Stypendia sportowe.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie stypendiów sportowych

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb przyznawania członkowi kadry narodowej, trenerowi oraz zawodnikowi stypendium sportowego, zwanego dalej "stypendium", a także wstrzymywania i pozbawiania stypendium;
2)
przedział wysokości stypendium, stanowiący krotność kwoty bazowej;
3)
czas, na jaki stypendium może zostać przyznane;
4)
sposób i terminy wypłacania stypendium.
§  2. 
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej "ministrem", przyznaje stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1, art. 32a ust. 1 i art. 32b ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej "ustawą", na wniosek zawierający:
1)
nazwę podmiotu wnioskującego;
2)
uzasadnienie wniosku;
3)
imię (imiona) i nazwisko członka kadry narodowej;
4)
proponowany okres, na jaki ma być przyznane stypendium;
5)
zobowiązanie właściwego polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego do informowania ministra o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium;
6)
potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego uprawniającego do stypendium, wystawione odpowiednio przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski - w przypadku stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;
7)
opis okoliczności, które spowodowały brak uzyskania wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku stypendium, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy;
8)
informacje o członku kadry narodowej świadczące o tym, że jest to szczególnie uzasadniony przypadek - w przypadku stypendium, o którym mowa w art. 32b ust. 1 ustawy;
9)
potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji programu szkolenia, który został opracowany przez właściwy polski związek sportowy w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych lub olimpiady szachowej, albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy oraz zobowiązanie do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium.
§  3. 
1. 
Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w:
1)
art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1 ustawy - składa właściwy polski związek sportowy;
2)
art. 32b ust. 1 ustawy - składa właściwy polski związek sportowy lub Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy.
2. 
Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których osiągnięto wynik sportowy uprawniający do stypendium.
3. 
Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w art. 32a ust. 1 oraz art. 32b ust. 1 ustawy, składa się w terminie:
1)
od 1 kwietnia do 15 kwietnia - jeżeli warunki do przyznania stypendium zostały spełnione do dnia 31 marca danego roku;
2)
od 1 lipca do 15 lipca - jeżeli warunki do przyznania stypendium zostały spełnione do dnia 30 czerwca danego roku;
3)
od 1 listopada do 15 listopada - jeżeli warunki do przyznania stypendium zostały spełnione do dnia 31 października danego roku;
4)
od 1 stycznia do 15 stycznia - jeżeli warunki do przyznania stypendium zostały spełnione do dnia 31 grudnia poprzedniego roku.
§  4. 
1. 
Stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, jest przyznawane:
1)
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium;
2)
od dnia upływu terminu wskazanego w dotychczasowej decyzji ministra o przyznaniu stypendium - w przypadku osiągnięcia wyniku sportowego uprawniającego do stypendium w wysokości niższej niż określona w dotychczasowej decyzji ministra z tytułu innego wyniku sportowego uprawniającego do stypendium.
2. 
Stypendium, o którym mowa w art. 32a ust. 1, art. 32b ust. 1 i art. 32c ust. 1 ustawy, jest przyznawane od miesiąca wskazanego w decyzji ministra.
§  5. 
1. 
Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, może otrzymać stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy:
1)
jeżeli w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych zajął:
a)
1 miejsce - do wysokości 4,10-krotności podstawy określonej w art. 32 ust. 1b ustawy, zwanej dalej "podstawą",
b)
2 miejsce - do wysokości 3,70-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do wysokości 3,35-krotności podstawy,
d)
4 miejsce - do wysokości 2,30-krotności podstawy,
e)
5 miejsce - do wysokości 2,10-krotności podstawy,
f)
6 miejsce - do wysokości 1,90-krotności podstawy,
g)
7 miejsce - do wysokości 1,70-krotności podstawy,
h)
8 miejsce - do wysokości 1,50-krotności podstawy;
2)
jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:
a)
1 miejsce - do wysokości 3,60-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do wysokości 3,20-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do wysokości 2,80-krotności podstawy,
d)
4 miejsce - do wysokości 1,80-krotności podstawy,
e)
5 miejsce - do wysokości 1,60-krotności podstawy,
f)
6 miejsce - do wysokości 1,40-krotności podstawy,
g)
7 miejsce - do wysokości 1,20-krotności podstawy,
h)
8 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy;
3)
jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:
a)
1 miejsce - do wysokości 2,00-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do wysokości 1,60-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do wysokości 1,30-krotności podstawy,
d)
4 miejsce - do wysokości 1,10-krotności podstawy,
e)
5 miejsce - do wysokości 0,90-krotności podstawy,
f)
6 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,
g)
7 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,
h)
8 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy;
4)
jeżeli uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub kwalifikację do igrzysk głuchych:
a)
przy kwalifikacji imiennej - do wysokości 1,00-krotności podstawy,
b)
przy kwalifikacji dla kraju - stypendium dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikację, w kwocie do wysokości 0,50-krotności podstawy;
5)
jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców zajął:
a)
1 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy,
d)
4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy;
6)
jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców zajął:
a)
1 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy,
d)
4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,30-krotności podstawy;
7)
jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii juniorów zajął:
a)
1 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy;
8)
jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii juniorów zajął:
a)
1 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do wysokości 0,30-krotności podstawy.
