Operat ewidencyjny oraz wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Na podstawie art. 101 ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania dotyczące operatu ewidencyjnego;
2)
wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.
§  2. 
1. 
Operat ewidencyjny zawiera:
1)
część tekstową, która obejmuje uzasadnienie powstałych zmian w zasobach złoża kopaliny, klasyfikacji zasobów oraz strat;
2)
część tabelaryczną, która obejmuje:
a)
według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku - zestawienie zasobów bilansowych, pozabilansowych, przemysłowych i nieprzemysłowych złoża kopaliny, a w przypadku:
złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego - także zasobów wydobywalnych,
złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek - także zasobów eksploatacyjnych,
b)
zestawienia przyrostów i ubytków zasobów, o których mowa w lit. a, w okresie rocznym, według przyczyn określonych w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
c)
tabele obliczenia zasobów złoża kopaliny oraz zmian w tych zasobach,
d)
zestawienie wyników badań jakości kopaliny w poprzednim roku kalendarzowym, które mają wpływ na zmianę ilości zasobów złoża kopaliny, lub wskazanie nazwy i numeru ewidencyjnego dokumentu wchodzącego w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zawierającego takie zestawienie;
3)
część graficzną, która obejmuje, w zależności od rodzaju wydobywanej kopaliny:
a)
dla kopalin stałych oraz kopalin płynnych i gazowych, dokumentowanych metodami objętościowymi:
kopię mapy obliczenia zasobów złoża kopaliny stanowiącą część dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, sporządzonej na podkładzie mapy sytuacyjno-wysokościowej, z naniesionymi zmianami stwierdzonymi w okresie obliczeniowym - w przypadku złóż kopalin wydobywanych na podstawie koncesji udzielonej przez starostę,
kopie map wyrobisk górniczych, z obliczeniem zasobów złoża kopaliny, z naniesionymi zmianami w blokach obliczeniowych, których użyto w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny i projekcie zagospodarowania złoża, stwierdzonymi w poprzednim roku kalendarzowym - w przypadku złóż kopalin stałych innych niż wymienione w tiret pierwszym,
b)
dla ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu wolnego z pokładów węgla kamiennego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, dokumentowanych metodami dynamicznymi:
kopię mapy obliczenia zasobów złoża kopaliny - w przypadku nowo rozpoznanych poziomów gazonośnych i roponośnych lub ujęć w obrębie udokumentowanego złoża kopaliny,
wykresy ilustrujące sposób oceny zasobów złoża kopaliny dostosowane do specyfiki złoża.
2. 
W przypadku działalności prowadzonej na podstawie koncesji udzielonej przez starostę kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze, sporządza się co 3 lata, po dokonaniu obmiaru wyrobisk.
§  3. 
Operat ewidencyjny sporządza się z zachowaniem numeracji i oznaczeń poszczególnych parceli lub bloków obliczeniowych, poziomów gazonośnych i roponośnych lub ujęć, których użyto w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny i projekcie zagospodarowania złoża.
§  4. 
Wzór informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny:
1)
Z-1 Zestawienie zmian zasobów złoża - innej niż wskazana w pkt 2-4, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
Z-2 Uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża - wydobywanej ze złoża na podstawie koncesji udzielonej przez starostę, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
Z-3 Zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
Z-4 Zestawienie zmian zasobów złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.2)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin (Dz. U. Nr 116, poz. 979), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

Z-1 Zestawienie zmian zasobów złoża

grafika

Objaśnienia:

1) Należy wpisać nazwę złoża zgodnie z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny lub zawiadomieniem o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny. Informację wypełnia się dla złoża kopaliny, o której mowa w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 1568 oraz z 2019 r. poz. 2342).

2) Należy wpisać nazwę kopaliny zgodnie z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny lub zawiadomieniem o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.

3) System prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy; kodu nie wypełnia się w odniesieniu do nowych złóż.

4) W dziale 1 należy podać:

1) zasoby bilansowe oraz pozabilansowe w granicach udokumentowanego złoża;

2) w kolumnie 1 w wierszach od 01 do 21 - rodzaj kopaliny z podziałem na typy zgodnie z zastosowaniem surowcowym przyjęty w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny;

3) w kolumnach 2-9 w wierszach:

a) od 01 do 03 - wartości liczbowe określające sumaryczne zasoby geologiczne złoża na koniec roku poprzedzającego rok, za który jest sporządzana informacja,

b) od 04 do 06 - wartości liczbowe określające przyrosty zasobów ogółem, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja,

c) od 07 do 09 - wartości liczbowe określające przyrosty zasobów, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża z tytułu ich przeklasyfikowania w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja,

d) od 10 do 12 - sumaryczne wartości liczbowe określające ubytki zasobów ogółem, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja,

e) od 13 do 15 - wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w wyniku przeklasyfikowania zasobów w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja,

f) od 16 do 18 - wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w wyniku eksploatacji i strat - w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja,

g) od 19 do 21 - stan zasobów osiągnięty na koniec roku, za który jest sporządzana informacja.

