Specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
dziedziny ochrony zdrowia, w których można uzyskać tytuł specjalisty;
2)
oznaczenia kodowe tytułów specjalisty w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia;
3)
kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia;
4)
dziedziny ochrony zdrowia, w których posiadana specjalizacja I stopnia umożliwia uzyskanie tytułu specjalisty, i dziedziny ochrony zdrowia, w których ten tytuł można uzyskać;
5)
szczegółowy zakres danych dotyczących przebiegu szkolenia specjalizacyjnego zawartych w elektronicznej karcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwanej dalej "EKS", wraz ze wskazaniem zakresu danych wprowadzanych do EKS przez osobę odbywającą szkolenie specjalizacyjne, kierownika specjalizacji, jednostkę szkolącą i wojewodę lub danych potwierdzanych w EKS przez te podmioty;
6)
szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia, zwanego dalej "PESoz", oraz jego dokumentowania, w tym skalę ocen ze wskazaniem, które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, sposób przeliczania na ocenę liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego, o którym mowa w art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zwanej dalej "ustawą", i średniej arytmetycznej, o której mowa w art. 36 ust. 5 i art. 37 ust. 2 ustawy, wzór karty zastrzeżeń, o której mowa w art. 35 ust. 5 ustawy, oraz wzory protokołów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy;
7)
wysokość opłaty za PESoz;
8)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 7 ustawy;
9)
wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty;
10)
tryb dokonywania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "CEM", wymiany dyplomu specjalisty;
11)
wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy.
§  2.  2
 Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty, to:
1)
epidemiologia;
2)
fizyka medyczna;
3)
inżynieria medyczna;
4)
neurologopedia;
5)
promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
6)
psychologia kliniczna;
7)
zdrowie publiczne;
8)
zdrowie środowiskowe;
9)
mikrobiologia;
10)
toksykologia;
11)
przemysł farmaceutyczny;
12)
radiofarmacja;
13)
surdologopedia;
14)
psychoseksuologia;
15)
embriologia kliniczna;
16)
psychoterapia dzieci i młodzieży;
17)
chirurgiczna asysta lekarza;
18)
psychoterapia uzależnień.
§  3. 
Wykaz oznaczeń kodowych tytułów specjalisty w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
Kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
Dziedziny ochrony zdrowia, w których posiadana specjalizacja I stopnia umożliwia uzyskanie tytułu specjalisty, i dziedziny ochrony zdrowia, w których ten tytuł można uzyskać, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
EKS obejmuje:
1)
nazwę i adres jednostki szkolącej;
2)
tytuł zawodowy, tytuł lub stopień naukowy, imię (imiona) i nazwisko kierownika specjalizacji;
3)
nazwę i adres podmiotu, w którym jest zatrudniony kierownik specjalizacji;
4)
planowaną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego;
5)
potwierdzenie daty rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego;
6)
dane dotyczące przebiegu szkolenia teoretycznego:
a)
nazwę modułu nauczania,
b)
temat kursu,
c)
liczbę godzin,
d)
formę zaliczenia kursu,
e)
datę zaliczenia kursu,
f)
ocenę uzyskaną ze szkolenia teoretycznego;
7)
dane dotyczące przebiegu stażu kierunkowego:
a)
zakres stażu kierunkowego albo nazwę modułu nauczania,
b)
nazwę i adres podmiotu prowadzącego staż kierunkowy,
c)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia stażu kierunkowego,
d)
formę zaliczenia stażu kierunkowego,
e)
ocenę uzyskaną ze stażu kierunkowego,
f)
datę zaliczenia stażu kierunkowego;
8)
informację o zmianie miejsca szkolenia specjalizacyjnego;
9)
opinię dotyczącą przebiegu szkolenia specjalizacyjnego;
10)
informację o obniżeniu wymiaru godzin szkolenia specjalizacyjnego;
11)
informacje o formach i rodzaju samokształcenia;
12)
informację o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji z podaniem daty zaliczenia;
13)
potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego;
14)
potwierdzenie danych kierownika specjalizacji.
§  7. 
1. 
Osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne wprowadza do EKS dane, o których mowa w § 6 pkt 6, 7 i 11.
2. 
Wojewoda wprowadza do EKS dane, o których mowa w § 6 pkt 4 i 8.
3. 
