Wejście w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 35 § 3 Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bemie dnia 9 maja 1980 r. 1 , dnia 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do powyższej konwencji 2  Wyżej wymienione zmiany weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw-stron konwencji, które nie złożyły oświadczenia dotyczącego RID zgodnie z art. 42 § 1 zdanie pierwsze konwencji.
Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) uwzględniający wprowadzone zmiany ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego.

Ogłoszenie niniejszego Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) stanowi jednocześnie realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2020/1833 z dnia 2 października 2020 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dostosowania do postępu naukowo-technicznego (Dz. Urz. UE L 408 z 4.12.2020, str. 1) w zakresie transportu kolejowego.

ZAŁĄCZNIK

Przekład

RID

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)

Załącznik C

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku

Ten tekst zastępuje przepisy RID obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Uwagi Sekretariatu OTIF:

Państwami Członkowskimi COTIF są (stan na 1 listopada 2020 r.):

Afganistan, Albania, Algieria, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Iran, Irlandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Północna Macedonia, Maroko, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Zawiesza się w OTIF członkostwo Iraku, Libanu i Syrii, dopóki nie zostanie wznowiony ruch międzynarodowy z tymi państwami.

Warszawa 2021

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)

Załącznik C

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)

Artykuł  1

Zakres stosowania

§  1. 
Regulamin niniejszy stosuje się do:
a)
międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją na terytorium Państw-Stron RID,
b)
przewozu uzupełniającego transport kolejowy, do którego stosują się Przepisy ujednolicone CІМ, z zastrzeżeniem przepisów międzynarodowych regulujących przewozy wykonywane przez inny rodzaj transportu,

oraz działalnością, o której mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§  2. 
Towary niebezpieczne wyłączone z przewozu w Załączniku nie mogą być przedmiotem przewozu międzynarodowego.
Artykuł  1bis

Dla celów niniejszego Regulaminu i jego Załącznika wyrażenie "Państwo-Strona RID" oznacza państwo członkowskie organizacji, które do tej regulacji nie złożyło deklaracji zgodnie z artykułem 42 § 1 zdanie 1 Konwencji.

Artykuł  2

Wyłączenia

Niniejszego Regulaminu nie stosuje się, w całości lub w części, do przewozu towarów niebezpiecznych, których wyłączenie przewiduje Załącznik. Wyłączenia mogą być przewidziane tylko wówczas, jeżeli ilość, rodzaj wyłączonego przewozu towarów lub opakowanie gwarantują bezpieczeństwo przewozu.

Artykuł  3

Ograniczenia

Każde Państwo-Strona RID zachowuje prawo do regulowania lub zakazywania międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych na swoim terytorium, z innych przyczyn niż bezpieczeństwo podczas przewozu.

Artykuł  4

Stosowanie innych przepisów

Przewozy, do których stosuje się niniejszy Regulamin, podlegają w dalszym ciągu przepisom krajowym lub międzynarodowym, stosowanym ogólnie do przewozu towarów kolejami.

Artykuł  5

Rodzaj dopuszczonych pociągów. Przewóz w postaci bagażu podręcznego, przesyłki bagażowej lub w lub na pojazdach samochodowych

§  1. 
Towary niebezpieczne mogą być przewożone tylko pociągami towarowymi z wyjątkiem:
a)
towarów niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu zgodnie z Załącznikiem i z przestrzeganiem maksymalnej ich ilości i szczególnych warunków przewozu, w pociągach innych niż pociągi towarowe;
b)
towarów niebezpiecznych przewożonych na warunkach szczególnych określonych w Załączniku w postaci bagażu podręcznego, przesyłki bagażowej lub w lub na pojazdach samochodowych w rozumieniu z art. 12 Przepisów ujednoliconych CIV.
§  2. 
Towary niebezpieczne mogą być przewożone jako bagaż podręczny, jak również mogą być nadawane do przewozu lub przewożone jako przesyłka bagażowa lub w lub na pojazdach, jeżeli odpowiadają warunkom szczególnym określonym w Załączniku.
Artykuł  6

Załącznik

Załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

***

Załącznik otrzyma brzmienie, które ustali Komisja Ekspertów do Spraw Przewozu Towarów Niebezpiecznych w dniu wejścia w życie Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie koleją (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zgodnie z jej art. 19 § 4.

