Przetwarzanie informacji kryminalnych.

USTAWA
z dnia 6 lipca 2001 r.
o przetwarzaniu informacji kryminalnych

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu informacji kryminalnych w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także podmioty właściwe w tych sprawach.

Art.  2.  [Cel przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych]
1. 
Na zasadach określonych w niniejszej ustawie informacje kryminalne przetwarza się w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości.
2. 
Informacje kryminalne przetwarza się bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, oraz z zachowaniem zasad ich ochrony określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
3. 
Informacje kryminalne przekazuje się podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 19, w innych celach niż określone w ust. 1, w zakresie niezbędnym dla realizacji ich zadań ustawowych, w szczególności w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobiegania i zwalczania zdarzeń oraz zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub prowadzenia działań kontrterrorystycznych, jeżeli podmioty te są uprawnione na podstawie ustawy do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, wchodzących w zakres informacji kryminalnych w celu realizacji określonego zadania.
Art.  3.  [Organy objęte ustawą]

Ustawę stosuje się do organów administracji rządowej, państwowych jednostek organizacyjnych oraz organów samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 19 i 20, w zakresie, w jakim realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.

Art.  4.  [Definicje legalne]

W rozumieniu ustawy:

1)
informacje kryminalne - to określone w art. 13 ust. 1 dane dotyczące spraw będących przedmiotem czynności operacyjno-rozpoznawczych, wszczętego lub zakończonego postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, oraz dotyczące innych postępowań lub czynności prowadzonych na podstawie ustaw przez podmioty określone w art. 19 i 20, istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego;
2)
(uchylony);
3)
gromadzenie informacji kryminalnych - to wprowadzanie do bazy danych informacji kryminalnych otrzymanych od podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 20, przekazanych w odpowiedzi na zapytanie lub z własnej inicjatywy;
4)
przetwarzanie informacji kryminalnych - oznacza przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz z 2022 r. poz. 1700);
5)
usuwanie informacji kryminalnych - to trwałe zniszczenie informacji kryminalnych w bazach danych lub takie ich przekształcenie, które nie pozwoli na identyfikację informacji w bazach danych;
6)
analiza informacji kryminalnych - to zestawianie cech, części lub składników informacji kryminalnych, a także wniosków z nich wynikających;
7)
bazy danych - to prowadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych uporządkowane i utrwalone zbiory przekazanych i zarejestrowanych informacji kryminalnych oraz zarejestrowanych zapytań i udzielonych odpowiedzi.
8)
(uchylony).

Rozdział  2

Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

Art.  5.  [Właściwy organ administracji rządowej; status Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych]
1. 
Organem administracji rządowej właściwym w sprawach przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych jest Komendant Główny Policji.
1a. 
Komendant Główny Policji jest administratorem danych osobowych, przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
2. 
Komendant Główny Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej "Centrum", będącego komórką organizacyjną w Komendzie Głównej Policji.
Art.  6.  [Zadania Szefa Centrum]

Do zadań Komendanta Głównego Policji, będącego Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej "Szefem Centrum", należy w szczególności:

1)
przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
2)
prowadzenie baz danych oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych sposobów prowadzenia;
3)
opracowywanie analiz informacji kryminalnych;
4)
zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym w Centrum informacjom kryminalnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933).
5)
(uchylony).
Art.  7. 

(uchylony).

Art.  8. 

(uchylony).

Art.  9. 

(uchylony).

Art.  10. 

(uchylony).

Art.  11.  [Coroczne sprawozdania z działalności Centrum oraz Szefa Centrum]
1. 
Szef Centrum składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych raz w roku, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym wraz z wnioskami wynikającymi z realizacji ustawy oraz zbiorczą analizą zgromadzonych w Centrum informacji kryminalnych, uwzględniającą zakres danych określony w art. 13 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 5 lit. a-c.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu opinii Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz Prokuratora Generalnego, przedkłada Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Szefa Centrum wraz z uzyskanymi opiniami oraz własną oceną sprawozdania, w terminie do dnia 31 maja.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
Art.  12.  [Oddelegowanie do pracy w Centrum]

Do pracy w Centrum mogą być, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oddelegowani żołnierze, funkcjonariusze oraz pracownicy podmiotów uprawnionych.

