Zmiana ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

USTAWA
z dnia 27 stycznia 2022 r.
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Art.  1. 

W ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1902) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) infrastruktura niezbędna do obsługi - obiekty, urządzenia, sieci lub instalacje służące do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki:

a) rurociągów, w tym gazociągów,

b) bezzbiornikowych pojemności wykorzystywanych jako magazyn, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2249 oraz z 2022 r. poz. 202),

c) bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych,

d) otworowej kopalni soli kamiennej prowadzącej eksploatację na obszarze złoża kopaliny, w tym zakładu górniczego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 2269)

- w szczególności: pompownie, stacje zaworów (zasuw), stacje ochrony katodowej, ujęcia wody, obiekty sieci gazowej, sieci i przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne, infrastruktura drogowa lub kolejowa, place składowe, obiekty magazynowe, budynki produkcyjne, montownie oraz wytwórnie;

2) inwestor:

a) PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku,

b) podmiot prowadzący działalność w zakresie magazynowania produktów naftowych na podstawie koncesji udzielonej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) lub magazynowania ropy naftowej - w bezzbiornikowych pojemnościach wykorzystywanych jako magazyn, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, w Górze,

c) jednostka zależna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), dla której jednostką dominującą jest podmiot wymieniony w lit. b i której podmiot ten powierzył przygotowanie i realizację, w całości lub w części, strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,

d) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;";

2)
w art. 4:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy inwestorem jest jednostka zależna, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c, wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym zawiera także listę wspólników albo akcjonariuszy tej jednostki zależnej, wykaz podmiotów sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 34 i 35 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także oświadczenie lub inny dokument potwierdzający:

1) stosunek zależności między tą jednostką a podmiotem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b;

2) powierzenie przygotowania i realizacji w całości lub części strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.",

b)
w ust. 3:
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw energii - odpowiednio do właściwości organu w zakresie ustanowienia terenu zamkniętego - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986);",

w pkt 18 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 1420)",
c)
w ust. 4 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii, przy czym organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 18, wydaje opinię w terminie 21 dni. Niewydanie opinii we wskazanych terminach traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.";

3)
w art. 6 w ust. 3a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez ministra właściwego do spraw energii.";

4)
po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Art. 20a. 1. W przypadku strategicznej inwestycji w sektorze naftowym postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie soli kamiennej metodą otworową lub koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, są prowadzone na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 6 ust. 1-2, 5 i 6, art. 7 oraz art. 9 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku strategicznej inwestycji w sektorze naftowym do postępowania w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża soli kamiennej do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 i art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.";

5)
w art. 21 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania, ministra właściwego do spraw środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz:

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 1 i III wykazu określonego w załączniku do ustawy - Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 11 wykazu określonego w załączniku do ustawy - podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b

- podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

8. O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania i ministra właściwego do spraw środowiska oraz:

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 1 i III wykazu określonego w załączniku do ustawy - Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 11 wykazu określonego w załączniku do ustawy - podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b

- podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.";

6)
w art. 25 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642)";
7)
po art. 25 dodaje się art. 25a i art. 25b w brzmieniu:

"Art. 25a. 1. W przypadku strategicznej inwestycji w sektorze naftowym uprawnienie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, wygasa z upływem 5 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża kopaliny. Przepisy art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku strategicznej inwestycji w sektorze naftowym uprawnienie, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, wygasa z upływem 5 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża kopaliny. Przepis art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze stosuje się odpowiednio.

Art. 25b. W przypadku strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, jeżeli inwestor nie uzyska koncesji na:

1) wydobywanie soli kamiennej ze złoża metodą otworową,

2) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji

- umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego wygasa w terminie 2 lat od dnia zawarcia.";

8)
w art. 35 ust. 8-11 otrzymują brzmienie:

"8. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa:

1) w art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania i ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz:

a) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 1 i III wykazu określonego w załączniku do ustawy - Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

b) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 11 wykazu określonego w załączniku do ustawy - podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b,

2) w art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

9. O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiadamia strony postępowania oraz:

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 1 i III wykazu określonego w załączniku do ustawy - Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 11 wykazu określonego w załączniku do ustawy - podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b

- podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

10. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o której mowa w art. 24a ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania, organ wyższego stopnia oraz:

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 1 i III wykazu określonego w załączniku do ustawy - Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 11 wykazu określonego w załączniku do ustawy - podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b

- podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

11. O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 24a ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz:

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 1 i III wykazu określonego w załączniku do ustawy - Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w pkt 11 wykazu określonego w załączniku do ustawy - podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b

- podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.";

9)
w art. 51 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę odszkodowań z tytułu przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, o których mowa w pkt 1 załącznika do ustawy, wynikających z wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi:";

10)
załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.
Art.  2. 

