Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Kujańskie (PLH300052).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Kujańskie (PLH300052)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Kujańskie (PLH300052 2 ), obejmujący obszar 1018,16 ha, położony w województwie wielkopolskim, składający się z sześciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKA KUJAŃSKIE (PLH300052)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 612121,90 380042,89
2 611798,89 379768,33
3 611808,39 379485,23
4 611801,74 379483,33
5 611796,99 379481,43
6 611675,39 379471,93
7 611617,44 379483,33
8 611573,74 379520,38
9 611473,99 379568,83
10 611375,18 379630,58
11 611314,38 379639,13
12 611244,08 379599,23
13 611148,13 379580,23
14 611051,22 379616,33
15 610974,27 379512,78
16 610961,45 379375,50
17 611020,35 379417,30
18 611044,10 379461,95
19 611074,02 379432,97
20 611193,73 379448,18
21 611263,08 379436,77
22 611322,93 379390,22
23 611448,33 379298,07
24 611516,74 379272,42
25 611609,84 379262,92
26 611620,29 379252,47
27 611691,54 379343,67
28 611700,80 379356,74
29 611729,54 379386,42
30 611769,44 379426,32
31 611822,41 379459,34
32 611852,10 379462,43
33 612023,81 379603,74
34 612107,42 379717,75
35 612153,25 379794,94
36 612220,71 379920,34
37 612204,56 379924,14
38 612193,16 380040,99
39 612187,46 380098,94
40 612121,90 380042,89
2)
granica drugiej enklawy obszaru
1 612441,59 379066,74
2 612346,59 379059,14
3 612333,28 379023,99
4 612302,88 379010,69
5 612265,83 379005,94
6 612254,43 378984,09
7 612226,88 378990,74
8 612214,53 378963,19
9 612202,42 378969,12
10 612141,62 378980,52
11 612137,82 378889,32
12 612183,18 378887,18
13 612185,08 378846,33
14 612201,23 378846,33
15 612365,59 378908,08
16 612383,64 378916,64
17 612369,39 378919,49
18 612347,54 378940,39
19 612360,84 378965,09
20 612386,49 378996,44
21 612406,44 379013,54
22 612415,94 379014,49
23 612427,34 379018,29
24 612446,34 379039,19
25 612477,69 379023,99
26 612495,74 379050,59
27 612449,19 379072,44
28 612441,59 379066,74
3)
granica trzeciej enklawy obszaru
1 612655,34 379456,25
2 612616,39 379524,65
3 612643,94 379526,55
4 612640,14 379537,95
5 612607,84 379532,25
6 612575,54 379544,60
7 612528,99 379603,50
8 612455,84 379580,70
9 612410,24 379582,60
10 612410,24 379571,20
11 612245,88 379504,70
12 612240,18 379497,10
13 612160,38 379513,25
14 612158,48 379655,76
15 612177,48 379702,31
16 612143,28 379722,26
17 612119,53 379671,91
18 612084,38 379625,35
19 612043,53 379575,95
20 612010,28 379539,85
21 612008,38 379522,75
22 611915,27 379463,85
23 611900,07 379467,65
24 611863,97 379423,95
25 611780,37 379376,45
26 611737,62 379348,90
27 611692,02 379309,00
28 611649,27 379256,74
29 611667,32 379214,94
30 611699,62 379192,14
31 611690,12 379174,09
32 611661,62 379158,89
33 611651,17 379137,04
34 611730,02 379079,09
35 611970,61 379026,13
36 611986,53 379092,39
37 612014,08 379143,69
38 612045,43 379128,49
39 612111,22 379132,53
40 612176,53 379124,69
41 612272,48 379133,24
42 612324,73 379176,94
43 612312,62 379204,73
44 612358,94 379217,79
45 612386,49 379219,69
46 612436,84 379237,74
47 612535,64 379249,14
48 612617,34 379258,64
49 612617,34 379300,45
50 612600,24 379305,20
51 612599,29 379320,40
52 612560,34 379337,50
53 612590,74 379355,55
54 612637,29 379346,05
55 612655,34 379456,25
4)
granica czwartej enklawy obszaru
1 613912,47 379216,13
2 613730,06 379238,93
3 613588,38 379203,93
4 613493,29 379186,04
5 613409,40 379199,46
6 613295,30 379159,19
7 613266,21 379160,31
8 613263,97 379145,77
9 613214,75 379122,28
10 613166,65 379066,34
11 613138,69 379057,39
12 613119,67 378993,63
13 613119,67 378934,35
14 613107,37 378905,26
15 613146,52 378904,14
16 613183,43 378888,48
17 613180,08 378848,21
18 613083,88 378890,72
19 613020,11 378906,38
20 612976,49 378897,43
21 612962,44 378881,72
22 613001,10 378824,72
23 613029,06 378779,97
24 613023,47 378741,94
25 613034,64 378722,12
26 613038,01 378708,38