Rozdział  3

Informacje kryminalne, ich rejestracja i ochrona

Art.  13.  [Zakres przetwarzanych informacji kryminalnych]
1. 
Zakres przetwarzanych informacji kryminalnych obejmuje następujące dane:
1)
datę i miejsce popełnienia przestępstwa;
2)
rodzaj popełnionego przestępstwa i kwalifikację prawną czynu;
3)
sygnaturę akt, pod którą zostały zarejestrowane czynności lub postępowanie;
4)
nazwę organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącej czynności lub postępowanie oraz informację o sposobie nawiązania kontaktu z tym organem lub jednostką organizacyjną;
5)
informacje o:
a)
osobach, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, lub w stosunku do których prowadzone są czynności operacyjno-rozpoznawcze,
b)
przedmiotach wykorzystanych do popełnienia przestępstwa lub utraconych w związku z przestępstwem,
c)
przedsiębiorcach, spółkach cywilnych, fundacjach, stowarzyszeniach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa, zgromadzone w rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,
d)
numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa lub że gromadzone są na nich środki pochodzące z przestępstwa,
e)
innych postępowaniach lub czynnościach prowadzonych na podstawie ustaw przez podmioty, o których mowa w art. 19 i 20, istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, obejmują:
1)
dane personalne:
a)
nazwisko,
b)
imiona,
c)
imiona i nazwiska poprzednie,
d)
imiona rodziców i nazwisko rodowe matki,
e)
datę i miejsce urodzenia,
f)
płeć,
g)
pseudonim,
h)
adres miejsca zameldowania,
i)
adres miejsca pobytu,
j)
cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, datę wystawienia dokumentu, organ wystawiający dokument, numer, serię dokumentu,
k)
numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,
l)
numer identyfikacji podatkowej NIP,
m)
numer identyfikacyjny REGON;
2)
inne dane przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 19 i 20, pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności rysopis i przynależność do grupy przestępczej.
Art.  14.  [Okres przechowywania informacji kryminalnych]
1. 
Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 5 lit. a i e, są przechowywane w bazach danych przez okres 15 lat.
2. 
Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b, c i d, są przechowywane w bazach danych przez okres 5 lat.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Centrum może przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 2, do lat 15.
4. 
Terminy, o których mowa w ust. 1-3, liczy się od dnia zarejestrowania informacji kryminalnych w bazach danych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
Jeżeli po dniu zarejestrowania nastąpiło przekazanie informacji kryminalnych przez Szefa Centrum, bieg terminów, o których mowa w ust. 1-3, liczy się od dnia ich przekazania.
Art.  15.  [Rejestrowanie informacji kryminalnych w bazach danych]
1. 
Informacje kryminalne przekazane Szefowi Centrum przez podmiot zobowiązany podlegają zarejestrowaniu w bazach danych na karcie rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2.
2. 
Informacje kryminalne określone w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, przekazane w drodze teletransmisji przez Szefa Centrum podmiotowi w odpowiedzi na jego zapytanie, zostają automatycznie zarejestrowane w bazach danych w formie tekstowej, bez możliwości dalszego przekazywania.
Art.  16.  [Gromadzenie i udostępnianie informacji kryminalnych]
1. 
W bazach danych gromadzi się informacje kryminalne otrzymane od podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 20, przekazane w odpowiedzi na zapytanie lub z własnej inicjatywy.
2. 
Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych podmiotom uprawnionym oraz podmiotom zobowiązanym, które nie są podmiotami uprawnionymi, na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
3. 
Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych w celu ich wymiany z organami ścigania innych państw na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej 1  (Dz. U. z 2020 r. poz. 158 oraz z 2022 r. poz. 350 i 1933).
Art.  17.  [Obowiązek przekazywania informacji kryminalnych Szefowi Centrum]
1. 
Szef Centrum jest uprawniony do otrzymywania wszelkich informacji kryminalnych od podmiotów zobowiązanych, które weszły w ich posiadanie zgodnie z prawem, w zakresie, o którym mowa w art. 13, nawet jeśli są one objęte ochroną na podstawie odrębnych przepisów o tajemnicach i informacjach prawnie chronionych.
2. 
Podmioty zobowiązane mają obowiązek przekazywania Szefowi Centrum informacji kryminalnych, o których mowa w ust. 1.
3. 
Przy przekazywaniu informacji kryminalnych podmiotom uprawnionym oraz podmiotom zobowiązanym niebędącym podmiotami uprawnionymi stosuje się przepisy odrębnych ustaw o tajemnicach i informacjach prawnie chronionych, a w szczególności o ochronie tajemnicy bankowej i skarbowej w zakresie uprawnień do ich otrzymywania. W przypadku gdy podmiot uprawniony lub podmiot zobowiązany niebędący podmiotem uprawnionym nie posiada prawa do otrzymywania informacji kryminalnych chronionych na podstawie odrębnych przepisów, przekazuje się mu skrócone informacje kryminalne zawierające wyłącznie dane, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2-4.
Art.  18.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości]
1. 
(uchylony).
2. 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Rozdział  4