Uwaga Sekretariatu OTIF:

W tekście, który następuje poniżej, "RID" odnosi się do Załącznika do Załącznika C do COTIF zgodnie z artykułem 6. W niektórych wyjątkowych przypadkach, w których odnosi się do Załącznika C, o którym wyżej mowa, będzie wyraźnie zrobione odwołanie do "Załącznika C do COTIF" (np. w 1.1.2, 1.5.1.3).

SPIS TREŚCI

Część 1

Przepisy ogólne

1.1

Zakres i stosowanie

1.1.1

Struktura

1.1.2

Zakres stosowania

1.1.3

Wyłączenia

1.1.3.1

Wyłączenia dotyczące charakteru przewozu

1.1.3.2

Wyłączenia dotyczące przewozu gazów

1.1.3.3

Wyłączenia dotyczące przewozu paliw ciekłych

1.1.3.4

Wyłączenia wynikające z przepisów szczególnych lub dotyczące towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych lub w ilościach wyłączonych

1.1.3.5

Wyłączenia dotyczące opakowań próżnych nieoczyszczonych

1.1.3.6

Dopuszczalna maksymalna całkowita ilość na wagon lub kontener wielki

1.1.3.7

Wyłączenia dotyczące przewozu układów magazynowania i wytwarzania energii elektrycznej

1.1.3.8

Zastosowanie wyłączeń przy przewozie towarów niebezpiecznych jako bagaż podręczny, przesyłka bagażowa w pojazdach lub na pojazdach

1.1.3.9

Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych używanych podczas przewozu do chłodzenia lub klimatyzowania

1.1.3.10

Wyłączenia dotyczące lamp zawierających towary niebezpieczne

1.1.4

Stosowanie innych przepisów

1.1.4.1

Przepisy ogólne

1.1.4.2

Przewóz w łańcuchu przewozowym obejmującym przewóz morski lub lotniczy

1.1.4.3

Używanie cystern przenośnych typu IMO dopuszczonych do przewozu morskiego

1.1.4.4

Przewozy kombinowane kolejowo - drogowe

1.1.4.5

Przewozy inne niż kolejowe

1.1.4.6

Przewozy do lub przez terytorium Państw-Stron SMGS

1.1.5

Stosowanie norm

1.2

Definicje i jednostki miar

1.2.1

Definicje

1.2.2

Jednostki miar

1.3

Szkolenie osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych

1.3.1

Zakres stosowania

1.3.2

Sposób szkolenia

1.3.2.1

Szkolenie ogólne

1.3.2.2

Szkolenie stanowiskowe

1.3.2.3

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

1.3.3

Dokumentacja

1.4

Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa

1.4.1

Ogólne środki bezpieczeństwa

1.4.2

Obowiązki głównych uczestników przewozu

1.4.2.1

Nadawca

1.4.2.2

Przewoźnik

1.4.2.3

Odbiorca

1.4.3

Obowiązki innych uczestników przewozu

1.4.3.1

Załadowca

1.4.3.2

Pakujący

1.4.3.3

Napełniający

1.4.3.4

Posiadacz kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej

1.4.3.5

Operator wagonu-cysterny

1.4.3.6

Zarządca infrastruktury kolejowej

1.4.3.7

Rozładowca

1.4.3.8

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM)

1.5

Odstępstwa

1.5.1

Odstępstwa czasowe

1.5.2

Przesyłki wojskowe

1.6

Przepisy przejściowe

1.6.1

Przepisy ogólne

1.6.2

Naczynia ciśnieniowe i naczynia do gazów klasy 2

1.6.3

Wagony-cysterny i wagony-baterie

1.6.4

Kontenery-cysterny, cysterny przenośne i MEGC

1.6.6

Klasa 7

1.6.6.1

Sztuki przesyłek niewymagające zatwierdzenia wzoru przez władzę właściwą zgodnie z postanowieniami Przepisów bezpiecznego przewozu materiałów promieniotwórczych IAEA, wydania z 1985 r., z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.), z 1996 r., z 1996 r. (poprawione), z 1996 r. (ze zmianami z 2003 r.), z 2005 r., z 2009 r. i z 2012 r.

