Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

Na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, w podziale na wykazy tych produktów obowiązujące:
a)
punkty apteczne,
b)
placówki obrotu pozaaptecznego:
sklepy zielarsko-medyczne,
sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego i sklepy ogólnodostępne;
2)
kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do wykazów, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
1. 
Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, oraz kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do tego wykazu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, oraz kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do tego wykazu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, oraz kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do tego wykazu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  3. 
Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia prowadzić obrót produktami leczniczymi w zakresie dotychczas przewidzianym dla tych kategorii podmiotów.
§  4. 
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. poz. 151 i 1234 oraz z 2010 r. poz. 1352);
2)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2024).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO WYKAZÓW ORAZ ZESTAWIENIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAWARTE W PRODUKTACH LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W PUNKTACH APTECZNYCH

1.
Do obrotu w punktach aptecznych są dopuszczone produkty lecznicze o kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza - OTC albo wydawane z przepisu lekarza - Rp, które spełniają następujące warunki:
1)
w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze, z wyjątkiem:
a)
produktów leczniczych posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kategorię dostępności stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz, wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania - Rpz lub wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach - Rpw,
b)
produktów leczniczych przeciwnowotworowych i immunomodulacyjnych,
c)
wyciągów alergenów do celów leczniczych i testów skaryfikacyjnych,
d)
produktów leczniczych zawierających w swoim składzie:
-
substancje odurzające określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 44f tej ustawy,
-
substancje psychotropowe grupy I-P, II-P, III-P lub IV-P określone w ustawie wymienionej w tiret pierwszym,
-
substancje psychotropowe z grupy terapeutycznej N05 według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno- -chemicznej (ATC),
-
substancje psychoanaleptyczne z grupy terapeutycznej N06 według klasyfikacji anatomiczno-terapeutycznochemicznej (ATC)
-
z zastrzeżeniem pkt 2,
e)
produktów leczniczych przeznaczonych do podawania pozajelitowego w postaci:
-
roztworów lub zawiesin do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych,
-
roztworów do wstrzykiwań dożylnych,
-
roztworów do wstrzykiwań do linii tętniczej układu dializacyjnego,
-
roztworów do wlewów dożylnych, dotętniczych lub dopęcherzowych,
-
emulsji do wstrzykiwań dożylnych lub domięśniowych
-
z zastrzeżeniem pkt 3,
f)
produktów leczniczych służących do przygotowania postaci farmaceutycznych określonych w lit. e w formie:
-
koncentratów,
-
liofilizatów,
-
proszków,
-
liofilizowanych mikrosfer i mikrokapsułek
-
z zastrzeżeniem pkt 3,
g)
surowic,
h)
produktów leczniczych zawierających substancje czynne umieszczone w wykazie A (venena) Farmakopei Polskiej, z wyjątkiem tych, którym nadano kategorię dostępności wydawane bez przepisu lekarza - OTC, oraz produktów leczniczych określonych w pkt 3 lit. d tiret drugie, piąte i czternaste;
2)
w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające następujące substancje czynne:
a)
Hydroxizinum,
b)
Piracetamum,
c)
Vinpocetinum;
3)
w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się:
a)
wody do wstrzykiwań,
b)
szczepionki,
c)
preparaty jednoskładnikowe zawierające heparyny drobnocząsteczkowe,
d)
produkty lecznicze zawierające następujące substancje czynne albo ich wzajemne połączenia z uwzględnieniem pojemności i stężenia, jeżeli dotyczy:
-
Benzylpenicillinum,
-
Brimonidinum,
-
Diclofenacum,
-
Drotaverinum,
-
Epinephrinum (Adrenalinum),
-
Gentamicinum,
-
Glucosum,
-
Hydrocortisonum hemisuccinatum,
-
Insulinum,
-
Ketoprofenum,
-
Lidocainum (1% i 2%),
-
Metamizolum,
-
Natrii chloridum,
-
Norepinephrinum (Noradrenalinum),
-
Piroxicamum,
-
Theophyllinum;
4)
w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych nie umieszcza się surowców do sporządzania leków recepturowych, leków aptecznych ani prekursorów kategorii 1;
5)
w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające Terebinthinae aetheroleum (Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro);
6)
w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające:
a)
oleju awokado frakcję niezmydlającą się,
b)
oleju sojowego frakcję niezmydlającą się.
2.
Wykaz substancji czynnych występujących w produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych jest podzielony na następujące tabele:
1)
nr 1 - określającą substancje czynne, które mogą występować w postaci różnych soli oraz izomerów, estrów, eterów lub ich soli (sole izomerów, estrów i eterów) pojedynczo lub w połączeniu, gdy istnienie takich połączeń jest możliwe;
2)
nr 2 - określającą substancje czynne homeopatyczne wchodzące w skład produktów leczniczych homeopatycznych;
3)
nr 3 - określającą roślinne materiały wyjściowe służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych; substancje czynne roślinne mogą występować w postaci przetworów roślinnych lub w ich zestawieniach.

Tabela nr 1. Wykaz substancji czynnych, które mogą występować w postaci różnych soli oraz izomerów, estrów, eterów lub ich soli (sole izomerów, estrów i eterów), wchodzących pojedynczo lub w połączeniu w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych

Lp. Nazwa powszechnie stosowana
1 Abacavirum
2 Acamprosatum
3 Acarbosum
4 Acebutololum
5 Aceclofenacum
6 Acemetacinum
7 Acenocoumarolum
8 Acetazolamidum
9 Acetylcysteinum
10 Aciclovirum
11 Acidum aceticum
12 Acidum acetylsalicylicum
13 Acidum alendronicum
14 Acidum alginicum
15 Acidum ascorbicum
16 Acidum azelaicum
17 Acidum boricum
18 Acidum citricum
19 Acidum clavulanicum
20 Acidum dehydrocholicum
21 Acidum folicum
22 Acidum fusidicum
23 Acidum ibandronicum
24 Acidum lacticum
25 Acidum mefenamicum
26 Acidum nicotinicum
27 Acidum nitricum
28 Acidum oxalicum dihydricum
29 Acidum salicylicum
30 Acidum tolfenamicum
31 Acidum tranexamicum
32 Acidum undecylenicum
33 Acidum ursodeoxycholicum
34 Acidum valproicum
35 Acitretinum
36 Adapalenum
37 Albendazolum
38 Alclometasonum
39 Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus
40 Alcohol benzylicus
41 Alcohol isopropylicus
42 Alfuzosinum
43 Aliskirenum
44 Allantoinum
45 Allopurinolum
46 Aluminii acetotartras
47 Aluminii chloridum
48 Aluminii hydroxidum
49 Aluminii sulfas
50 Aluminii phosphas
51 Aluminii subacetatis solutio
52 Alverinum
53 Amantadinum
54 Ambazonum
55 Ambenonii chloridum
56 Ambroxolum
57 Amikacinum
58 Amiloridum
59 Amino fluoridum
60 Amiodaronum
61 Amlodipinum
62 Ammonii bituminosulfonas (Ichthammolum)
63 Ammonii chloridum
64 Amorolfinum
65 Amoxicillinum
66 Amylmetacresolum
67 Anagrelidum
68 Anetholum
69 Antazolinum
70 Apixabanum
71 Aprepitantum
72 Aqua ad iniectabile
73 Aqua calcis
74 Atazanavirium
75 Atenololum
76 Atorvastatinum
77 Atovaquonum
78 Azelastinum
79 Azithromycinum
80 Bacitracinum
81 Baclofenum
82 Balsamum peruvianum
83 Bec lometasonum
84 Bemiparinum
85 Benazeprilum
86 Bencyclanum
87 Benfothiaminum
88 Benserazidum
89 Benzalkonii chloridum
90 Benzocainum
91 Benzoxonii chloridum
92 Benzoylis peroxidum
93 B enzydaminum
94 B enzylp enicillinum
95 Betacarotenum
96 Betahistinum
97 B etamethasonum
98 Betaxololum
99 Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt
100 Bifidobacterium bifidum
101 Bifonazolum
102 Bilastinum
103 Bimatoprostum
104 Biotinum
105 Biperidenum
106 Bisacodylum
107 Bismuthi oxidum
108 Bismuthi kalii subcitras
109 Bismuthi subgallas
110 Bisoprololum
111 Boldinum
112 Borneolum
113 Borowina
114 Bosentanum
115 Brimonidini tartras
116 Brinzolamidum
117 Bromhexinum
118 Bromocriptinum
119 Budesonidum
120 Bursztyn
121 Butaconazolum
122 Butamiratum
123 Cabergolinum
124 Calcifediolum
125 Calcii carbonas
126 Calcii dobesilas
127 Calcii folinas
128 Calcii glubionas
129 Calcii gluconas
130 Calcii lactas
131 Calcii lactobionas
132 Calcii lactogluconas
133 Calcii pantothenas
134 Calcipotriolum
135 Calcitoninum
136 Camphenum
137 Camphora (Camphora racemica)
138 Canagliflozinum
139 Candesartanum
140 Captoprilum
141 Carbamazepinum
142 Carbidopum
143 Carbo medicinalis (Carbo activatus)
144 Carbocisteinum
145 Carbomerum
146 Carteololum
147 Carvedilolum
148 Cefaclorum
149 Cefadroxilum
150 Cefalexinum
151 Cefiximum
152 Cefuroximum
153 Celecoxibum
154 Celiprololum
155 Cetalkonii chloridům
156 Cetirizinum
157 Cetylpyridinii chloridům
158 Chloramphenicolum
159 Chlorhexidinum
160 Chlormadinonum
161 Chlormidazo lum
162 Chloroquinum
163 Chlorpheniraminum
164 Chlorquinaldo lum
165 Chlortalidonum
166 Chlortetracyclinum
167 Cholini alfosceras
168 Cholini salicylas
169 Cholecalciferolum (Colecalciferolum)
170 Chondroitinum
171 Ciclesonidum
172 Ciclopiroxum
173 Cilazaprilum
174 Cinacalcetum
175 Cinchocainum
176 Cineolum
177 Cinnarizinum
178 Ciprofibratum
179 Ciprofloxacinum
180 Cisapridum
181 Clarithromycinum
182 Clemastinum
183 Clindamycinum
184 Clioquinolum
185 Clobetasolum
186 Clomifenum
187 Clonidinum
188 Clopamidum
189 Clopidogrelum
190 Clotrimazolum
191 Cloxacillinum
192 Codeinum
193 Coffeinum
194 Colecalciferolum
195 Colesevelamum
196 Collagenasum
197 Crotamitonum
198 Cyanocobalaminum
199 Cyproheptadinum
200 Cyproteronum
201 Cytisinum
202 Dabigratanum
203 Dalteparinum
204 Danazolum
205 Dapagliflozinum
206 Darifenactinum
207 Denotivirum
208 Desloratadinum
209 Desmopressinum
210 Desogestrelum
211 Desonidum
212 Dexamethasonum
213 Dexibuprofenum
214 Dexketoprofenum
215 Dexlansoprazolum
216 Dexpanthenolum
217 Dextromethorphanum
218 Diclofenacum
219 Dienogestum
220 Diethylamini salicylas
221 Diflucortolonum
222 Dihydroxyaluminii natrii carbonas
223 Diltiazemum
224 Dimenhydrinatum
225 Dimeticonum
226 Dimetindenum
227 Dinatrii phosphas dodecahydricus
228 Diosmectitum
229 Diosminum
230 Diphenhydraminum
231 Distigmini bromidum
232 Disulfiramum
233 Docosanolum
234 Dornasum alfa
235 Dorzolamidum
236 Doxazosinum
237 Doxycyclinum
238 Drospirenonum
239 Drotaverinum
240 Duloxetinum
241 Dutasteridum
242 Dydrogesteronum
243 Econazolum
244 Efavirenzum
245 Eflornithinum
246 Eletriptanum
247 Emedastinum
248 Empagliflozinum
249 Emtricitabinum
250 Enalaprilum
251 Enoxaparinum
252 Entacaponum
253 Ephedrinum
254 Epinastinum
255 Epinephrinum (Adrenalinum)
256 Eplerenonum
257 Eprosartanum
258 Erdosteinum
259 Erythromycinum
260 Escinum
261 Esculinum
262 Esomeprazolum
263 Estradiolum
264 Estriolum
265 Etamsylatum
266 Ethacridinum
267 Ethambutolum
268 Ethenzamidum (Ethylsalicylamidum, Ethoxybenzamidum)
269 Ethinylestradiolum
270 Ethosuximidum
271 Ethylis chloridum
272 Etilefrinum
273 Etofenamatum
274 Etonogestrelum
275 Etoricoxibum
276 Ezetimibum
277 Eugenolum
278 Famotidinum
279 Febuxostatum
280 Felodipinum
281 Fenchonum
282 Fenofibratum
283 Fenoterolum
284 Fenticonazolum
285 Ferri hydroxidum polymaltosum
286 Ferri proteinatosuccinas
287 Ferrosi gluconas
288 Ferrosi sulfas
289 Fesoterodinum
290 Fexofenadinum
291 Fibrinolysinum
292 Finasteridum
293 Fluconazolum
294 Fludrocortisonum
295 Flumetasonum
296 Flunarizinum
297 Fluocinolonum
298 Fluorum (sole)
299 Fluorometholonum
300 Fluorowodorek z aminami
301 Flurbiprofenum
302 Fluticasonum
303 Fosfomycinum trometamolum
304 Framycetinum
305 Furazidinum
306 Furosemidum
307 Gabapentinum
308 Ganciclovirum
309 Gentamicinum
310 Gestodenum
311 Glibenclamidum
312 Gliclazidum
313 Glimepiridum
314 Glipizidum
315 Gliquidonum
316 Glucosaminum
317 Glucosum
318 Glycerolum
319 Glycinum
320 Gramicidinum
321 Granisetronum
322 Guaifenesinum
323 Heparinum
324 Hexamidinum
325 Hexylresorcinolum
326 Hydrochlorothiazidum
327 Hydrocortisonum
328 Hydrogenii peroxidum
329 o-(beta-Hydroxyethyl)-rutosidea
330 Hydroxyzinum
331 Hymecromonum
332 Hyoscini butylbromidum (Scopolamini butylbromidum)
333 Hypromellosum
334 Ibuprofenum
335 Iecoris aselli oleum
336 Imidaprilum
337 Imiquimodum
338 Indacaterolum
339 Indapamidum
340 Indinavirum
341 Indometacinum
342 Inosinum
343 Insulini iniectio neutralis
344 Insulinům aspartum
345 Insulinum detemirum
346 Insulinum glarginum
347 Insulinum glulisinum
348 Insulinum humanum
349 Insulinum humanum isophanum
350 Insulinum isophanum
351 Insulinum lisprum
352 Insulinum lisprum zinci protaminati iniectio
353 Insulinum protaminicum
354 Iodum
355 Ipratropii bromidum
356 Iprazochromum
357 Irbesartanum
358 Isoconazolum
359 Isoniazidum
360 Isosorbidi dinitras
361 Isosorbidi mononitras
362 Isotretinoinum
363 Itopridum
364 Itraconazolum
365 Ivabradinum
366 Kalii chloridum
367 Kalii citras
368 Kalii guaiacolosulfonas (Sulfogaiacolum)
369 Kalii hydroaspartas (Kalii hydrogenoaspartas)
370 Kalii hydrocarbonas (Kalii hydrogenocarbonas)
371 Kalii iodidum
372 Kalii N-acetylhydroaspartas (Kalii N-acetylhydrogenoaspartas)
373 Kalii permanganas
374 Kalii sulfas
375 Ketoconazolum
376 Ketoprofenum
377 Ketotifenum
378 Lacidipinum
379 Lacosamidum
380 Lactobacillus acidophilus
381 Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus
382 Lactobacillus gasseri
383 Lactobacillus helveticus
384 Lactobacillus rhamnosus
385 Lactulosum
386 Lamivudinum
387 Lamotriginum
388 Lansoprazolum
389 Latanoprostum
390 Lercanidipinum
391 Levetiracetamum
392 Levocetirizinum
393 Levodopum
394 Levodropropizinum
395 Levofloxacinum
396 Levomentho lum
397 Levonorgestrelum
398 Levothyroxinum
399 Lidocainum
400 Linagliptinum
401 Lincomycinum
402 Linezolidum
403 Liothyroninum
404 Lipasum
405 Lisinoprilum
406 Loperamidum
407 Lopinavirum
408 Loratadinum
409 Lornoxicamum
410 Losartanum
411 Loteprednolum
412 Lovastatinum
413 Lymecyclinum
414 Lynestrenolum
415 Macrogola
416 Macrogoli aether laurilicus
417 Magnesii aspartas
418 Magnesii carbonas
419 Magnesii chloridům
420 Magnesii citras
421 Magnesii glubionas
422 Magnesii gluconas
423 Magnesii hydroaspartas
424 Magnesii hydroxidum
425 Magnesii lactas
426 Magnesii oxidum
427 Magnesii subcarbonas
428 Magnesii sulfas
429 Magnesii valproas
430 Magnesium (sole)
431 Mandur Bhasma
432 Mazipredonum
433 Mebendazolum
434 Mebeverinum
435 Medroxyprogesteronum
436 Meglumini amidotrizoas
437 Mel depuratum
438 Melatoninum
439 Meloxicamum
440 Menthyli isovaleras (Menthyli valeras)
441 Menthonum
442 Mepartricinum
443 Mepyraminum
444 Mercaptaminum
445 Mesalazinum
446 Mesnum
447 Metamizolum
448 Metforminum
449 Methenaminum
450 Methocarbamolum
451 Methoxsalenum
452 Methyldopum
453 Methylis salicylas
454 Methylpredniso lonum
455 Methylrosanilinii chloridum
456 Methylthioninum
457 Metoclopramidum
458 Metoprololum
459 Metronidazo lum
460 Miconazolum
461 Midodrinum
462 Miglustatum
463 Minoxidilum
464 Molsidominum
465 Mometasonum
466 Monob enzonum
467 Mono-N-ethanol-undecylenamidum
468 Montelukastum
469 Moxifloxacinum
470 Moxonidinum
471 Mucopolisaccharidi polisulfas
472 Mupirocinum
473 Nabumetonum
474 Nadroparinum
475 Naftifinum
476 Naphazolinum
477 Naproxenum
478 Naratriptanum
479 Natamycinum
480 Nateglinidum
481 Natrii alginas
482 Natrii amidotrizoas
483 Natrii benzoas
484 Natrii bromidum
485 Natrii carbonas
486 Natrii chloridum
487 Natrii citras
488 Natrii cromoglicas
489 Natrii hydrocarbonas (Natrii hydrogenocarbonas)
490 Natrii dihydrocarbonas
491 Natrii dihydrophosphas (Natrii dihydrogenophosphas)
492 Natrii docusas
493 Natrii fluoridum
494 Natrii hydrophosphas (Natrii hydrogenophosphas)
495 Natrii iodidum
496 Natrii risedronas
497 Natrii sulfas
498 Natrii tetraboras (Borax)
499 Natrii valproas
500 Nebivololum
501 Nefopamum
502 Neomycinum
503 Nepafenacum
504 Nevirapinum
505 Nicergolinum
506 Nicethamidum
507 Nicotinamidum
508 Nicotinum
509 Nifuratelum
510 Nifuroxazidum
511 Nimesulidum
512 Nimodipinum
513 Nitrendipinum
514 Norelgestrominum
515 Norepinephrinum (Noradrenalinum)
516 Norethisteronum
517 Norfloxacinum
518 Norgestimatum
519 Norgestrelum
520 Nystatinum
521 Octenidinum
522 Ofloxacinum
523 Olmesartanum
524 Olopatadinum
525 Omega-3 acidorum esteri ethylici
526 Omeprazolum
527 Ondansetronum
528 Orlistatum
529 Ornithinum
530 Oseltamivirum
531 Oxcarbazepinum
532 Oxybutyninum
533 Oxymetazo linum
534 Oxytetracyclinum
535 Pancreatinum
536 Pantoprazolum
537 Papainum
538 Papaverinum
539 Paracetamolum
540 Paraffinum liquidum
541 Paraffinum perliquidum
542 Paraformaldehydum
543 Paricalcitolum
544 Penicillaminum
545 Pentaerythritolum
546 Pentoxifyllinum
547 Perindoprilum
548 Permethrinum
549 Pheniraminum
550 Phenolum
551 Phenoxyethanolum
552 Phenoxymethylpenicillinum
553 Phenylbutazonum
554 Phenylephrinum
555 Phenylis salicylas
556 Phenytoinum
557 Phospholipidum ex soia
558 Phytomenadionum
559 Pinenum (alfa, beta)
560 Pioglitazonum
561 Piracetamum
562 Pirenoxinum
563 Piribedilum
564 Piroxicamum
565 Pitavastatinum
566 Pix carbonis
567 Podophyllotoxinum
568 Policresulenum
569 Polidocanolum
570 Polymyxinum B
571 Povidonum
572 Povidonum iodinatum
573 Pramipexolum
574 Pranopro fenum
575 Prasteronum (Dehydroepiandrosteronum)
576 Prasugrelum
577 Pravastatinum
578 Prednisolonum
579 Prednisonum
580 Pregabalinum
581 Pridinolum
582 Prilocainum
583 Primidonum
584 Progesteronum
585 Proguanilum
586 Promethazinum
587 Propafenonum
588 Propolis extractum
589 Propranololum
590 Propylthiouracilum
591 Propyphenazonum
592 Proteasum
593 Proteoglikany
594 Proxymetacainum
595 Pseudoephedrinum
596 Pyrantelum
597 Pyrazinamidum
598 Pyrido stigminum
599 Pyridoxinum
600 Quinagolidum
601 Quinaprilum
602 Rabeprazolum
603 Raloxifenum
604 Ramiprilum
605 Ranitidinum
606 Ranolazinum
607 Rasagilinum
608 Repaglinidum
609 Resorcinolum
610 Retinolum
611 Ribavirinum
612 Riboflavinum
613 Rifampicinum
614 Rifaximinum
615 Rilmenidinum
616 Riluzolum
617 Rimantadinum
618 Ritonavirum
619 Rivaroxabanum
620 Ropinirolum
621 Rosuvastatinum
622 Rotigotinum
623 Roxithromycinum
624 Rupatadinum
625 Ruscogeninum
626 Rutosidum
627 Rybosomy bakteryjne
628 Saccharomyces boulardii
629 Salbutamolum
630 Salicylamidum
631 Saponinum
632 Saxagliptinum
633 Selegilinum
634 Selenium (sole)
635 Sevelamerum
636 Sildenafilum
637 Silica colloidalis
638 Silymarinum
639 Simeticonum
640 Simvastatinum
641 Sitagliptinum
642 Sole lecznicze
643 Solifenacinum
644 Somnosi microcephali oleum
645 Sotalolum
646 Spiramycinum
647 Spironolactonum
648 Stiripentolum
649 Streptodornasum
650 Streptokinasum
651 Sucralfatum
652 Sulfacetamidum
653 Sulfamethoxazolum
654 Sulfasalazinum
655 Sulfathiazolum
656 Sulodexidum
657 Sultamicillinum
658 Sumatriptanum
659 Szczepionka przeciw błonicy
660 Szczepionka przeciw cholerze
661 Szczepionka przeciw durowi brzusznemu
662 Szczepionka przeciw gruźlicy
663 Szczepionka przeciw grypie
664 Szczepionka przeciw haemophilus influenzae typu b
665 Szczepionka przeciw HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)
666 Szczepionka przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu
667 Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
668 Szczepionka przeciw krztuścowi
669 Szczepionka przeciw meningokokom
670 Szczepionka przeciw odrze
671 Szczepionka przeciw ospie wietrznej
672 Szczepionka przeciw pneumokokom
673 Szczepionka przeciw poliomyelitis
674 Szczepionka przeciw półpaścowi
675 Szczepionka przeciw rotawirusom
676 Szczepionka przeciw różyczce
677 Szczepionka przeciw śwince
678 Szczepionka przeciw tężcowi
679 Szczepionka przeciw wściekliźnie
680 Szczepionka przeciw WZW A
681 Szczepionka przeciw WZW B
682 Szczepionka przeciw żółtej febrze
683 Tadalafilum
684 Tafluprostum
685 Tamsulosinum
686 Tanninum
687 Tazarotenum
688 Telmisartanum
689 Tenofovirum
690 Terazosinum
691 Terbinafinum
692 Testosteronum
693 Tetracainum
694 Tetracyclinum
695 Tetryzolinum
696 Theophyllinum
697 Thiamazolum
698 Thiaminum
699 Thiethylperazinum
700 Thrombinum
701 Thymolum
702 Tiagabinum
703 Tibolonum
704 Ticlopidinum
705 Timololum
706 Timonacicum
707 Tinidazolum
708 Tiotropii bromidum
709 Tizanidinum
710 Tobramycinum
711 Tocopherolum
712 Tolperisonum
713 Tolterodinum
714 Topiramatum
715 Torasemidum
716 Tramadolum
717 Trandolaprilum
718 Travoprostum
719 Tretinoinum
720 Triamcinolonum
721 Tribenosidum
722 Trimebutinum
723 Trimetazidinum
724 Trimethoprimum
725 Triprolidinum
726 Tromantadinum
727 Tropicamidum
728 Troxerutinum
729 Ubidecarenonum
730 Ulipristalum
731 Urea
732 Valaciclovirum
733 Valsartanum
734 Vardenafilum
735 Vareniclinum
736 Verapamilum
737 Vigabatrinum
738 Vildagliptinum
739 Vinpocetinum
740 Vitaminum F
741 Voriconazolum
742 Warfarinum
743 Wody lecznicze
744 Xylometazo linum
745 Zanamivirum
746 Zidovudinum
747 Zinci aspartas
748 Zinci gluconas
749 Zinci nitras
750 Zinci oxidum
751 Zinci sulfas
752 Zinci undecylenas
753 Zincum (sole)
754 Zofenoprilum
755 Zolmitriptanum
756 Zonisamidum