Przetwarzanie i analiza informacji kryminalnych 

Art.  19.  [Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum]

Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum, zwanymi w niniejszej ustawie "podmiotami uprawnionymi", są:

1)
organy prokuratury;
2)
organy Policji;
2a)
Centralne Biuro Antykorupcyjne;
2b)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3)
organy Straży Granicznej;
3a)
Straż Marszałkowska;
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
organy Krajowej Administracji Skarbowej;
7a)
(uchylony);
8)
Służba Ochrony Państwa;
9)
Żandarmeria Wojskowa;
10)
organy informacji finansowej;
11)
(uchylony);
12)
organy administracji publicznej właściwe w sprawach obywatelstwa, cudzoziemców i repatriacji;
13)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
13a)
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego przedstawiciel;
13b)
(uchylony);
14)
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej;
15)
dyrektorzy parków narodowych;
16) 2
 Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.
Art.  20.  [Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji kryminalnych do Centrum]
1. 
Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji kryminalnych do Centrum są podmioty uprawnione oraz:
1)
organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ewidencji paszportowych, Rejestru Dowodów Osobistych, ewidencji wojskowej, o której mowa w art. 70 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725), centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, rejestru cywilnych statków powietrznych, rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, polskiego rejestru jachtów, polskiego rejestru okrętowego, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, rejestracji stanu cywilnego, publicznej służby zatrudnienia lub pomocy społecznej,
2)
sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy, księgi wieczyste i rejestr zastawów,
3)
organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
4)
organy Państwowej Straży Pożarnej,
5)
organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
5a)
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6)
Komisja Nadzoru Finansowego,
7)
(uchylony),
8)
(uchylony),
9)
(uchylony),
10)
Państwowa Straż Rybacka,
11)
(uchylony),
12)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
13)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych w zakresie prowadzonych przez nich krajowych rejestrów urzędowych,
14)
Minister Sprawiedliwości w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym,
15)
kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, z późn. zm.),
16)
(uchylony),
17)
(uchylony),
18)
Państwowa Straż Łowiecka

- zwane w niniejszej ustawie "podmiotami zobowiązanymi".

2. 
Podmioty zobowiązane przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne nieodpłatnie.
Art.  21.  [Sposób przekazywania informacji kryminalnych Szefowi Centrum]
1. 
Podmioty uprawnione przekazują z urzędu informacje kryminalne Szefowi Centrum niezwłocznie po ich uzyskaniu, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, podmioty uprawnione przekazują na zapytanie.
2. 
Podmioty uprawnione przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne na wypełnionych kartach rejestracyjnych, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, które są przekazywane w formie pisemnej.
2a. 
Podmioty uprawnione dokonują niezwłocznie niezbędnych modyfikacji informacji kryminalnych w celu zapewnienia ich aktualności i zgodności z prawem.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory kart rejestracyjnych oraz sposób ich wypełniania, uwzględniając zakres gromadzonych informacji kryminalnych określonych w art. 13.
Art.  22.  [Przekazywanie informacji kryminalnych na zapytanie Szefa Centrum]

Podmioty zobowiązane, niebędące podmiotami uprawnionymi, przekazują informacje kryminalne Szefowi Centrum wyłącznie na jego zapytanie, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1.