1.6.6.2

Sztuki przesyłek zatwierdzone zgodnie z postanowieniami Przepisów bezpiecznego przewozu materiałów promieniotwórczych IAEA, wydania z 1985 r., z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.), z 1996 r., z 1996 r. (poprawione), z 1996 r. (ze zmianami z 2003 r.), z 2005 r., z 2009 r. i z 2012 r.

1.6.6.3

Sztuki przesyłek wyłączone spod przepisów dla materiałów rozszczepialnych zgodnie z RID wydanie z 2011 r. i z 2013 r. Przepisy bezpiecznego przewozu materiałów promieniotwórczych IAEA, wydanie z 2009 r.)

1.6.6.4

Materiał promieniotwórczy w postaci specjalnej zatwierdzony zgodnie z postanowieniami Przepisów bezpiecznego przewozu materiałów promieniotwórczych IAEA, wydania z 1985 r., z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.), z 1996 r., z 1996 r. (poprawione), z 1996 r. (ze zmianami z 2003 r.), z 2005 r., z 2009 r. i z 2012 r.

1.7

Przepisy ogólne dotyczące materiałów promieniotwórczych

1.7.1

Zakres zastosowania

1.7.2

Program ochrony przed promieniowaniem

1.7.3

System zarządzania

1.7.4

Warunki specjalne

1.7.5

Materiały promieniotwórcze o innych właściwościach niebezpiecznych

1.7.6

Niezgodność

1.8

Działania kontrolne oraz inne środki wspomagające przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa

1.8.1

Kontrole urzędowe towarów niebezpiecznych

1.8.2

Współdziałanie administracji

1.8.3

Doradca do spraw bezpieczeństwa

1.8.4

Wykaz władz właściwych i jednostek przez nie upoważnionych

1.8.5

Powiadamianie o zdarzeniach związanych z towarami niebezpiecznymi

1.8.6

Kontrole administracyjne w zakresie wykonywania oceny zgodności, badań okresowych, badań pośrednich oraz badań nadzwyczajnych, określonych w dziale 1.8.7

1.8.7

Procedury oceny zgodności i badania okresowego

1.8.8

Procedury oceny zgodności nabojów gazowych

1.9

Ograniczenia przewozowe wprowadzane przez władze właściwe

1.10

Przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa

1.10.1

Przepisy ogólne

1.10.2

Szkolenia z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa

1.10.3

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka

1.11

Wewnętrzne plany awaryjne dla stacji rozrządowych

Część 2

Klasyfikacja

2.1

Przepisy ogólne

2.1.1

Wstęp

2.1.2

Zasady klasyfikacji

2.1.3

Klasyfikacja materiałów niewymienionych z nazwy, włącznie z roztworami i mieszaninami (takimi jak preparaty i odpady)

2.1.4

Klasyfikacja próbek

2.1.5

Klasyfikacja przedmiotów jako przedmiotów zawierających towary niebezpieczne i.n.o.

