Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm. 3 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 2 w części I "Badania laboratoryjne" uchyla się lp. 53a, 53b i 69a;
2)
w załączniku nr 5:
a)
w lp. 28 w kolumnie "Warunki realizacji świadczeń" w części "Zapewnienie realizacji badań":
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) czas protrombinowy (PT);",

w ust. 2:
––
pkt 5-7 otrzymują brzmienie:

"5) czynnik krzepnięcia II (FII);

6) czynnik krzepnięcia V (FV);

7) czynnik krzepnięcia VII (FVII);",

––
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) czynnik krzepnięcia VIII (FVIII);",

––
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) czynnik krzepnięcia X (FX);",

––
pkt 13-16 otrzymują brzmienie:

"13) czynnik krzepnięcia XI (FXI);

14) czynnik krzepnięcia XII (FXII);

15) czynnik krzepnięcia XIII (FXIII);

16) czynnik von Willebranda (vWF);",

––
pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) inhibitory krzepnięcia;",

––
w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25-27 w brzmieniu:

"25) czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg);

26) czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg);

27) inhibitor czynnika krzepnięcia IX - miano.",

b)
w lp. 29 w kolumnie "Warunki realizacji świadczeń" w części "Zapewnienie realizacji badań":
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) płytki krwi - badanie agregacji;",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin);",

pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) czas protrombinowy (PT);",

pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) plazminogen;",

w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24-26 w brzmieniu:

"24) czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg);

25) czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg);

26) inhibitor czynnika krzepnięcia IX - miano.",

c)
w lp. 30 w kolumnie "Warunki realizacji świadczeń":
w części "Warunki kwalifikacji do świadczenia":
––
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) D68.3 Skazy krwotoczne zależne od obecności antykoagulantów krążących;",

––
uchyla się pkt 7,
––
w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

"14) D69.0 Plamica alergiczna;

15) D69.8 Inne określone skazy krwotoczne.",

w części "Zapewnienie realizacji badań":
––
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) czas protrombinowy (PT);",

––
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) czynnik krzepnięcia VIII (FVIII);",

––
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) inhibitory krzepnięcia;",

d)
w lp. 31 w kolumnie "Warunki realizacji świadczeń" w części "Zapewnienie realizacji badań":
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) czas protrombinowy (PT);",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) inhibitory krzepnięcia;",

pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) czynnik krzepnięcia VIII (FVIII);",

pkt 44-50 otrzymują brzmienie:

"44) czynnik krzepnięcia V (FV);

45) czynnik krzepnięcia VII (FVII);

46) czynnik krzepnięcia X (FX);

47) czynnik krzepnięcia XI (FXI);

48) czynnik krzepnięcia II (FII);

49) czynnik krzepnięcia XII (FXII);

50) czynnik krzepnięcia XIII (FXIII);".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64 i 91.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423, z 2018 r. poz. 657, z 2019 r. poz. 397, 1060 i 1864, z 2020 r. poz. 612 oraz z 2021 r. poz. 543 i 727.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.365

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Data aktu: 02/02/2022
Data ogłoszenia: 11/02/2022
Data wejścia w życie: 26/02/2022