Tabela nr 2. Substancje czynne homeopatyczne wchodzące w skład produktów leczniczych homeopatycznych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych

Lp. Nazwa powszechnie stosowana
1 Abies nigra
2 Abrotanum
3 Abrus precatorius
4 Achillea millefolium
5 Achillea millefolium ferm
6 Acidum (S)-lacticum
7 Acidum arsenicosum 6CH - 15CH*
8 Acidum arsenicosum D12*
9 Acidum arsenicosum D6*
10 Acidum arsenicosum D8*
11 Acidum benzoicum
12 Acidum benzoicum e resina
13 Acidum boricum
14 Acidum citricum
15 Acidum hydrochloricum
16 Acidum nitricum
17 Acidum oxalicum
18 Acidum phosphoricum 2CH - 200CH, 6K - 100MK*
19 Acidum phosphoricum D12*
20 Acidum phosphoricum D2*
21 Acidum phosphoricum D3*
22 Acidum phosphoricum D4*
23 Acidum picricum
24 Acidum picrinicum
25 Acidum silicicum
26 Acidum sulfuricum
27 Aconitinum
28 Aconitum napellus
29 Aconitum napellus e tubere ferm
30 Actaea racemosa
31 Adonis vernalis
32 Adrenalinum
33 Aesculus hippocastanum
34 Aesculus hippocastanum e semine ferm
35 Aethusa cynapium
36 Agaricus muscarius
37 Agnus castus
38 Agraphis nutans
39 Agropyron regens e radice ferm
40 Ailanthus altissima
41 Ailanthus glandulosa
42 Alchemilla vulgaris
43 Aletris fahnosa
44 Allium cepa
45 Allium sativum
46 Aloe
47 Alumen
48 Alumina
49 Amanita muscaria
50 Ambra grisea
51 Ambrosia artemisiaefolia
52 Amethyst
53 Ammonium bromatum
54 Ammonium carbonicum
55 Ammonium muriaticum
56 Amonium causticum
57 Amylium nitrosum
58 Anacardium occidentale
59 Anacardium orientale
60 Anagallis arvensis
61 Anagallis arvensis e planta tota ferm
62 Anamirta cocculus
63 Anas barbariae hepatis et cordis extractum
64 Anemone pulsatilla
65 Anthracinum
66 Antimonlum arsenicosum
67 Antimonium crudum
68 Antimonium tartaricum
69 Apis mellifera
70 Apis mellifica
71 Apis mellifica ex animale toto Gl
72 Apis regina tota Gl
73 Apisinum
74 Apocynum cannabinum
75 Apomorphinum hydrochloricum
76 Aqua silicata
77 Aralia racemosa
78 Aranea diadema
79 Araneus diadematus
80 Argentum colloidale
81 Argentum metallicum
82 Argentum nitricum 4CH - 200CH, 6K - 100MK*
83 Argentum nitricum D8*
84 Argentum nitricum D10*
85 Argentum nitricum D13 *
86 Argentum nitricum D19*
87 Argentum nitricum D20*
88 Argentum nitricum D200*
89 Argentum nitricum D30*
90 Argentum nitricum D6*
91 Arisaema triphyllum
92 Arnica montana
93 Arnica montana planta tota
94 Arsenicum album 6CH - 200CH, 6K - 100MK*
95 Arsenicum album D6*
96 Arsenicum album D8*
97 Arsenicum iodatum
98 Arsenum iodatum
99 Artemisia abrotanum
100 Arteria poplitea bovis Gl
101 Arum maculatum
102 Arum triphyllum
103 Asa foetida
104 Asarum europaeum
105 Aspergillus niger
106 Asterias rubens
107 Atropa belladonna
108 Atropa belladonna e fructibus ferm
109 Atropa belladonna ex herba ferm
110 Atropinum sulfuricum
111 Aurum chloratum
112 Aurum iodatum
113 Aurum metallicum
114 Aurum muriaticum
115 Aurum muriaticum natronatum
116 Avena sativa
117 Aviaire
118 Bacillus cereus
119 Bacillus firmus
120 Bacillus subtilis
121 Badiaga
122 Ballota foetida
123 Baptisia tinctoria
124 Barium carbonicum
125 Barium iodatum
126 Baryta carbonica
127 Baryta iodata
128 Belladonna
129 Bellis perennis
130 Benzoe
131 Berberis vulgaris
132 Berberis vulgaris e fructibus ferm
133 Betula
134 Betula alba
135 Betula pendula e cortice, decoctum
136 Betula pendula ferm
137 Bismuthum subgallicum
138 Blatta orientalis
139 Boldo
140 Borago officinals e foliis ferm
141 Borax
142 Bovista gigantea
143 Bromum
144 Bronchi bovis Gl
145 Bryonia
146 Bryonia eretica
147 Bryonia eretica ferm
148 Bryonia dioica
149 Cactus grandiflorus
150 Caladium seguinum
151 Calcarea acetica
152 Calcarea carbonica
153 Calcarea carbonica ostrearum
154 Calcarea fluorica
155 Calcarea iodata
156 Calcarea muriatica
157 Calcarea phosphorica
158 Calcarea picrata
159 Calcarea sulfurica
160 Calcium carbonicum Hahnemanni
161 Calcium fluoratum
162 Calcium iodatum
163 Calcium phosphoricum
164 Calendula officinalis
165 Calendula officinalis e floribus LA 20%
166 Calendulae floris recentis extractum vaselini
167 Camphora
168 Candida albicans
169 Candida parapsilosis
170 Cantharis
171 Cantharis ex animale toto Gl
172 Capsicum annuum
173 Carbo animalis
174 Carbo vegetabilis
175 Carboneum sulfuratum
176 Carduus marianus
177 Carvi aetheroleum
178 Castor equi
179 Castoreum
180 Caulophyllum thalictroides
181 Caustlcum
182 Causticum Hahnemanni
183 Ceanothus americanus
184 Cephaelis ipecacuanha
185 Cerlum oxalicum
186 Chamaelinum luteum
187 Chamomilla recutita
188 Chamomilla vulgaris
189 Chelidonium majus
190 Chimaphila umbellata
191 China
192 China rubra
193 Chininum sulfuricum
194 Chlorophyceae ferm
195 Cholesterinum
196 Cichorium intybus e planta tota ferm
197 Cicuta virosa
198 Cimicifuga racemosa
199 Cina
200 Cinchona pubescens
201 Cinchona succirubra e cortice ferm
202 Cineraria maritima
203 Cinnabar
204 Cinnabaris
205 Cinnamomum zeylanicum
206 Cistus canadensis
207 Citrullus colocynthis
208 Citrus Limon
209 Clematis erecta
210 Clematis vitalba
211 Cnicus benedictus ex herba ferm
212 Cocculus
213 Cocculus indicus
214 Coccus cacti
215 Cochlearia officinalis
216 Cochlearla officinalis ex herba ferm
217 Coffea arabica
218 Coffea cruda
219 Coffea tosta
220 Colchicum
221 Colchicum autumnale
222 Collinsonia canadensis
223 Colocynthis
224 Conchae
225 Conium maculatum
226 Convallaria majalis
227 Conyza canadensis
228 Cor bovis Gl
229 Corallium rubrum
230 Corydalis formosa
231 Corynebacterium sp.
232 Crataegus
233 Crataegus oxyacantha
234 Crataegus levigata/monogyna e foliis et fructibus ferm
235 Crocus sativus
236 Crotalus horridus
237 Croton tiglium
238 Cuprum aceticum
239 Cuprum arsenicosum
240 Cuprum gluconicum
241 Cuprum metallicum
242 Cuprum oxydatum nigrum
243 Cuprum sulfurlcum
244 Curare
245 Curcuma xanthorrhiza
246 Cyclamen europaeum
247 Cyclamen purpurascens
248 Cypripedium pubescens
249 Cytisus scoparius
250 Dactylopius coccus
251 Damiana
252 Daphne mezereum
253 Datura stramonium
254 D-Camphora
255 Delphinium staphisagria
256 Diffenbachia sequine
257 Digitalis purpurea
258 Dioscorea villosa
259 Dipotassium phosphate
260 Disci intervertebrales cervicales, thoracici et lumbales bovis Gl
261 Dolichos pruriens
262 Drosera
263 Drosera e planta tota ferm
264 Dryopteris filix-mas e radice ferm
265 Dulcamara
266 Echinacea
267 Echinacea angustifolia
268 Echinacea pallida e radice ferm
269 Echinacea pallida e planta tota ferm
270 Echinacea pallida ex herba LA 20%
271 Echinacea purpurea
272 Ephedra vulgaris
273 Equisetum arvense ex herba ferm
274 Equisetum hiemale
275 Eschscholtzia californica
276 Eucalypti aetheroleum
277 Eucalyptus globulus
278 Eucalyptus globulus e foliis ferm
279 Eugenia jambolana
280 Eugenia jambosa
281 Eupatorium cannabinum
282 Eupatorium cannabinum ex herba ferm
283 Eupatorium perfoliatum
284 Eupatorium purpureum
285 Euphorbia lathyris
286 Euphorbium
287 Euphrasia
288 Euphrasia officinalis
289 Euspongia officinalis
290 Ferrum
291 Ferrum iodatum
292 Ferrum metallicum
293 Ferrum phosphohcum
294 Ferrum picrinicum
295 Ferrum sesquichloratum solutum
296 Ferrum sidereum
297 Ferrum sulfuricum
298 Ferula moschata
299 Ficaria vema
300 Filipendula ulmaria
301 Fluoricum acidum
302 Foenicull amari fructus aetheroleum
303 Folllculinum
304 Formica rufa ex animale toto Gl
305 Formicum acidum
306 Fragaria vesca
307 Fraxinus americana
308 Fucus vesiculosus
309 Fucus vesiculosus e planta tota ferm
310 Fumarla officinalis ex herba ferm
311 Galenit
312 Galeopsis ochroleuca
313 Gelsemium
314 Gelsemium sempervirens
315 Gentlana lutea
316 Gingiva bovis Gl
317 Glonoinum
318 Gnaphalium polycephalum
319 Graphites
320 Grindelia robusta
321 Guaiacum
322 Hamamelis virginiana
323 Hamamelis virginiana e foliis ferm
324 Hamamelis virginiana ex cortice ferm
325 Harpagophytum procumbens
326 Hedera helix
327 Hekla lava
328 Helonias dioica
329 Hepar bovis Gl
330 Hepar sulfur
331 Hepar sulfuris
332 Hepar sulfuris calcareum
333 Hirudo medicinalis ex animale toto Gl
334 Histaminum muriaticum
335 Histaminum
336 Humulus lupulus
337 Hydrargyrum bichloratum 6CH - 15CH*
338 Hydrargyrum bichloratum D12*
339 Hydrargyrum bichloratum D8*
340 Hydrargyrum bicyanatum
