Specjalny obszar ochrony siedlisk Pełcznica (PLH220020).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 października 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pełcznica (PLH220020)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Pełcznica (PLH220020 2 ), obejmujący obszar 287,19 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PEŁCZNICA (PLH220020)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 739939,13 451212,09
2 739953,37 451195,61
3 739954,36 451194,47
4 739977,32 451167,91
5 740021,16 451116,51
6 740059,17 451072,38
7 740094,87 451030,93
8 740132,91 450985,31
9 740134,19 450983,78
10 740191,57 450917,33
11 740211,01 450894,82
12 740231,54 450871,05
13 740256,29 450842,24
14 740256,29 450842,24
15 740332,08 450754,00
16 740345,11 450739,09
17 740421,74 450651,43
18 740435,32 450635,46
19 740445,07 450623,98
20 740490,31 450570,76
21 740545,24 450507,54
22 740588,36 450457,91
23 740634,70 450444,59
24 740665,19 450430,66
25 740655,82 450400,55
26 740689,95 450391,39
27 740704,24 450361,78
28 740706,57 450361,08
29 740712,54 450359,30
30 740718,46 450357,53
31 740794,26 450479,07
32 740859,20 450583,19
33 740895,54 450641,46
34 740896,65 450643,24
35 740909,61 450664,02
36 740910,68 450665,74
37 741015,56 450576,95
38 741024,93 450570,23
39 741029,07 450567,26
40 741029,94 450566,63
41 741031,10 450565,80
42 741139,68 450487,90
43 741193,56 450449,71
44 741246,11 450412,46
45 741286,86 450383,57
46 741331,93 450351,16
47 741346,05 450341,01
48 741442,66 450271,54
49 741570,64 450179,84
50 741629,70 450137,95
51 741630,95 450137,07
52 741643,11 450128,44
53 741644,74 450127,29
54 741704,80 450205,78
55 741720,96 450229,54
56 741740,29 450219,45
57 741761,00 450208,63
58 741813,69 450234,98
59 741803,93 450272,54
60 741777,45 450311,60
61 741829,15 450385,58
62 741849,64 450414,51
63 741857,92 450426,19
64 741859,64 450428,62
65 741916,81 450509,33
66 741924,05 450519,49
67 741925,21 450521,12
68 741971,01 450585,45
69 741975,83 450592,22
70 741996,28 450620,95
71 742009,36 450636,88
72 742013,59 450642,02
73 742017,47 450646,75
74 742028,24 450659,86
75 742052,30 450689,16
76 742158,03 450829,89
77 742169,51 450844,82
78 742214,87 450903,77
79 742216,13 450905,40
80 742219,01 450909,44
81 742210,74 450915,06
82 742209,04 450916,22
83 742139,64 450963,35
84 742159,26 451005,67
85 742159,76 451006,76
86 742162,57 451031,40
87 742144,27 451060,96
88 742105,91 451061,67
89 742082,33 451055,33
90 742074,23 451068,35
91 742058,75 451050,05
92 742069,31 451038,08
93 742063,15 451015,29
94 741857,45 451154,99
95 741781,95 451206,27
96 741695,30 451265,12
97 741694,29 451265,81
98 741692,88 451266,77
99 741688,90 451269,47
100 741687,68 451270,58
101 741668,71 451287,85
102 741654,39 451296,91
103 741649,79 451299,82
104 741640,19 451310,28
105 741620,61 451320,10
106 741597,73 451345,56
107 741579,89 451343,98
108 741564,68 451354,36
109 741448,97 451433,35
110 741447,33 451434,50
111 741332,47 451515,16
112 741287,60 451546,67
113 741240,20 451579,95
114 741232,61 451585,29
115 741183,77 451619,58
116 741182,15 451620,72
117 741181,14 451621,43
118 741136,50 451652,78
119 741063,16 451704,28
120 740861,74 451845,72
121 740860,09 451846,85
122 740767,90 451909,57
123 740676,34 451971,86
124 740590,15 452033,12
125 740589,78 452035,01
126 740578,32 452058,75
127 740565,94 452088,23
128 740563,86 452096,77
129 740562,93 452100,58
130 740553,92 452136,64
131 740552,25 452169,86
132 740553,13 452176,70
133 740551,69 452177,72
134 740392,02 452290,15
135 740349,57 452320,04
136 740294,61 452245,03
137 740293,74 452243,79
138 740292,58 452242,16
139 740250,95 452183,42
140 740163,24 452059,68
141 740077,58 451942,51
142 740051,21 451908,09
143 740049,96 451906,46
144 740045,23 451900,29
145 740044,27 451899,03
146 740043,94 451898,60
147 740033,81 451885,38
148 740026,60 451875,81
149 740024,98 451876,98
150 739998,17 451896,25
151 739718,65 452097,18
152 739642,60 452151,84
153 739590,08 452189,60
154 739588,79 452190,53
155 739358,61 452355,99
156 739357,49 452354,34
157 739317,09 452294,76
158 739316,11 452293,73
159 739313,64 452291,15
160 739252,15 452233,10
161 739335,93 452158,17
162 739381,36 452117,53
163 739459,91 452055,81
164 739461,09 452054,88
165 739434,49 452023,69
166 739432,99 452023,64
167 739412,68 452022,98
168 739353,45 451989,38
169 739334,65 451984,25
170 739312,44 451969,44
171 739317,79 451948,45
172 739319,91 451940,11
173 739320,11 451939,31
174 739320,42 451938,12
175 739315,29 451934,13
176 739289,74 451900,95
177 739351,53 451835,72
178 739406,50 451780,44
179 739426,98 451757,89
180 739427,51 451757,31
181 739461,59 451719,79
182 739472,24 451709,06
183 739521,45 451659,47
184 739524,31 451656,58
185 739619,19 451558,50
186 739630,97 451545,31
187 739632,30 451543,82
188 739690,49 451478,70
189 739769,14 451394,83
190 739809,68 451351,78
191 739823,77 451336,81
192 739838,30 451321,38
193 739845,19 451314,06
194 739902,96 451250,16
195 739930,06 451221,64
196 739939,13 451212,09
__________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PEŁCZNICA (PLH220020)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PEŁCZNICA (PLH220020)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3110 Jeziora lobeliowe
2 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
4 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
5 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
6 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
__________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2406

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Pełcznica (PLH220020).
Data aktu: 11/10/2022
Data ogłoszenia: 23/11/2022
Data wejścia w życie: 08/12/2022