Upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Upoważnia się:
1)
naczelników urzędów celno-skarbowych do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie:
a)
dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego i uzupełniania informacji, o których mowa w art. 119zm ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "ustawą",
b)
dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, o której mowa w art. 119zn § 1 ustawy,
c)
żądania przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową informacji, zestawień lub adresów IP, o którym mowa w art. 119zs § 1 ustawy, w celu weryfikacji lub uzupełnienia posiadanych informacji niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w lit. a, b, d oraz e,
d)
przekazywania żądań blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, ograniczenia zakresu tej blokady i jej uchylenia oraz wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określonych w art. 119zv ustawy, związanych z tymi żądaniami,
e)
wydawania postanowień o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, zmianie zakresu tej blokady i jej uchyleniu oraz wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określonych w art. 119zw ustawy, związanych z tymi postanowieniami;
2)
dyrektorów izb administracji skarbowej będących organami wyższego stopnia w stosunku do naczelników urzędów celno-skarbowych, o których mowa w pkt 1, do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie:
a)
wydawania postanowień, o których mowa w art. 119zy, art. 119zz i art. 119zza ustawy, rozpatrywania zażaleń na te postanowienia oraz wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej związanych z tymi postanowieniami,
b)
rozpatrywania zażaleń na postanowienia, o których mowa w pkt 1 lit. e.
§  2. 
1. 
Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać zadania określone w § 1 pkt 1 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Dyrektor izby administracji skarbowej może wykonywać zadania określone w § 1 pkt 2 w odniesieniu do czynności podjętych przez naczelników urzędów celno-skarbowych mających siedzibę w województwie, w którym siedzibę ma ten dyrektor.
§  3. 
Wykaz naczelników urzędów celno-skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4

Minister Finansów: M. Rzeczkowska

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ NACZELNIKÓW URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH I DYREKTORÓW IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA ZADAŃ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu celno-

-skarbowego

Nazwa i siedziba dyrektora izby administracji skarbowej
1 Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-

-Skarbowego we Wrocławiu

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
2 Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
3 Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-

-Skarbowego w Warszawie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
4 Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
5 Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno- -Skarbowego w Poznaniu Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933 i 2015.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301, 1933 i 2180.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 1488), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2501

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Data aktu: 02/12/2022
Data ogłoszenia: 05/12/2022
Data wejścia w życie: 06/12/2022