5) Należy podać właściwą jednostkę miary w tysiącach ton lub tysiącach m3, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6) Należy wpisać rok poprzedzający rok, za który jest sporządzana informacja.

7) Należy wpisać rok, za który jest sporządzana informacja.

8) W dziale 2 należy podać w kolumnach:

1) 0 w wierszach od 01 do 03 - rodzaj kopaliny z podziałem na typy zgodnie z zastosowaniem surowcowym przyjęty w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny;

2) 1 w wierszach od 01 do 03 - wartości liczbowe określające ilość wydobytej kopaliny spoza filarów ochronnych w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

3) 2 w wierszach od 01 do 03 - wartości liczbowe określające ilość wydobytej kopaliny z filarów ochronnych w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

4) 3 w wierszach od 01 do 03 - wartości liczbowe określające wysokość strat eksploatacyjnych zasobów przemysłowych powstałych w wyniku eksploatacji w roku, za który jest sporządzana informacja.

9) Dział 3 wypełnia się analogicznie jak dział 1, z tym że zamieszczone w nim dane dotyczą zasobów zakwalifikowanych do przemysłowych i nieprzemysłowych; zasoby przemysłowe i nieprzemysłowe należy podać w granicach obowiązującej koncesji eksploatacyjnej.

10) W dziale 4 należy:

1) wpisać datę, znak lub numer decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania złoża, koncesji lub zawiadomienia o przyjęciu dodatku do projektu zagospodarowania złoża ustalającego zasoby przemysłowe;

2) podać w kolumnie 1 w wierszach od 01 do 24 - rodzaj kopaliny z podziałem na typy zgodnie z zastosowaniem surowcowym przyjęty w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny;

3) podać w kolumnie 2 w wierszach:

a) od 01 do 12 - wartości liczbowe określające zatwierdzone zasoby przemysłowe poza filarami ochronnymi,

b) od 13 do 24 - wartości liczbowe określające zatwierdzone zasoby nieprzemysłowe poza filarami ochronnymi;

4) podać w kolumnie 3 w wierszach:

a) od 01 do 12 - wartości liczbowe określające zatwierdzone zasoby przemysłowe w filarach ochronnych,

b) od 13 do 24 - wartości liczbowe określające zatwierdzone zasoby nieprzemysłowe w filarach ochronnych.

11) Czytelny podpis jest wymagany w przypadku złożenia informacji w postaci papierowej, w przypadku złożenia informacji w postaci elektronicznej jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

Z-2 Uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża

grafika

Objaśnienia:

1) Należy wpisać nazwę złoża zgodnie z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny, zawiadomieniem o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub kartą rejestracyjną złoża kopaliny. Informację wypełnia się dla złoża kopaliny, o której mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 1568 oraz z 2019 r. poz. 2342).

2) Należy wpisać nazwę kopaliny zgodnie z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny, zawiadomieniem o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub kartą rejestracyjną złoża kopaliny.

3) System prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy; kodu nie wypełnia się w odniesieniu do nowych złóż.

4) W dziale 1 należy podać w kolumnach:

1) 1 w wierszach od 01 do 14 - rodzaj kopaliny z podziałem na typy zgodnie z zastosowaniem surowcowym przyjęty w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub karcie rejestracyjnej złoża kopaliny;

2) 2 w wierszach od 01 do 14 - kategorie rozpoznania, jeżeli w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny zostały ustalone; dla kart rejestracyjnych złoża kopaliny przyjmuje się domyślną kategorię rozpoznania C1; w przypadku udokumentowania zasobów w dwóch kategoriach rozpoznania, na przykład C1 i C2, należy wykorzystać wiersz 01 dla kategorii C1, a wiersz 02 - dla kategorii C2;

3) 3-6 w wierszach:

a) 01 i 02 - wartości liczbowe określające sumaryczne zasoby geologiczne złoża na koniec roku poprzedzającego rok, za który jest sporządzana informacja,

b) 03 i 04 - wartości liczbowe określające przyrosty zasobów ogółem, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja,

c) 05 i 06 - wartości liczbowe określające przyrosty zasobów geologicznych, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża z tytułu ich przeklasyfikowania w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja,

d) 07 i 08 - sumaryczne wartości liczbowe określające ubytki zasobów ogółem, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja,

e) 09 i 10 - wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w wyniku przeklasyfikowania zasobów w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja,

f) 11 i 12 - wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w wyniku eksploatacji i strat w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja,

g) 13 i 14 - stan zasobów osiągnięty na koniec roku, za który jest sporządzana informacja.