341 Hydrargyrum biiodatum
342 Hydrargyrum sulfuratum nigrum
343 Hydrargyrum sulfuratum rubrum
344 Hydrastis canadensis
345 Hyoscyamus niger
346 Hyoscyamus niger ex herba ferm
347 Hypericum perforatum
348 Iberis amara
349 Ignatia
350 Ignatia amara
351 Iodum
352 Ipeca
353 Ipecacuanha
354 Ipecacuanhae radix
355 Iris versicolor
356 Juglans pulvis
357 Juglans regia
358 Juniperus communis e fructibus ferm
359 Juniperus sabina
360 Kalium arsenicosum
361 Kalium bichromicum
362 Kalium bromatum
363 Kalium carbonicum
364 Kalium carbonicum e cierne Fagi silvaticae
365 Kalium iodatum
366 Kalium muriaticum
367 Kalium nitricum
368 Kalium phosphoricum
369 Kalium stibyltartahcum
370 Kalium sulfuricum
371 Kalmia latifolia
372 Kreosotum
373 Lac caninum
374 Lachesis
375 Lachesis mutus
376 Lachnanthes tinctoria
377 Lapis albus
378 Lappa major
379 Larymc bovis Gl
380 Lavandulae aetheroleum
381 Ledum palustre
382 Lemna minor
383 Leonurus cardiaca
384 Leptandra virginica
385 Levisticum officinale e radice ferm
386 Lilium lancifolium
387 Lilium tigrinum
388 Lobaria pulmonaria
389 Lobelia inflata
390 Luffa operculata
391 Lycopersicon lycopersicum
392 Lycopodium clavatum
393 Lycopus virginicus
394 Lytta vesicatoria
395 Magnesia bromata
396 Magnesia carbonica
397 Magnesia muriatica
398 Magnesia phosphohca
399 Magnesia sulfurica
400 Magnesium phosphoricum
401 Manganum aceticum
402 Manganum peroxydatum
403 Manganum sulfuricum
404 Matricaria recutita
405 Melilotus officinalis
406 Melissa officinalis
407 Mercurialis perennis
408 Mercurialis perennis ferm
409 Mercurius biiodatus
410 Mercurius corrosivus 6CH - 200CH, 6K - 100MK*
411 Mercurius corrosivus D10*
412 Mercurius corrosivus D6*
413 Mercurius cyanatus
414 Mercurius dulcis
415 Mercurius proto-iodatus
416 Mercurius solubilis
417 Mercurius solubilis Hahnemanni
418 Mercurius sublimates corrosivus
419 Mercurius vivus
420 Mezereum
421 Momordica balsamina
422 Monilia albicans
423 Moschus
424 Moschus moschiferus
425 Mucor mucedo
426 Mucor racemosus
427 Mycobacterium phlei
428 Myocardlum
429 Myristica fragrans
430 Myristica sebifera
431 Myristica sebifera, succus e cortice
432 Myrrha
433 Naja naja
434 Naja tripudians
435 Naphtalinum
436 Natrium bromatum
437 Natrium carbonicum
438 Natrium chloratum
439 Natrium phosphoricum
440 Natrium salicylicum
441 Natrium sulfuricum
442 Natrium tetrachloroauratum
443 Natrum carbonicum
444 Natrum muriaticum
445 Natrum phosphoricum
446 Natrum sulfuricum
447 Nerium oleander
448 Nervus laryngeus recurrens bovis Gl
449 Nervus laryngeus superior bovis Gl
450 Nervus vagus bovis Gl
451 Niccolum metallicum
452 Nicotiana tabacum
453 Nicotiana tabacum e foliis ferm
454 Nitricum acidum
455 Nitroglicerinum
456 Nux moschata
457 Nux vomica
458 Oleum Gaultheriae
459 Oleum Pini silvestris
460 Oleum Rosmarini
461 Olibanum
462 Ononis spinosa
463 Opium
464 Orchitinum
465 Ovaria bovis Gl
466 Oxalis acetosella e planta tota ferm
467 Paeonia officinale e radice ferm
468 Paeonia officinalis
469 Palladium metallicum
470 Panax ginseng
471 Pancreas suis Gl
472 Pareira brava
473 Paris quadrifolia
474 Passiflora incamata
475 Penicilium chrysogenum
476 Penicilium glabrum
477 Penicilium roquefortii
478 Petasites hybridus e radice ferm
479 Petroleum
480 Petroleum rectificatum
481 Phosphoricum acidum 2CH - 200CH, 6K - 100MK*
482 Phosphorus
483 Phyllitis scolopendrium e foliis ferm
484 Phyllostachys e nodo ferm
485 Physostigma venenosum
486 Phytolacca
487 Phytolacca americana
488 Phytolacca decandra
489 Picea abies, summitates rec.(4:1)
490 Picrasma excelsa
491 Pilocarpus
492 Pimpinella anisum
493 Pix pinaceae
494 Plantago lanceolata e foliis ferm
495 Plantago lanceolata, folium rec.(4:1)
496 Plantago major
497 Platina
498 Platinum metallicum
499 Plumbum metallicum
500 Podophyllum peltatum
501 Pollens
502 Polygala
503 Populus candicans
504 Populus tremuloides
505 Potassium iodide
506 Potentilla anserina
507 Poumon histamine
508 Propionibacterium acnes
509 Prunus laurocerasus
510 Psorinum
511 Pulmo bovis Gl
512 Pulsatilla
513 Pulsatilla pratensis
514 Pulsatilla vulgaris e floribus ferm
515 Pyrit
516 Pyrogenium
517 Quarz
518 Quarz D9 oleos
519 Quercus robur/petraea e cortice cum Calcio carbonico
520 Rana bufo
521 Ranunculus bulbosus
522 Raphanus sativus niger
523 Ratanhia
524 Renes bovis Gl
525 Rhamnus frangula e cortice ferm
526 Rheum officinale
527 Rhododendron
528 Rhus toxicodendron
529 Ricinus communis
530 Robinia pseudo-acacia
531 Rosa e floribus ferm cum Ferro
532 Rubia tinctoria
533 Rumex crispus
534 Ruta graveolens
535 Sabadilla
536 Sabadilla officinarum
537 Sabal serrulata
538 Sabina
539 Saccharum sacchari D9
540 Salix alba ssp. Vitellina e cortice et foliis ferm
541 Salix purpurea e cortice et foliis ferm
542 Salix viminalis e cortice et foliis ferm
543 Salvia officinalis e foliis LA 20%
544 Sambucus nigra
545 Sanguinaria canadensis
546 Sarsaparilla
547 Schoenocaulon officinale
548 Scrophularia nodosa
549 Scorodite
550 Secale comutum
551 Secale comutum e sklerotio ferm
552 Selenicereus grandiflorus ex herba ferm
553 Selenicereus grandiflorus
554 Selenium
555 Selenium metallicum
556 Semecarpus anacardium
557 Senecio aureus
558 Senecio bicolor
559 Senega
560 Senna
561 Sepia
562 Sepia officinalis
563 Serenoa repens
564 Silicea
565 Silybum marianum
566 Silybum marianum e fructibus ferm
567 Simarouba cedron
568 Similax
569 Sisymbrium officinale
570 Sodium nitrate
571 Sodium sulphate anhydrous
572 Solanum dulcamara
573 Solanum malacoxylon
574 Solanum nigrum
575 Solidago virga aurea
576 Spigelia anthelmia
577 Spongia tosta
578 Stannum metallicum
579 Staphylococcinum
580 Staphylococcus aureus
581 Staphysagria
582 Stibium metalicum
583 Stibium sulfuratum aurantiacum
584 Stibium sulfuratum nigrum
585 Sticta pulmonaria
586 Stramonium
587 Streptococcinum
588 Strontium carbonicum
589 Strophanthus kombe e semine ferm
590 Strychnos ignatii
591 Strychnos nux-vomica
592 Strychnos nux-vomica e semine ferm
593 Succinum
594 Sulfur
595 Sulfur acidum
596 Sulfur iodatum
597 Sumbulus moschatus
598 Symphytum officinale
599 Symphytum officinale e radice
600 Tabacum
601 Taraxacum officinale
602 Taraxacum officinale e planta tota ferm
603 Tarentula cubensis
604 Tarentula hispana
605 Terebinthina
606 Terebinthina laricina
607 Teucrium marum
608 Thryallis glauca
609 Thuja occidentalis e summitatibus ferm
610 Thuja occidentalis
611 Thymi aetheroleum
612 Thymuline
613 Thymus vulgaris
614 Thyroidinum
615 Tonsillae palatinae bovis Gl
616 Toxicodendron quercifolium
617 Toxicodendron quercifolium e foliis ferm
618 Trillium pendulum
619 Tropaeolum majus ex herba ferm
620 Tunica mucosa nasi bovis
621 Turnera diffusa
622 Urginea maritima
623 Urtica dioica e planta tota ferm
624 Urtica urens
625 Urtica urens ex herba ferm
626 Urtica urens, herba
627 Valeriana officinalis
628 Valeriana officinalis e radice ferm
629 Veratrum album
630 Verbascum densiflorum
631 Veronica virginica
632 Vesica urinaria bovis Gl
633 Vespa crabro
634 Vibumum opulus
635 Vinca minor
636 Vincetoxicum hirundinaria
637 Viola odorata
638 Viola tricolor ex herba ferm
639 Vipera berus
640 Vipera redi
641 Viscum album
642 Viscum album e planta tota ferm
643 Vitex agnus-castus
644 Vitis vinifera
645 Yerba santa
646 Yohimbinum hydrochloricum
647 Zincum isovalerianicum
648 Zincum metallicum
649 Zincum muriaticum
650 Zincum valerianicum
* Substancje oznakowane gwiazdką należą do wykazu A Farmakopei Polskiej. Niektóre pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych homeopatycznych zawierają jednocześnie dwie kategorie dostępności: wydawane z przepisu lekarza - Rp i wydawane bez przepisu lekarza - OTC, w zależności od stopnia rozcieńczenia (potencji) np. D12. Dlatego, w celu uniknięcia błędów w interpretacji zapisów, wyjątkowo przy substancjach z wykazu A Farmakopei Polskiej dopisano stopnie rozcieńczenia dostępne w kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza - OTC.
Substancje z wyłącznie takim stopniem rozcieńczenia jak zamieszczony w wykazie mogą być sprzedawane w punktach aptecznych. Pozostałe substancje, nieoznakowane gwiazdką (*), mogą być dostępne we wszystkich zarejestrowanych stopniach rozcieńczenia.

