Sposób dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 1559 i 2232) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Doskonalenie zawodowe lekarza i lekarza dentysty jest realizowane przez:
1)
udział w kursie medycznym krajowym lub zagranicznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji;
2)
udział w kursie medycznym prowadzonym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego lub sieci internetowej z ograniczonym dostępem:
a)
krajowym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej,
b)
zagranicznym, którego organizatorem jest uczelnia medyczna, lekarskie towarzystwo naukowe, międzynarodowa organizacja lekarska lub podmiot, którego działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskała akredytację właściwego organu w państwie, w którym działalność ta jest prowadzona;
3)
udział w krajowym lub zagranicznym kongresie lub zjeździe, krajowej lub zagranicznej konferencji lub krajowym lub zagranicznym sympozjum naukowym;
4)
odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym;
5)
udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako kolegium specjalistów albo towarzystwo naukowe w danej dziedzinie medycyny, zwane dalej "towarzystwem naukowym", lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia;
6)
udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz lub lekarz dentysta udziela świadczeń zdrowotnych, lub organizowanym przez grupę lekarzy lub lekarzy dentystów;
7)
wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kursie medycznym, kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym krajowym lub zagranicznym;
8)
udział w programie edukacyjnym udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej lub innych mediów, które umożliwiają wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości:
a)
który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej,
b)
zagranicznym, którego organizatorem jest uczelnia medyczna, lekarskie towarzystwo naukowe, międzynarodowa organizacja lekarska lub podmiot, którego działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskała akredytację właściwego organu w państwie, w którym działalność ta jest prowadzona;
9)
uzyskanie w zakresie nauk medycznych stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora;
10)
napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w takiej książce lub medycznego edukacyjnego programu multimedialnego;
11)
napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w takiej książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o takim charakterze;
12)
przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w takiej książce lub medycznego edukacyjnego programu multimedialnego;
13)
autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w aktualnym w dniu opublikowania publikacji naukowej wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232);
14)
napisanie i opublikowanie artykułu w recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym innym niż czasopismo wymienione w wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
15)
przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym, o którym mowa w pkt 13 i 14;
16)
sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego;
17)
kierowanie specjalizacją lekarzy lub lekarzy dentystów;
18)
indywidualną prenumeratę czasopisma medycznego wymienionego w aktualnym wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
19)
przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego, o którym mowa w pkt 5;
20)
posiadanie aktywnego indywidualnego konta na internetowych edukacyjnych platformach medycznych wskazanych przez Naczelną Radę Lekarską.
§  2. 
1. 
Lekarz albo lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu dokumenty potwierdzające realizację obowiązku doskonalenia zawodowego za dany okres rozliczeniowy.
2. 
Lekarz albo lekarz dentysta realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego w ramach programu przyjętego przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów może wystąpić do okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem, o wpisanie do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów liczby punktów uzyskanych w okresie rozliczeniowym, zgodnej z załącznikiem do rozporządzenia, na podstawie zaświadczenia wydanego przez to towarzystwo lub kolegium specjalistów.
3. 
Liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego oraz dokumenty potwierdzające odbycie tego szkolenia są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Za równoważne z uzyskaniem 50 punktów edukacyjnych uważa się odbycie każdego roku szkolenia specjalizacyjnego, przy czym punkty otrzymuje się wyłącznie za minimalny okres danego szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia specjalizacyjnego jest zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji. Przepis § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. 
Za równoważne z uzyskaniem 50 punktów edukacyjnych uważa się uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności zawodowe. Przepis § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  4. 
1. 
Za dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego uznaje się uzyskanie przez lekarza i lekarza dentystę 200 punktów edukacyjnych w każdym następującym po sobie okresie rozliczeniowym.
2. 
Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 48 miesięcy.
3. 
Punkty edukacyjne uzyskane przez lekarza i lekarza dentystę w okresie rozliczeniowym nie są przenoszone na kolejny okres rozliczeniowy.
4. 
Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta pełni służbę w ramach misji poza granicami kraju w polskich kontyngentach wojskowych, każdy rozpoczęty miesiąc tej służby w danym okresie rozliczeniowym obniża liczbę punktów niezbędnych do dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i w § 5, o 2 % wymaganej liczby punktów. Przepis § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
W przypadku obowiązywania w okresie rozliczeniowym stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii za dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego uznaje się uzyskanie przez lekarza i lekarza dentystę w tym okresie rozliczeniowym 100 punktów edukacyjnych.
§  6. 
W przypadku:
1)
opublikowania referatu naukowego wygłoszonego na krajowym lub zagranicznym kongresie lub zjeździe, krajowej lub zagranicznej konferencji lub krajowym lub zagranicznym sympozjum naukowym nie dolicza się punktów edukacyjnych, które przysługują za wygłoszenie referatu;
2)
uzyskania w zakresie nauk medycznych stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego - nie dolicza się punktów edukacyjnych za opublikowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej;
3)
kilkukrotnego wygłoszenia wykładu krajowego lub zagranicznego o tej samej treści - punkty edukacyjne uzyskuje się tylko raz.
§  7. 
Jeżeli w okresie rozliczeniowym lekarz i lekarz dentysta zostaje członkiem innej okręgowej izby lekarskiej, okręgowa rada lekarska tej izby uwzględnia uzyskane przez niego dotychczas punkty edukacyjne.
§  8. 
Do ustalenia liczby zdobytych i wymaganych do zdobycia punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym, który rozpoczął się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe oraz § 5 i § 9 niniejszego rozporządzenia.
§  9. 
W okresie rozliczeniowym, który rozpoczął się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, za równoważne ze zrealizowaniem formy doskonalenia zawodowego określonego w § 1:
1)
pkt 13 - uznaje się autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym po dniu 1 października 2018 r. a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli to czasopismo:
a)
zostało zamieszczone w wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
b)
było do dnia 1 października 2018 r. wymienione w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87),
2)
pkt 18 - uznaje się indywidualną prenumeratę czasopisma medycznego po dniu 1 października 2018 r. a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli to czasopismo:
a)
zostało zamieszczone w wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
b)
było do dnia 1 października 2018 r. wymienione w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- przy czym punkty edukacyjne przyznaje się w liczbie wyższej spośród określonych dla tej publikacji albo prenumeraty na podstawie przepisów dotychczasowych lub przepisów niniejszego rozporządzenia.

