Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 9 listopada 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek2)

Na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 1724) wprowadza się następujące zmiany:
1)
do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu:

"2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 08.02.2003, str. 30 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 346, Dz. Urz. UE L 230 z 24.08.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 98 z 15.04.2015, str. 11).";

2)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, na stanowiskach pracy wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, niespełniające wymaganych kwalifikacji zawodowych określonych w tym załączniku, mogą być zatrudnione na tych stanowiskach do czasu uzupełnienia kwalifikacji, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KWALIFIKACJE ORAZ WYMAGANY STAŻ PRACY OD OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY BADANIU DAWCÓW, POBIERANIU, BADANIU I PREPARATYCE ORAZ WYDAWANIU KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW W JEDNOSTKACH

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż pracy w zawodzie (w latach)
1 Kierownik działu farmacji szpitalnej zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
2 Kierownik działu dawców (w tym gabinet lekarski) - prawo wykonywania zawodu lekarza lub

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

5 (w tym min. 2 miesiące w tym dziale)
3 Kierownik działu pobierania - prawo wykonywania zawodu lekarza lub

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, lub

- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub tytułu specjalisty w zakresie przydatnym do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w tym dziale

5 (w tym min. 2 miesiące w tym dziale)
4 Kierownik działu ekspedycji - prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty, w szczególności w dziedzinie transfuzjologii klinicznej,

hematologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii lub medycyny ratunkowej, lub

- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, lub

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem działu, lub

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

lekarze - 5 (w tym min. 2 miesiące w tym dziale), farmaceuci, diagności

laboratoryjni, pielęgniarki

i położne - 5 (w tym min. 2 lata w tym dziale)

5 Kierownik działu analiz lekarskich
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub tytułu specjalisty w zakresie przydatnym do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w tym dziale lub

- prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnie z wykazem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733)

5 (w tym min. 2 miesiące w tym dziale)
6 Kierownik działu immunologii transfuzjologicznej - prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub

- prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie specjalizacji w dziedzinie transfuzjologii klinicznej

5 (w tym min. 2 lata w tym dziale)
7 Kierownik działu czynników zakaźnych - prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub tytułu specjalisty w zakresie przydatnym do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w tym dziale lub

- prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnie z wykazem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

5 (w tym min. 2 miesiące w tym dziale)
8 Kierownik działu zapewnienia jakości - prawo wykonywania zawodu lekarza lub

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz posiadanie tytułu specjalisty, lub

- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub tytułu specjalisty w zakresie przydatnym do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w tym dziale

5 (w tym min. 2 lata w jednostce i 2 miesiące w tym dziale)
9 Kierownik działu preparatyki - prawo wykonywania zawodu lekarza lub

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz posiadanie tytułu specjalisty, lub

- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty, lub

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, lub

- posiadanie tytułu magistra na kierunku mikrobiologia, biologia lub biotechnologia

5 (w tym min. 2 miesiące w tym dziale),

mikrobiolodzy, biolodzy

i biotechnolodzy - 5 (w tym min. 6 miesięcy w tym dziale)

10 Kierownik działu laboratoryjnego
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub tytułu specjalisty w zakresie przydatnym do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w tym dziale lub

- prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnie z wykazem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

5 (w tym min. 2 miesiące w tym dziale)
11 Kierownik innego działu/pracowni (niewymienionego z nazwy) - wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub medycznych, lub farmaceutycznych, lub nauk o zdrowiu lub

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty lub diagnosty laboratoryjnego, jeżeli ma zastosowanie w tym dziale lub pracowni

5 (w tym min. 2 miesiące w tym dziale)
12 Kierownik oddziału terenowego wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub medycznych, lub farmaceutycznych, lub nauk o zdrowiu 2
13 Kierownik pracowni analiz lekarskich - prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub tytułu specjalisty w zakresie przydatnym do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w tej pracowni lub

- prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnie z wykazem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

5 (w tym min. 2 miesiące w tej pracowni)
14 Kierownik pracowni wykonującej badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej - prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub

- prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie specjalizacji w dziedzinie transfuzjologii klinicznej

5 (w tym min. 2 lata w tej pracowni)
15 Kierownik pracowni wykonującej badania czynników zakaźnych - prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub tytułu specjalisty w zakresie przydatnym do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w tej pracowni lub

- prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnie z wykazem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

5 (w tym min. 2 miesiące w tej pracowni)
16 Starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej - prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, lub

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem działu, lub

- posiadanie tytułu magistra na kierunku biologia, chemia lub innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz posiadanie tytułu specjalisty

