Specjalny obszar ochrony siedlisk Zielenina (PlH220065).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zielenina (PlH220065)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Zielenina (PLH220065 2 ), obejmujący obszar 643,83 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZIELENINA (PLH220065)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 695549,07 460294,18
2 695281,72 460194,22
3 695277,99 460189,45
4 695278,43 460181,87
5 695314,58 460128,77
6 695362,77 460052,90
7 695377,05 460028,36
8 695383,30 460009,62
9 695441,31 459842,72
10 695457,83 459787,83
11 695456,93 459762,84
12 695449,35 459717,33
13 695441,73 459682,98
14 695437,71 459653,97
15 695433,69 459606,23
16 695435,03 459561,60
17 695437,71 459496,00
18 695446,64 459399,17
19 695461,36 459260,39
20 695480,55 459097,51
21 695494,38 458998,44
22 695518,04 458819,94
23 695537,22 458680,26
24 695539,46 458633,41
25 695530,53 458557,10
26 695523,39 458519,62
27 695522,94 458505,34
28 695513,57 458468,30
29 695493,49 458402,70
30 695478,32 458360,75
31 695460,02 458295,60
32 695452,88 458261,24
33 695458,68 458227,77
34 695546,60 458046,59
35 695603,79 457929,70
36 695671,72 457976,21
37 695764,54 458039,28
38 695905,55 458126,15
39 696044,19 458207,07
40 696150,69 458265,97
41 696179,84 458264,78
42 696203,05 458263,00
43 696232,80 458237,41
44 696284,56 458203,50
45 696328,59 458184,46
46 696353,22 458172,06
47 696420,95 458127,87
48 696465,58 458105,26
49 696500,08 458098,12
50 696528,64 458105,85
51 696572,08 458124,89
52 696615,51 458144,53
53 696642,29 458146,31
54 696675,61 458129,06
55 696694,05 458110,61
56 696723,80 458059,44
57 696744,03 458030,88
58 696805,91 458063,01
59 696858,27 458093,95
60 696926,10 458135,01
61 696976,08 458176,66
62 697009,76 458208,04
63 697077,78 458270,54
64 697144,05 458322,25
65 697182,46 458349,36
66 697232,91 458383,50
67 697275,67 458424,69
68 697322,21 458483,93
69 697365,93 458537,52
70 697409,66 458574,19
71 697530,95 458629,19
72 697570,44 458663,04
73 697601,46 458668,68
74 697629,67 458679,97
75 697650,87 458666,08
76 697682,60 458631,18
77 697719,40 458625,53
78 697747,36 458630,29
79 697807,45 458648,73
80 697853,86 458668,37
81 697885,40 458682,65
82 697927,05 458711,21
83 697965,13 458739,17
84 698004,99 458780,82
85 698033,55 458814,73
86 698085,91 458869,47
87 698145,41 458935,52
88 698191,23 458984,90
89 698229,31 459035,48
90 698252,21 459069,82
91 698285,24 459166,38
92 698285,24 459180,66
93 698333,43 459329,41
94 698367,94 459429,37
95 698389,96 459491,84
96 698403,64 459522,78
97 698406,02 459537,06
98 698397,10 459547,17
99 698386,39 459565,62
100 698357,23 459612,62
101 698340,57 459646,54
102 698323,91 459669,15
103 698312,61 459682,83
104 698275,72 459720,91
105 698204,91 459794,10
106 698163,86 459842,29
107 698142,44 459880,97
108 698135,89 459899,41
109 698119,83 459936,30
110 698097,22 459976,76
111 698073,42 460003,54
112 698027,01 460038,64
113 697997,85 460056,49
114 697970,48 460065,42
115 697909,20 460077,32
116 697897,89 460085,05
117 697890,16 460093,38
118 697839,58 460178,47
119 697818,16 460221,90
120 697808,64 460245,10
121 697806,86 460263,55
122 697800,31 460298,06
123 697784,84 460356,37
124 697772,94 460397,42
125 697765,21 460417,65
126 697753,31 460434,31
127 697721,18 460474,77
128 697614,08 460587,23
129 697549,82 460650,89
130 697431,55 460750,01
131 697413,14 460764,41
132 697348,88 460809,59
133 697199,94 460915,35
134 697181,87 460930,41
135 697154,09 460949,15
136 697118,62 460976,60
137 697090,50 460995,34
138 697075,78 461006,05
139 697045,32 461034,16
140 697030,59 461049,89
141 697002,82 461079,01
142 696948,60 461137,25
143 696940,90 461145,28
144 696887,68 461201,50
145 696808,70 461284,17
146 696806,36 461278,48
147 696804,35 461264,76
148 696796,98 461250,03
149 696791,96 461237,99
150 696783,26 461227,28
151 696769,20 461215,23
152 696751,13 461196,15
153 696699,26 461145,95
154 696672,82 461121,18
155 696483,72 460939,45
156 696475,35 460931,75
157 696418,12 460877,86
158 696349,51 460810,59
159 696317,38 460780,14
160 696273,54 460740,64
161 696254,79 460723,24
162 696243,08 460713,53
163 696233,37 460707,17
164 696217,98 460695,80
165 696199,24 460687,09
166 696187,19 460682,41
167 696157,73 460673,71
168 696097,83 460656,30
169 696023,53 460628,86
170 696014,49 460625,85
171 695995,75 460617,48
172 695976,00 460605,77
173 695959,27 460591,04
174 695947,22 460577,99
175 695868,23 460452,81
176 695843,80 460414,33
177 695833,76 460400,94
178 695825,94 460395,72
179 695810,07 460390,96
180 695745,02 460363,99
181 695549,07 460294,18
_____________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZIELENINA (PLH220065)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZIELENINA (PLH220065)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
2 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
3 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
4 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Caipinetum)
_____________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZIELENINA (PLH220065)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.497

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Zielenina (PlH220065).
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 02/03/2022
Data wejścia w życie: 17/03/2022