Dane objęte Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 2

Na podstawie art. 236b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 115 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241), oraz transferów odpadów określonych w art. 5 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, zwanego dalej "sprawozdaniem";
2)
szczegółowy zakres danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja, o której mowa w art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanych dalej "danymi niezbędnymi do identyfikacji zakładu";
3)
warunki techniczne, formę, tryb oraz sposób przekazywania sprawozdania i danych niezbędnych do identyfikacji zakładu.
§  2. 
Wzór sprawozdania jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Szczegółowy zakres danych niezbędnych do identyfikacji zakładu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Sprawozdanie wprowadza się do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, zwanego dalej "Krajowym Rejestrem", przez stronę internetową www.gios.gov.pl/prtr/, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), zwanym dalej "systemem informatycznym", po zarejestrowaniu się prowadzącego instalację w Krajowym Rejestrze i po zalogowaniu do Krajowego Rejestru za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.
2. 
Sprawozdanie wprowadzone do Krajowego Rejestru zgodnie z ust. 1 i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. 
Prowadzący instalację wprowadza dane niezbędne do identyfikacji zakładu przez jednorazowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1. Złożenie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z uzyskaniem dostępu do konta w Krajowym Rejestrze.
4. 
Wypełniony formularz rejestracyjny, o którym mowa w ust. 3, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację, przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
5. 
Dane niezbędne do identyfikacji zakładu zawarte w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 3, wymagają zatwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
6. 
Konto w Krajowym Rejestrze tworzy się dla zakładu.
7. 
Konto w Krajowym Rejestrze jest zakładane po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 3.
8. 
W przypadku utraty dostępu do konta lub w przypadku zmiany prowadzącego instalację dostęp ten uzyskuje się za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przez zmianę hasła do konta.
9. 
Zmiany danych niezbędnych do identyfikacji zakładu dokonuje się przez wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, po zalogowaniu na konto niezwłocznie po zaistnieniu stanu faktycznego uzasadniającego dokonanie aktualizacji tych danych.
10. 
Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 9, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację, przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
11. 
Zmiana danych niezbędnych do identyfikacji zakładu wymaga zatwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
12. 
Informację o zakończeniu działalności lub o zmianie parametrów instalacji powodujących zwolnienie prowadzącego instalację z obowiązku sprawozdawczego w zakresie Krajowego Rejestru, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację, przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2022 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4  

WZÓR

SPRAWOZDANIE ZAWIERAJĄCE DANE O PRZEKROCZENIU WARTOŚCI PROGOWYCH DLA UWOLNIEŃ I TRANSFERÓW ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ TRANSFERÓW ODPADÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DANE NIEZBĘDNE DO IDENTYFIKACJI ZAKŁADU

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji zapewnia wykonanie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1741 z dnia 23 września 2019 r. określającej format i częstotliwość przekazywania danych, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdawczości na mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 267 z 21.10.2019, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 23 z 02.02.2022, str. 25).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. poz. 1154), które zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2127) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U.2022.606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.455

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dane objęte Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
Data aktu: 22/02/2022
Data ogłoszenia: 24/02/2022
Data wejścia w życie: 25/02/2022