27 613079,40 378712,86
28 613081,64 378693,84
29 613120,79 378678,18
30 613135,33 378666,99
31 613200,21 378698,32
32 613239,36 378734,11
33 613256,14 378710,62
34 613258,38 378654,69
35 613255,05 378611,91
36 613304,45 378608,11
37 613331,09 378552,89
38 613346,75 378503,67
39 613357,65 378440,91
40 613350,11 378331,41
41 613347,87 378292,25
42 613370,24 378290,02
43 613365,77 378265,41
44 613417,23 378201,64
45 613417,23 378171,44
46 613408,28 378164,73
47 613414,99 378144,59
48 613441,84 378146,83
49 613461,97 378121,10
50 613477,63 378117,75
51 613486,58 378094,26
52 613479,87 378090,90
53 613501,12 378024,90
54 613555,94 378080,83
55 613571,60 378116,63
56 613548,11 378131,17
57 613550,34 378168,09
58 613655,49 378193,81
59 613696,88 378218,42
60 613720,38 378250,86
61 613802,26 378315,51
62 613804,27 378338,12
63 613807,63 378386,22
64 613787,06 378471,31
65 613784,14 378499,20
66 613799,80 378555,13
67 613816,58 378609,94
68 613861,32 378721,81
69 613878,10 378744,18
70 613979,90 378752,01
71 614096,23 378834,79
72 614124,20 378830,31
73 614148,81 378882,89
74 614158,88 378948,89
75 614148,81 379089,84
76 614002,27 379175,97
77 613912,47 379216,13
5)
granica piątej enklawy obszaru
1 617591,07 384389,52
2 617193,17 384375,47
3 617181,47 384368,45
4 617015,29 384263,12
5 617132,31 383947,15
6 616996,56 383888,63
7 616984,86 383897,99
8 616891,23 383890,97
9 616877,19 383792,67
10 616842,70 383794,01
11 616844,93 383740,32
12 616603,31 383740,32
13 616661,48 383632,93
14 616563,04 383523,30
15 616683,85 383525,54
16 616670,43 383304,05
17 616601,07 383299,58
18 616728,60 383185,48
19 616735,31 383140,73
20 616765,51 383121,72
21 616901,98 383121,72
22 616917,65 383047,89
23 616942,26 382922,60
24 616989,24 382936,02
25 617002,66 382974,06
26 617016,08 382830,87
27 617183,88 382889,04
28 617289,13 382926,65
29 617235,30 383102,20
30 617236,45 383201,14
31 617218,92 383277,74
32 617247,00 383322,21
33 617296,15 383663,94
34 617286,79 383731,81
35 617247,00 383778,62
36 617146,36 383944,81
37 617567,66 383970,55
38 617551,28 384092,26
39 617600,43 384103,96
40 617591,07 384389,52
6)
granica szóstej enklawy obszaru
1 618212,31 382964,69
2 618199,62 382968,78
3 618217,17 383016,77
4 618000,67 383017,94
5 617839,17 383006,23
6 617754,91 382982,83
7 617698,73 382961,76
8 617715,12 382914,95
9 617647,24 382870,48
10 617488,08 382793,24
11 617445,95 382772,17
12 617382,76 382734,73
13 617385,10 382694,94
14 617347,20 382678,74
15 617303,57 382668,67
16 617226,39 382668,67
17 617216,32 382698,87
18 617066,42 382680,98
19 617050,76 382730,20
20 617300,84 382758,13
21 617326,58 382774,52
22 617293,61 382906,99
23 617036,35 382823,67
24 617057,42 382786,22
25 617038,46 382730,20
26 617037,11 382610,58
27 617018,11 382601,08
28 617024,65 382517,05
29 617003,58 382493,65
30 616968,47 382498,33
31 616859,45 382396,82
32 616803,40 382348,37
33 616728,35 382275,22
34 616751,15 382250,52
35 616754,00 382219,17
36 616722,65 382177,37
37 616733,10 382152,66
38 616719,80 382143,16
39 616648,55 382108,96
40 616601,04 382081,41
41 616591,54 382071,91
42 616320,79 382065,26
43 616329,34 381758,40
44 616337,89 381486,70
45 616075,68 381476,25
46 615923,67 381468,65
47 615773,57 381462,95
48 615767,87 381592,15
49 615714,67 381593,10
50 615708,97 381613,05
51 615696,62 381583,60
52 615646,27 381569,35
53 615645,32 381543,70
54 615566,46 381538,00
55 615542,71 381501,90
56 615564,56 381489,55
57 615556,01 381452,50
58 615514,21 381409,74
59 615520,86 381384,09
60 615544,61 381382,19
61 615512,31 381319,49
62 615646,27 381321,39
63 615645,32 381207,39
64 615563,61 381172,24
65 615572,16 381140,89
66 615546,51 381130,44
67 615453,41 381130,44
68 615232,06 381119,04
69 615200,70 381121,89
70 615195,00 381220,69
71 615196,90 381328,04
72 615194,05 381401,19
73 615191,20 381563,65
74 615125,65 381567,45
75 615063,90 381568,40
76 615060,10 381686,20
77 615035,40 381694,75
78 614950,85 381689,05
79 614926,15 381766,95