Tabela nr 3. Roślinne materiały wyjściowe służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych. Substancje czynne roślinne mogą występować w postaci przetworów roślinnych lub w ich zestawieniach

Lp. Nazwa powszechnie stosowana
1 Absinthii herba
2 Agni casti fructus
3 Agrimoniae herba
4 Alchemillae herba
5 Allii sativi bulbus
6 Aloe aborescentis
7 Althaeae folium
8 Althaeae radix
9 Ammi visnagae fructus
10 Amomi fructus
11 Angelicae archangelicae radix
12 Anisi fructus
13 Arnica herba
14 Arnicae flos
15 Aroniae fructus
16 Artemisae abortani herba
17 Aurantii amari epericarpium et mesocarpium
18 Avenae herba
19 Baptisiae tinctoriae radix
20 Bardanae radix
21 Belladonnae folium
22 Belladonnae radix
23 Betonicae herba
24 Betulae folium
25 Bistortae rhizoma
26 Bursae pastoris herba
27 Calami rhizoma
28 Calendulae flos
29 Capparis spinosa cortex
30 Capsici fructus
31 Carvi fructus
32 Caryophylli flos
33 Cassia occidentalis semen
34 Cassiae flos
35 Centaurii herba
36 Cichorii radix
37 Cichorium intybus semen
38 Cimicifugae racemosae rhizoma
39 Cinnamomi cortex
40 Cinnamomi flos
41 Cinnamomi zeylanici cortex
42 Citrus limon świeża skórka
43 Colae semen
44 Convallariae majalis herba
45 Coriandri fructus
46 Crataegi folium
47 Carataegi folii cum florae (Carategi inflorescentiae)
48 Crataegi fructus
49 Curcumae rhizima
50 Cymbopogon winterianus herba
51 Cucurbitae semen
52 Cynarae herba (Cynarae folium)
53 Cytisi scoparii herba
54 Delphini consolidae flos
55 Dolichosi biflorum semen
56 Echinaceae purpureae herba
57 Echinaceae purpureae radix
58 Equiseti herba
59 Erigeroni canadensis herba
60 Eucalypti folium
61 Euphrasiae herba
62 Fagopyri herba
63 Foeniculi fructus (Foeniculi semen)
64 Frangulae cortex
65 Fraxini cortex
66 Fucus vel Ascophyllum (Fuccus)
67 Fumariae herbae
68 Galangae rhizoma
69 Galla
70 Gentianae radix
71 Ginkgonis folium (Ginkgo bilobae folium)
72 Ginseng radix
73 Glicyne soja semen
74 Graminis rhizoma (Agropyri rhizoma)
75 Grindeliae herba
76 Harpagophyti radix
77 Hederae folium (Hederae helicis folium)
78 Helichrysi inflorescentia
79 Hippocastani cortex
80 Hippocastani flos
81 Hippocastani semen (Hippocastani fructus)
82 Hyperici herba
83 Hyssopi herba
84 Iberis amara herbae
85 Inulae radix (Helenii radix, rhizoma)
86 Juniperi galbulus (Juniperi pseudo-fructus, Juniperi fructus)
87 Juglandis folium
88 Lamii albi flos
89 Lavandulae flos
90 Levistici radix
91 Lichen islandicus
92 Lini semen
93 Liquiritiae radix (Glycyrrhizae radix)
94 Lupuli flos
95 Majoranae herba
96 Malealeuca quinquenerivia
97 Malvae flos
98 Malvae folium
99 Malvae sylvestris flos
100 Marrubii herba
101 Matricariae flos (Chamomillae anthodium)
102 Maydis stigma
103 Meliloti herba
104 Melissae folium
105 Melissae herba
106 Menthae arvensis herba (Menthae arvensis folium)
107 Menthae piperitae folium
108 Menthae piperitae herba
109 Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthidis folium)
110 Millefolii flos
111 Millefolii herba
112 Myristicae fragrantis
113 Myrtilli fructus
114 Oleae folium
115 Ononidis radix
116 Origani herba
117 Orthosiphonis folium
118 Passiflorae herba
119 Pastinaceae fructus
120 Pelargonii radix
121 Petroselini fructus
122 Petroselini radix
123 Phaseoli pericarpium
124 Pini turiones (Pini gemmae)
125 Piperis fructus (Piperis nigri fructus)
126 Plantaginis lanceolatae folium
127 Plantaginis lanceolatae herbae
128 Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantaginis ovatae testa, Plantaginis ovatae semen)
129 Polygoni avicularis herba
130 Polygoni hydropiperis herba
131 Populi cortiex
132 Populi folium
133 Potentillae anserinae herba (Anserinae herba)
134 Primulae flos
135 Primulae radix
136 Pruni africanae cortex
137 Psylli semen
138 Quercus cortex
139 Raphani sativi nigri radix
140 Rhei radix (Rhei rhizoma)
141 Ribis nigri folium
142 Ricini semen
143 Rosae flos
144 Rosae fructus
145 Rosmarini folium
146 Rubi fruticosi folium
147 Rubi idaeae folium
148 Rumicis herba
149 Sabalis serrulatae fructus
150 Salicis cortex
151 Salviae officinalis folium (Salviae folium)
152 Salviae herba
153 Sambuci flos
154 Sambuci fructus
155 Saponariae radix
156 Schisandrae chinensis fructus (Schisandrae fructus)
157 Scutellaria baicalensis radix
158 Sennae foliolum (Sennae folium)
159 Sennae fructus
160 Serenoae repentis fructus
161 Serpylli herba
162 Silybi mariani fructus
163 Solidaginis viguareae herba (Solidaginis herba, Virgaureae herba)
164 Tamarix gallica herba
165 Tenaceti parthenii herba (Tenaceti herba)
166 Taraxaci officinalis herba cum radicae
167 Taraxaci radix
168 Terminalia arjune cortex
169 Thujae occidentalis herba
170 Thymi herba
171 Tiliae flos (Tiliae inflorescentia)
172 Tormentillae rhizoma
173 Trigonellae foenugraeci semen (Foenugraeci semen)
174 Tussilaginis farfarae folium (Farfarae folium)
175 Ulmariae flos
176 Urticae folium
177 Urticae herba
178 Urticae radix
179 Uvae ursi folium
180 Valerianae radix
181 Verbasci flos
182 Verbenae herba (Verbenae officinalis herba)
183 Violae arvensis herba
184 Violae herba cum florae (Violae tricoloris herba)
185 Visci herba
186 Vitis idaeae folium
187 Zingiberis rhizoma

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO WYKAZÓW ORAZ ZESTAWIENIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ PRODUKTY LECZNICZE DOPUSZCZONE DO OBROTU W SKEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH

Do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych są dopuszczone wyłącznie produkty lecznicze o kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza - OTC lub produkty lecznicze roślinne albo tradycyjne produkty lecznicze roślinne, albo produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na wniosek, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120), a substancje czynne wchodzące w skład produktów leczniczych są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w produktach leczniczych wydawanych w aptekach bez przepisu lekarza przez okres co najmniej 5 lat.
1.
W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych umieszcza się produkty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:
1)
produkty lecznicze należą do grup terapeutycznych produktów leczniczych:
a)
według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC):
-
leki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego (A 02A),
-
witamina C, leki proste (A 11 GA),
-
adsorbenty (A 07 B),
-
preparaty do dezynfekcji jamy ustnej (A 01 AB),
-
leki stosowane w dermatologii: (D 01 AE), (D 08 AX), (D 11 AX), (D 08 AA), (D 04 AA), (D 08 AG), (D 03 AX), (D 10 AE), (D 01 AC),
-
leki przeciwbólowe (N 02 B),
-
leki zawierające kwas acetylosalicylowy w połączeniach z innymi lekami (N 02 BA 51),
-
leki zawierające paracetamol w połączeniach z innymi lekami (N 02 BE 51),
-
niesteroidowe leki przeciwzapalne (M 01 AE),
-
leki zawierające ibuprofen w połączeniach (M 01 AE 51),
-
niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; pochodne kwasu octowego (M 01 AB),
-
leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni (M 02 AA),
-
leki do znieczulenia miejscowego (N 01 BB),
-
leki stosowane w uzależnieniach od nikotyny (N 07 BA),
-
leki stosowane w chorobach gardła: (R 02 AA), (R 02 AX),
-
inne leki stymulujące układ oddechowy (R 07 AB),
-
leki wykrztuśne (R 05 CA),
-
środki antyseptyczne i dezynfekujące, czwartorzędowe związki amoniowe (D 08 AJ),
-
leki przeczyszczające: (A 06 AG), (A 06 AD),
-
leki poprawiające trawienie (A 09 AA),
-
leki zapobiegające próchnicy (A 01 AA),
-
leki przeciwzakaźne i dezynfekujące (G 01 AX),
-
leki rozpuszczające złogi (G 04 BC),
-
inne leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego (G 04 CX),
-
inne leki stosowane w chorobach serca (C 01 EB),
-
preparaty z heparyną i heparynoidami do stosowania miejscowego (C 05 BA),
-
inne leki przeciw hemoroidom i stosowane w leczeniu szczelin odbytu do stosowania miejscowego (C 05 AX),
-
leki przywracające elastyczność naczyń włosowatych: (C 05 CA), (C 05 CX),
-
preparaty zawierające kwas salicylowy i jego pochodne (M 02 AC),
-
bioflawonoidy przywracające elastyczność naczyń włosowatych (C 05 CA),
-
preparaty złożone zawierające kwas askorbinowy (A 11 GB),
-
inne leki nasenne i uspokajające (N 05 CM),
-
witamina A i D oraz jej połączenia (A 11 C),
-
preparaty proste zawierające inne witaminy (A 11 HA 03),
-
kwas foliowy (B 03 BB),
-
preparaty wapnia (A 12 AA),
-
preparaty magnezu (A 12 CC),
b)
niesklasyfikowane:
-
borowina,
-
bursztyn,
-
fosfolipidy sojowe,
-
lecytyna,
-
olej z ryb,
-
oleju awokado frakcja niezmydlająca się,
-
oleju sojowego frakcja niezmydlająca się,
-
sole lecznicze,
-
Terebinthinae aetheroleum (Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro),
-
wodny wyciąg borowinowy,
-
wody lecznicze,
-
wyciąg propolisowy,
-
zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis;
2)
skład, moc, postać farmaceutyczna i zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkość opakowania produktu leczniczego odpowiada wymaganiom określonym w tabeli nr 3, przy czym:
a)
skład jakościowy jest określony w kolumnie 2 tabeli nr 3,
b)
postać farmaceutyczna produktu leczniczego jest zgodna z określoną w kolumnie 3 tabeli nr 3,
c)
moc produktu leczniczego nie może być większa niż określona w kolumnie 4 tabeli nr 3,
d)
zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkość opakowania produktu leczniczego nie może być większa niż określona w kolumnie 5 tabeli nr 3.
2.
W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające witaminy i składniki mineralne wyłącznie w preparatach złożonych witaminowych, witaminowo- -mineralnych i mineralnych składających się przynajmniej z trzech substancji czynnych.
3.
Surowce roślinne oraz substancje roślinne wchodzące w skład produktów leczniczych lub służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych mogą występować w postaci przetworów roślinnych (np. intractum, tinctura, extractum siccum, extractum fluidum, extractum oleosum, succus) lub w ich zestawieniach.
4.
W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych nie umieszcza się produktów leczniczych, których:
1)
nazwy mogą wprowadzać w błąd;
2)
nazwa jest identyczna jak nazwa produktu leczniczego wydawanego z przepisu lekarza;
3)
niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych lub przedawkowania.