Kierownik szkolenia specjalizacyjnego wprowadza do EKS dane, o których mowa w § 6 pkt 9 i 12, i potwierdza w EKS dane, o których mowa w § 6 pkt 2, 3, 5-7 i 13.
4. 
Jednostka szkoląca potwierdza w EKS dane, o których mowa w § 6 pkt 14.
§  8. 
1. 
Osoby zdające PESoz są obowiązane przestrzegać zaleceń członków zespołu egzaminacyjnego.
2. 
Zespół egzaminacyjny przeprowadzający dany PESoz jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm porządkowych przez osoby zdające PESoz.
3. 
Dyrektor CEM może wyznaczyć dodatkowe osoby do wykonywania czynności administracyjno-technicznych związanych z przeprowadzeniem PESoz. Osoby te nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
§  9. 
Egzamin testowy jest sprawdzianem wiadomości teoretycznych z zakresu objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia.
§  10. 
1. 
W dniu egzaminu testowego CEM dostarcza na miejsce egzaminu karty odpowiedzi oraz książeczki testowe w paczkach, w których liczba książeczek testowych odpowiada liczbie osób zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych, zwiększonej maksymalnie o 10%.
2. 
Książeczki testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione.
3. 
Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści zadań egzaminu testowego następuje w sali egzaminacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu testowego w obecności osób zdających PESoz.
4. 
W trakcie egzaminu testowego jest zabronione wynoszenie książeczek testowych z sali egzaminacyjnej.
§  11. 
1. 
Karta odpowiedzi jest oznaczona numerem kodowym osoby zdającej PESoz, nadanym przez CEM po ustaleniu przez CEM listy osób przystępujących do egzaminu testowego.
2. 
W celu zapewnienia anonimowości osób zdających PESoz zabrania się wpisywania na karcie odpowiedzi danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację osoby zdającej PESoz.
3. 
W celu potwierdzenia identyfikacji osoby zdającej jest ona zobowiązana nanieść własnoręcznie na czystej stronie karty testowej napis o treści: "Centrum Egzaminów Medycznych - egzamin testowy w dziedzinie ....................".
4. 
Karta odpowiedzi jest jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie egzaminu testowego.
5. 
Kartę odpowiedzi wypełnia się za pomocą ołówka. W przypadku wypełnienia jej za pomocą długopisu osoba zdająca PESoz traci możliwość dokonywania korekty uprzednio zaznaczonych odpowiedzi.
§  12. 
1. 
Wchodzenie osób przystępujących do egzaminu testowego do sali egzaminacyjnej następuje w ciągu 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
2. 
W momencie wejścia osoby przystępującej do egzaminu testowego do sali egzaminacyjnej przedstawiciele CEM albo członkowie zespołu egzaminacyjnego, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, sprawdzają jej tożsamość oraz wręczają kartę odpowiedzi.
3. 
Osoby nieposiadające dokumentu potwierdzającego ich tożsamość nie mogą przystąpić do egzaminu testowego.
§  13. 
1. 
W przypadku gdy do przeprowadzenia egzaminu testowego zgłosi się mniej niż 3 członków zespołu egzaminacyjnego, egzamin nie może być przeprowadzony. O fakcie tym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje niezwłocznie dyrektora CEM.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest dopuszczalne usunięcie zabezpieczeń książeczek testowych i ujawnienie treści zadań egzaminu testowego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o zaniechaniu przeprowadzania egzaminu testowego oraz odnotowuje okoliczności, o których mowa w ust. 1, w protokole, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy.
4. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje do CEM materiały egzaminacyjne oraz pozostałą dokumentację egzaminacyjną przeznaczoną na egzamin testowy, który nie odbył się.
5. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego czynności, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, dokonuje jeden z członków zespołu egzaminacyjnego.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, egzamin testowy jest przeprowadzany w terminie wyznaczonym przez dyrektora CEM, który powinien przypaść nie później niż w okresie 3 miesięcy od dnia zaniechania przeprowadzenia egzaminu testowego. O nowym terminie egzaminu testowego osoby do niego przystępujące są informowane przez CEM za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
§  14. 
Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do egzaminu testowego przedstawiciel CEM albo przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:
1)
informuje o organizacji i przebiegu egzaminu testowego;
2)
poleca zdeponować wszelkie notatki, zeszyty, torby, teczki i podobne przedmioty w miejscu przez siebie wskazanym;
3)
informuje o zakazie używania urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, w szczególności telefonów komórkowych, oraz o możliwości ich zdeponowania.
§  15. 
1. 
Przedstawiciele CEM lub członkowie zespołu egzaminacyjnego wręczają każdej osobie przystępującej do egzaminu testowego jeden egzemplarz książeczki testowej.
2. 
Osoby posiadające nieparzyste numery kodowe otrzymują I wersję testu, a posiadające numery parzyste - II wersję testu.
3. 
Osoby zajmujące sąsiadujące miejsca nie mogą otrzymać tej samej wersji testu.
4. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odpowiada za prawidłowe rozdanie książeczek testowych. Po sprawdzeniu prawidłowości rozdania książeczek testowych przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza rozpoczęcie egzaminu testowego.
§  16. 
1. 
Czas trwania egzaminu testowego jest ustalany na podstawie objętości tekstu pytań egzaminacyjnych według sposobu określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Po rozpoczęciu egzaminu testowego na sali egzaminacyjnej mogą przebywać tylko osoby zdające PESoz, przedstawiciele CEM, o których mowa w § 8 ust. 3, i członkowie zespołu egzaminacyjnego.
§  17. 
1. 
Podczas egzaminu testowego obowiązuje zakaz opuszczania sali egzaminacyjnej przez osoby zdające PESoz.
2. 
W sytuacjach wyjątkowych osoba zdająca PESoz może za zgodą przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego opuścić salę egzaminacyjną pod kontrolą członka zespołu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej osoba zdająca PESoz jest obowiązana zdeponować książeczkę testową i kartę odpowiedzi u przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Fakt opuszczenia sali egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 2, zostaje odnotowany w protokole z przebiegu egzaminu testowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§  18. 
1. 
Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza koniec egzaminu testowego.
2. 
Po ogłoszeniu końca egzaminu testowego osoby zdające odkładają książeczki i karty testowe. Następnie pozostają na miejscach do momentu zebrania wszystkich książeczek i kart testowych przez przedstawicieli CEM lub członków zespołu egzaminacyjnego, po czym opuszczają salę.
3. 
W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu osoba zdająca przekazuje książeczkę testową i kartę testową członkowi zespołu egzaminacyjnego albo jej Przewodniczącemu. Osoba ta nie może ponownie wejść na salę egzaminacyjną.
§  19. 
Przeliczenie procentowe poprawnych odpowiedzi egzaminu testowego udzielonych przez osobę zdającą PESoz na ocenę następuje według współczynników przeliczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  20. 
1. 
Egzaminy ustny i praktyczny przeprowadza się w zakresie i w sposób uwzględniający specyfikę danej dziedziny ochrony zdrowia.
1a. 
W przypadku przeprowadzania egzaminu zdalnego PESoz, o którym mowa w art. 34 ust. 10 ustawy, urządzenia techniczne wykorzystywane w trakcie tego egzaminu zapewniają prezentację zdającemu materiałów wizualnych, które stanowią treść zadania egzaminacyjnego.
1b. 
Informacje o przeprowadzeniu egzaminu zdalnego PESoz oraz jego terminie i miejscu CEM przekazuje zdającemu w zawiadomieniu za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.
1c. 
W przypadku gdy egzamin zdalny PESoz jest przeprowadzany w siedzibie CEM, zdający znajduje się pod bezpośrednim nadzorem pracownika CEM, a jeżeli egzamin zdalny PESoz jest przeprowadzany w innym miejscu, zdający pozostaje pod nadzorem Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego albo przedstawiciela wojewody, o którym mowa w art. 34 ust. 13 ustawy.
1d. 
W przypadku złej jakości połączenia teleinformatycznego uniemożliwiającej poprawny odbiór przez zdającego pytania zadanego przez członka Zespołu Egzaminacyjnego, zdający może żądać powtórzenia pytania. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może również zarządzić zawieszenie egzaminu zdalnego PESoz do momentu nawiązania połączenia teleinformatycznego o właściwej jakości.
1e. 