2. 
Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym nieobjętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, może otrzymać stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy:
1)
jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:
a)
1 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy;
2)
jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:
a)
1 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy.
§  6. 
Jeżeli regulamin zawodów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3, nie rozstrzyga o kolejności miejsc, stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, może być przyznane w wysokości:
1)
w przedziale od 5 do 6 miejsca - jak za zajęcie miejsca 5;
2)
w przedziale od 5 do 8 miejsca - jak za zajęcie miejsca 6;
3)
w przedziale od 7 do 8 miejsca - jak za zajęcie miejsca 7.
§  7. 
1. 
Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, przyznaje się:
1)
za zajęcie od 1 do 3 miejsca - na okres do 24 miesięcy;
2)
za zajęcie od 4 do 8 miejsca - na okres do 18 miesięcy.
2. 
Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przyznaje się:
1)
za zajęcie od 1 do 3 miejsca - na okres do 18 miesięcy;
2)
za zajęcie od 4 do 8 miejsca - na okres do 12 miesięcy.
3. 
Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5-8 i ust. 2, przyznaje się na okres do 12 miesięcy.
4. 
Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, przyznaje się do końca miesiąca, w którym zakończono igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie lub igrzyska głuchych.
§  8. 
1. 
Wypłaty stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i art. 32a ust. 1 ustawy, dokonuje właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra.
2. 
Wypłaty stypendium, o którym mowa w art. 32b ust. 1 i art. 32c ust. 1 ustawy, dokonuje Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra.
3. 
W uzasadnionych przypadkach wypłaty stypendium dokonuje minister.
§  9. 
1. 
Po otrzymaniu odpowiednio przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski lub Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy decyzji ministra o przyznaniu stypendium wypłata stypendium następuje do 15 dnia następnego miesiąca.
2. 
Wypłata stypendium jest dokonywana na wskazany przez członka kadry narodowej, zawodnika lub trenera rachunek płatniczy, chyba że członek kadry narodowej, zawodnik lub trener złoży wniosek o wypłatę stypendium do rąk własnych.
3. 
Wypłata stypendium następuje co miesiąc.
§  10. 
Członkowi kadry narodowej, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy, stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1, art. 32a ust. 1 i art. 32b ust. 1 ustawy, może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.
§  11. 
1. 
W przypadku stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1, art. 32a ust. 1 i art. 32b ust. 1 ustawy, członkini kadry narodowej, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy, przedkłada ministrowi w terminie 14 dni od dnia jego uzyskania:
1)
zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży oraz informację właściwego polskiego związku sportowego o nierealizowaniu programu z tego powodu;
2)
dokument potwierdzający urodzenie dziecka.
2. 
Stypendium wypłaca się po przedłożeniu zaświadczenia lub dokumentu, o których mowa w ust. 1.
3. 
W okresie pobierania stypendium członkini kadry narodowej ma obowiązek zawiadomić ministra o każdej zmianie sytuacji osobistej wpływającej na przyznane uprawnienie.
§  12. 
Do wniosku o wstrzymanie lub pozbawienie stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1, art. 32a ust. 1 lub art. 32b ust. 1 ustawy, należy dołączyć:
1)
uzasadnienie wniosku;
2)
wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację właściwego polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego o odmowie złożenia lub o niezłożeniu wyjaśnień;
3)
opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub pozbawienie stypendium albo informację właściwego polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego o odmowie złożenia lub o niezłożeniu opinii;
4)
opinię Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego - w przypadku stypendium, o którym mowa w art. 32b ust. 1 ustawy.
§  13. 
Do postępowań dotyczących wstrzymania lub pozbawienia stypendium wszczętych w związku z dopingiem w sporcie lub jego podejrzeniem nie stosuje się § 12 pkt 2-4.
§  14. 
Właściwy polski związek sportowy, Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy lub członek kadry narodowej przekazują ministrowi, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wstrzymanie lub pozbawienie stypendium, dokumenty potwierdzające to zdarzenie.
§  15. 
Do dnia 31 grudnia 2022 r. do wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w art. 32a ust. 1 oraz art. 32b ust. 1 ustawy, nie stosuje się terminów, o których mowa w § 3 ust. 3.
§  16. 
Do spraw:
1)
przyznania, wstrzymania lub pozbawienia stypendiów wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
wypłaty stypendiów przyznanych na podstawie decyzji ostatecznych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz. 2145 oraz z 2018 r. poz. 293), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz. U. poz. 2142).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1298

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stypendia sportowe.
Data aktu: 17/05/2022
Data ogłoszenia: 21/06/2022
Data wejścia w życie: 29/06/2022