Tryb udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2022 r.
w sprawie trybu udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Na podstawie art. 63 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa tryb udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
komisji lekarskiej - należy przez to rozumieć komisję lekarską w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
2)
podmiocie leczniczym - należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 5a i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655 i 974), oferujący wymagane świadczenia;
3)
świadczeniach - należy przez to rozumieć badania specjalistyczne i psychologiczne oraz obserwację szpitalną realizowane na potrzeby orzekania przez komisje lekarskie;
4)
umowie - należy przez to rozumieć umowę o realizację świadczeń, o których mowa w pkt 3, na potrzeby orzekania przez komisje lekarskie.
§  3. 
Wojewoda udziela zamówienia na realizację świadczeń podmiotowi leczniczemu wybranemu po przeprowadzeniu konkursu ofert, kierując się koniecznością zapewnienia równego traktowania podmiotów leczniczych oraz przejrzystości i sprawności postępowania w zakresie udzielania tych zamówień.
§  4. 
1. 
Wojewoda wysyła zaproszenie do składania ofert, zwane dalej "zaproszeniem", do co najmniej trzech podmiotów leczniczych, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarze powiatu, w którym działa komisja lekarska.
2. 
W przypadku gdy w powiecie, o którym mowa w ust. 1, nie funkcjonuje odpowiednia liczba podmiotów leczniczych, wojewoda może wysłać zaproszenie do podmiotów leczniczych, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarze województwa, w którym działa komisja lekarska.
3. 
W przypadku gdy nie jest możliwe zlecenie świadczeń podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, wojewoda może wysłać zaproszenie do lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz psychologów, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarze powiatu lub województwa, w którym działa komisja lekarska.
4. 
W zaproszeniu zamieszcza się:
1)
nazwę i adres urzędu wojewódzkiego zapraszającego do składania ofert;
2)
przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość;
3)
wskazanie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert;
4)
informację o możliwości zwrócenia się oferenta do wojewody o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w zaproszeniu;
5)
warunki zamówienia.
5. 
Warunki zamówienia, o których mowa w ust. 4 pkt 5, zawierają:
1)
formularz oferty;
2)
formularz umowy;
3)
informację o szczegółowych warunkach konkursu ofert;
4)
wskazanie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa;
5)
informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu oferty;
6)
informację o obowiązku załączenia do oferty następujących dokumentów:
a)
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z rejestru właściwego wojewody, z rejestru Okręgowej Rady Lekarskiej albo dokumentów z rejestrów podmiotów gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)
polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
7)
informacje określające wymagania dla podmiotów leczniczych dotyczące:
a)
siedziby podmiotu leczniczego,
b)
miejsca udzielania świadczeń,
c)
kadry lekarsko-pielęgniarskiej,
d)
wyposażenia w aparaturę diagnostyczną;
8)
informację o możliwości i terminie składania protestów dotyczących rozstrzygnięcia konkursu ofert;
9)
informację o zgodzie wojewody na wykonywanie wybranych świadczeń przez podwykonawców oferenta.
6. 
Informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 7, wojewoda określa w porozumieniu z szefem właściwego wojskowego centrum rekrutacji.
7. 
Warunki zamówienia mogą być podzielone na poszczególne rodzaje badań. Dopuszcza się możliwość podziału przez wojewodę przedmiotu zamówienia na zadania obejmujące poszczególne rodzaje świadczeń.
§  5. 
Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie na udostępnionym formularzu w miejscu i terminie określonych w zaproszeniu.
§  6. 
Konkurs ofert rozpoczyna się otwarciem ofert w miejscu i terminie określonych w zaproszeniu.
§  7. 
1. 
Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę.
2. 
Komisja konkursowa składa się z trzech członków:
1)
przewodniczącego wyznaczonego przez wojewodę;
2)
osoby wyznaczonej przez wojewodę;
3)
osoby wyznaczonej przez szefa właściwego wojskowego centrum rekrutacji.
3. 
Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która:
1)
jest oferentem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organu osoby prawnej występującej jako oferent;
2)
pozostaje z osobą, o której mowa w pkt 1:
a)
w związku małżeńskim,
b)
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli,
c)
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje jej małżonek.
4. 
Członkowie komisji konkursowej przed otwarciem ofert składają oświadczenie, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 3.
5. 
Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego dokonuje wojewoda z urzędu albo na wniosek członka komisji konkursowej lub oferenta.
6. 
Komisja konkursowa rozwiązuje się z dniem zawarcia umowy albo unieważnienia konkursu.
§  8. 
1. 