80 614927,10 381808,76
81 614953,70 381807,80
82 614954,65 381841,06
83 614967,95 381901,86
84 614938,50 381902,81
85 614941,35 381922,76
86 614946,10 381966,46
87 614869,14 381962,66
88 614866,29 381973,11
89 614851,09 382023,46
90 614858,69 382047,21
91 614853,94 382061,46
92 614841,59 382088,06
93 614797,89 382173,57
94 614790,56 382211,61
95 614787,44 382249,57
96 614725,69 382266,67
97 614704,79 382263,82
98 614645,29 382268,45
99 614623,09 382315,12
100 614610,74 382322,72
101 614593,07 382343,05
102 614578,44 382411,07
103 614588,09 382427,59
104 614574,64 382509,87
105 614550,79 382544,46
106 614549,94 382606,78
107 614557,01 382666,31
108 614410,30 382661,33
109 614437,83 382347,42
110 614433,92 382339,32
111 614274,78 382146,60
112 614289,70 382009,84
113 614258,61 381999,89
114 614290,94 381891,72
115 614341,92 381864,37
116 614426,46 381933,99
117 614433,30 381823,96
118 614381,70 381751,23
119 614349,38 381762,42
120 614314,56 381725,12
121 614315,81 381700,25
122 614282,24 381649,27
123 614277,26 381515,00
124 614320,16 381406,21
125 614340,05 381361,45
126 614415,89 381319,17
127 614415,89 381233,38
128 614400,97 381214,73
129 614256,75 381193,60
130 614241,83 381202,30
131 614209,50 381188,62
132 614177,18 381202,30
133 614163,50 381194,84
134 614162,26 381192,35
135 614157,28 381161,27
136 614102,58 381140,14
137 613980,73 380854,17
138 613944,68 380738,54
139 613436,16 380279,76
140 613388,91 380161,64
141 613303,13 380179,05
142 613207,39 380174,08
143 613126,57 380181,54
144 613146,47 379803,57
145 612778,45 379745,13
146 612804,55 379629,50
147 612742,39 379600,91
148 612718,77 379573,56
149 612693,34 379559,80
150 612699,05 379511,35
151 612785,91 379459,17
152 612775,05 379438,20
153 612936,35 379388,30
154 613003,49 379369,65
155 613239,72 379298,78
156 613244,69 379300,03
157 613264,58 379394,52
158 613337,94 379441,76
159 613452,32 379516,36
160 613545,57 379583,50
161 613579,14 379563,61
162 613592,82 379476,58
163 613591,57 379464,14
164 613664,93 379472,85
165 613704,72 379464,14
166 613759,42 379507,66
167 613776,83 379552,42
168 613773,10 379567,34
169 613763,15 379593,45
170 613765,64 379617,07
171 613778,07 379635,72
172 613789,26 379629,50
173 613789,26 379595,94
174 613806,67 379581,02
175 613868,83 379543,72
176 613907,38 379517,61
177 613926,03 379479,06
178 613967,06 379435,55
179 614047,87 379388,30
180 614126,20 379359,70
181 614192,10 379341,06
182 614213,23 379316,19
183 614200,80 379244,08
184 614187,12 379221,70
185 614175,93 379193,10
186 614192,10 379158,29
187 614202,04 379158,29
188 614215,72 379145,85
189 614236,86 379143,37
190 614244,32 379107,31
191 614270,43 379098,61
192 614267,94 379078,72
193 614294,05 379076,23
194 614298,40 379147,72
195 614312,70 379203,05
196 614330,73 379254,64
197 614310,83 379309,35
198 614663,94 379346,65
199 614741,02 379354,11
200 614885,25 379371,52
201 614937,47 379374,00
202 614930,01 379523,20
203 614902,65 379804,19
204 615114,02 379814,14
205 615198,56 379821,60
206 615385,06 379839,00
207 615678,48 379866,36
208 615909,74 379883,76
209 615867,47 379806,68
210 615866,22 379765,65
211 615821,46 379720,89
212 615734,99 379628,78
213 615744,35 379570,26
214 615784,14 379509,41
215 615814,57 379509,41
216 615868,40 379467,28
217 615889,47 379464,94
218 615926,92 379434,51
219 615931,60 379366,63
220 615955,00 379368,97
221 615955,00 379434,51
222 615964,36 379488,34
223 615947,98 379544,52
224 616006,50 379542,18
225 616041,60 379509,41
226 616093,10 379525,79
227 616102,46 379502,39
228 616158,63 379511,75
229 616186,72 379584,31
230 616182,04 379624,10
231 616191,40 379633,46
232 616198,42 379663,89
233 616196,08 379682,61
234 616207,79 379661,55
235 616252,26 379640,48
236 616280,34 379640,48
237 616317,79 379574,94
238 616336,52 379563,24
239 616350,56 379539,83
240 616366,94 379546,86
241 616338,86 379591,33
242 616331,84 379628,78
243 616299,07 379633,46
244 616263,96 379684,95
245 616210,13 379743,47