5
17 Asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej - prawo wykonywania zawodu lekarza lub

- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, lub

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty, lub

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lub

- posiadanie tytułu magistra na kierunku biologia, chemia lub na innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedziny nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, lub

- spełnienie wymagań określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 i 1733) oraz

realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych

2
18 Młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej - prawo wykonywania zawodu lekarza lub

- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, lub

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty, lub

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, lub

- posiadanie tytułu magistra na kierunku biologia, chemia lub na innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedziny nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

-
19 Starszy technik analityki medycznej tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna lub technika analityki medycznej 5
20 Technik analityki medycznej tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna lub technika analityki medycznej -
21 Starszy technik/starszy technik farmaceutyczny - tytuł zawodowy technika chemika lub

- tytuł zawodowy technika farmaceutycznego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny, albo dyplom zawodowy w zawodzie technik farmaceutyczny, lub

- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

5
22 Technik/technik farmaceutyczny - tytuł zawodowy technika chemika lub

- tytuł zawodowy technika farmaceutycznego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny, albo dyplom zawodowy w zawodzie technik farmaceutyczny, lub

- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

-
23 Starsza pielęgniarka/ starsza położna prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej 5
24 Pielęgniarka/położna prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej -
25 Starszy ratownik medyczny spełnienie wymagań określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych 5
26 Ratownik medyczny spełnienie wymagań określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych -
27 Farmaceuta prawo wykonywania zawodu farmaceuty -
28 Pomoc laboratoryjna co najmniej wykształcenie podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy -
29 Starsza sekretarka medyczna co najmniej wykształcenie średnie 5
30 Sekretarka medyczna co najmniej wykształcenie średnie -
31 Starszy rejestrator medyczny co najmniej wykształcenie średnie 5
32 Rejestrator medyczny co najmniej wykształcenie średnie -
33 Starszy statystyk medyczny co najmniej wykształcenie średnie 5
34 Statystyk medyczny co najmniej wykształcenie średnie -

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ STANOWISK, W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, PRACOWNIACH I ODDZIAŁACH JEDNOSTEK, ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM, BADANIEM I PREPARATYKĄ ORAZ WYDAWANIEM KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW

Lp. Dział, pracownia lub oddział Stanowisko
1 Dział farmacji szpitalnej 1) kierownik działu farmacji szpitalnej, farmaceuta, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik/starszy technik farmaceutyczny, technik/technik farmaceutyczny, starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej;

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

4) pomoc laboratoryjna.

2 Dział dawców (w tym gabinet lekarski) 1) kierownik działu dawców, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny;

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

4) pomoc laboratoryjna.

3 Dział analiz lekarskich 1) kierownik działu analiz lekarskich, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny;

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

5) pomoc laboratoryjna.

4 Dział immunologii transfuzjologicznej 1) kierownik działu immunologii transfuzjologicznej, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

4) pomoc laboratoryjna.

5 Dział czynników zakaźnych 3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

4) pomoc laboratoryjna.

6 Dział pobierania 1) kierownik działu pobierania, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny;

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

4) pomoc laboratoryjna.

7 Dział preparatyki 1) kierownik działu preparatyki, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny;

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

5) pomoc laboratoryjna.

8 Dział zapewnienia jakości 1) kierownik działu zapewnienia jakości, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

4) pomoc laboratoryjna.

9 Dział ekspedycji 1) kierownik działu ekspedycji, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny;

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

5) pomoc laboratoryjna.

10 Dział laboratoryjny 1) kierownik działu laboratoryjnego, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

4) pomoc laboratoryjna.

11 Pracownia analiz lekarskich 1) kierownik pracowni analiz lekarskich, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny;

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

5) pomoc laboratoryjna.

12 Pracownia wykonująca badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej 1) kierownik pracowni, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

4) pomoc laboratoryjna.

13 Pracownia wykonująca badania z zakresu czynników zakaźnych 1) kierownik pracowni, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

4) pomoc laboratoryjna.

14 Inne działy/pracownie niewymienione z nazwy 1) kierownik innego działu/pracowni (niewymienionego z nazwy), starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny;

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

5) pomoc laboratoryjna.

15 Oddział terenowy 1) kierownik oddziału terenowego, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej;

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik;

3) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny;

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny;

5) pomoc laboratoryjna.

1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2)
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 08.02.2003, str. 30 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 346, Dz. Urz. UE L 230 z 24.08.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 98 z 15.04.2015, str. 11).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2477

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.
Data aktu: 09/11/2022
Data ogłoszenia: 01/12/2022
Data wejścia w życie: 16/12/2022