Świadczenia socjalno-bytowe dla pracowników resortu obrony narodowej, którym został nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla pracowników resortu obrony narodowej, którym został nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny

Na podstawie art. 542 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa rodzaj, wysokość i zakres świadczeń socjalno-bytowych dla pracowników resortu obrony narodowej, którym został nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny, zwanych dalej "pracownikami", a także sposób i tryb przyznawania świadczeń oraz członków rodziny uwzględnianych przy ustalaniu uprawnień do tych świadczeń.
§  2. 
Przez członka rodziny pracownika rozumie się:
1)
małżonka;
2)
dziecko własne pracownika, dziecko jego małżonka, dziecko przysposobione i dziecko przyjęte na wychowanie, do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które:
a)
nie przekroczyły 18 roku życia, a w przypadku uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej - 25 roku życia albo
b)
stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w lit. a.
§  3. 
Świadczenia socjalno-bytowe związane z wypoczynkiem obejmują:
1)
dofinansowanie do wypoczynku pracownika;
2)
dofinansowanie do wypoczynku dziecka pracownika;
3)
zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego dla dziecka pracownika;
4)
dofinansowanie do wstępów do kina, teatru lub muzeum, lub innych instytucji kultury, a także na imprezy artystyczne.
§  4. 
Świadczenia socjalno-bytowe związane z rehabilitacją obejmują:
1)
dopłatę do turnusów rehabilitacyjnych pracownika;
2)
dopłatę do turnusów rehabilitacyjnych członka rodziny pracownika;
3)
dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla pracownika lub członka jego rodziny;
4)
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pracownika lub członka jego rodziny;
5)
dofinansowanie pomocy psychologicznej, z której skorzystał pracownik lub członek jego rodziny.
§  5. 
Świadczenia, o których mowa w § 3 i 4, są przyznawane na pisemny wniosek pracownika złożony do pracodawcy.
§  6. 
1. 
Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 3 pkt 1, jest uzależniona od wyrażonego w procentach stosunku średniego miesięcznego dochodu uzyskiwanego przez pracownika i członków jego rodziny, przypadającego na osobę w rodzinie pracownika, za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem, do minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem", obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem, i wynosi odpowiednio:
Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie pracownika ustalany w procentach w stosunku do minimalnego wynagrodzenia Wysokość dofinansowania odpowiadająca procentowi minimalnego wynagrodzenia
do 30 40
powyżej 30 do 45 30
powyżej 45 do 65 20
powyżej 65 15
2. 
Średni miesięczny dochód uwzględnia wszystkie dochody pracownika, jego małżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu obliczane jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obciążenie składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, określnymi odpowiednio w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych i w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. 
W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1)
opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności, oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach;
2)
opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
4. 
Do dochodu pracownika nie dolicza się:
1)
dochodu małżonka lub dzieci, którzy nie uzyskują dochodu z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej w dniu złożenia wniosku;
2)
dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. 
Wypłata dofinansowania następuje po udokumentowaniu wysokości dochodów w rodzinie. Dochodów uzyskanych przez pracownika u danego pracodawcy nie dokumentuje się.
6. 
Dofinansowanie przyznaje pracodawca, a wypłaca organ finansowy, na którego zaopatrzeniu pozostaje pracodawca, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
7. 
Dofinansowanie przysługuje nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
§  7. 
1. 
Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 3 pkt 2, uzależniona jest od dochodu, o którym mowa w § 6 ust. 1, i wynosi odpowiednio:
Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie pracownika ustalany w procentach w stosunku do minimalnego wynagrodzenia Wysokość dofinansowania odpowiadająca procentowi minimalnego wynagrodzenia
na pierwsze dziecko na drugie i następne dziecko
do 30 40 30
powyżej 30 do 45 30 20
powyżej 45 do 65 25 15
powyżej 65 10
2. 
Do wypłaty dofinansowania, o którym mowa w § 3 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 2-7.
§  8. 