W przypadku złej jakości połączenia teleinformatycznego uniemożliwiającej poprawny odbiór wypowiedzi zdającego przez członka Zespołu Egzaminacyjnego, członek Zespołu Egzaminacyjnego może żądać powtórzenia udzielanej odpowiedzi. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może również zarządzić zawieszenie egzaminu zdalnego PESoz do momentu nawiązania połączenia teleinformatycznego o właściwej jakości.
1f. 
W przypadku przerwania połączenia teleinformatycznego w trakcie trwania egzaminu zdalnego PESoz, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zarządza zawieszenie egzaminu zdalnego PESoz do momentu ponownego nawiązania połączenia teleinformatycznego.
1g. 
Informacje o przeprowadzeniu i przebiegu egzaminu zdalnego PESoz Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zamieszcza w protokole indywidualnym, o którym mowa w § 23 ust. 1.
1h. 
W przypadku egzaminu zdalnego PESoz protokół indywidualny, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest podpisywany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który przeprowadzał ten egzamin.
2. 
Egzaminator, który zadał pytanie, może zadawać pytania pomocnicze.
3. 
Zadanie egzaminacyjne jest oceniane odrębnie przez każdego członka zespołu egzaminacyjnego przy pomocy następującej skali ocen:
1)
oceny pozytywne:
a)
5 (bardzo dobry),
b)
4,5 (dobry plus),
c)
4 (dobry),
d)
3,5 (dostateczny plus),
e)
3 (dostateczny);
2)
ocena negatywna - 2 (niedostateczny).
4. 
Ocenę końcową egzaminów ustnego i praktycznego, o której mowa w art. 36 ust. 5 ustawy, ustala się według skali, o której mowa w ust. 3, w sposób określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  21. 
1. 
Ocenę końcową PESoz, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, ustala się według skali, o której mowa w § 20 ust. 3, w sposób określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2. 
Osoba, która uzyskała oceny bardzo dobre z egzaminów teoretycznego i praktycznego, otrzymuje jako ocenę końcową PESoz - ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem, jeżeli za taką oceną opowie się zespół egzaminacyjny przeprowadzający egzamin praktyczny tej osoby.
§  22. 
Zastrzeżenie, o którym mowa w art. 35 ust. 5 ustawy, składa się na karcie zastrzeżeń, której wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. W trakcie formułowania zastrzeżeń osoba zdająca ma prawo wglądu do książeczki testowej.
§  23. 
1. 
Indywidualny protokół PESoz, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwany dalej "protokołem indywidualnym", sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia.
2. 
Protokół przebiegu egzaminu testowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia.
3. 
Protokoły poszczególnych egzaminów: praktycznego i teoretycznego, składające się na indywidualny protokół, po wypełnieniu i podpisaniu przez przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego są przekazywane do CEM.
4. 
W przypadku niewypełnienia przez zespół egzaminacyjny rubryki dotyczącej oceny końcowej egzaminu praktycznego lub ustnego CEM dokonuje stosownych obliczeń w oparciu o skalę, o której mowa w § 20 ust. 3, i uzupełnia wpis tej oceny.
5. 
W przypadku błędnego ustalenia oceny końcowej egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego lub oceny końcowej PESoz CEM dokonuje korekty tych ocen. Korekta jest dokonywana przez widoczne przekreślenie istniejących wpisów. Skreślenia są dokonywane w sposób umożliwiający ustalenie pierwotnych wpisów. Nie jest dopuszczalne stosowanie korektora i zamazywanie w sposób nieczytelny pierwotnej treści. Skreślenia są sygnowane pieczątką, nadrukiem lub naklejką zawierającą imię i nazwisko oraz funkcję i podpis dyrektora CEM. W przypadku zmiany oceny końcowej PESoz z pozytywnej na negatywną zmiana wymaga kontrasygnaty dokonanej przez Przewodniczącego PKE.
6. 
W przypadku gdy wynik danej części PESoz jest uznawany zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy, w protokole indywidualnym, sporządzanym dla osoby przystępującej do pozostałej części PESoz w kolejnej sesji egzaminacyjnej, CEM zamieszcza adnotację o uzyskanym wyniku złożonej części PESoz i dacie jej złożenia. W odniesieniu do wyniku egzaminu teoretycznego adnotację zamieszcza się - na pierwszej stronie części IA protokołu indywidualnego zatytułowanej "Egzamin teoretyczny - ustny" albo części IB protokołu indywidualnego zatytułowanej "Egzamin teoretyczny - testowy" - w zależności od tego, w jakiej formie był przeprowadzany egzamin teoretyczny, który został uznany.