Do wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowań dotyczących strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, wymienionych w załączniku do ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  3. 
1. 
Do umów o ustanowienie użytkowania górniczego, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 2269), dotyczących inwestycji wymienionych w załączniku do ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawartych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niewygasłych do tego dnia stosuje się art. 25b ustawy zmienianej w art. 1.
2. 
Do uzyskanych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uprawnień, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, dotyczących inwestycji wymienionych w załączniku do ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a które niewygasły do tego dnia, stosuje się art. 25a ustawy zmienianej w art. 1.
Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STRATEGICZNYCH INWESTYCJI W SEKTORZE NAFTOWYM

I. 

Wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym realizowanych przez inwestora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy

1.
Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
2.
Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych, do których inwestor, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, posiada tytuł własności lub inny tytuł prawny uprawniający do realizacji tych inwestycji, albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.
3.
Budowa rurociągu produktów naftowych Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
4.
Budowa rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra - Wielowieś wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
5.
Budowa rurociągu gazu płynnego (LPG) Port Gdynia - Dębogórze - Kosakowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

II. 

Wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym realizowanych przez inwestora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b lub c ustawy

Inwestycje mające na celu dostosowanie Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra w Górze (gmina Inowrocław) do wymagań dostępności fizycznej zgromadzonych w tym magazynie zapasów interwencyjnych, określonej w art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, obejmujące:
1)
rozbudowę lub przebudowę bezzbiornikowych pojemności przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej lub produktów naftowych wykorzystywanych jako magazyn, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, w Górze wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, w tym:
a)
budowę rurociągu solanki Janikowo - Góra,
b)
budowę rurociągu solanki Mątwy - Janikowo,
c)
budowę rurociągu solanki Przyjma - Janikowo,
d)
rozbudowę lub przebudowę rurociągu wody technologicznej Wójcin Przyjma,
e)
wykonanie otworów eksploatacyjnych w Kopalni Soli Góra i Kopalni Soli Mogilno,
f)
rozbudowę lub przebudowę naziemnej infrastruktury technicznej,
g)
budowę rurociągu produktów naftowych Góra - Wielowieś,
h)
rozbudowę lub przebudowę rurociągu ropy naftowej Góra - Żółwieniec;
2)
budowę otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Lubień Kujawski wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, w tym:
a)
budowę zakładu górniczego wraz z wykonaniem otworów eksploatacyjnych oraz wykonaniem naziemnej infrastruktury technicznej,
b)
budowę rurociągów wody technologicznej oraz rurociągów solanki na potrzeby działania kopalni oraz magazynu ropy naftowej i paliw w Górze, w szczególności rurociągu wody technologicznej Włocławek - Lubień Kujawski oraz rurociągu solanki Góra - Lubień Kujawski;
3)
budowę rurociągów ropy naftowej, produktów naftowych, solanki lub wody technologicznej w celu zmiany trasy istniejących rurociągów ropy naftowej, produktów naftowych, solanki lub wody technologicznej, do których inwestor, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b lub c, posiada tytuł własności lub inny tytuł prawny uprawniający do realizacji tych inwestycji, albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.

III. 

Wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym realizowanych przez inwestora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy

1.
Budowa otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, w tym budowa zakładu górniczego wraz z wykonaniem otworów eksploatacyjnych oraz wykonaniem naziemnej infrastruktury technicznej.
2.
Budowa bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym:
1)
instalacji ługowniczej;
2)
rurociągów i instalacji zrzutu solanki;
3)
komór magazynowych;
4)
naziemnej infrastruktury technicznej;
5)
rurociągów, w tym gazociągów łączących obiekty tego magazynu.
3.
Budowa rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek.
4.
Budowa rurociągów wody technologicznej oraz rurociągów solanki na potrzeby działania kopalni lub magazynu ropy naftowej i paliw w Górze, w szczególności rurociągu wody technologicznej Bydgoszcz - Damasławek oraz rurociągów solanki Damasławek - Góra, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.
5.
Budowa rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów w celu zmiany trasy istniejących rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów, na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek, o których mowa w ust. 3, lub na potrzeby działania kopalni lub magazynu ropy naftowej i paliw w Górze, o których mowa w ust. 4.".

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.483

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.
Data aktu: 27/01/2022
Data ogłoszenia: 28/02/2022
Data wejścia w życie: 15/03/2022