2.1.6

Klasyfikacja opakowań odpadowych próżnych nieoczyszczonych

2.2

Przepisy szczególne dotyczące poszczególnych klas

2.2.1

Klasa 1: Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi

2.2.1.1

Kryteria

2.2.1.2

Materiały i przedmioty niedopuszczone do przewozu

2.2.1.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.1.4

Glosariusz nazw

2.2.2

Klasa 2: Gazy

2.2.2.1

Kryteria

2.2.2.2

Gazy niedopuszczone do przewozu

2.2.2.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.3

Klasa 3: Materiały zapalne ciekłe

2.2.3.1

Kryteria

2.2.3.2

Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.3.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.41

Klasa 4.1: Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące oraz materiały wybuchowe odczulone stałe

2.2.41.1

Kryteria

2.2.41.2

Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.41.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.41.4

Wykaz dotychczas sklasyfikowanych materiałów samoreaktywnych w opakowaniach

2.2.42

Klasa 4.2: Materiały podatne na samozapalenie

2.2.42.1

Kryteria

2.2.42.2

Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.42.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.43

Klasa 4.3: Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

2.2.43.1

Kryteria

2.2.43.2

Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.43.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.51

Klasa 5.1: Materiały utleniające

2.2.51.1

Kryteria

2.2.51.2

Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.51.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.52

Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne

2.2.52.1

Kryteria

2.2.52.2

Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.52.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.52.4

Wykaz dotychczas sklasyfikowanych nadtlenków organicznych w opakowaniach

2.2.61

Klasa 6.1: Materiały trujące

2.2.61.1

Kryteria

2.2.61.2

Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.61.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.62

Klasa 6.2 Materiały zakaźne

2.2.62.1

Kryteria

2.2.62.2

Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.62.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.7

Klasa 7: Materiały promieniotwórcze

2.2.7.1

Definicje

2.2.7.2

Klasyfikacja

2.2.7.2.1

Przepisy ogólne

2.2.7.2.2

Wyznaczanie podstawowych wartości dla izotopów promieniotwórczych

2.2.7.2.3

Określenie innych właściwości materiałów

2.2.7.2.4

Klasyfikacja sztuk przesyłek lub materiału nieopakowanego

2.2.7.2.5

Warunki specjalne

2.2.8

Klasa 8: Materiały żrące

2.2.8.1

Definicje, przepisy ogólne i kryteria

2.2.8.2

Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.8.3

Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.9

Klasa 9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

2.2.9.1

Kryteria

2.2.9.2

Materiały i przedmioty niedopuszczone do przewozu

2.2.9.3

Wykaz niebezpiecznych materiałów i przedmiotów

2.3

Metody badań

2.3.0

Przepisy ogólne

2.3.1

Badanie na wypacanie materiałów wybuchowych kruszących typu A

2.3.2

Badania dotyczące mieszanin znitrowanej celulozy klasy 1 i klasy 4.1

2.3.3

Badania dotyczące materiałów ciekłych zapalnych klas 3, 6.1 i 8

2.3.3.1

Oznaczanie temperatury zapłonu

2.3.3.2

Oznaczanie temperatury początku wrzenia

2.3.3.3

Oznaczanie zawartości nadtlenku

2.3.4

Oznaczanie podatności na płynięcie

2.3.5

Klasyfikowanie materiałów metaloorganicznych do klas 4.2 i 4.3

Część 3

Wykazy towarów niebezpiecznych, przepisy szczególne i wyłączenia dotyczące ilości ograniczonych i wyłączonych

3.1

Zagadnienia ogólne

3.1.1

Wprowadzenie

3.1.2

Oficjalna nazwa przewozowa

3.1.3

Roztwory i mieszaniny

3.2

Wykaz towarów niebezpiecznych

3.2.1

Objaśnienia do tabeli A: Wykaz towarów niebezpiecznych w porządku numerycznym UN

Tabela A

Wykaz towarów niebezpiecznych w porządku numerycznym UN (tom II)

Tabela B

Wykaz towarów niebezpiecznych w porządku alfabetycznym (tom II)

3.3

Przepisy szczególne dotyczące określonych przedmiotów lub materiałów

3.4

Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych

3.5

Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach wyłączonych

3.5.1

Ilości wyłączone

3.5.2

Opakowania

3.5.3

Badania sztuk przesyłek

3.5.4

Znakowanie sztuk przesyłek

3.5.5

Ilość maksymalna sztuk przesyłek na wagon lub kontener

3.5.6

Dokumentacja

Część 4

Używanie opakowań i cystern

4.1

Używanie opakowań, włącznie z DPPL i opakowaniami dużymi

4.1.1

Przepisy ogólne dotyczące pakowania towarów niebezpiecznych do opakowań, włącznie z DPPL i opakowaniami dużymi

