Egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 oraz z 2022 r. poz. 209) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółową formę i tryb przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR;
2)
szczegółowy tryb wydawania zaświadczenia ADR i jego wtórnika oraz sposób wypełniania zaświadczenia ADR;
3)
warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz wydanych zaświadczeń ADR i ich wtórników;
4)
wzór zaświadczenia ADR;
5)
wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;
6)
wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR oraz jego wtórnika.
§  2. 
1. 
Podmiot prowadzący kurs ADR lub jednostka wojskowa, przekazując informację, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, zwanej dalej "ustawą", podając harmonogram zajęć, proponuje termin przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs ADR, zwanego dalej "egzaminem".
2. 
Podmiot prowadzący kurs ADR lub jednostka wojskowa przedstawiają odpowiednio marszałkowi województwa lub Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia egzaminu, imiona i nazwiska osób uczestniczących w kursie oraz imiona i nazwiska osób nieuczestniczących w danym kursie, które przystąpią do egzaminu.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy lista uczestników kursu, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest zgodna z listą osób, które przystąpią do egzaminu.
§  3. 
1. 
Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który:
1)
posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR;
2)
został zgłoszony do odbycia egzaminu w trybie określonym w § 2 ust. 2 i 3;
3)
złożył wypełniony formularz zgłoszeniowy.
2. 
Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, załącza się do protokołu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.
§  3a. 
Przed rozpoczęciem egzaminu komisja egzaminacyjna:
1)
potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej;
2)
w przypadku obecności na egzaminie tłumacza przysięgłego - potwierdza jego tożsamość oraz weryfikuje okazany przez niego dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu.
§  4. 
Egzamin jest przeprowadzany niezwłocznie po zakończeniu kursu ADR, w terminie uzgodnionym odpowiednio z właściwym marszałkiem województwa albo Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
§  4a. 
1. 
Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom egzaminowanym samodzielną pracę.
2. 
Jeżeli egzamin przeprowadza się dla nie więcej niż 10 osób, sala egzaminacyjna powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 20 m2.
3. 
Jeżeli do egzaminu przystępuje więcej niż 10 osób, to powierzchnia określona w ust. 2 zostaje zwiększona o co najmniej 2 m2 dla każdej egzaminowanej osoby powyżej liczby 10 osób.
4. 
W sali egzaminacyjnej znajduje się oddzielne stanowisko pracy dla członków komisji egzaminacyjnej.
§  4b. 
Egzamin przeprowadza się dla nie więcej niż 25 osób egzaminowanych jednocześnie. Ograniczenie to nie dotyczy egzaminu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
§  4c. 
1. 
W trakcie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane i członkowie komisji egzaminacyjnej.
2. 
Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w sali egzaminacyjnej może przebywać tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu, pod warunkiem że jego obecność nie zakłóci przebiegu egzaminu.
§  5. 
1. 
Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.
2. 
Pytania testowe pochodzą z katalogu pytań obejmujących zakres wiedzy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz odnoszących się do wszystkich zagadnień i umiejętności przewidzianych w programie odpowiedniego kursu, przygotowanego przez:
1)
jednostkę upoważnioną na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy;
2)
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w przypadku egzaminów dla kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Test, o którym mowa w ust. 1, składa się z:
1)
30 pytań - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
2)
18 pytań - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
3)
15 pytań - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
4)
15 pytań - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
§  6. 
Czas trwania egzaminu kończącego kurs ADR wynosi:
1)
60 minut - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
2)
40 minut - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
3)
30 minut - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
4)
30 minut - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
§  7. 
Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu, o którym mowa w § 5 ust. 3.
§  8. 
1. 
Zaświadczenie ADR wydawane jest:
1)
na podstawie protokołu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym;
2)
po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłat, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Zaświadczenie ADR doręcza się kierowcy za pokwitowaniem:
1)
w trybie określonym w art. 23 ust. 3 ustawy;
2)
w siedzibie marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia egzaminu - na wniosek kierowcy;
3)
w jednostce wojskowej - w przypadku kierowcy pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  9. 
W celu prawidłowego wypełnienia zaświadczenia ADR marszałek województwa oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych udostępniają podmiotowi dokonującemu personalizacji zaświadczenia ADR dane i informacje niezbędne do wydania zaświadczenia ADR oraz fotografię i wzór podpisu kierowcy z zachowaniem warunków uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim oraz zapewniających zachowanie poufności.
§  10. 
1. 
W przypadku utraty zaświadczenia ADR, jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność, a także zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, której zaświadczenie było wydane, odpowiednio właściwy marszałek województwa albo Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wydają wtórnik tego zaświadczenia albo nowy dokument. Przepisy § 8 i § 9 stosuje się odpowiednio.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, dołącza się formularz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zawierający dane niezbędne do wydania zaświadczenia ADR albo jego wtórnika.
§  11. 
1. 
Protokoły, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, oraz dokumentację dotyczącą egzaminu i wydania zaświadczeń ADR i ich wtórników przechowuje się w zamykanych szafach.
2. 
Szafy, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w pomieszczeniu, które zapewnia ochronę dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§  12. 
Wzór zaświadczenia ADR oraz sposób jego wypełniania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  13. 
1. 
Osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu w wysokości:
1)
200 zł - przewodniczącemu;
2)
150 zł - członkowi.
2. 
Jeżeli liczba osób egzaminowanych przekracza 10, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 10 zł za każdą dodatkową osobę.
3. 
Jeżeli łączny czas trwania egzaminu przekracza 90 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 40 zł za każde rozpoczęte dodatkowe 30 minut.
4. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nie może przekroczyć 340 zł, a dla członka komisji egzaminacyjnej nie może przekroczyć 300 zł.
§  14. 
Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50 zł.
§  15. 
(pominięty).
§  16. 
(pominięty).
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