246 616210,13 379801,98
247 616189,06 379834,75
248 616198,42 379874,54
249 616238,21 379916,67
250 616235,87 379979,86
251 616200,76 380012,63
252 616198,42 380071,15
253 616233,53 380071,15
254 616245,23 380099,23
255 616296,73 380096,89
256 616308,43 380120,30
257 616359,92 380164,77
258 616395,03 380227,97
259 616348,22 380328,61
260 616345,88 380373,08
261 616434,82 380375,42
262 616441,84 380333,29
263 616465,25 380305,20
264 616483,97 380270,10
265 616512,06 380272,44
266 616558,87 380298,18
267 616589,30 380302,86
268 616598,66 380312,23
269 616647,81 380307,54
270 616682,92 380384,78
271 616650,15 380457,34
272 616685,26 380476,07
273 616718,03 380534,58
274 616781,23 380588,41
275 616799,95 380625,86
276 616844,42 380667,99
277 616849,10 380719,49
278 616823,36 380731,19
279 616849,10 380799,07
280 616954,43 380796,73
281 616980,18 380998,02
282 616947,41 380993,33
283 616959,11 381007,38
284 616968,47 381033,12
285 616998,90 381065,89
286 617190,83 381131,43
287 617312,54 381173,56
288 617314,76 381197,68
289 617310,20 381211,01
290 617301,34 381223,40
291 617279,77 381234,41
292 617251,68 381218,03
293 617246,52 381230,12
294 617264,42 381248,01
295 617278,96 381250,25
296 617306,93 381274,86
297 617317,00 381295,00
298 617403,82 381288,25
299 617434,25 381367,83
300 617399,14 381405,28
301 617380,42 381470,81
302 617371,05 381536,35
303 617349,44 381529,91
304 617346,08 381543,33
305 617321,90 381534,01
306 617325,94 381725,67
307 617331,26 381775,09
308 617328,18 381866,62
309 617341,61 381868,85
310 617376,28 381888,99
311 617393,06 381909,12
312 617412,08 381897,94
313 617413,20 381874,45
314 617434,45 381858,79
315 617441,16 381875,56
316 617427,23 381920,20
317 617438,93 381960,58
318 617457,65 381985,74
319 617499,78 382016,17
320 617506,81 382053,62
321 617509,15 382086,39
322 617558,30 382100,43
323 617747,89 382105,11
324 618042,80 382119,15
325 618059,18 382369,60
326 617979,60 382381,30
327 617979,60 382404,70
328 618059,18 382395,34
329 618082,59 382423,43
330 618063,86 382524,07
331 618019,39 382531,10
332 617974,92 382542,80
333 617984,28 382589,61
334 617978,85 382618,69
335 617977,74 382651,97
336 617983,61 382652,25
337 618016,89 382658,12
338 618051,84 382676,58
339 618087,27 382676,21
340 618238,61 382751,37
341 618260,23 382765,40
342 618277,18 382813,91
343 618335,04 382834,95
344 618305,23 382881,70
345 618301,14 382886,96
346 618292,38 382871,77
347 618270,17 382944,82
348 618224,58 382943,07
349 618212,31 382964,69

____________________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Kujańskie (PLH300052) składa się z sześciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKA KUJAŃSKIE (PLH300052)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKA KUJAŃSKIE (PLH300052)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3140 Twardowodne oligoi mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
2 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
4 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
5 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
6 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
7 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
8 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
9 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
10 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
______________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKA KUJAŃSKIE (PLH300052)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 sierpowiec błyszczący Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKA KUJAŃSKIE (PLH300052)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
2 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
3 wydra Lutra lutra osiadła
4 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.346

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Kujańskie (PLH300052).
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 10/02/2022
Data wejścia w życie: 25/02/2022