Art.  23.  [Przekazywanie informacji kryminalnych oraz zapytań w drodze teletransmisji]

Przekazywanie informacji kryminalnych oraz zapytań w trybie niniejszej ustawy może następować również w drodze teletransmisji, z uwzględnieniem wzorów kart, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz w art. 28 ust. 7.

Art.  24.  [Odstąpienie od przekazania lub ograniczenie zakresu informacji kryminalnych przekazywanych Szefowi Centrum]
1. 
Podmioty zobowiązane mogą nie przekazywać informacji kryminalnych Szefowi Centrum lub ograniczyć zakres przekazywanych informacji, jeżeli ich przekazanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu państwa lub jego obronności albo spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez upoważnione do tego podmioty uprawnione.
2. 
Podmioty zobowiązane przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieprzekazania lub ograniczenia zakresu przekazanych informacji kryminalnych.
Art.  25.  [Usunięcie informacji kryminalnych z baz danych]

Informacje kryminalne podlegają usunięciu z baz danych, jeżeli:

1)
ich gromadzenie jest zabronione;
2)
zarejestrowane informacje kryminalne okazały się nieprawdziwe;
3)
ustał cel ich gromadzenia;
4)
upłyną okresy, o których mowa w art. 14 ust. 1-3;
5)
jest to uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo państwa lub jego obronność albo mogą spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez upoważnione do tego podmioty uprawnione.
Art.  26.  [Przetwarzanie informacji kryminalnych]

Przetwarzanie informacji kryminalnych dokonuje się przy wykorzystaniu urządzeń i systemów informatycznych i teleinformatycznych, kartotek, skorowidzów, ksiąg, wykazów i zbiorów ewidencyjnych.

Art.  27.  [Procedura usuwania informacji kryminalnych z baz danych]
1. 
Podmiot zobowiązany, który stwierdził:
1)
nieprawdziwość przekazanej przez siebie informacji kryminalnej,
2)
przekazanie informacji kryminalnej, której gromadzenie jest zabronione

- niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie Szefa Centrum.

2. 
Szef Centrum niezwłocznie zawiadamia podmioty zobowiązane, które otrzymały od niego informację kryminalną, o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. 
Informację kryminalną, o której mowa w art. 25 pkt 1-3, przekazaną Szefowi Centrum:
1)
z urzędu - Szef Centrum usuwa z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu uprawnionego, który uprzednio przekazał tę informację;
2)
na zapytanie - Szef Centrum niezwłocznie zarządza usunięcie jej z baz danych i wskazuje informację kryminalną, miejsce, datę i tryb jej usunięcia oraz skład osobowy komisji.
4. 
Usuwanie informacji kryminalnej z baz danych w przypadku, o którym mowa w art. 25 pkt 4, następuje automatycznie.
5. 
Informację kryminalną, w przypadku, o którym mowa w art. 25 pkt 5, Szef Centrum usuwa z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu uprawnionego, który uprzednio przekazał tę informację z urzędu.
Art.  28.  [Procedura przekazywania informacji kryminalnych przez Szefa Centrum]
1. 
Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego zapytania. Szef Centrum może przekazać informacje kryminalne podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu podmiotem uprawnionym, na jego zapytanie zadane w związku z prowadzonym przez niego, na podstawie odrębnych przepisów, postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym wykonawczym.
2. 
Jeżeli zgromadzone w bazach danych informacje kryminalne są niewystarczające do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, Szef Centrum występuje z zapytaniem do podmiotów zobowiązanych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Podmiot zobowiązany, do którego Szef Centrum wystąpił z zapytaniem, jest obowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.
3. 
Skierowanie zapytania przez podmiot uprawniony do Szefa Centrum jest dokonywane na wypełnionej karcie zapytania.
4. 
Skierowanie zapytania przez podmiot zobowiązany niebędący podmiotem uprawnionym oraz skierowanie zapytania przez Szefa Centrum do podmiotu zobowiązanego może być dokonywane na wypełnionej karcie zapytania lub w formie pisemnej.
5. 
Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne w odpowiedzi na zapytanie:
1)
w drodze teletransmisji;
2)
w drodze teletransmisji i w formie pisemnej, jeżeli treść informacji kryminalnej wymaga przekazania także w formie pisemnej.
6. 
(uchylony).
7. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zapytania oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres gromadzonych informacji kryminalnych, określony w art. 13.
Art.  29.  [Informowanie podmiotu uprawnionego o przekazaniu uzyskanej od niego informacji kryminalnej]
1. 
O przekazaniu informacji kryminalnej uzyskanej od podmiotu uprawnionego Szef Centrum niezwłocznie informuje ten podmiot.
2. 
Na wniosek organu Policji, o którym mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o Policji", lub organu Straży Granicznej, o którym mowa w art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, 1115 i 1855), zwanej dalej "ustawą o Straży Granicznej", w przypadku udostępnienia informacji kryminalnej w zakresie realizacji zadań ustawowych określonych w art. 5b ust. 1 ustawy o Policji lub art. 3c ust. 1 ustawy o Straży Granicznej przepisu ust. 1 nie stosuje się.
Art.  30.  [Warunki odstąpienia od przekazania informacji kryminalnych]

Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych, jeżeli ich przekazanie mogłoby spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez upoważnione do tego podmioty uprawnione.

Art.  31.  [Warunek uzyskania zgody podmiotu prowadzącego czynności operacyjno-rozpoznawcze na przekazanie informacji kryminalnych]

Podmiot zobowiązany prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze, który przekazał informację kryminalną, może zastrzec, jeżeli groziłoby to niepowodzeniem tych czynności, aby nie została ona przekazana bez jego zgody.

Art.  32.  [Informowanie o nieposiadaniu informacji kryminalnych]

W sytuacji, o której mowa w art. 30, oraz w przypadku braku zgody, o której mowa w art. 31, Szef Centrum informuje podmiot występujący z zapytaniem, iż nie posiada informacji kryminalnych pozwalających na udzielenie odpowiedzi.

Art.  33.  [Wstrzymanie przekazania informacji kryminalnej; postępowanie wyjaśniające]
1. 
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zapytanie zostało skierowane w celu innym niż:
1)
wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw oraz zapobieganie i zwalczanie przestępczości,
2)
stwierdzenie, że wydanie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie gier hazardowych podmiotom ubiegającym się o udzielenie takiej koncesji lub zezwolenia nie zagrozi bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu
3)
realizacja zadań ustawowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobieganie i zwalczanie zdarzeń oraz zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub prowadzenie działań kontrterrorystycznych

- Szef Centrum wstrzymuje przekazanie informacji kryminalnej oraz powiadamia o treści zapytania organ nadrzędny nad podmiotem kierującym zapytanie i żąda pisemnych wyjaśnień.

2. 
Po uzyskaniu wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, Szef Centrum przekazuje bądź odmawia przekazania informacji kryminalnej.
Art.  34.  [Upoważnienie do kierowania zapytań do Szefa Centrum]
1. 
W imieniu podmiotu uprawnionego zapytanie może kierować upoważniony funkcjonariusz lub pracownik.
2. 
Upoważnienie do kierowania zapytań może dotyczyć jedynie spraw określonych w ustawie.
3. 
Szef Centrum prowadzi rejestr osób upoważnionych.
4. 
Jeżeli zapytanie pochodzi od osoby nieupoważnionej, Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych oraz zawiadamia o tym podmiot uprawniony, przekazując mu treść złożonego zapytania.
Art.  35.  [Badanie prawdziwości informacji kryminalnej]
1. 
Podmiot zobowiązany, który poweźmie istotną wątpliwość co do prawdziwości przekazanej mu przez Szefa Centrum informacji kryminalnej, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Szefa Centrum.
2. 
Szef Centrum przeprowadza czynności zmierzające do ustalenia, czy informacja, o której mowa w ust. 1, jest prawdziwa.
3. 
W razie ustalenia, że informacja kryminalna, o której mowa w ust. 1, jest nieprawdziwa, Szef Centrum zawiadamia o tym podmioty zobowiązane, które tę informację od Szefa Centrum otrzymały lub mu przekazały.
Art.  36.  [Zarejestrowanie treści zapytania oraz treści odpowiedzi]

