Przekazywanie w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Na podstawie art. 304 ust. 11 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
dodatkowe warunki, jakie powinny spełniać umowy, o których mowa w art. 304 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej "ustawą";
2)
minimalny poziom stosunku wartości aktywów, o których mowa w art. 304 ust. 2 ustawy, do wielkości zobowiązań do zapłaty;
3)
limity określające udział poszczególnych aktywów w łącznej kwocie środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty;
4)
szczegółowy zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w art. 304 ust. 6 ustawy;
5)
szczegółowy sposób wyceny aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty przejętych zgodnie z art. 304 ust. 3 lub 10a ustawy.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
funduszu gwarancyjnym - rozumie się przez to fundusz gwarancyjny banków, o którym mowa w art. 272 ust. 1 ustawy, albo fundusz gwarancyjny kas, o którym mowa w art. 272 ust. 2 ustawy;
2)
funduszu przymusowej restrukturyzacji - rozumie się przez to fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, o którym mowa w art. 273 ust. 1 ustawy, albo fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, o którym mowa w art. 273 ust. 2 ustawy;
3)
kursie fixingowym - rozumie się przez to ustalaną w trakcie fixingu skarbowych papierów wartościowych cenę za 100 złotych wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych (cena czysta) z dokładnością do 1 grosza;
4)
podmiocie deponującym - rozumie się przez to bank, bank zrzeszający, oddział banku zagranicznego, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, zwaną dalej ,,Kasą Krajową", oraz firmę inwestycyjną deponujące aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty na rachunkach, o których mowa w art. 304 ust. 2 pkt 2 ustawy;
5)
umowie - rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 304 ust. 3 ustawy, zawartą między podmiotem deponującym a Narodowym Bankiem Polskim, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140).
§  3. 
1. 
Umowa zawiera postanowienia, o których mowa w art. 304 ust. 3 ustawy, oraz postanowienia dotyczące:
1)
prowadzenia rachunków papierów wartościowych, o których mowa w art. 304 ust. 2 pkt 2 ustawy, odrębnie dla papierów wartościowych stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji;
2)
zasad deponowania i blokowania aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty, w tym związane z trybem zwiększania lub zmniejszania wielkości tych aktywów;
3)
trybu odnawiania aktywów, o których mowa w pkt 2, w przypadku ich wykupu.
2. 
W przypadku banków zrzeszających lokujących środki pieniężne w imieniu banków spółdzielczych będących członkami zrzeszeń oraz w przypadku Kasy Krajowej lokującej środki pieniężne w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej ,,kasami", umowa przewiduje prowadzenie rachunków papierów wartościowych dla poszczególnych banków zrzeszających lub dla Kasy Krajowej w odniesieniu do papierów wartościowych stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji.
§  4. 
1. 
Minimalny poziom stosunku wartości aktywów, o których mowa w art. 304 ust. 2 ustawy, do wielkości zobowiązań do zapłaty wynosi nie mniej niż 110%, z tym że ich wartość ustala się w następujący sposób:
1)
skarbowe papiery wartościowe - według wartości ustalonej na podstawie ostatniego kursu fixingowego z danego dnia z elektronicznego rynku skarbowych papierów wartościowych organizowanego przez ministra właściwego do spraw budżetu, przy czym wartość tę ustala się bez uwzględnienia odsetek należnych; wartość skarbowych papierów wartościowych niekwotowanych na elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych ustala się według wartości nominalnej;
2)
bony pieniężne i obligacje emitowane przez Narodowy Bank Polski - według wartości nominalnej;
3)
środki pieniężne banków spółdzielczych będących członkami zrzeszeń przechowywane na wyodrębnionych rachunkach we właściwym banku zrzeszającym - według wartości nominalnej powiększonej o odsetki;
4)
środki pieniężne kas przechowywane na wyodrębnionych rachunkach w Kasie Krajowej - według wartości nominalnej powiększonej o odsetki.
2. 
Minimalny poziom stosunku wartości aktywów, o których mowa w art. 304 ust. 2 ustawy, do wielkości zobowiązań do zapłaty jest monitorowany codziennie przez podmioty deponujące, odrębnie dla papierów wartościowych stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji. W przypadku banków spółdzielczych będących członkami zrzeszeń wskaźnik ten monitorują banki zrzeszające, a w przypadku kas - Kasa Krajowa, odrębnie dla papierów wartościowych stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji.