Tabela nr 1. Roślinne materiały wyjściowe służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych. Substancje czynne roślinne mogą występować w postaci przetworów roślinnych lub w ich zestawieniach

Lp. Nazwa powszechnie stosowana
1 Absinthii herba
2 Agni casti fructus
3 Agrimoniae herba
4 Alchemillae herba
5 Allii sativi bulbus
6 Aloe aborescentis
7 Althaeae folium
8 Althaeae radix
9 Ammi visnagae fructus
10 Amomi fructus
11 Angelicae archangelicae radix
12 Anisi fructus
13 Arnica herba
14 Arnicae flos
15 Aroniae fructus
16 Artemisae abortani herba
17 Aurantii amari epericarpium et mesocarpium
18 Avenae herba
19 Baptisiae tinctoriae radix
20 Bardanae radix
21 Belladonnae folium
22 Belladonnae radix
23 Betonicae herba
24 Betulae folium
25 Bistortae rhizoma
26 Bursae pastoris herba
27 Calami rhizoma
28 Calendulae flos
29 Capparis spinosa cortex
30 Capsici fructus
31 Carvi fructus
32 Caryophylli flos
33 Cassia occidentalis semen
34 Cassiae flos
35 Centaurii herba
36 Cichorii radix
37 Cichorium intybus semen
38 Cimicifugae racemosae rhizoma
39 Cinnamomi cortex
40 Cinnamomi flos
41 Cinnamomi zeylanici cortex
42 Citrus limon świeża skórka
43 Colae semen
44 Convallariae majalis herba
45 Coriandri fructus
46 Crataegi folium
47 Carataegi folii cum florae (Carategi inflorescentiae)
48 Crataegi fructus
49 Curcumae rhizoma
50 Cymbopogon winterianus herba
51 Cucurbitae semen
52 Cynarae herba (Cynarae folium)
53 Cytisi scoparii herba
54 Delphini consolidae flos
55 Dolichosi biflorum semen
56 Echinaceae purpureae herba
57 Echinaceae purpureae radix
58 Equiseti herba
59 Erigeroni canadensis herba
60 Eucalypti folium
61 Euphrasiae herba
62 Fagopyri herba
63 Foeniculi fructus (Foeniculi semen)
64 Frangulae cortex
65 Fraxini cortex
66 Fucus vel Ascophyllum (Fuccus)
67 Fumariae herbae
68 Galangae rhizoma
69 Galla
70 Gentianae radix
71 Ginkgonis folium (Ginkgo bilobae folium)
72 Ginseng radix
73 Glicyne soja semen
74 Graminis rhizoma (Agropyri rhizoma)
75 Grindeliae herba
76 Harpagophyti radix
77 Hederae folium (Hederae helicis folium)
78 Helichrysi inflorescentia
79 Hippocastani cortex
80 Hippocastani flos
81 Hippocastani semen (Hippocastani fructus)
82 Hyperici herba
83 Hyssopi herba
84 Iberis amara herbae
85 Inulae radix (Helenii radix, rhizoma)
86 Juniperi galbulus (Juniperi pseudo-fructus, Juniperi fructus)
87 Juglandis folium
88 Lamii albi flos
89 Lavandulae flos
90 Levistici radix
91 Lichen islandicus
92 Lini semen
93 Liquiritiae radix (Glycyrrhizae radix)
94 Lupuli flos
95 Majoranae herba
96 Malealeuca quinquenerivia
97 Malvae flos
98 Malvae folium
99 Malvae sylvestris flos
100 Marrubii herba
101 Matricariae flos (Chamomillae anthodium)
102 Maydis stigma
103 Meliloti herba
104 Melissae folium
105 Melissae herba
106 Menthae arvensis herba (Menthae arvensis folium)
107 Menthae piperitae folium
108 Menthae piperitae herba
109 Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthidis folium)
110 Millefolii flos
111 Millefolii herba
112 Myristicae fragrantis
113 Myrtilli fructus
114 Oleae folium
115 Ononidis radix
116 Origani herba
117 Orthosiphonis folium
118 Passiflorae herba
119 Pastinaceae fructus
120 Pelargonii radix
121 Petroselini fructus
122 Petroselini radix
123 Phaseoli pericarpium
124 Pini turiones (Pini gemmae)
125 Piperis fructus (Piperis nigri fructus)
126 Plantaginis lanceolatae folium
127 Plantaginis lanceolatae herbae
128 Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantaginis ovatae testa, Plantaginis ovatae semen)
129 Polygoni avicularis herba
130 Polygoni hydropiperis herba
131 Populi cortiex
132 Populi folium
133 Potentillae anserinae herba (Anserinae herba)
134 Primulae flos
135 Primulae radix
136 Pruni africanae cortex
137 Psylli semen
138 Quercus cortex
139 Raphani sativi nigri radix
140 Rhei radix (Rhei rhizoma)
141 Ribis nigri folium
142 Ricini semen
143 Rosae flos
144 Rosae fructus
145 Rosmarini folium
146 Rubi fruticosi folium
147 Rubi idaeae folium
148 Rumicis herba
149 Sabalis serrulatae fructus
150 Salicis cortex
151 Salviae officinalis folium (Salviae folium)
152 Salviae herba
153 Sambuci flos
154 Sambuci fructus
155 Saponariae radix
156 Schisandrae chinensis fructus (Schisandrae fructus)
157 Scutellaria baicalensis radix
158 Sennae foliolum (Sennae folium)
159 Sennae fructus
160 Serenoae repentis fructus
161 Serpylli herba
162 Silybi mariani fructus
163 Solidaginis viguareae herba (Solidaginis herba, Virgaureae herba)
164 Tamarix gallica herba
165 Tenaceti parthenii herba (Tenaceti herba)
166 Taraxaci officinalis herba cum radicae
167 Taraxaci radix
168 Terminalia arjune cortex
169 Thujae occidentalis herba
170 Thymi herba
171 Tiliae flos (Tiliae inflorescentia)
172 Tormentillae rhizoma
173 Trigonellae foenugraeci semen (Foenugraeci semen)
174 Tussilaginis farfarae folium (Farfarae folium)
175 Ulmariae flos
176 Urticae folium
177 Urticae herba
178 Urticae radix
179 Uvae ursi folium
180 Valerianae radix
181 Verbasci flos
182 Verbenae herba (Verbenae officinalis herba)
183 Violae arvensis herba
184 Violae herba cum florae (Violae tricoloris herba)
185 Visci herba
186 Vitis idaeae folium
187 Zingiberis rhizoma

Tabela nr 2. Wykaz substancji dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych, które mogą występować w połączeniu z jednym surowcem roślinnym lub większą liczbą tych surowców, lub ich przetworami, o ile spełniają wymagania zawarte w tabeli nr 3

Lp. Substancja czynna
1 Acidum acetylsalicylicum
2 Acidum alginicum
3 Acidum ascorbicum
4 Acidum boricum
5 Acidum citricum
6 Acidum dehydrocholicum
7 Acidum folicum
8 Acidum lacticum
9 Acidum salicylicum
10 Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus
11 Alcohol isopropylicus
12 Allantoinum
13 Aluminii acetotartras
14 Aluminii chloridum
15 Aluminii hydroxidum
16 Aluminii kalii sulfas
17 Aluminii phosphas
18 Ambazonum
19 Ammonii bituminosulfonas (Ichthammolum)
20 Ammonii chloridum
21 Amylmetacresolum
22 Anetholum
23 Balsamum peruvianum sinteticum
24 Benzocainum
25 Benzoxonii chloridum
26 Benzoylis peroxidum
27 Benzydamini hydrochloridum
28 Benzalkonii chloridum
29 Betacarotenum
30 Bismuthi subgallas
31 Boldinum
32 Borneolum
33 Borowina
34 Bromhexini hydrochloridum
35 Bursztyn
36 Calcii carbonas
37 Calcii glubionas
38 Calcii gluconas
39 Calcii lactobionas
40 Calcii lactogluconas
41 Calcii oxidum
42 Calcii phosphas
43 Calcium
44 Camphenum
45 Camphora (Camphora racemica)
46 Carbo medicinalis
47 Cetylpyrydini chloridum
48 Chlorhexidinum
49 Chlorquinaldo lum
50 Cholini salicylas
51 Cineolum
52 Coffeinum
53 Dexibuprofenum
54 Dexpanthenolum
55 Diclofenacum diethylammonium
56 Diclofenacum kalicum
57 Diclofenacum natricum
58 Diethylamini salicylas
59 Dihydroxyaluminii natrii carbonas
60 Dimeticonum
61 Dimetindeni maleas
62 Dinatrii phosphas dodecahydricus
63 Diosmectite
64 Escinum
65 Esculinum
66 Ethacridini lactas
67 Ethenzamidum (Ethylsalicylamidum, Ethoxybenzamidum)
68 Etofenamatum
69 Eugenolum
70 Fenchonum
71 Fluorum (sole)
72 Flurbiprofenum
73 Glucosum
74 Glycerolum
75 Glycinum
76 Guaifenesinum
77 Heparinum
78 Heparinum natricum
79 Hippocampus coronatus
80 Hydrogenii peroxidům 3%
81 o-(beta-Hydroxyethyl)-rutosidea
82 Ibuprofenum
83 lecoris aselli oleum
84 Jod (sole)
85 Kalii citras
86 Kalii guaiacolosulfonas (Sulfogaiacolum)
87 Kalii iodidum
88 Kalii permanganas
89 Ketoconazolum
90 Lactulosum
91 Levomentho lum
92 Lidocaini hydrochloridum
93 Macrogoli aether laurilicus
94 Magnesium (sole)
95 Magnesii aspartas (Magnesii aspartas dihydricus)
96 Magnesii carbonas
97 Magnesii chloridum
98 Magnesii citras
99 Magnesii glubionas
100 Magnesii gluconas
101 Magnesii hydroaspartas (Magnesii hydrogenoaspartas)
102 Magnesii hydrocitras
103 Magnesii lactas
104 Magnesii lactoglubionas
105 Magnesii oxidum
106 Magnesii sulfas
107 Magnesii hydroxidum
108 Mandura Bhasma
109 Mel depuratum
110 Mentholum (Mentholum racemicum)
111 Menthyli isovaleras
112 Methylis salicylas
113 Mentonum
114 Methenaminum
115 Methylis salicylas
116 Methylrosanilinii chloridum
117 Naproxenum
118 Natrii benzoas
119 Natrii chloridum
120 Natrii citras
121 Natrii dihydrophosphas monohydricus (Natrii dihydrogenophosphas monohydricus)
122 Natrii hydrocarbonas (Natrii hydrogenocarbonas)
123 Natrii tetraboras (Borax)
124 Nicethamidum
125 Nicotinamidum
126 Nicotinum
127 Octenidinum
128 Paracetamolum
129 Paraffinum liquidum
130 Phenolum
131 Phenoxyethanol
132 Phospholipidum essentiale
133 Phospholipidum ex soia
134 Pinenum (alfa, beta)
135 Povidonum iodinatum
136 Propanalum
137 Propolis extractum
138 Pyridoxini hydrochloridum
139 Resorcinolum
140 Retinoli palmitas
141 Ruscogeninum
142 Rutosidum (Rutosidum trihydricum)
143 Selenium (sole)
144 Silymarinum
145 Simeticonum
146 Składniki mineralne
147 Sole lecznicze
148 Somnosi microcephali oleum
149 Sól wapniowa sennozydów
150 Tanninum albuminatum
151 Tetracaini hydrochloridum
152 Thymolum
153 Tocopheroli acetas
154 Troxerutinum
155 Ubidecarenonum
156 Urea peroxidata
157 Witaminy
158 Wody lecznicze
159 Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis
160 Zinci oxidum
161 Zincum (sole)

Tabela nr 3. Wymagania w zakresie składu, postaci farmaceutycznej, mocy i zawartości substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkości opakowania produktu leczniczego dla produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych

Lp. Nazwa substancji czynnej (INN lub farmakopealna) Postać farmaceutyczna Maksymalna dopuszczalna moc produktu leczniczego Maksymalna zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkość opakowania produktu leczniczego
1 2 3 4 5
1 Acidum acetylsalicylicum stałe postaci do podania doustnego 500 mg 6 000 mg
2 Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 300 mg 6 000 mg + 3 600 mg
3 Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 300 mg +

200 mg

6 000 mg + 3 600 mg +

2 400 mg

4 Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Coffeinum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 300 mg +

50 mg

6 000 mg + 3 600 mg +

600 mg

5 Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 50 mg 6 000 mg + 600 mg
6 Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum + Ethenzamidum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 50 mg + 100 mg 6 000 mg + 600 mg + 1 200 mg
7 Acidum acetylsalicylicum + Glycinum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 200 mg 6 000 mg + 2 400 mg
8 Acidum alginicum + Aluminii hydroxidum + Natrii hydrocarbonas stałe postaci do podania doustnego 350 mg + 100 mg + 120 mg 14 000 mg + 4 000 mg + 4 800 mg
9 Acidum ascorbicum płynne postaci do podania doustnego 0,1 g/ml 30 ml
stałe postaci do podania doustnego 1 000 mg b.o.
10 Acidum boricum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 5 mg/g 30 g
30 mg/g 250 g
11 Acidum folicum stałe postaci do podania doustnego 0,4 mg 12 mg
12 Acidum salicylicum + Mentholum + Thymolum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (21 mg + 2 mg + 21 mg)/l ml 8 g
13 Acidum salicylicum + Aluminii kalii sulfas + Zinci undecylenas postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (10 mg + 100 mg + 200 mg)/g 120 g
14 Acidum salicylicum + Camphora postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (125 mg + 31,1 mg)/g 5 ml, 10 ml
15 Acidum undecylenicum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 50 mg/g 30g
16 Acidum undecylenicum + Zinci undecylenas postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (50 mg + 200 mg)/g 30 g
17 Allantoinum + Nicotinamidum + Acidum salicylicum + Camphora racemica postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (0,30 g + 0,25 g +