5) Należy podać właściwą jednostkę miary w tysiącach ton lub tysiącach m3, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6) Należy wpisać rok poprzedzający rok, za który jest sporządzana informacja.

7) Należy wpisać rok, za który jest sporządzana informacja.

8) W dziale 2 należy podać w kolumnach:

1) 0 w wierszach 01 i 02 - rodzaj kopaliny z podziałem na typy zgodnie z zastosowaniem surowcowym przyjęty w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub karcie rejestracyjnej złoża kopaliny;

2) 1 w wierszach 01 i 02 - wartości liczbowe określające ilość wydobytej kopaliny spoza filarów ochronnych w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

3) 2 w wierszach 01 i 02 - wartości liczbowe określające ilość wydobytej kopaliny z filarów ochronnych w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

4) 3 w wierszach 01 i 02 - wartości liczbowe określające wysokość strat eksploatacyjnych powstałych w wyniku eksploatacji w roku, za który jest sporządzana informacja.

9) Czytelny podpis jest wymagany w przypadku złożenia informacji w postaci papierowej, w przypadku złożenia informacji w postaci elektronicznej jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

Z-3 Zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego

grafika

Objaśnienia:

1) Należy wpisać nazwę złoża zgodnie z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny, dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów lub zawiadomieniem o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.

2) System prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy; kodu nie wypełnia się w odniesieniu do nowych złóż.

3) W dziale 1 należy podać w kolumnach 214 w wierszach:

1) 01 - pierwotne zasoby wydobywalne;

2) 02 - dotychczasowe wydobycie zasobów wydobywalnych;

3) 03 - okres, za który podaje się dane dotyczące dotychczasowego wydobycia zasobów wydobywalnych;

4) od 04 do 06 - wartości liczbowe określające sumaryczne zasoby wydobywalne złoża na koniec roku poprzedzającego rok, za który jest sporządzana informacja;

5) od 07 do 09 - wartości liczbowe określające przyrosty zasobów ogółem, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

6) od 10 do 12 - wartości liczbowe określające przyrosty zasobów, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w wyniku szczegółowego rozpoznania w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

7) od 13 do 15 - wartości liczbowe określające przyrosty zasobów, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w wyniku przeliczenia zasobów w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

8) od 16 do 18 - sumaryczne wartości liczbowe określające ubytki zasobów ogółem, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

9) od 19 do 21 - wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w wyniku szczegółowego rozpoznania w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

10) od 22 do 24 - wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w wyniku przeliczenia zasobów w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

11) od 25 do 27 - wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w wyniku wydobycia w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

12) od 28 do 30 - stan zasobów osiągnięty na koniec roku, za który jest sporządzana informacja.

4) Należy podać jednostkę miary w tysiącach ton, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Należy wpisać rok poprzedzający rok, za który jest sporządzana informacja.

6) Należy wpisać rok, za który jest sporządzana informacja.

7) Dział 2 wypełnia się analogicznie jak dział 1, z tym że zamieszczane w nim dane dotyczą gazu ziemnego lub metanu pokładów węgla kamiennego.

8) Należy podać jednostkę miary w mln m3, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9) Czytelny podpis jest wymagany w przypadku złożenia informacji w postaci papierowej, w przypadku złożenia informacji w postaci elektronicznej jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

Z-4 Zestawienie zmian zasobów złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek

grafika

Objaśnienia:

1) Należy wpisać nazwę złoża zgodnie z nazwą obszaru górniczego ustaloną w koncesji.

2) System prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy; kodu nie wypełnia się w odniesieniu do nowych złóż.

3) Należy podać nazwy ujęć zgodnie z projektem zagospodarowania złoża.

4) Należy podać wielkość wydobycia wody w roku, za który jest sporządzana informacja.

5) Należy podać wielkość wtłaczania wody w roku, za który jest sporządzana informacja.

6) Należy podać wielkość zrzutu wody w roku, za który jest sporządzana informacja, oraz zlewnię, do której nastąpił zrzut.

7) Należy podać wielkość zasobów dyspozycyjnych dla obszaru, w obrębie którego jest zlokalizowane ujęcie, według danych zawartych w zawiadomieniu o przyjęciu ostatniej dokumentacji hydrogeologicznej lub w decyzji zatwierdzającej ostatnią dokumentację hydrogeologiczną.

8) Należy podać wielkość zasobów eksploatacyjnych właściwych dla ujęcia, według danych zawartych w zawiadomieniu o przyjęciu ostatniej dokumentacji hydrogeologicznej lub w decyzji zatwierdzającej ostatnią dokumentację hydrogeologiczną.

9) Czytelny podpis jest wymagany w przypadku złożenia informacji w postaci papierowej, w przypadku złożenia informacji w postaci elektronicznej jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021