Akredytacja w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114 oraz z 2021 r. poz. 2052) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące ocenę zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
2)
wzór certyfikatu akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB);
3)
szczegółowy sposób i tryb postępowania w zakresie udzielania akredytacji OiB jednostkom organizacyjnym.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ocenie - należy przez to rozumieć proces realizowany w celu oceny kompetencji jednostki organizacyjnej, oparty o przepisy ustawy, normy lub inne dokumenty właściwe dla określonego zakresu akredytacji OiB;
2)
audytorze - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do przeprowadzenia, jako członek zespołu oceniającego, oceny jednostki organizacyjnej;
3)
audytorze wiodącym - należy przez to rozumieć audytora odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie, samodzielnie lub w zespole audytorów, oceny jednostki organizacyjnej oraz sporządzenie raportu i ustalenie wniosków z oceny;
4)
ekspercie - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednią wiedzę lub specjalistyczne umiejętności w odniesieniu do ocenianego zakresu akredytacji;
5)
ocenie na miejscu - należy przez to rozumieć ocenę prowadzoną w siedzibie jednostki organizacyjnej, jej oddziałach i komórkach organizacyjnych, w których będą realizowane procesy objęte wnioskowanym zakresem akredytacji OiB.
§  3. 
1. 
Ocenę spełnienia przez jednostki organizacyjne wymagań określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej "ustawą", przeprowadza w imieniu Ministra Obrony Narodowej Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, zwany dalej "Dyrektorem Centrum", biorąc pod uwagę wymagania Polskich Norm.
1a. 
Ocenę, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Centrum może przeprowadzić na podstawie samej analizy informacji zapisanych w dokumentacji jednostki organizacyjnej, w przypadku:
1)
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64);
2)
wprowadzenia stanu wojennego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1932);
3)
wprowadzenia stanu wyjątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928);
4)
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, o którym mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897).
2. 
Dyrektor Centrum:
1)
organizuje, prowadzi i nadzoruje procesy akredytacji OiB jednostek organizacyjnych;
2)
opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekty decyzji w sprawach związanych z akredytacją OiB oraz przekazuje jednostce organizacyjnej wydane przez Ministra Obrony Narodowej certyfikaty akredytacji OiB;
3)
zawiera umowy z podmiotami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej, dotyczące oddelegowania zatrudnionych tam specjalistów do współpracy w charakterze ekspertów z audytorami, w zakresie udzielania akredytacji OiB.
§  4. 
1. 
Jednostka organizacyjna składa wniosek o udzielenie akredytacji OiB do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Centrum. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Wzór wniosku o udzielenie akredytacji OiB jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
Jednostka organizacyjna w celu uzyskania akredytacji OiB powinna przedstawić następujące dokumenty, potwierdzające fakt spełnienia wymagań określonych w art. 14 ust. 1 ustawy:
1)
dokumentację systemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnego z wymaganiami Polskich Norm dotyczących jednostek badawczych lub jednostek certyfikujących wyroby;
2)
kopie procedur, metodyk badawczych lub programów certyfikacji przywołanych we wnioskowanym zakresie akredytacji;
3)
kopię opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zgodnie z właściwością wskazaną w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy;
4)
kopie aktualnych certyfikatów akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne instytucje akredytujące;
5)
oświadczenie, że w przypadku otrzymania formalnego wniosku dostawcy o przeprowadzenie procesu oceny zgodności będzie każdorazowo analizowana ewentualność wystąpienia powiązań personelu z tym dostawcą i przyjęcie wniosku do realizacji będzie uzależnione od braku takich powiązań.
§  6. 
Do oceny spełnienia wymagań dotyczących kompetencji jednostki organizacyjnej do prowadzenia czynności w trybie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy przyjmuje się odpowiednio wymagania określone w Polskich Normach odnoszących się do kompetencji jednostek badawczych lub jednostek certyfikujących wyroby.
§  7. 
Dyrektor Centrum po otrzymaniu wniosku o udzielenie akredytacji OiB wszczyna postępowanie w sprawie akredytacji jednostki organizacyjnej, a w szczególności:
1)
dokonuje przeglądu formalnego i merytorycznego wniosku wraz z załączonymi dokumentami;
2)
wyznacza zespół oceniający, który przeprowadza ocenę jednostki organizacyjnej, w składzie:
a)
audytor wiodący,
b)
audytorzy,
c)
eksperci, w zależności od potrzeb i specyfiki wnioskowanego zakresu akredytacji OiB;
3)