0,10 g + l,0 g)/100 g

35 g
18 Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1,2 mg + 0,6 mg 28,8 mg + 14,4 mg
19 Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Mentholum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1,2 mg + 0,6 mg +

5,9 mg

28,8 mg + 14,4 mg +

141,6 mg

20 Alcohol isopropylicus postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 70% 10 saszetek
21 Aluminii acetotartras postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 10 mg/g 75 g
stałe postaci farmaceutyczne do przygotowania roztworu do stosowania na skórę lub błony śluzowe 1 g 6 g
22 Aluminii chloridum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 100 mg/g 50 ml
23 Aluminii hydroxidum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej lub podania doustnego 500 mg 15 000 mg
24 Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum płynne postaci do podania doustnego (35 mg + 40 mg)/ml 250 ml
stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 400 mg 15 000 mg + 12 000 mg
25 Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum + Simeticonum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 400 mg +

25 mg

15 000 mg + 12 000 mg +

750 mg

26 Aluminii hydroxidum cum Magnesii carbonate gelatium desiccatum + Magnesii hydroxidum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 450 mg + 300 mg 10 800 mg + 7 200 mg
27 Aluminii phosphas płynne postaci do podania doustnego 4,5 g/100 g 250 g
28 Ambazonum stałe postaci do podania doustnego 10 mg 100 mg
29 Ammonii chloridum + Kalii guaiaco lo sulfonas płynne postaci do podania doustnego (0,09 g + 2 g)/100 g 120 ml
30 Anetholum + Borneolum + Camphenum + Cineolum + Fenchonum + Pinenum alfa + Pinenum beta płynne postaci do podania doustnego (4 g + 10 g + 15 g + 3 g + 4 g + 24,8 g +

6,2 g)/100 g

20 ml
31 Anetholum + Borneolum + Camphenum + Cineolum + Pinenum alfa + Pinenum beta stałe postaci do podania doustnego 4 mg + 10 mg + 15 mg + 3 mg +

24,8 mg + 6,2 mg

400 mg + 1 000 mg + 1 500 mg + 300 mg +

2 480 mg + 620 mg

32 Benzoxonii chloridum + Lidocaini hydrochloridum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1 mg + 1 mg 16 mg + 16 mg
33 Benzoylis peroxidum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 100 mg/g 30 ml

50 g

40 mg/g do

150 g

34 Benzydamini hydrochloridum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 3 mg 60 mg
35 Betacarotenum stałe postaci do podania doustnego 10 mg 1 000 mg
36 Betacarotenum + Tocopheroli acetas stałe postaci do podania doustnego 7 mg + 25 mg 630 mg + 2 250 mg
37 Bismuthi subgallas postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe b.o. b.o.
38 Borneolum + Camphenum + Cineolum + Mentholum + Mentonum + Pinenum stałe postaci do podania doustnego 6,25 mg + 6,25 mg +

2,5 mg + 40 mg +

7,5 mg + 21,25 mg

375 mg + 375 mg + 150 mg + 2 400 mg +

450 mg + 1 275 mg

39 Borneolum + Camphenum + Cineolum + Mentholum + Menthonum + Pinenum alfa + Pinenum beta płynne postaci do podania doustnego (5 g + 5 g + 2 g + 32 g + 6 g + 13,6 g + 3,4 g)/100 g 20 ml
40 Borneolum + Camphenum + Cineolum + Mentholum + Menthonum + Pinenum alfa + Pinenum beta stałe postaci do podania doustnego 5 mg + 5 mg + 2 mg +

32 mg + 6 mg +

13,6 mg + 3,4 mg

500 mg + 500 mg +

200 mg + 3 200 mg +

600 mg + 1 360 mg +

340 mg

41 Bursztyn postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 1 g/100 g 50 g
42 Calcii carbonas + Magnesii carbonas stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 700 mg + 100 mg 67 200 mg + 9 600 mg
43 Calcium (Calcii carbonas, Calcii glubionas, Calcii gluconas, Calcii lactobionas, Calcii lactogluconas, Calcii oxidum, Calcii phosphas) stałe postaci do podania doustnego lub stosowania w jamie ustnej 500 mg Ca++ 50 000 mg Ca++
44 Carbo medicinalis stałe postaci do podania doustnego 300 mg 6 000 mg
45 Cetylpyridinii chloridum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg 36 mg
46 Cetylpyridinii chloridum +

Benzocainum

stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1 mg + 5 mg 18 mg + 90 mg
47 Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 2 mg + 1 mg 40 mg + 20 mg
48 Chlorhexidini dihydrochloridum + Acidum ascorbicum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 5 mg + 75 mg 120 mg + 1 800 mg
49 Chlorhexidini gluconas postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 0,2% 300 ml
50 Chlorquinaldo lum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 2 mg 40 mg
51 Cholini salicylas stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 150 mg 2 400 mg
52 Dexibupro fenum stałe postaci do podania doustnego 200 mg 2 000 mg
53 Dexpanthenolum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 46,3 mg/g 130 g
postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 50 mg/g 100 g
54 Diclofenacum diethylammonium postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 11,6 mg/g 150 g
55 Diclofenacum kalicum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 12,5 mg/g 125 g
56 Diclofenacum natricum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 10 mg/g 150 g
57 Diethylamini salicylas postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 100 mg/g 40 g
58 Dihydroxyaluminiii natrii carbonas stałe postaci do podania doustnego 340 mg 13 600 mg
płynne postaci do podania doustnego 340 mg/5 ml 250 ml
59 Dimeticonum stałe postaci do podania doustnego 50 mg 5 000 mg
60 Dimetindeni maleas postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 1 mg/g 20 ml

30 g

61 Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus postaci farmaceutyczne stosowane doodbytniczo (32,2 mg + 139 mg)/ml 150 ml
62 Diosmectite stałe postaci do podania doustnego 3,76 g 112,8 g
63 Escinum stałe postaci do podania doustnego 20 mg 2 000 mg
postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 10 mg/g 50 g
64 Escinum + Diethylamini salicylas postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (10 mg + 50 mg)/g 100 g
65 Escinum + Diethylamini salicylas + Heparinum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/g 100 g
66 Ethacridini lactas postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 0,1% 250 g
5 mg/g 100 g
stałe postaci farmaceutyczne do przygotowania roztworu do stosowania na skórę lub błony śluzowe 100 mg 500 mg
67 Etofenamatum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 100 mg/g 100 g
100 mg/g 50 g
100 mg/ml 50 ml
68 Fluorum (sole) pasta do zębów 2,5 mg/g b.o.
69 Flurbiprofenum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 8,75 mg 70 mg
70 Guaifenesinum stałe postaci do podania doustnego 100 mg 5 000 mg
płynne postaci do podania doustnego 125 mg/5 ml 200 ml
71 Heparinum natricum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 8,5 mg/g

(1 000 j.m./g)

100 g
72 Hydrogenii peroxidum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 3% 100 g
73 o-(beta-Hydroksyethyl)-rutosidea postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 20 mg/g 100 g
stałe postaci do podania doustnego 300 mg 15 000 mg
74 Ibuprofenum postaci farmaceutyczne stosowane doodbytniczo 125 mg 1 250 mg
stałe postaci do podania doustnego 200 mg 2 400 mg
płynne postaci do podania doustnego 100 mg/5 ml 100 ml
postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 100 mg/g 100 g
75 Ibuprofenum + Heparynoidum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (50 mg + 200 j.)/g 50 g
76 Ibuprofenum + Levomentholum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (50 mg + 30 mg)/g 100 g
77 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum stałe postaci do podania doustnego (46,4 g + 39,1 g +

14,5 g)/100 g

220 g
78 Kalii permanganas stałe postaci farmaceutyczne do przygotowania roztworu do stosowania na skórę lub błony śluzowe 100 g/100 g 5 g
100 mg 3 000 mg
79 Ketoconazolum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 20 mg/g 100 ml
80 Lactulosum płynne postaci do podania doustnego 667 mg/ml 500 ml
81 Lidocaini hydrochloridum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 0,5 g/100 g 10 g
82 Magnesium (Magnesii aspartas, Magnesii chloridum, Magnesii citras, Magnesii gluconas, Magnesii glubionas, Magnesii hydroaspartas, Magnesii lactas, Magnesii lactoglubionas, Magnesii oxidum, Magnesii sulfas) stałe postaci do podania doustnego 64 mg Mg++ 6 400 mg Mg++
83 Magnesium (Magnesii aspartas, Magnesii chloridum, Magnesii citras, Magnesii gluconas, Magnesii glubionas, Magnesii hydroaspartas, Magnesii hydrocitras, Magnesii lactas, Magnesii lactoglubionas, Magnesii oxidum, Magnesii sulfas) + Pyridoxini hydrochloridum stałe postaci do podania doustnego 64 mg Mg++

5 mg

6 400 mg Mg++

500 mg

84 Masa borowinowa + wyciąg borowinowy zagęszczony postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 80 g + 20 g 400 g + 100 g
85 Mentholum + Acidum salicylicum + Methenaminum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (10 mg + 10 mg + 20 mg)/g 100 g
86 Menthyli isovaleras płynne postaci do podania doustnego 650 mg/g 5 g
87 Methenaminum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 200 mg/g 60 g
88 Methylis salicylas + Mentholum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (20 g + 10 g)/100 g 50 g
89 Methylrosanilinii chloridum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 20 mg/g 100 g
90 Mentholum, Menthyli valeras stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 60 mg 0,6 g
91 Naproxenum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 100 mg/g 100 g
92 Natrii benzoas + Natrii hydrocarbonas + Natrii tetraboras postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 15 g + 34,8 g + 34,8 g 30 g
93 Natrii benzoas + Natrii hydrocarbonas + Natrii tetraboras + Natrii chloridum + Mentholum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 15g + 34,8g + 34,8g +

15 g + 5 g

30 g
94 Natrii chloridum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe b.o. b.o.
95 Natrii dihydrophosphas monohydricus + Dinatrii phosphas dodecahydricus postaci farmaceutyczne stosowane doodbytniczo (14 g + 5 g)/100 ml 180 ml
96 Natrii tetraboras postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 200 mg/g 20 g
97 Nicethamidum płynne postaci do podania doustnego 250 mg/ml 15 ml
98 Nicethamidum + Glucosum stałe postaci do podania doustnego 1 500 mg + 125 mg 30 000 mg + 2 500 mg
99 Nicotinum stałe postaci do podania doustnego 2 mg 72 mg
100 Octenidini dihydrochloridum + Phenoxyethanol postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (0,1 g + 2 g)/100 g 50 ml
101 Octenidini dihydrochloridum + Phenoxyethanol postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (0,1 g + 2 g)/100 g 250 ml
102 Octenidini dihydrochloridum + 2-Propanalum + 1-Propanalum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (0,1 g + 45 g +

