Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 5 października 2022 r.
w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, lub ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, w podmiotach podległych tym ministrom lub w podmiotach nadzorowanych przez tych ministrów;
2)
wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
uprawniony - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy;
2)
podmiot prawny - jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 2, 8, 9 i 12 ustawy;
3)
rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), poprzedzający rok obrotowy, w którym przyznaje się nagrodę roczną;
4)
minister - ministra właściwego do spraw, o których mowa w § 1 pkt 1.
§  3. 
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w:
1)
art. 2 pkt 1 ustawy, jest minister;
2)
art. 2 pkt 2-4 ustawy, jest minister lub osoba właściwa dla uprawnionego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
§  4. 
1. 
Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:
1)
osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;
2)
terminowo uregulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3)
uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, lub złożył w terminach określonych w przepisach prawidłowo sporządzone sprawozdanie budżetowe za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;
4)
efektywnie realizował zadania i cele statutowe oraz przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.
2. 
Warunki, o których mowa w ust. 1, stosuje się, uwzględniając formę prawną podmiotu oraz jego zadania i cele statutowe.
3. 
Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu, który jest zatrudniony w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.
§  5. 
1. 
Nagrodę roczną przyznaje się uprawnionemu na umotywowany wniosek. Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej głównym księgowym.
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda,
2)
dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, o ile sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu,
3)
oświadczenie wnioskodawcy o terminowym uregulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,
4)
w przypadku jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy, uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu

- o ile organ właściwy do przyznania nagrody rocznej nie posiada tych dokumentów.

3. 
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej składa się w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym został spełniony warunek określony w § 4 ust. 1 pkt 3.
4. 
Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  6. 
Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu występują odpowiednio:
1)
dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym:
a)
ministra właściwego odpowiednio do spraw transportu lub
b)
ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, lub
c)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, lub
d)
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej

- do której zakresu działania należy wykonywanie czynności nadzoru w imieniu ministra nad jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 2 i 12 ustawy, w stosunku do uprawnionego zatrudnionego w tej jednostce organizacyjnej;

2)
rada naukowa - w stosunku do kierowników i zastępców kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 9 ustawy.
§  7. 
W sprawach nagród rocznych za rok 2021 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8. 
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do nagród rocznych za rok 2022.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ZA ROK

wzór

1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska, gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2447

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.
Data aktu: 05/10/2022
Data ogłoszenia: 28/11/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2023