14 653507,49 399858,97
15 653530,76 399867,18
16 653499,27 399911,00
17 653486,95 399917,85
18 653467,78 399920,58
19 653428,76 399906,21
20 653365,77 399908,95
21 653337,02 399926,75
22 653316,48 399939,07
23 653279,51 399930,85
24 653268,56 399918,53
25 653264,45 399885,67
26 653235,69 399882,93
27 653217,89 399878,82
28 653193,25 399873,35
29 653169,97 399869,24
30 653101,51 399837,75
31 653013,88 399829,53
32 652988,55 399793,25
33 652965,27 399795,98
34 652944,73 399745,32
35 652952,95 399722,04
36 652931,04 399711,09
37 652922,82 399665,91
38 652910,50 399657,69
39 652881,75 399682,34
40 652788,64 399696,03
41 652761,25 399706,98
42 652674,99 399791,88
43 652580,51 399876,77
44 652540,90 399910,29
45 652539,48 399908,00
46 652536,70 399912,37
47 652449,07 399987,68
48 652379,23 400053,40
49 652365,54 400090,37
50 652366,91 400150,62
51 652353,22 400175,26
52 652238,20 400251,94
53 652171,11 400293,02
54 652138,25 400349,16
55 652109,49 400387,49
56 652035,56 400439,53
57 651962,99 400479,23
58 651923,99 400497,51
59 651923,99 400497,91
60 651839,07 400542,90
61 651771,98 400582,61
62 651750,50 400616,17
63 651731,32 400483,49
64 651649,97 400066,03
65 651564,34 399584,33
66 651504,39 399179,71
67 651502,32 399177,36
68 651503,61 399176,40
69 651481,01 399071,66
70 651435,83 398895,02
71 651687,77 398674,58
72 651767,18 398628,02
73 651826,06 398599,27
74 651869,88 398584,21
75 651924,65 398534,91
76 651938,34 398534,91
77 652043,09 398456,18
78 652159,47 398374,03
79 652218,35 398339,80
80 652252,58 398312,41
81 652260,21 398305,01
82 652459,91 398210,01
83 652639,50 398301,64
84 652762,89 398344,40
85 652767,25 398345,70
86 652768,10 398348,70
87 653004,29 398439,75
88 653228,16 398496,58
89 653281,56 398506,16
90 653336,33 398599,27
91 653356,87 398625,28
92 653374,67 398651,30
93 653381,52 398667,73
94 653429,44 398786,85
95 653459,56 398834,78
96 653497,90 398945,69
97 653503,38 398958,01
98 653510,23 398975,81
99 653651,94 399146,28
100 653682,07 399227,06
101 653727,25 399296,90
102 653788,87 399392,74
103 653858,70 399454,36
104 653853,91 399468,74
105 653871,71 399470,10
106 653889,51 399463,26
107 653894,98 399652,21
108 653911,41 399702,88
109 653992,20 399698,77
110 654011,37 399713,83
111 654089,41 399693,29
112 654108,58 399690,55
113 654123,65 399700,14
114 654099,00 399727,52
115 654059,29 399724,78
116 653978,51 399779,55
117 653911,41 399798,72
118 653903,20 399806,94
_____________________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS WOLNOŚĆ (PLH220060)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LAS WOLNOŚĆ (PLH220060)

Lp. Kod1) Nazwa
1 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
2 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
3 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
4 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
5 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
6 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
______________________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.509

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060).
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 03/03/2022
Data wejścia w życie: 18/03/2022