30 g)/100 g

250 ml
103 Oleju awokado frakcja niezmydlająca się + oleju sojowego frakcja niezmydlająca się stałe postaci do podania doustnego 100 mg + 200 mg 3 000 mg + 6 000 mg
104 Paracetamolum płynne postaci do podania doustnego 120 mg/5 ml 150 ml
stałe postaci do podania doustnego lub postaci farmaceutyczne stosowane doodbytniczo 500 mg 6 000 mg
105 Paracetamolum + Coffeinum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 65 mg 6 000 mg + 780 mg
106 Paracetamolum + Acidum ascorbicum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 300 mg 6 000 mg + 3 600 mg
107 Phenolum + Resorcinolum + Acidum boricum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (40 mg + 80 mg + 8 mg)/g 125 g
108 Phospholipidum essentiale stałe postaci do podania doustnego 300 mg 30 000 mg
109 Phospholipidum ex soia stałe postaci do podania doustnego 300 mg 30 000 mg
110 Povidonum iodinatum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 100 mg/g 10 ml
111 Propolis extractum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 25 mg/ml 20 ml
3 g 30 g
30 mg/g 20 g
50 mg/g 20 ml
112 Retinoli palmitas postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 800 j.m./g 50 g
113 Retinoli palmitas + Tocopheroli acetas stałe postaci do podania doustnego 2 500 j.m. + 200 mg 100 000 j.m. + 8 000 mg
114 Ruscogeninum + Tetracaini hydrochloridum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (10 mg + 10 mg)/g 40 g
postaci farmaceutyczne stosowane doodbytniczo (25 mg + 25 mg)/2 g 250 mg + 250 mg
115 Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum + Zincum + Selenium stałe postaci do podania doustnego 25 mg + 100 mg + 2 mg + 8 pg b.o.
116 Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum stałe postaci do podania doustnego 25 mg + 100 mg b.o.
117 Simeticonum płynne postaci do podania doustnego 0,0667 g/ml 30 ml
stałe postaci do podania doustnego 125 mg 6 250 mg
118 Sole lecznicze stałe postaci farmaceutyczne do przygotowania roztworu do stosowania na skórę lub błony śluzowe g/g 1 000 g
119 Somnosi microcephali oleum stałe postaci do podania doustnego 250 mg 60 000 mg
120 Spiritus salicylatus postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 2% 100 g
121 Sulfogaiacolum stałe postaci do podania doustnego 500 mg 5 g
płynne postaci do podania doustnego 0,39 g/5 ml 125 g
122 Tanninum albuminatum stałe postaci do podania doustnego 0,5 g 10 g
123 Tocopheroli acetas płynne postaci do podania doustnego 0,3 g/ml 10 ml
stałe postaci do podania doustnego 200 mg 4 000 mg
124 Troxerutinum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 20 mg/g 100 g
stałe postaci do podania doustnego 300 mg 15 000 mg
125 Ubidecarenonum stałe postaci do podania doustnego 30 mg 1 800 mg
126 Urea peroxidata postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 1 g 10 g
127 Vitaminum F (Lini oleum, virginale 3:1) postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe b.o. b.o.
128 Wodny wyciąg borowinowy postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 400 mg/g 130 g
129 Woda chlorkowo-sodowa (solanka), siarczkowa, fluorkowa, jodkowa postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 96,50 g/100 g 300 g
588 mg/g 130 ml
130 Woda lecznicza sodowo-chlorkowa (solanka) siarczkowa, jodkowa + bocheńska sól lecznicza jodowo -bromowa pasta do zębów 36,0 g + 1,0 g 60 g
131 Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 1,33 g/100 g 35 g
132 Woda chlorkowo-sodowa (solanka), siarczkowa, fluorkowa, jodkowa Woda lecznicza sodowo-chlorkowa (solanka) siarczkowa, jodkowa + bocheńska sól lecznicza jodowo -bromowa

Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

pasta do zębów

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

1,33 g/100 g 35 g

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO WYKAZÓW ORAZ ZESTAWIENIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ PRODUKTY LECZNICZE DOPUSZCZONE DO OBROTU W SKLEPACH OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ SKLEPACH SPECJALISTYCZNYCH ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

Do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego są dopuszczone produkty lecznicze o kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza - OTC, a substancje czynne wchodzące w skład produktów leczniczych są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w produktach leczniczych wydawanych w aptekach bez przepisu lekarza przez okres co najmniej 5 lat.
1.
W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego umieszcza się produkty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:
1)
produkty lecznicze należą do grup terapeutycznych produktów leczniczych:
a)
według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC):
-
leki do miejscowego stosowania w jamie ustnej (A 01 AD),
-
leki stosowane w chorobach gardła (R 02 A),
-
leki zobojętniające sok żołądkowy (A 02 A),
-
witamina C, leki proste (A 11 GA),
-
leki adsorbujące (A 07 B),
-
leki przeciwgrzybicze do stosowania zewnętrznego (D 01 A),
-
leki przeciwświądowe, w tym przeciwhistaminowe, znieczulające (D 04 A),
-
środki antyseptyczne i dezynfekujące (D 08 A),
-
leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (N 02 B),
-
leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (M 01 A),
-
leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni (M 02 A),
-
leki stosowane w uzależnieniach od nikotyny (N 07 BA),
b)
niesklasyfikowane:
-
produkty lecznicze stosowane w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła zawierające wyłącznie przetwory roślinne,
-
glukoza;
2)
wykaz substancji, które mogą występować w produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego, przedstawia tabela nr 1;
3)
skład, moc, postać farmaceutyczna i zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkość opakowania produktu leczniczego odpowiada wymaganiom określonym w tabeli nr 2, przy czym:
a)
skład jakościowy musi być identyczny jak określony w kolumnie 2 tabeli nr 2,
b)
postać farmaceutyczna produktu leczniczego jest zgodna z określoną w kolumnie 3 tabeli nr 2,
c)
moc produktu leczniczego nie może być większa niż określona w kolumnie 4 tabeli nr 2,
d)
zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkość opakowania produktu leczniczego nie może być większa niż określona w kolumnie 5 tabeli nr 2.
2.
W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego nie umieszcza się produktów leczniczych, których:
1)
nazwy mogą wprowadzać w błąd;
2)
nazwa jest identyczna jak nazwa produktu leczniczego wydawanego z przepisu lekarza;
3)
niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych lub przedawkowania.

Tabela nr 1. Wykaz substancji, które mogą występować w produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego

Lp. Substancja czynna
1 Acidum acetylsalicylicum
2 Acidum alginicum
3 Acidum ascorbicum
4 Acidum salicylicum
5 Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus
6 Alcohol isopropylicus
7 Aluminii acetotartras
8 Aluminii hydroxidum
9 Aluminii phosphas
10 Ambazonum
11 Amylmetacresolum
12 Benzalkonii chloridum
13 Benzocainum
14 Benzoxonii chloridum
15 Benzydamini hydrochloridum
16 Calcii carbonas
17 Carbo medicinalis
18 Cetylpyrydini chloridum
19 Chlorhexidinum
20 Chlorquinaldo lum
21 Cholini salicylas
22 Coffeinum
23 Dexibuprofenum
24 Diclofenacum diethylammonium
25 Diclofenacum natricum
26 Dihydroxyaluminii natrii carbonas
27 Dimeticonum
28 Dimetindeni maleas
29 Ethenzamidum (Ethylsalicylamidum, Ethoksybenzamidum)
30 Eucalypti aetherolum (Eucalypti oleum)
31 Flurbiprofenum
32 Glucosum
33 Glycinum
34 Hydrogenii peroxidum
35 Ibuprofenum
36 Levomentho lum
37 Lidocaini hydrochloridum
38 Magnesii carbonas
39 Magnesii hydroxidům
40 Menthae aetheroleum (Menthae oleum)
41 Mentholum (Mentholum racemicum)
42 Naproxenum
43 Natrii chloridum
44 Natrii hydrocarbonas (Natrii hydrogenocarbonas)
45 Nicotinamidum
46 Nicotinum
47 Octenidinum
48 Paracetamolum
49 Phenoxyethanol
50 Propanalum
51 Przetwory roślinne stanowiące jedyne substancje czynne produktów leczniczych stosowanych w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła
52 Simeticonum
53 Spiritus salicilicus
54 Talcum
55 Thymolum

Tabela nr 2. Wymagania w zakresie składu, postaci farmaceutycznej, mocy i zawartości substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkości opakowania produktu leczniczego dla produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego

Lp. Nazwa substancji czynnej (INN lub farmakopealna) Postać farmaceutyczna Maksymalna dopuszczalna moc produktu leczniczego Maksymalna zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkość opakowania produktu leczniczego
1 2 3 4 5
1 Acidum acetylsalicylicum stałe postaci do podania doustnego 500 mg 6 000 mg
2 Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 50 mg 6 000 mg + 600 mg
3 Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum + Ethenzamidum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 50 mg +

100 mg

6 000 mg + 600 mg + 1 200 mg
4 Acidum acetylsalicylicum + Glycinum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 200 mg 6 000 mg + 2 400 mg
5 Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 300 mg 6 000 mg + 3 600 mg
6 Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Coffeinum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 150 mg +

50 mg

6 000 mg + 1 800 mg +

600 mg

7 Acidum alginicum + Alumnii hydroxidum + Natrii hydrocarbonas stałe postaci do podania doustnego 350 mg + 100 mg + 120 mg 2 800 mg + 800 mg + 960 mg
8 Acidum ascorbicum stałe postaci do podania doustnego 100 mg b.o.
9 Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1,2 mg + 0,6 mg 28,8 mg + 14,4 mg
10 Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Mentholum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1,2 mg + 0,6 mg +

5,9 mg

28,8 mg + 14,4 mg +

141,6 mg

11 Alcohol isopropylicus postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 70% 10 saszetek
12 Aluminii acetotartras stałe postaci farmaceutyczne do przygotowania roztworu do stosowania na skórę lub błony śluzowe 1 g 6 g
postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 10 mg/g 50 g
13 Aluminii hydroxidum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 500 mg 15 000 mg
14 Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 400 mg 15 000 mg + 12 000 mg
15 Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum + Simeticonum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 500 mg + 400 mg +

25 mg

15 000 mg + 12 000 mg

750 mg

16 Ambazonum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 10 mg 100 mg
17 Benzalkonii chloridum + Mentholum + Menthae aetheroleum + Thymolum + Eucalypti aetheroleum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1 mg + 1,2 mg + 1 mg + 0,6 mg + 0,6 mg 30 mg + 36 mg + 30 mg +

18 mg + 18 mg

18 Benzoxonii chloridum + Lidocaini hydrochloridum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1 mg + 1 mg 16 mg + 16 mg
19 Benzydamini hydrochloridum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 3 mg 60 mg
20 Calcii carbonas + Magnesii carbonas stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 700 mg + 100 mg 21 000 mg + 3 000 mg
21 Carbo medicinalis stałe postaci do podania doustnego 300 mg 6 000 mg
22 Cetylpyridinii chloridum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg 30 mg
23 Cetylpyridinii chloridum + Benzocainum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 1 mg + 5 mg 18 mg + 90 mg
24 Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 2 mg + 1 mg 20 mg + 10 mg
25 Chlorhexidini hydrochloridum + Acidum ascorbicum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 5 mg + 75 mg 100 mg + 1 500 mg
26 Chlorquinaldo lum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 2 mg 40 mg
27 Cholini salicylas stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 150 mg 2 400 mg
28 Dexibuprofenum stałe postaci do podania doustnego 200 mg 2 000 mg
29 Diclofenacum diethylammonium postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 11,6 mg/g 40 g
30 Diclofenacum natricum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 1% 40 g
31 Dihydroxyaluminii natrii carbonas postaci do podania doustnego 340 mg 6 800 mg
340 mg/5 ml 250 ml
32 Dimetindeni maleas postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 1 mg/g 20 g
płynne postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 1 mg/g 8 g
33 Flurbiprofenum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 8,75 mg 70 mg
34 Hydrogenii peroxidum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 3% 100 g
35 Ibuprofenum stałe postaci do podania doustnego 200 mg 2 400 mg
postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 50 mg/g 50 g
36 Ibuprofenum + Levomentholum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 50 mg/g + 30 mg/g 50 g
37 Naproxenum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 1,2% 50 g
38 Nicotinum stałe postaci do stosowania w jamie ustnej 2 mg 72 mg
39 Octenidini dihydrochloridum + Phenoxyethanol postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (0,1 g + 2 g)/100 g 50 ml
40 Octenidini dihydrochloridum + Phenoxyethanol postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (0,1 g + 2 g)/100 g 250 ml
41 Octenidini dihydrochloridum + 2-Propanalum + 1-Propanalum postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe (0,1 g + 45 g + 30 g)/100 g 250 ml
42 Paracetamolum stałe postaci do podania doustnego 500 mg 6 000 mg
43 Paracetamolum + Acidum ascorbicum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 300 mg 6 000 mg + 3 600 mg
44 Paracetamolum + Coffeinum stałe postaci do podania doustnego 500 mg + 65 mg 6 000 mg + 780 mg
45 Produkty lecznicze stosowane w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła zawierające wyłącznie przetwory roślinne b.o. b.o. b.o.
46 Spiritus salicylatus postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe 2% 100 g
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.208

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów.
Data aktu: 21/12/2021
Data ogłoszenia: 28/01/2022
Data wejścia w życie: 12/02/2022