1. 
Na każde dziecko pracownika może być przyznany sprzęt, o którym mowa w § 3 pkt 3, do wykorzystania podczas wypoczynku dziecka, zakupiony przez pracodawcę.
2. 
Sprzęt jest przekazywany pracownikowi na własność i nie podlega zwrotowi.
3. 
Wartość sprzętu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o jego przyznanie.
4. 
Sprzęt jest przekazywany przez pracodawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika i po udokumentowaniu wysokości dochodów w rodzinie.
5. 
Do realizacji świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 5 i 6.
§  9. 
1. 
Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 pkt 4, przyznaje się na podstawie przedstawionych dowodów zakupów.
2. 
Dofinansowanie wynosi nie więcej niż 150 zł.
§  10. 
1. 
Dopłatę, o której mowa w § 4 pkt 1, przyznaje się pracownikowi do turnusów rehabilitacyjnych, jeżeli posiada on aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej.
2. 
Wysokość dopłaty wynosi 60% poniesionych kosztów pobytu, jednak nie więcej niż 1500 zł.
§  11. 
1. 
Dopłatę, o której mowa w § 4 pkt 2, przyznaje się pracownikowi do turnusów rehabilitacyjnych członka rodziny, który posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej albo ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny.
2. 
Wysokość dopłaty wynosi 60% poniesionych kosztów pobytu, jednak nie więcej niż 1500 zł.
3. 
W przypadku gdy członek rodziny, o którym mowa w ust. 1, wymaga stałej indywidualnej opieki rodzica, prawnego opiekuna albo innej osoby uprawnionej do opieki podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, na pisemny wniosek pracownika przyznaje się dodatkowo dopłatę w wysokości 40% poniesionych przez opiekuna kosztów zakwaterowania i wyżywienia, jednak nie więcej niż 1000 zł.
§  12. 
1. 
Pracodawca może przyznać dofinansowanie, o którym mowa w § 4 pkt 3, zgodnie z zaleceniem wystawionym przez lekarza lub fizjoterapeutę.
2. 
Dofinansowanie wynosi nie więcej niż 10% kosztów zakupu zgodnie z rachunkiem przedstawionym pracodawcy, jednak nie więcej niż 200 zł.
§  13. 
1. 
Pracodawca może zakupić sprzęt, o którym mowa w § 4 pkt 4, zgodnie z zaleceniem wystawionym przez lekarza lub fizjoterapeutę.
2. 
Sprzęt jest przekazywany pracownikowi na własność i nie podlega zwrotowi.
3. 
Koszt zakupu nie może przekroczyć 8% minimalnego wynagrodzenia.
4. 
Pracodawca dokonuje zakupu sprzętu w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika i po udokumentowaniu wysokości dochodów w rodzinie, a w szczególnych okolicznościach w terminie do 60 dni.
5. 
Do realizacji świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 5 i 6.
§  14. 
1. 
Pracodawca może przyznać dofinansowanie, o którym mowa w § 4 pkt 5, po okazaniu rachunku z poradni psychologicznej.
2. 
Dofinansowanie wynosi do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 500 zł.
§  15. 
1. 
Świadczenia, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 oraz w § 4, mogą być przyznane dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie pracownika ustalany w procentach w stosunku do minimalnego wynagrodzenia wynosi do 30% minimalnego wynagrodzenia.
2. 
W sytuacji gdy średni miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 1, przekracza 30% minimalnego wynagrodzenia, świadczenia, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 oraz w § 4, mogą być przyznane raz w roku kalendarzowym.
§  16. 
Do wypłaty świadczeń, o których mowa w § 3 pkt 4 oraz § 4 pkt 1-3 i 5, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 5 i 6.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2457

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Świadczenia socjalno-bytowe dla pracowników resortu obrony narodowej, którym został nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Data aktu: 17/11/2022
Data ogłoszenia: 30/11/2022
Data wejścia w życie: 01/12/2022