I. 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA ADR

wzór

Opis zaświadczenia ADR:

1)
blankiet wykonany z tworzywa sztucznego, o wymiarach zgodnych z ISO 7810:2003 ID-1, niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu;
2)
zabezpieczenia blankietu:
a)
linie giloszowe,
b)
druk irysowy,
c)
nadruk wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
d)
mikrodruki,
e)
element wykonany farbą optycznie zmienną,
f)
tłoczenia na powierzchni blankietu,
g)
w obrębie zdjęcia znajduje się lub jest umieszczony hologram transparentny,
h)
oznaczenie indywidualne, unikatowe dla każdego dokumentu; oznaczenie indywidualne składa się z 2 liter i 6 cyfr, litery oddzielone są od cyfr pojedynczą spacją.

II. 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ZAŚWIADCZENIA ADR

Zaświadczenie ADR wypełnia się w następujący sposób:
1)
pod znakiem "PL" umieszcza się w strukturze blankietu kolorową fotografię kierowcy wraz z zintegrowanym numerem PESEL, a w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany - z datą urodzenia kierowcy;
2)
w odpowiednich punktach zamieszcza się następujące dane:
1.
seria i numer (niepowtarzalny i ciągły) zaświadczenia
2.
nazwisko kierowcy
3.
imię (imiona) kierowcy
4.
datę urodzenia kierowcy w formacie "dd/mm/rrrr"
5.
obywatelstwo kierowcy
6.
wzór podpisu kierowcy
7.
organ wydający zaświadczenie
8.
w miejscu oznaczonym "*" - termin ważności zaświadczenia w formacie "dd/mm/rrrr"
9.
klasę (klasy) lub numer (numery) UN wg ADR
10.
klasę (klasy) lub numer (numery) UN wg ADR;
3)
w języku polskim, czcionką zapewniającą dobrą czytelność wpisów, trwale umieszczoną w strukturze blankietu.
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 lutego 2012 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 1571), które na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367 i 1454) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie: § 1 pkt 5 i 6, § 10 oraz § 11, oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez podmiot prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 2012), które na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.356 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Data aktu: 15/02/2012
Data ogłoszenia: 11/02/2022
Data wejścia w życie: 21/02/2012