Internaty zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1623) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb wydawania skierowań do internatu oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę do zakwaterowania w internacie;
2)
standard oraz wyposażenie internatów;
3)
tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania pokoju w internacie;
4)
sposób ustalania opłat za zakwaterowanie w internacie oraz terminy i sposób pobierania tych opłat.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
3)
(uchylony);
4)
osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć funkcjonariusza pełniącego służbę lub pracownika zatrudnionego w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i innych jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, zamieszkałego w miejscowości innej niż miejscowość, w której pełni służbę albo jest zatrudniony, niebędącej miejscowością pobliską.
§  2. 
1. 
Osoba uprawniona składa do Dyrektora Zarządu wniosek o przydział miejsca w internacie lub kwaterze internatowej sporządzony w postaci papierowej lub elektronicznej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. 
Dyrektor Zarządu, w miarę dysponowania wolnymi miejscami w internacie lub kwaterze internatowej, wydaje osobie, o której mowa w ust. 1, skierowanie do internatu lub kwatery internatowej sporządzone w postaci papierowej lub elektronicznej według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Skierowanie w postaci elektronicznej doręcza się osobie uprawnionej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§  3. 
1. 
W internacie urządza się pokoje noclegowe jednoosobowe i dwuosobowe. Pokoje wieloosobowe mogą być urządzane tylko przejściowo, w okresie nasilonego napływu osób uprawnionych.
2. 
Pokój w internacie lub kwaterze internatowej powinien być wyposażony co najmniej w tapczan, szafę ubraniową, regał lub komodę, krzesło, stół, szafkę przyłóżkową, lampkę nocną, żyrandol, kosz na śmieci i lustro, pościel i bieliznę pościelową oraz firany i zasłony lub żaluzje bądź rolety.
3. 
Pomieszczenia wspólnego użytkowania w internacie lub kwaterze internatowej powinny być wyposażone co najmniej:
1)
kuchnia - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę, kuchnię mikrofalową i komplet naczyń kuchennych;
2)
świetlica - w telewizor, radioodbiornik, stolik pod telewizor, stół lub stolik oraz fotele lub krzesła;
3)
pralnia - w pralkę automatyczną, miejsce do suszenia, deskę do prasowania i żelazko;
4)
łazienka - w kabinę natryskową, umywalkę z blatem lub półką, lustro z bocznym lub górnym oświetleniem, mydelniczkę, wieszaki na ręczniki i ręczniki;
5)
WC - w komplet klozetowy, umywalkę, dozownik do papieru toaletowego, dozownik do mydła w płynie, dozownik do ręczników papierowych, pojemnik na papier i odpady.
§  4. 
1. 
Przyjęcie i zdanie miejsca w internacie lub kwaterze internatowej następuje na podstawie protokołu przekazania/przyjęcia miejsca w internacie/kwaterze internatowej, zwanego dalej "protokołem", sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zarządu w obecności osoby przyjmującej lub zdającej miejsce w internacie lub kwaterze internatowej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
W protokole, o którym mowa w ust. 1, określa się ilość i stan techniczny poszczególnych elementów i wyposażenia pokoju w internacie lub kwaterze internatowej oraz znajdujących się w nich urządzeń.
3. 
O zamiarze zwolnienia miejsca w internacie lub kwaterze internatowej osoba zwalniająca zawiadamia Dyrektora Zarządu, na piśmie, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwolnienia.
4. 
W dniu sporządzenia protokołu zwalniane miejsce w internacie lub kwaterze internatowej oraz pomieszczenia wspólnego użytkowania powinny być opróżnione z wszystkich rzeczy niestanowiących elementów ich wyposażenia.
5. 
Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu stwierdzono spowodowanie uszkodzeń elementów wyposażenia lub znajdujących się w nich urządzeń technicznych, a także nieopróżnienie z pozostawionych w nich rzeczy, przedstawiciel Zarządu sporządzający protokół informuje osobę zwalniającą o obowiązku pokrycia kosztów naprawy powstałych uszkodzeń albo usunięcia pozostawionych rzeczy.
6. 
Po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Zarządu przyjmuje od osoby zdającej lub przekazuje osobie przyjmującej, klucze od pokoju lub kwatery internatowej.
7. 
Za datę zdania lub przyjęcia miejsca w internacie lub kwaterze internatowej przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu.
§  5. 
1. 
Stawkę opłat za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej określa Dyrektor Zarządu do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z mocą od dnia 1 kwietnia danego roku, na podstawie kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. W przypadku zmiany wysokości ponoszonych kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej stawka ta może być korygowana częściej niż raz w roku, z tym że nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dacie skorygowania stawki.
2. 
Kalkulację kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej sporządza się dla każdego internatu lub łącznie dla wszystkich kwater internatowych w danej nieruchomości.
3. 
Do powierzchni użytkowej, o której mowa w ust. 2, wlicza się powierzchnię pokoju, przedpokoju, łazienki i innych pomieszczeń wspólnego użytkowania. Jeżeli pokój, przedpokój, łazienka i inne pomieszczenia wspólnego użytkowania są przeznaczone do używania przez kilka osób, powierzchnię użytkową ustala się proporcjonalnie do ilości miejsc w pokoju.
§  6. 
1. 
Miesięczną opłatę za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej dla osób uprawnionych ustala się w wysokości miesięcznego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej pomnożonego przez powierzchnię użytkową przypadającą na zajmowane miejsce w internacie lub kwaterze internatowej.
2. 
Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej dla osoby uprawnionej określa się w skierowaniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, a w przypadku jej zmiany informację o wysokości miesięcznej opłaty za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej przekazuje się osobie uprawnionej w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. 
Opłata za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej za jeden dzień wynosi 1/30 miesięcznej opłaty.
§  7. 
Opłatę za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej pobiera się od dnia protokolarnego przyjęcia do dnia protokolarnego zdania tego miejsca.
§  8. 
Opłaty za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej uiszcza się w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący lub w przypadku korzystania krócej niż miesiąc - w terminie 5 dni od dnia zdania miejsca. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Zarządu.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

WNIOSEK o przydzielenie miejsca w internacie lub kwaterze internatowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

SKIEROWANIE NR ...............

z dnia ...............................r.

do zamieszkiwania w internacie / kwaterze internatowej*

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA MIEJSCA W INTERNACIE/KWATERZE INTERNATOWEJ*

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

KALKULACJA kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie / kwaterze internatowej* w nieruchomości położonej

w _____________________ przy ul. _____________________

wzór

1Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 września 2011 r.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2416 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Internaty zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Data aktu: 23/08/2011
Data ogłoszenia: 23/11/2022
Data wejścia w życie: 21/09/2011