7. 
W odniesieniu do uznania wyniku egzaminu praktycznego, o którym mowa w art. 60 ustawy, adnotacja o uzyskanym wyniku jest zamieszczana w części II protokołu indywidualnego zatytułowanej "Egzamin praktyczny".
8. 
Adnotacje, o których mowa w ust. 6 i 7, są sygnowane pieczątką, nadrukiem lub naklejką, które zawierają: imię i nazwisko oraz funkcję i podpis dyrektora CEM albo kierownika Sekcji Egzaminów Medycznych. Pozostałe rubryki znajdujące się na stronie, na której została zamieszczona adnotacja, są skreślane.
9. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 6 lub 7, CEM przekazuje zespołowi egzaminacyjnemu tylko część protokołu indywidualnego, dotyczącą tej części PESoz, do której przystępuje osoba zdająca PESoz, oraz stronę protokołu indywidualnego zawierającą adnotację, o której mowa w ust. 6 lub 7.
10. 
Strona protokołu indywidualnego, na której jest zamieszczona ocena końcowa PESoz, jest wypełniana po uzyskaniu przez osobę zdającą PESoz pozytywnych wyników egzaminu praktycznego i teoretycznego.
11. 
W przypadku unieważnienia PESoz w części albo w całości, do protokołu indywidualnego dołącza się rozstrzygnięcie o unieważnieniu PESoz albo jego części wobec osoby zdającej PESoz oraz inną dokumentację dotyczącą tej sprawy.
§  24. 
1. 
Wysokość opłaty za PESoz wynosi 450 zł.
2. 
W przypadku przystępowania przez osobę zdającą PESoz wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wysokość opłaty wynosi 225 zł.
§  24a. 
1. 
W przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o przystąpienie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r., a zda ten egzamin w sesji wiosennej 2020 r., wniosek uważa się za niezłożony.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do złożenia wniosku o przystąpienie do części teoretycznej albo praktycznej PESoz w sesji jesiennej 2020 r.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, CEM dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez daną osobę za zgłoszenie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r.
4. 
W przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o przystąpienie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r., a zda część PESoz w sesji wiosennej 2020 r. i będzie przystępowała do pozostałej części PESoz w sesji jesiennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej przez daną osobę za zgłoszenie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłacie za zdaną część PESoz.
5. 
W przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o przystąpienie do części PESoz w sesji jesiennej 2020 r. i zda tę część w sesji wiosennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej za zgłoszenie do tej części PESoz.
6. 
Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3-5, nastąpi na rachunek bankowy, z którego opłata ta wpłynęła na rachunek bankowy CEM, po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu. CEM informuje wnoszącego opłatę za zgłoszenie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r., że koszty związane z jej zwrotem obciążają wnoszącego opłatę.
7. 
Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3-5, nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.
§  25. 
1. 
Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 7 pkt 1 ustawy, wynosi 400 zł za posiedzenie.
2. 
Wysokość wynagrodzenia członka zespołu egzaminacyjnego wynosi 200 zł za posiedzenie.
§  26. 
Wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§  27. 
1. 
W przypadku ujawnienia przez osobę, która złożyła PESoz, błędów na dyplomie potwierdzającym uzyskanie tytułu specjalisty może ona zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o wymianę tego dyplomu. Do wniosku dołącza się dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, który ma być wymieniony.
2. 
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność dokonania wymiany dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty. W przypadku niestwierdzenia błędu, dyplom jest zwracany osobie, która wystąpiła z wnioskiem.
3. 
Wymiana dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez CEM dyplomu zawierającego błędy.
4. 
Wymiana dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§  28. 
Wysokość wynagrodzenia dla jednej osoby za wykonanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy, wynosi 300 zł.
§  29. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

