Adnotacja w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

Na podstawie art. 63a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych zawartych w adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego, o której mowa w art. 62b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej "adnotacją w sprawie zbiegu";
2)
sposób sporządzania adnotacji w sprawie zbiegu;
3)
sposób dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.
§  2. 
Danymi niezbędnymi do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego zawartymi w adnotacji w sprawie zbiegu, innymi niż określone w art. 62b § 1a pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, są:
1)
dane:
a)
organu egzekucyjnego przekazującego egzekucję do rzeczy albo prawa majątkowego:
nazwa,
adres siedziby,
numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
numer rachunku bankowego,
adres elektroniczny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP", - numer telefonu,
b)
organu egzekucyjnego albo komornika sądowego, do którego jest przekazywana egzekucja do rzeczy albo prawa majątkowego:
nazwa,
adres siedziby,
c)
zobowiązanego:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
adres elektroniczny na ePUAP, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
d)
wspólnika, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej: - imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
e)
zarządcy przedsiębiorstwa w spadku albo przedstawiciela ustawowego zobowiązanego:
imię i nazwisko,
adres do korespondencji,
f)
opiekuna albo kuratora zobowiązanego, jeżeli dla zobowiązanego została ustanowiona opieka albo kuratela: - imię i nazwisko,

- adres do korespondencji,

g)
podmiotu odpowiedzialnego solidarnie:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
zakres odpowiedzialności solidarnej,
h)
podmiotu odpowiedzialnego majątkiem wspólnym:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym,
i)
podmiotu, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
zakres odpowiedzialności z rzeczy lub prawa majątkowego,
j)
wierzyciela:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
numer rachunku bankowego,
k)
pełnomocnika podmiotu, o którym mowa w lit. c, e oraz g-j, jeżeli został ustanowiony:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres wskazany w pełnomocnictwie,
zakres pełnomocnictwa,
l)
podmiotu, na którego rachunek bankowy ma być przekazana kwota uzyskana w egzekucji, w przypadku gdy kwota ta nie podlega przekazaniu wierzycielowi:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
numer rachunku bankowego;
2)
numer tytułu wykonawczego i data jego wystawienia;
3)
oznaczenie, numer i data sporządzenia dokumentu stanowiącego podstawę zastosowania środka egzekucyjnego;
4)
data dokonania zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego;
5)
określenie zajętej rzeczy albo prawa majątkowego;
6)
stawka odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie;
6a)
jeżeli postępowanie egzekucyjne wszczęto po dniu 19 lutego 2021 r., informacja o:
a)
należnej na dzień sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej naliczonej na podstawie:
art. 64 § 4 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w przypadku wyegzekwowania w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,
art. 64 § 5 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w przypadku zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,
b)
wysokości kosztów egzekucyjnych, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1-1c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w rozbiciu na ich rodzaje,
c)
wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie lub kosztów upomnienia wierzycielowi po wszczęciu egzekucji administracyjnej;
7)
wysokość kwoty uzyskanej wskutek zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg egzekucji, oraz data jej uzyskania, w przypadku gdy kwota ta nie została wypłacona wierzycielowi przed przekazaniem adnotacji w sprawie zbiegu;
8)
informacja o:
a)
zwolnieniu wierzyciela z kosztów egzekucyjnych z mocy ustawy,
b)
wstrzymaniu czynności egzekucyjnej bądź wstrzymaniu albo zawieszeniu postępowania egzekucyjnego,
c)
zabezpieczeniu dochodzonego obowiązku hipoteką lub zastawem

- ze wskazaniem numeru tytułu wykonawczego, którego okoliczności te dotyczą;

9)
numer tytułu wykonawczego:
a)
w którym wskazany jest podmiot odpowiedzialny solidarnie, podmiot odpowiedzialny majątkiem wspólnym, wspólnik spółki nieposiadającej osobowości prawnej,
b)
na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym w imieniu zobowiązanego działa przedstawiciel ustawowy, opiekun albo kurator,
c)
na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym ustanowiony został pełnomocnik podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lit. c, e oraz g-j;
10)
data sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu.
§  3. 
Adnotacja w sprawie zbiegu jest sporządzana w formacie XML.
§  4. 
1. 
Doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą.
2. 
Jeżeli na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej organu egzekucyjnego została wskazana skrytka funkcjonująca w ramach elektronicznej skrzynki podawczej przeznaczona do doręczeń w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji, doręczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się przy użyciu tej skrytki.
§  5. 
1. 
Organ egzekucyjny dokonuje doręczeń komornikowi sądowemu z użyciem środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny na ePUAP powiązany z kontem komornika sądowego na tej platformie.
2. 
Komornik sądowy dokonuje doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystując konto komornika na ePUAP. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji (Dz. U. poz. 1416), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 oraz z 2020 r. poz. 288).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.247 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Adnotacja w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.
Data aktu: 30/07/2020
Data ogłoszenia: 02/02/2022
Data wejścia w życie: 30/07/2020