przeprowadza ocenę jednostki organizacyjnej.
§  8. 
Audytor wiodący sporządza plan oceny, który jest przekazywany do jednostki organizacyjnej najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tej oceny.
§  9. 
1. 
Jednostka organizacyjna nie może odmówić przyjęcia członka zespołu oceniającego bez przedstawienia istotnych powodów takiej odmowy.
2. 
Zakres oceny ujęty w planie, o którym mowa w § 8, obejmuje sprawdzenie spełnienia przez jednostkę organizacyjną wymagań określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1-4 ustawy.
3. 
W przypadku posiadania przez jednostkę organizacyjną akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji Dyrektor Centrum może przeprowadzić ocenę spełnienia wymagań określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy w tej części wnioskowanego zakresu, która wykracza poza zakres akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji.
§  10. 
1. 
Po przeprowadzeniu oceny audytor wiodący sporządza raport, który przekazywany jest do jednostki organizacyjnej.
2. 
Raport, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
ocenę stopnia spełnienia kryteriów akredytacji OiB przez jednostkę organizacyjną;
2)
opis niezgodności w przypadku ich występowania;
3)
sposób i termin usunięcia niezgodności.
3. 
Jeżeli podczas oceny zostały stwierdzone niezgodności, jednostka organizacyjna w terminie 7 dni przedstawia sposób ich usunięcia oraz uzgadnia z audytorem wiodącym termin ich usunięcia, który nie powinien przekroczyć miesiąca od dnia przedstawienia sposobu usunięcia tych niezgodności.
4. 
Na uzasadniony wniosek jednostki organizacyjnej Dyrektor Centrum może określić dodatkowy termin usunięcia niezgodności, który nie powinien przekroczyć dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności.
§  11. 
1. 
Po usunięciu stwierdzonej niezgodności oraz przeprowadzeniu działań korygujących jednostka organizacyjna obowiązana jest do przekazania do Dyrektora Centrum dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności.
2. 
Ocenę usunięcia niezgodności i działań korygujących można przeprowadzić w formie przeglądu przesłanych przez jednostkę organizacyjną wszystkich dowodów ich realizacji w postaci zapisów.
3. 
W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje wszystkich dowodów potwierdzających usunięcie stwierdzonej niezgodności oraz przeprowadzenia działań korygujących, konieczne jest przeprowadzenie oceny na miejscu w siedzibie jednostki organizacyjnej.
4. 
Pozytywna ocena usunięcia niezgodności i wykonania działań korygujących jest warunkiem udzielenia jednostce organizacyjnej akredytacji OiB.
§  12. 
1. 
Na podstawie analizy materiału zebranego w procesie akredytacji OiB Dyrektor Centrum przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej projekt decyzji o udzieleniu akredytacji OiB albo projekt decyzji o odmowie udzielenia akredytacji OiB.
2. 
Jednostka organizacyjna otrzymuje trzy egzemplarze certyfikatu akredytacji OiB.
3. 
Wzór certyfikatu akredytacji OiB jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  13. 
1. 
Zmiana zakresu akredytacji OiB może nastąpić na wniosek jednostki organizacyjnej, której udzielono akredytacji OiB. Do wniosku jednostka załącza:
1)
wnioskowany zakres akredytacji OiB;
2)
certyfikaty akredytacji nadane przez inne instytucje akredytujące w obszarach dotyczących wnioskowanego rozszerzenia zakresu akredytacji (w przypadku ich posiadania);
3)
dokumentację systemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, zgodnego z wymaganiami Polskich Norm dotyczących jednostek badawczych lub jednostek certyfikujących wyroby, uwzględniającą zmiany wynikające ze zmiany zakresu akredytacji OiB;
4)
zapisy z procesu oceny zgodności przeprowadzonego w obszarze wnioskowanym do rozszerzenia.
2. 
Ocenę w sprawie zmiany zakresu akredytacji OiB Dyrektor Centrum może przeprowadzić na podstawie analizy informacji zapisanych w dokumentacji jednostki w przypadku:
1)
posiadania przez jednostkę, o której mowa w ust. 1, akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wnioskowanym do rozszerzenia;
2)
ogłoszenia stanu, o którym mowa w§ 3 ust. 1a pkt 1, lub wprowadzenia stanu, o którym mowa w§ 3 ust. 1a pkt 2-4.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE AKREDYTACJI W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (AKREDYTACJI OiB)

wzór

Załącznik Nr  1A

WNIOSKOWANY ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

Załącznik Nr  1B

WNIOSKOWANY ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI BADAWCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

CERTYFIKAT AKREDYTACJI W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wymagań dla jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. poz. 483), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 528).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.484 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Akredytacja w zakresie obronności i bezpieczeństwa.
Data aktu: 10/07/2012
Data ogłoszenia: 28/02/2022
Data wejścia w życie: 08/08/2012