§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIK

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE TEGO SZKOLENIA

Lp. Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów Sposób weryfikacji
1 2 3 4
1 udział w kursie medycznym krajowym lub zagranicznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji 1 pkt za 1 godz. programu merytorycznego zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
2 udział w kursie medycznym prowadzonym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego lub sieci internetowej z ograniczonym dostępem:

1) krajowym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;

2) zagranicznym, którego organizatorem jest uczelnia medyczna, lekarskie towarzystwo naukowe, międzynarodowa organizacja lekarska lub podmiot, którego działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskała akredytację właściwego organu w państwie, w którym działalność ta jest prowadzona

1 pkt za 1 godz. programu merytorycznego zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
3 udział w krajowym lub zagranicznym kongresie lub zjeździe, krajowej lub zagranicznej konferencji lub krajowym lub zagranicznym sympozjum naukowym 1 pkt za 1 godz. programu merytorycznego zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji
4 odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym 5 pkt za 1 dzień zaświadczenie wydane przez kierownika ośrodka
5 udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako kolegium specjalistów albo towarzystwo naukowe lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia 3 pkt za posiedzenie potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
6 udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz lub lekarz dentysta udziela świadczeń zdrowotnych, lub organizowanym przez grupę lekarzy lub lekarzy dentystów 1 pkt za godz. szkolenia merytorycznego, nie więcej niż 6 pkt za 1 szkolenie potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
7 wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kursie medycznym, kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym krajowym lub zagranicznym 15 pkt na podstawie programu
8 udział w programie edukacyjnym udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej lub innych mediów, które umożliwiają wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości:

1) który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;

2) zagranicznym, którego organizatorem jest uczelnia medyczna, lekarskie towarzystwo naukowe, międzynarodowa organizacja lekarska lub podmiot, którego działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskała akredytację właściwego organu w państwie, w którym działalność ta jest prowadzona

1 pkt za 1 godz. programu edukacyjnego zaświadczenie wydane przez organizatora
9 uzyskanie w zakresie nauk medycznych stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora 200 pkt dyplom
10 napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 100 pkt, wznowienie - 50 pkt notka bibliograficzna
11 napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 50 pkt, wznowienie - 25 pkt notka bibliograficzna
12 przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 30 pkt, wznowienie - 15 pkt notka bibliograficzna
13 autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w aktualnym w dniu opublikowania publikacji naukowej wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) dwukrotność liczby punktów wskazanych w aktualnym w dniu opublikowania artykułu wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce notka bibliograficzna
14 napisanie i opublikowanie artykułu w recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym innym niż czasopismo wymienione w wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 20 pkt notka bibliograficzna
15 przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym 10 pkt notka bibliograficzna
16 sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego 30 pkt - za rok sprawowania funkcji opiekuna potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu
17 kierowanie specjalizacją lekarzy lub lekarzy dentystów 15 pkt - za 1 lekarza za 1 rok kierowania specjalizacją potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji
18 indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego w aktualnym w dniu opublikowania publikacji naukowej wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 5 pkt za tytuł - nie więcej niż 10 pkt w okresie rozliczeniowym potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty
19 przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego 5 pkt za przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego - nie więcej niż 20 pkt w okresie rozliczeniowym zaświadczenie wydane przez ten podmiot
20 posiadanie aktywnego indywidualnego konta na internetowych edukacyjnych platformach medycznych wskazanych przez Naczelną Radę Lekarską 5 pkt za konto - nie więcej niż 10 pkt w okresie rozliczeniowym dowód rejestracji na internetowym koncie edukacyjnym wraz z oświadczeniem lekarza
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1923), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, 1493, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 2232 i 2459).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.464

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Data aktu: 21/02/2022
Data ogłoszenia: 25/02/2022
Data wejścia w życie: 01/03/2022