Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 206:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przeniesienie doktoranta ze szkoły doktorskiej, w której zaprzestano kształcenia w danej dyscyplinie, do innej szkoły doktorskiej odbywa się za jego zgodą.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku:

1) braku możliwości podjęcia przez doktoranta kształcenia w innej szkole doktorskiej w danej dyscyplinie albo

2) nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1a

- podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano kształcenia, pokrywa temu doktorantowi koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.";

2)
w art. 221 po ust. 12 dodaje się ust. 12a i 12b w brzmieniu:

"12a. W przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie:

1) przed powołaniem komisji habilitacyjnej - postępowanie w sprawie nadania tego stopnia jest prowadzone przez podmiot wyznaczony przez RDN;

2) po powołaniu komisji habilitacyjnej - komisja ta kontynuuje czynności, o których mowa w ust. 8-11.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12a pkt 2, podmiot habilitujący, który utracił uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, przekazuje podmiotowi habilitującemu wyznaczonemu przez RDN dokumentację postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym uchwałę komisji habilitacyjnej podjętą zgodnie z ust. 10 wraz z uzasadnieniem. Do podmiotu wyznaczonego przez RDN przepis ust. 12 stosuje się.";

3)
w art. 431:
a)
w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 82, art. 119 ust. 3 i 4, art. 188, art. 206 ust. 1 i 2, art. 222, art. 358 oraz art. 429,",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 188, art. 206 ust. 1 i 2, art. 222 oraz art. 358;".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 179 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prowadzone w pierwszej instancji:

1) postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.

- odpowiednio umarza się albo zamyka się.";

2)
po art. 179 dodaje się art. 179a w brzmieniu:

"Art. 179a. 1. W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przez podmiot posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie kategorii naukowej B w tej dyscyplinie:

1) postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej mogą być kontynuowane, jednak nie dłużej niż do dnia uzyskania przez ten podmiot kategorii naukowej w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej;

2) przewody doktorskie wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej mogą być kontynuowane, jednak nie dłużej niż do dnia, o którym mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2.

2. W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przez podmiot posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie kategorii naukowej C w tej dyscyplinie przewody doktorskie wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej są kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej, jednak nie dłużej niż do dnia, o którym mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2.

3. W podmiocie, o którym mowa w ust. 1, nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

4. Jeżeli w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej podmiot, o którym mowa w ust. 1, uzyska w danej dyscyplinie kategorię naukową B albo C, traci uprawnienie do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie.";

3)
po art. 290 dodaje się art. 290a w brzmieniu:

"Art. 290a. 1. W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską kategorii naukowej B w co najmniej jednej dyscyplinie, w której jest prowadzone kształcenie w tej szkole:

1) kształcenie w dyscyplinie albo w dyscyplinach, w których podmiot uzyskał tę kategorię naukową, może być prowadzone w tej szkole wyłącznie dla doktorantów, którzy je rozpoczęli nie później niż w roku akademickim, w którym została przyznana ta kategoria naukowa,

2) szkoła doktorska może być prowadzona po zakończeniu roku akademickiego, w którym została przyznana ta kategoria naukowa, mimo zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w art. 198 ust. 3-5 ustawy, o której mowa w art. 1

- jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym podmiot uzyska w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach kategorię naukową albo kategorie naukowe w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący szkołę doktorską nie może prowadzić rekrutacji do tej szkoły.

3. Jeżeli kategoria naukowa albo kategorie naukowe uzyskane w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej będą nie niższe niż B+, podmiot może prowadzić kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej, poczynając od roku akademickiego następującego po roku, w którym uzyskał tę kategorię naukową albo te kategorie naukowe, na zasadach obowiązujących w roku akademickim, w którym:

1) uzyskał kategorię naukową B w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach;

2) zaprzestał spełniania warunków, o których mowa w art. 198 ust. 3-5 ustawy, o której mowa w art. 1.".

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1010

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Data aktu: 07/04/2022
Data ogłoszenia: 13/05/2022
Data wejścia w życie: 28/05/2022