Specjalny obszar ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045 2 ), obejmujący obszar 25,75 ha, położony w województwie małopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NIEDZICA (PLH120045)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 173650,81 595763,79
2 173644,02 595762,52
3 173639,35 595755,30
4 173631,71 595749,79
5 173618,98 595745,54
6 173608,37 595748,51
7 173604,12 595763,37
8 173604,55 595780,34
9 173601,58 595779,07
10 173598,61 595772,70
11 173590,97 595769,31
12 173579,51 595762,09
13 173572,72 595743,42
14 173564,65 595727,29
15 173549,38 595726,02
16 173512,03 595735,78
17 173488,26 595748,09
18 173473,83 595759,55
19 173459,40 595767,19
20 173442,42 595764,64
21 173425,02 595760,82
22 173408,05 595756,58
23 173394,89 595759,12
24 173377,91 595771,86
25 173361,36 595779,50
26 173343,54 595776,95
27 173324,01 595771,01
28 173331,23 595745,97
29 173338,87 595733,23
30 173340,99 595723,90
31 173300,25 595715,41
32 173265,02 595692,49
33 173226,40 595663,21
34 173194,57 595622,46
35 173175,47 595521,45
36 173161,89 595457,79
37 173165,29 595426,39
38 173153,40 595412,81
39 173151,70 595380,13
40 173152,55 595347,87
41 173141,52 595266,38
42 173132,18 595220,97
43 173119,45 595191,69
44 173112,23 595175,99
45 173124,54 595152,22
46 173137,27 595134,82
47 173138,55 595117,84
48 173140,25 595092,80
49 173126,66 595072,00
50 173103,75 595043,99
51 173107,99 594963,78
52 173100,78 594911,58
53 173091,44 594870,41
54 173085,07 594842,82
55 173110,54 594846,22
56 173138,99 594833,88
57 173155,84 594805,93
58 173199,42 594833,88
59 173215,05 594863,90
60 173184,21 594887,74
61 173200,94 594941,29
62 173226,40 594982,45
63 173226,40 595000,70
64 173220,03 595012,59
65 173230,64 595042,30
66 173251,44 595069,88
67 173273,93 595086,86
68 173285,82 595101,29
69 173290,06 595111,05
70 173271,81 595156,04
71 173260,78 595178,96
72 173244,23 595189,99
73 173236,59 595201,45
74 173245,92 595219,28
75 173246,77 595237,95
76 173245,92 595254,93
77 173251,86 595275,72
78 173258,66 595289,30
79 173262,90 595300,76
80 173268,42 595308,40
81 173269,69 595336,41
82 173267,99 595383,52
83 173267,99 595420,87
84 173263,32 595448,03
85 173270,11 595464,58
86 173281,57 595478,59
87 173292,18 595493,02
88 173292,61 595508,72
89 173289,64 595518,48
90 173406,77 595492,17
91 173388,52 595438,27
92 173386,83 595416,20
93 173389,37 595400,07
94 173391,07 595387,77
95 173385,13 595379,28
96 173373,67 595375,46
97 173364,76 595355,51
98 173357,54 595335,99
99 173355,85 595318,16
100 173362,21 595305,43
101 173369,00 595293,12
102 173371,55 595273,18
103 173369,00 595251,95
104 173359,66 595240,50
105 173366,03 595226,07
106 173376,22 595216,73
107 173391,07 595204,42
108 173402,11 595204,85
109 173426,30 595217,15
110 173451,34 595237,52
111 173474,26 595256,62
112 173482,74 595275,30
113 173517,12 595261,29
114 173506,09 595232,86
115 173498,87 595210,36
116 173492,93 595192,54
117 173485,71 595178,96
118 173490,81 595169,19
119 173501,42 595158,16
120 173512,88 595148,40
121 173526,88 595144,58
122 173542,58 595152,22
123 173560,83 595173,44
124 173573,99 595201,87
125 173622,37 595226,49
126 173601,15 595310,10
127 173590,54 595360,18
128 173578,66 595433,18
129 173570,17 595466,71
130 173568,05 595470,95
131 173662,69 595492,17
132 173660,15 595508,30
133 173660,15 595520,18
134 173662,27 595538,43
135 173661,84 595553,29
136 173650,81 595565,59
137 173659,30 595582,57
138 173671,18 595599,55
139 173682,64 595619,49
140 173689,86 595637,32
141 173691,98 595650,90
142 173690,28 595668,72
143 173686,46 595687,82
144 173680,09 595715,41
145 173673,73 595731,11
146 173662,27 595746,82
147 173654,20 595756,58
148 173650,81 595763,79

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NIEDZICA (PLH120045)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NIEDZICA (PLH120045)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros rozrodcza
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/223 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 845) (Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 79).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1318

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045).
Data aktu: 20/05/2022
Data ogłoszenia: 23/06/2022
Data wejścia w życie: 08/07/2022