Sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych;
2)
wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.
§  2. 
1. 
Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oznacza się bojami (pławami), z tym że:
1)
strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm - bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym za bojami (pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nieprzekraczającej 130 cm;
2)
strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m - bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławy) żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu;
3)
wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm - bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.
2. 
W przypadku gdy granice stref dla umiejących i niemiejących pływać wyznaczają granice pomostów stałych lub pływających, nie wykonuje się oznaczeń granic tych stref bojami (pławami).
3. 
W kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m należy oznaczyć głębokość wody poprzez:
1)
umieszczenie napisów informujących o głębokości na ścianach lub dnie niecek basenowych - w pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;
2)
zamieszczenie tabliczek informujących o głębokości wody na pomostach lub bojach - w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
§  3. 
1. 
Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, na szlakach żeglownych, oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym.
2. 
Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.
§  4. 
1. 
Ustala się znaki zakazu:
1)
A-1 - znak "kąpiel zabroniona";
2)
A-2 - znak "kąpiel zabroniona - szlak żeglowny";
3)
A-3 - znak "kąpiel zabroniona - most";
4)
A-4 - znak "kąpiel zabroniona - spiętrzenie wody";
5)
A-5 - znak "kąpiel zabroniona - woda skażona";
6)
A-6 - znak "kąpiel zabroniona - woda pitna";
7)
A-7 - znak "kąpiel zabroniona - hodowla ryb";
8)
A-8 - znak "skakanie do wody zabronione".
2. 
Znaki zakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.
§  5. 
1. 
Ustala się znaki nakazu:
1)
B-1 - znak "nakaz zakładania kamizelek ratunkowych";
2)
B-2 - znak "nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi".
2. 
Znaki nakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.
§  6. 
1. 
Ustala się znaki informacyjne:
1)
C-1 - znak "wiry";
2)
C-2 - znak "niebezpieczna głębokość wody";
3)
C-3 - znak "nagły uskok";
4)
C-4 - znak "pale";
5)
C-5 - znak "skały podwodne";
6)
C-6 - znak "kamieniste dno";
7)
C-7 - znak "sieci rybackie";
8)
C-8 - znak "wodorosty";
9)
C-9 - znak "zimna woda";
10)
C-10 - znak "plaża strzeżona";
11)
C-11 - znak "punkt medyczny";
12)
C-12 - znak "telefon".
2. 
Znaki informacyjne mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm.
§  7. 
Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.
§  8. 
Wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych określa załącznik do rozporządzenia.
§  9. 
1. 
Ustala się oznaczenia kolorów flag:
1)
flaga biała - kąpiel dozwolona;
2)
flaga czerwona - zakaz kąpieli.
2. 
Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:
1)
temperatura wody wynosi poniżej 14°C;
2)
widoczność jest ograniczona do 50 m;
3)
szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;
4)
występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;
5)
występują silne prądy wsteczne;
6)
trwa akcja ratownicza;
7)
prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
8)
występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
9)
występują wyładowania atmosferyczne.
3. 
Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIK

WZORY ZNAKÓW ZAKAZU, NAKAZU ORAZ ZNAKÓW INFORMACYJNYCH

I. 

Znaki zakazu

II. 

Znaki nakazu

III. 

Znaki informacyjne

1 Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 marca 2012 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. poz. 358), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc w zakresie dotyczącym sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, wzorów znaków zakazu, nakazu, informacyjnych oraz flag.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1979 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.
Data aktu: 06/03/2012
Data ogłoszenia: 21/09/2022
Data wejścia w życie: 20/03/2012