Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 lutego 2022 r.
w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, 1728 i 2448) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa tryb i sposób składania wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym oraz wzór wniosku.
§  2. 
Wnioski, o których mowa w art. 24a ust. 1-3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, składa się do:
1)
dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, w którym osoba, której dotyczy wniosek, obecnie przebywa, a w przypadku osoby uprzednio pozbawionej wolności do dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, z którego osoba, której dotyczy wniosek, została ostatnio zwolniona, lub w którym nastąpił zgon tej osoby;
2)
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym", w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada informacji, o których mowa w pkt 1.
§  3. 
Wnioskodawca składa wniosek:
1)
w postaci papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), albo bezpośrednio w siedzibie dyrektora właściwego zakładu karnego lub aresztu śledczego lub Dyrektora Generalnego;
2)
w postaci elektronicznej jako:
a)
dokument elektroniczny,
b)
odwzorowanie cyfrowe (skan) wniosku w postaci papierowej

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

§  4. 
Wniosek o udzielenie informacji lub udostepnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym składa się na urzędowym formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Wniosek złożony do dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego niezgodnie z § 2 pkt 1, podlega zwrotowi ze wskazaniem, że powinien zostać złożony do Dyrektora Generalnego.
2. 
Wniosek niezłożony na urzędowym formularzu podlega zwrotowi wraz z pouczeniem o obowiązku składania na urzędowym formularzu.
§  6. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności (Dz. U. poz. 822).
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK

o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym

wzór

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.460

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności.
Data aktu: 15/02/2022
Data ogłoszenia: 24/02/2022
Data wejścia w życie: 11/03/2022