WYKAZ OZNACZEŃ KODOWYCH TYTUŁÓW SPECJALISTY W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH OCHRONY ZDROWIA

Lp. Tytuł specjalisty uzyskany po złożeniu PESoz Kod

specjalizacji

1. Specjalista w dziedzinie epidemiologii 001
2. Specjalista w dziedzinie fizyki medycznej 003
3. Specjalista w dziedzinie inżynierii medycznej 004
4. Specjalista w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 005
5. Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej 006
6. Specjalista w dziedzinie neurologopedii 040
7. Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego 039
8. Specjalista w dziedzinie zdrowia środowiskowego 009
9. Specjalista w dziedzinie toksykologii 014
10. Specjalista w dziedzinie mikrobiologii 030
11. Specjalista w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego 031
12. Specjalista w dziedzinie radiofarmacji 032
13. Specjalista w dziedzinie surdologopedii 033
14. Specjalista w dziedzinie psychoseksuologii 034
15. Specjalista w dziedzinie embriologii klinicznej 037
16. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży 038
17. Specjalista w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza 041
18. Specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień 042

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5

KIERUNKI STUDIÓW, PO KTÓRYCH UKOŃCZENIU MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH OCHRONY ZDROWIA

Lp. Dziedziny specjalizacji Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie
1 2 3
1 epidemiologia biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii, ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii
2 fizyka medyczna fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej
3 inżynieria medyczna automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki
4 neurologopedia logopedii
5 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna biologii, dietetyki, farmacji, fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej), biotechnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
6 psychologia kliniczna psychologii
7 zdrowie publiczne administracji, biologii, biotechnologii, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, politologii, prawa, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
8 zdrowie środowiskowe biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, socjologii, psychologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
9 mikrobiologia biologii, biotechnologii, mikrobiologii
10 toksykologia biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka
11 przemysł farmaceutyczny biologii, biotechnologii, chemii, mikrobiologii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii żywności i żywienia człowieka
12 radiofarmacja biologii, chemii
13 surdologopedia logopedii
14 psychoseksuologia psychologii
15 embriologia kliniczna biologii, biotechnologii, analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej
16 psychoterapia dzieci i młodzieży psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, lekarskim
17 chirurgiczna asysta lekarza 1) pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego lub

2) dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa

18 psychoterapia uzależnień lekarskim, pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie

ZAŁĄCZNIK Nr  3

DZIEDZINY OCHRONY ZDROWIA, W KTÓRYCH POSIADANA SPECJALIZACJA I STOPNIA UMOŻLIWIA UZYSKANIE TYTUŁU SPECJALISTY, I DZIEDZINY OCHRONY ZDROWIA, W KTÓRYCH TEN TYTUŁ MOŻNA UZYSKAĆ

Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia Dziedziny ochrony zdrowia
Rehabilitacja ruchowa Zdrowie publiczne
Analityka sanitarna Zdrowie środowiskowe
Zdrowie publiczne
Higiena i epidemiologia Zdrowie środowiskowe
Zdrowie publiczne
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Epidemiologia
Medycyna społeczna Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Epidemiologia
Zdrowie środowiskowe
Zdrowie publiczne
Organizacja pomocy społecznej Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Zdrowie publiczne
Psychologia kliniczna Psychologia kliniczna
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Zdrowie publiczne

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB OKREŚLANIA CZASU TRWANIA EGZAMINU TESTOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD OBJĘTOŚCI ZESTAWU 120 ZADAŃ TESTOWYCH

Objętość tekstu (liczba znaków drukowalnych -

bez spacji)

Czas trwania egzaminu (minuty)
≤ 35 000 120
> 35 000 ≤ 38 000 130
> 38 000 ≤ 41 000 140
> 41 000 ≤ 44 000 150
> 44 000 ≤ 47 000 160
> 47 000 ≤ 50 000 170
> 50 000 ≤ 55 000 180

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZEŃ PROCENTOWYCH POPRAWNYCH ODPOWIEDZI NA SKALĘ OCEN EGZAMINU TESTOWEGO

Odsetek maksymalnej liczby punktów Ocena
≥ 90% 5
≥ 82% i <90% 4,5
≥ 75% i <82% 4
≥ 68% i <75% 3,5
≥ 60% i <68% 3
<60% 2

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PRZELICZNIKI OCEN KOŃCOWYCH

Ocena Przelicznik
(5) bardzo dobry od 4,76 do 5,0
(4,5) dobry plus od 4,26 do 4,75
(4) dobry od 3,76 do 4,25
(3,5) dostateczny plus od 3,26 do 3,75
(3) dostateczny do 3,25
(2) niedostateczna w przypadku gdy co najmniej jedna ocena jest niedostateczna

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

KARTA ZASTRZEŻEŃ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY

PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO

W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA

W DZIEDZINIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PROTOKÓŁ

zespołu egzaminacyjnego nr ............*

z przebiegu egzaminu testowego

ZAŁĄCZNIK Nr  10 

DYPLOM

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2022 r. (Dz.U.2022.744) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1419 oraz z 2008 r. poz. 1312), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2016 r. zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 marca 2022 r. (Dz.U.2022.744) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 marca 2022 r. (Dz.U.2022.744) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.342 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Data aktu: 13/06/2017
Data ogłoszenia: 10/02/2022
Data wejścia w życie: 25/06/2017