Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 14 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130, z 2020 r. poz. 2168 oraz z 2021 r. poz. 1007, 1604 i 2080) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu został złożony wniosek o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego i zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 73 ust. 1a ustawy, organ rejestrujący:

1) sprawdza zgodność zawartych we wniosku o rejestrację pojazdu danych dotyczących:

a) właściciela,

b) pojazdu - cech identyfikacyjnych i danych technicznych;

2) pobiera określone przepisami opłaty;

3) legalizuje dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;

4) wykonuje czynności, o których mowa w § 2 ust. 1b albo 1c;

5) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;

6) wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana, z wyłączeniem sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym znajduje się adnotacja "Rejestracja - art. 73c ustawy" i karta pojazdu nie była wypełniona przez organ rejestrujący - po czym zwraca ją właścicielowi pojazdu;

7) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o rejestracji pojazdu;

8) wydaje:

a) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części "B" decyzji o rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów - dowód rejestracyjny oraz jeden egzemplarz decyzji o rejestracji pojazdu albo

b) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części "B" decyzji o rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów - dowód rejestracyjny oraz jeden egzemplarz decyzji o rejestracji pojazdu, a kopię wydanej decyzji przesyła, w przypadku rejestracji pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, do władzy wojskowej;

9) przekazuje dane do ewidencji pojazdów o wydanym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.";

2)
w § 2 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

"1b. W przypadku gdy zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 74 ust. 2d ustawy, organ rejestrujący:

1) zamieszcza na dowodzie własności adnotację o treści: "W dniu ... złożono wniosek o rejestrację pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego w ...", wpisując datę i nazwę urzędu obsługującego organ dokonujący adnotacji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, dowód własności zwraca właścicielowi pojazdu; w przypadku faktury VAT potwierdzającej nabycie pojazdu, wystawionej w formie elektronicznej, organ rejestrujący dokonuje urzędowego poświadczenia odbioru tego dokumentu oraz sporządza jego kopię w postaci uwierzytelnionego wydruku komputerowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070);

2) sporządza kartę informacyjną pojazdu, którą okazuje właścicielowi pojazdu do sprawdzenia zgodności zamieszczonych danych i informacji oraz podpisu;

3) zamieszcza w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym adnotację, o której mowa w art. 74 ust. 2d pkt 3 ustawy, i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z § 3 rozporządzenia, następnie zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego;

4) przekazuje dane do ewidencji pojazdów zgodnie z § 3a rozporządzenia.

1c. W przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 74 ust. 2d ustawy, organ rejestrujący, dokonując czasowej rejestracji pojazdu z urzędu:

1) wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3;

2) przyjmuje dotychczasowy dowód rejestracyjny do akt pojazdu;

3) wystawia niezwłocznie, zgodnie z zasadami określonymi w § 11, pozwolenie czasowe;

4) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o czasowej rejestracji pojazdu;

5) wydaje:

a) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części "B" decyzji o czasowej rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów - pozwolenie czasowe oraz jeden egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu albo

b) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części "B" decyzji o czasowej rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów - pozwolenie czasowe oraz jeden egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, a kopię wydanej decyzji przesyła, w przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, do władzy wojskowej;

6) przekazuje dane o wydanym pozwoleniu czasowym do ewidencji pojazdów.".

§  2. 
Do wniosków o rejestrację pojazdu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.167

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
Data aktu: 14/01/2022
Data ogłoszenia: 25/01/2022
Data wejścia w życie: 31/01/2022