Treść zapytania skierowanego przez Szefa Centrum oraz do Szefa Centrum, a także treść odpowiedzi podmiotu zobowiązanego lub Szefa Centrum podlega zarejestrowaniu w bazach danych.

Art.  37. 

(uchylony).

Rozdział  4a

Krajowy System Informatyczny

Art.  37a. 

(uchylony).

Art.  37b. 

(uchylony).

Art.  37c. 

(uchylony).

Art.  37d. 

(uchylony).

Art.  37e. 

(uchylony).

Art.  37f. 

(uchylony).

Art.  37g. 

(uchylony).

Art.  37h. 

(uchylony).

Rozdział  5

(uchylony)

Art.  38. 

(uchylony).

Art.  39. 

(uchylony).

Art.  40. 

(uchylony).

Art.  40a. 

(uchylony).

Art.  40b. 

(uchylony).

Art.  41. 

(uchylony).

Rozdział  6

Przepisy karne

Art.  42.  [Wstrzymanie przekazania lub przekazanie nieprawdziwej informacji kryminalnej]

Kto, wbrew przepisom ustawy, wstrzymuje przekazanie informacji kryminalnej albo świadomie przekazuje nieprawdziwą informację kryminalną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art.  43.  [Niepowiadomienie o nieprawdziwości informacji kryminalnej]

Kto, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie powiadamia o nieprawdziwości przekazanej lub otrzymanej informacji kryminalnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art.  44.  [Naruszenie obowiązku usunięcia informacji kryminalnej z bazy danych]

Kto, wbrew przepisom ustawy, nie zarządza usunięcia bądź nie usuwa informacji kryminalnej z bazy danych Centrum, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Rozdział  7

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Art.  45. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961, Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  46. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960) w art. 47 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  47. 

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 74, poz. 855 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459 i Nr 63, poz. 635) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  48. 

W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875) w art. 22 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  49. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1123 i 1125, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 553 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 3 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  50. 

W ustawie z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2001 r. Nr 43, poz. 476) w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  51. 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) po art. 7d dodaje się art. 7e w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  52. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084 i Nr 106, poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  53. 

W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961 i Nr 100, poz. 1084) w art. 82b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  54. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498 i Nr 106, poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  55. 

W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 63, poz. 638 i 639, Nr 76, poz. 811 i Nr 100, poz. 1085) w art. 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  56. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877) w art. 1 w ust. 2 w pkt 6 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  57. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 143 i Nr 81, poz. 877) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  58. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268) dodaje się art. 48a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  59. 

W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 i Nr 100, poz. 1085) w art. 16 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  60. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249) w art. 15 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  61. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) w art. 37 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  62. 

W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 106, poz. 1149) w art. 1 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  63. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w art. 5 w ust. 6 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  64. 

W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 i Nr 89, poz. 972) po art. 283 dodaje się art. 283a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  65. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137, poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  66. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  67. 

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209) w art. 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  68. 

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  69. 

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) po art. 200 dodaje się art. 200a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  70. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475) w art. 299 w § 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  71. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) w art. 25 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  72. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748 i Nr 100, poz. 1080) po art. 75 dodaje się art. 75a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  73. 

W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580) w załączniku nr 1 w części II pkt 28 i 29 otrzymują brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  74. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  75. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  76.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

1 Obecnie tytuł ustawy brzmi: o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, na podstawie art. 85 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz z 2022 r. poz. 1700), która weszła w życie z dniem 6 lutego 2019 r.
2 Art. 19 pkt 16 dodany przez art. 12 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1933) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 grudnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2448 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Przetwarzanie informacji kryminalnych.
Data aktu: 06/07/2001
Data ogłoszenia: 28/11/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2003