Ustanowienie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej, zwaną dalej "odznaką".
§  2. 
Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana:
1)
obecnym i byłym pracownikom działu administracji rządowej - informatyzacja, realizującym zadania na rzecz rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
2)
obecnym i byłym pracownikom jednostek organizacyjnych związanych z rozwojem komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwojem usług świadczonych drogą elektroniczną,
3)
obecnym i byłym pracownikom lub członkom innych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych, związkowych i społecznych działających dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
4)
innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną

- w uznaniu ich zasług dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań i innowacji technicznych, prac badawczych, wdrażania najnowszych osiągnięć techniki, oraz w uznaniu ich wieloletniej, nienagannej i sumiennej pracy.

§  3. 
1. 
Odznakę nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)
ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2)
organu podległego ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub nadzorowanego przez tego ministra;
3)
kierownika jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub nadzorowanej przez tego ministra;
4)
terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;
5)
organu statutowego organizacji pozarządowej działającej w obszarze rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną;
6)
kierownika jednostki organizacyjnej działającej w obszarze rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. 
O zasadności nadania odznaki decyduje minister właściwy do spraw informatyzacji.
§  4. 
1. 
Wniosek o nadanie odznaki zawiera: imię, nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny kandydata do wyróżnienia oraz opis jego zasług i osiągnięć w zakresie rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną - uzasadniający nadanie odznaki.
2. 
Wzór wniosku o nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji nie później niż na sześć miesięcy przed planowanym terminem jej wręczenia.
4. 
Wniosek o nadanie odznaki składa się w postaci elektronicznej przy użyciu dedykowanego formularza elektronicznego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres do doręczeń elektronicznych ministra właściwego do spraw informatyzacji.
§  5. 
1. 
Wniosek niespełniający wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 4, lub złożony niezgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 4 ust. 2, nie podlega rozpatrzeniu.
2. 
Informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku albo o nierozpatrzeniu wniosku z przyczyn, o których mowa w ust. 1, jest przekazywana wnioskodawcy w terminie trzech miesięcy od dnia wpływu wniosku.
§  6. 
1. 
Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 36 mm wykonany z metalu w kolorze srebra, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na licowej stronie odznaki (awers) znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej okolony cieniowanym elementem nawiązującym do symbolu komunikacji elektronicznej. Wzdłuż dolnej krawędzi medalu umieszczony jest gładki majuskułowy napis "ZA ZASŁUGI DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ". Tło, które stanowi słowo "komunikacja" zapisane w kodzie binarnym, jest w cieniowanych kolorach srebra. Na odwrotnej stronie odznaki (rewers) znajdują się gładkie majuskułowe litery RP umieszczone na środku medalu. Tło, które stanowi słowo "komunikacja" zapisane w kodzie binarnym, ma formę dwóch stykających się płaszczyzn symbolizujących dwa obszary - telekomunikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. 
Odznaka jest zawieszona na wstążce w kolorze granatowym o szerokości 38 mm z białym prążkiem o szerokości 3 mm wzdłuż prawego i lewego brzegu oraz białym i czerwonym prążkiem o szerokości 3 mm każdy przechodzącymi przez środek, odzwierciedlającymi barwy polskiej flagi.
3. 
Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
1. 
Odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie wręcza minister właściwy do spraw informatyzacji lub osoba przez niego upoważniona.
2. 
Wręczenie odznaki wraz z dyplomem następuje w terminie określonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub osobę przez niego upoważnioną.
3. 
Odznakę wraz z dyplomem wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.
4. 
W uzasadnionych przypadkach odznaka może zostać wręczona korespondencyjnie.
5. 
Wzór dyplomu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  8. 
1. 
W imieniu osoby wyróżnionej, która nie może odebrać odznaki wraz z dyplomem, odznakę wraz z dyplomem odbiera:
1)
członek najbliższej rodziny osoby wyróżnionej albo
2)
inna osoba pisemnie upoważniona przez osobę wyróżnioną.
2. 
W przypadku braku możliwości odbioru odznaki przez osoby wymienione w ust. 1 odznakę wraz z dyplomem przesyła się przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora wyznaczonego na adres korespondencyjny osoby wyróżnionej.
§  9. 
Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach.
§  10. 
Odznaka może być nadana tej samej osobie fizycznej tylko raz.
§  11. 
1. 
Koszt odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
2. 
W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub dyplomu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub dyplomu, za zwrotem kosztów.
§  12. 
1. 
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi w postaci elektronicznej urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.
2. 
Ewidencja zawiera: imię, nazwisko, numer PESEL osoby wyróżnionej oraz opis zasług i osiągnięć wymienionych we wniosku o nadanie odznaki.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

AWERS

wzór

REWERS

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zmiany w prawie

Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
Ustawa podpisana - automatyzacja załatwiania niektórych spraw przez KAS coraz bliżej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej zautomatyzowania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowe przepisy mają umożliwić podatnikom załatwianie spraw online. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy.

Krzysztof Koślicki 13.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1108

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.
Data aktu: 27/04/2022
Data ogłoszenia: 25/05/2022
Data wejścia w życie: 02/06/2022