§  5. 
1. 
Udział skarbowych papierów wartościowych, dla których nie było kwotowań przez okres dłuższy niż 30 dni na elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych organizowanym przez ministra właściwego do spraw budżetu, nie może przekroczyć 30% łącznej kwoty zobowiązań do zapłaty.
2. 
Udział skarbowych papierów wartościowych kwotowanych na elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych organizowanym przez ministra właściwego do spraw budżetu może stanowić 100% łącznej kwoty zobowiązań do zapłaty.
3. 
Udział bonów pieniężnych i obligacji emitowanych przez Narodowy Bank Polski może stanowić 100% łącznej kwoty zobowiązań do zapłaty.
§  6. 
1. 
Podmioty deponujące przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, zwanemu dalej "Funduszem", informacje o wysokości zobowiązań do zapłaty zgodnie z art. 304 ust. 6 ustawy według wzoru stanowiącego:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia - w przypadku banków, oddziałów banków zagranicznych i firm inwestycyjnych;
2)
załącznik nr 2 do rozporządzenia - w przypadku banków zrzeszających i Kasy Krajowej.
2. 
Podmioty deponujące przekazują do Funduszu:
1)
w przypadku umów sporządzonych w postaci papierowej - odwzorowanie cyfrowe umowy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu deponującego;
2)
umowy sporządzone w formie dokumentu elektronicznego.
§  7. 
1. 
Bank spółdzielczy będący członkiem zrzeszenia przekazuje Funduszowi informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, za pośrednictwem banku zrzeszającego.
2. 
Bank spółdzielczy niebędący członkiem zrzeszenia może przekazywać Funduszowi informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, za pośrednictwem banku zrzeszającego pod warunkiem przedstawienia Funduszowi umowy lub innego dokumentu, z którego wynika zobowiązanie banku zrzeszającego do przekazywania tych informacji, wraz z pisemnym oświadczeniem banku zrzeszającego określającym dzień, od którego taki tryb przekazywania informacji będzie stosowany. Bank zrzeszający niezwłocznie zawiadamia Fundusz o każdym przypadku wygaśnięcia jego zobowiązania do wykonywania tych czynności.
3. 
Kasa przekazuje Funduszowi informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, za pośrednictwem Kasy Krajowej.
§  8. 
1. 
Podmioty deponujące przekazują informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, w terminie do 3. dnia roboczego każdego miesiąca, według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.
2. 
W przypadku gdy stosunek zabezpieczeń zobowiązań do zapłaty do kwoty zobowiązań wynosi mniej niż 110%, podmioty deponujące przekazują informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, w następnym dniu roboczym.
§  9. 
1. 
Informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, są przekazywane za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Fundusz.
2. 
Informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, są przekazywane w postaci plików XML:
1)
utworzonych zgodnie ze schematami XSD udostępnionymi albo wskazanymi przez Fundusz na stronie internetowej Funduszu, w stronie kodowej UTF-8 bez BOM; poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii;
2)
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu deponującego;
3)
szyfrowanych kluczem publicznym Funduszu za pomocą certyfikatu pobranego ze strony internetowej Funduszu.
3. 
Umowy, o których mowa w § 6 ust. 2, są przekazywane za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Fundusz i szyfrowane kluczem publicznym Funduszu za pomocą certyfikatu pobranego ze strony internetowej Funduszu.
4. 
W przypadku braku możliwości przekazania informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, i umów, o których mowa w § 6 ust. 2, za pomocą systemu teleinformatycznego mogą być one przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu osobiście przez osobę upoważnioną przez podmiot deponujący albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).
§  10. 
W przypadku przejęcia zablokowanych aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty, o którym mowa w art. 304 ust. 3 lub 10a ustawy, Fundusz dokonuje wyceny przejętych papierów wartościowych zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 na dzień ich przejęcia, powiększając ją o naliczone na ten dzień odsetki i pomniejszając o 10% uzyskanej sumy.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Informacja o wysokości zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny / fundusz przymusowej restrukturyzacji* według stanu na ................... r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Informacja o wysokości zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny / fundusz przymusowej restrukturyzacji* według stanu na ............. r.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. poz. 514), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.471

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przekazywanie w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 25/02/2022
Data wejścia w życie: 12/03/2022