Komisja konkursowa:
1)
stwierdza, czy zaproszenie zostało wysłane co najmniej do trzech podmiotów leczniczych, oraz liczbę otrzymanych ofert;
2)
odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie;
3)
otwiera koperty z ofertami;
4)
ustala, które z ofert spełniają warunki określone w § 4 ust. 5 pkt 6 i 7 oraz § 5, oraz sporządza ich wykaz;
5)
odrzuca oferty nieodpowiadające wymaganiom, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 6 i 7 oraz § 5, oraz sporządza ich wykaz;
6)
dokonuje oceny ofert;
7)
może dokonać wyboru takiej liczby ofert, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości, albo może odrzucić wszystkie oferty.
2. 
W toku postępowania komisja konkursowa może żądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i informacje wynikające z oferty.
3. 
Posiedzenia komisji konkursowej mają charakter zamknięty, bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w ust. 1 pkt 1 i 3.
4. 
Przy rozpatrzeniu najkorzystniejszej oferty uwzględnia się następujące kryteria:
1)
koszt jednego świadczenia;
2)
miejsce udzielania świadczeń znajdujące się na obszarze powiatu lub województwa, w którym działa komisja;
3)
stan obsady lekarsko-pielęgniarskiej;
4)
wyposażenie w aparaturę diagnostyczną.
5. 
Jeżeli do konkursu została zgłoszona tylko jedna ważna oferta, komisja konkursowa może ją przyjąć, jeżeli spełnia wymagania dla podmiotów leczniczych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, a koszt jednego świadczenia nie odbiega od kosztów takich samych świadczeń wykonywanych przez inne podmioty lecznicze, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 2.
6. 
Oceny kosztu świadczenia, o którym mowa w ust. 5, dokonuje się metodą porównawczą na podstawie jednostkowych cen wolnorynkowych świadczeń wykonywanych przez podmioty lecznicze, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarze określonym zasięgiem działania danej komisji lekarskiej.
§  9. 
Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu ofert, który zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie miejsca, czasu rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu ofert;
2)
imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3)
liczbę zgłoszonych ofert;
4)
wykaz ofert, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4;
5)
wykaz ofert, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5, wraz z uzasadnieniem;
6)
wykaz wybranych najlepszych ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana - wraz z uzasadnieniem;
7)
odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;
8)
wzmiankę o odczytaniu protokołu;
9)
podpisy członków komisji konkursowej.
§  10. 
1. 
Wojewoda niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku.
2. 
Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, może złożyć do wojewody umotywowany protest w formie pisemnej, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.
3. 
Pisemny protest składa się osobiście lub przesyła w formie przesyłki kurierskiej - za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
4. 
Wojewoda rozpatruje protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. 
W przypadku uwzględnienia protestu wojewoda powtarza oprotestowane czynności.
6. 
O sposobie rozpatrzenia protestu, a także o czynnościach powtarzanych w wyniku uwzględnienia protestu wojewoda informuje niezwłocznie na piśmie wszystkich oferentów.
7. 
Protest nie przysługuje w przypadku unieważnienia konkursu ofert.
§  11. 
1. 
Wojewoda unieważnia konkurs ofert, jeżeli:
1)
nie wpłynęła żadna oferta;
2)
wszystkie oferty zostały odrzucone;
3)
w postępowaniu komisji konkursowej stwierdzono naruszenie prawa mogące mieć wpływ na wynik konkursu ofert;
4)
w pracach komisji konkursowej brała udział osoba, która zgodnie z § 7 ust. 3 nie może być członkiem tej komisji.
2. 
O unieważnieniu konkursu ofert, z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, wojewoda zawiadamia na piśmie oferentów biorących w nim udział.
§  12. 
W przypadku unieważnienia konkursu ofert wojewoda niezwłocznie organizuje nowy konkurs ofert.
§  13. 
1. 
Wojewoda zawiera umowę z podmiotem (podmiotami) leczniczym, którego oferta została wybrana przez komisję konkursową jako najlepsza.
2. 
Umowę zawiera się w terminie 30 dni od dnia powiadomienia oferentów o wyniku konkursu, jednakże nie wcześniej niż po upływie terminu do składania protestów, a w przypadku złożenia protestu - nie wcześniej niż po jego rozpatrzeniu.
3. 
Umowa może być zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata.
4. 
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron:
1)
bez wypowiedzenia - w przypadku zdarzeń spowodowanych siłą wyższą lub niedotrzymaniem warunków umowy przez drugą stronę;
2)
za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1046

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
Data aktu: 05/05/2022
Data ogłoszenia: 17/05/2022
Data wejścia w życie: 18/05/2022