Rodzaje i wykaz stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz tryb przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, 1728 i 2448) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Pracownicy Służby Więziennej, zwani dalej "pracownikami", zatrudnieni na stanowiskach:
1)
penitencjarnych albo ochronnych w zakładach karnych lub aresztach śledczych,
2)
nadzoru pracy osoby pozbawionej wolności w zakładach karnych lub aresztach śledczych albo w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia Służby Więziennej lub ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej,
3)
kierowniczych, samodzielnych i administracyjnych w zakładach karnych lub aresztach śledczych

- wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, jeżeli obowiązki takie i ich zakres zostały określone w umowie o pracę lub pisemnym zakresie czynności służbowych pracownika.

2. 
Rodzaje i wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków służbowych w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, zwany dalej "dodatkiem", przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której pracownik jest zatrudniony.
2. 
Przyznanie dodatku następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.
§  3. 
We wniosku należy określić:
1)
imię i nazwisko pracownika;
2)
zajmowane przez pracownika stanowisko ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2;
3)
zakres i charakter obowiązków służbowych wykonywanych przez pracownika w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności;
4)
wymiar czasu pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności;
5)
ogólny wymiar czasu pracy pracownika wynikający z umowy o pracę;
6)
proponowaną wysokość dodatku, która nie może przekroczyć:
a)
50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego na stanowisku penitencjarnym albo ochronnym,
b)
40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego na stanowisku nadzoru pracy osoby pozbawionej wolności,
c)
30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, samodzielnym albo administracyjnym;
7)
datę nabycia przez pracownika prawa do otrzymywania dodatku.
§  4. 
W razie zmiany przesłanek, o których mowa w § 3 pkt 2-6, uzasadniających podwyższenie, obniżenie albo utratę prawa do dodatku bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany sporządzić nowy wniosek, w którym poza informacjami określonymi w § 3 powinien określić dzień, z którym pracownik straci prawo do otrzymywania dodatku.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 1

ZAŁĄCZNIK 

RODZAJE I WYKAZ STANOWISK W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, NA KTÓRYCH PRACOWNICY WYKONUJĄ OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE W STAŁYM I BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z OSOBAMI POZBAWIONYMI WOLNOŚCI

Lp. Jednostka organizacyjna Służby Więziennej Rodzaje stanowisk w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, na których pracownicy wykonują obowiązki służbowe

w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

stanowiska penitencjarne stanowiska ochronne stanowiska nadzoru pracy stanowiska kierownicze, samodzielne lub administracyjne
1 Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodek szkolenia Służby Więziennej i ośrodek doskonalenia kadr Służby Więziennej 1) specjalista,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) instruktor,

5) starszy referent,

6) referent

1) kierownik kotłowni,

2) konserwator,

3) elektryk,

4) technik,

5) szef kuchni,

6) kucharz,

7) młodszy kucharz,

8) rzemieślnik,

9) palacz kotłów wysokociśnieniowych,

10) wykwalifikowana pomoc kuchenna,

11) pomoc kuchenna,

12) kelner,

13) młodszy kelner,

14) robotnik gospodarczy

2 Areszt śledczy lub zakład karny 1) starszy psycholog,

2) psycholog,

3) młodszy psycholog,

4) starszy wychowawca,

5) wychowawca,

6) młodszy wychowawca,

7) starszy terapeuta,

8) terapeuta,

9) młodszy terapeuta,

10) kapelan

1) specjalista,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) instruktor,

5) starszy referent,

6) referent

1) kierownik kotłowni,

2) konserwator,

3) elektryk,

4) technik,

5) szef kuchni,

6) kucharz,

7) młodszy kucharz,

8) rzemieślnik,

9) palacz kotłów wysokociśnieniowych,

10) wykwalifikowana pomoc kuchenna,

11) pomoc kuchenna,

12) kelner,

13) młodszy kelner,

14) robotnik gospodarczy

1) kierownik działu,

2) zastępca kierownika działu,

3) specjalista,

4) starszy inspektor,

5) inspektor,

6) instruktor,

7) informatyk,

8) starszy referent,

9) referent

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wysokości dodatku do wynagrodzenia pracowników Służby Więziennej z tytułu stałego i bezpośredniego kontaktu z osobami pozbawionymi wolności (Dz.Urz.Min.Spraw.1997.4.35), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.2010.79.523).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.426 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaje i wykaz stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz tryb przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu.
Data aktu: 15/12/2010
Data ogłoszenia: 21/02/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2011