4.1.2

Przepisy dodatkowe ogólne dotyczące używania DPPL

4.1.3

Przepisy ogólne dotyczące instrukcji pakowania

4.1.4

Wykaz instrukcji pakowania

4.1.4.1

Instrukcje pakowania dla używania opakowań (z wyjątkiem DPPL i opakowań dużych)

4.1.4.2

Instrukcje pakowania dla używania DPPL

4.1.4.3

Instrukcje pakowania dla używania opakowań dużych

4.1.5

Przepisy szczególne pakowania dotyczące materiałów klasy 1

4.1.6

Przepisy szczególne pakowania dotyczące towarów klasy 2 i towarów innych klas, przyporządkowanych do instrukcji pakowania P200

4.1.7

Przepisy szczególne pakowania dotyczące nadtlenków organicznych klasy 5.2 i materiałów samoreaktywnych klasy 4.1

4.1.7.1

Używanie opakowań (z wyjątkiem DPPL)

4.1.7.2

Używanie DPPL

4.1.8

Przepisy szczególne pakowania dotyczące materiałów klasy 6.2

4.1.9

Przepisy szczególne pakowania dotyczące materiałów promieniotwórczych

4.1.9.1

Przepisy ogólne

4.1.9.2

Wymagania i kontrola przewozu materiałów o niskiej aktywności właściwej (materiały LSA) i przedmiotów skażonych powierzchniowo (przedmioty SCO)

4.1.9.3

Sztuki przesyłek zawierające materiał rozszczepialny

4.1.10

Przepisy szczególne dotyczące pakowania razem

4.2

Używanie cystern przenośnych oraz MEGC-UN

4.2.1

Przepisy ogólne dotyczące używania cystern przenośnych do przewozu materiałów klas 1 i 3 do 9

4.2.2

Przepisy ogólne dotyczące używania cystern przenośnych do przewozu gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod ciśnieniem

4.2.3

Przepisy ogólne dotyczące używania cystern przenośnych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych

4.2.4

Przepisy ogólne dotyczące używania MEGC-UN

4.2.5

Instrukcje i przepisy szczególne dotyczące cystern przenośnych

4.2.5.1

Przepisy ogólne

4.2.5.2

Instrukcje dla cystern przenośnych

4.2.5.3

Przepisy szczególne dotyczące cystern przenośnych

4.3

Używanie wagonów-cystern, cystern odejmowalnych, kontenerów-cystern i nadwozi wymiennych-cystern, ze zbiornikami wykonanymi z materiałów metalowych, oraz wagonów-baterii i MEGC

4.3.1

Zakres stosowania

4.3.2

Przepisy dotyczące wszystkich klas

4.3.2.1

Używanie

4.3.2.2

Stopień napełnienia

4.3.2.3

Eksploatacja

4.3.2.4

Próżne nieoczyszczone wagony-cysterny, wagony-baterie i MEGC

4.3.3

Przepisy szczególne dotyczące klasy 2

4.3.3.1

Kodowanie i hierarchia cystern

4.3.3.2

Warunki napełniania i ciśnienie próbne

4.3.3.3

Eksploatacja

4.3.3.4

Przepisy dotyczące kontroli napełniania wagonów-cystern do gazów skroplonych

4.3.4

Przepisy szczególne dotyczące klas 3 do 9

4.3.4.1

Kodowanie, racjonalne zastosowanie i hierarchia cystern

4.3.4.2

Przepisy ogólne

4.3.5

Przepisy szczególne

4.4

Używanie kontenerów-cystern, włącznie z nadwoziami wymiennymi-cysternami ze zbiornikiem wykonanym z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem

4.4.1

Przepisy ogólne

4.4.2

Eksploatacja

4.5

Używanie cystern podciśnieniowych do odpadów

4.5.1

Używanie

4.5.2

Eksploatacja

Część 5

Procedury ekspedycyjne

5.1

Przepisy ogólne

5.1.1

Zastosowanie i przepisy ogólne

5.1.2

Stosowanie opakowań zbiorczych

5.1.3

Opakowania próżne nieoczyszczone (włącznie z DPPL oraz opakowaniami dużymi), cysterny, wagony i kontenery przeznaczone do przewozu luzem

5.1.4

Pakowanie razem

5.1.5

Przepisy ogólne dotyczące klasy 7

5.1.5.1

Zatwierdzenie przewozu i powiadamianie

5.1.5.2

Świadectwa wydawane przez władzę właściwą

5.1.5.3

Określenie wskaźnika transportowego (TI) i wskaźnika krytycznościowego (CSI)

5.1.5.4

Przepisy szczególne dotyczące wyłączonych sztuk przesyłek z materiałem promieniotwórczym klasy 7

5.1.5.5

Streszczenie wymagań dotyczących zatwierdzania i uprzedniego powiadamiania

5.2

Znakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych

5.2.1

Znakowanie sztuk przesyłek

5.2.2

Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesyłek

5.2.2.1

Przepisy dotyczące znakowania nalepkami ostrzegawczymi

5.2.2.2

Przepisy dotyczące nalepek ostrzegawczych

5.3

Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych oraz znakowanie

5.3.1

Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych

5.3.1.1

Przepisy ogólne

5.3.1.2

Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych na kontenerach wielkich, kontenerach do przewozu luzem, MEGC, kontenerach-cysternach i cysternach przenośnych

5.3.1.3

Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych na wagonach przewożących kontenery wielkie, kontenery do przewozu luzem, MEGG, kontenery-cysterny lub cysterny przenośne

5.3.1.4

Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych na wagonach przeznaczonych do przewozu luzem, wagonach-cysternach, wagonach-bateriach i wagonach z cysternami odejmowalnymi

5.3.1.5

Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych na wagonach przewożących tylko sztuki przesyłek

5.3.1.6

Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych na próżnych wagonach-cysternach, wagonach-bateriach, MEGC, kontenerach-cysternach i cysternach przenośnych oraz na próżnych wagonach i kontenerach wielkich przeznaczonych do przewozu luzem

5.3.1.7

Opis dużych nalepek ostrzegawczych

5.3.2

Oznakowanie tablicami pomarańczowymi

5.3.2.1

Przepisy ogólne dotyczące oznakowania tablicami pomarańczowymi

5.3.2.2

Opis tablic pomarańczowych

5.3.2.3

Znaczenie numerów zagrożenia

5.3.3

Znak dla materiałów o podwyższonej temperaturze

5.3.4

Znaki manewrowania wzory nr 13 i 15

5.3.4.1

Przepisy ogólne

5.3.4.2

Opis znaków manewrowania wzory nr 13 i 15

5.3.5

Pas pomarańczowy

5.3.6

Znak dla materiałów zagrażających środowisku

5.4

Dokumentacja

5.4.0

Przepisy ogólne

5.4.1

Dokument przewozowy dla przewozu towarów niebezpiecznych i związane z nim informacje

5.4.1.1

Informacje ogólne wymagane w dokumencie przewozowym

5.4.1.2

Informacje dodatkowe lub szczególne dotyczące niektórych klas

5.4.1.4

Forma i stosowany język

5.4.1.5

Towary, które nie są niebezpieczne

5.4.2

Certyfikat pakowania kontenera lub pojazdu

5.4.3

Instrukcje pisemne

5.4.4

Przechowywanie informacji o przewozie towarów niebezpiecznych

5.4.5

Przykład formularza dla multimodalnego przewozu towarów niebezpiecznych

5.5

Przepisy szczególne

5.5.2

Przepisy szczególne dotyczące jednostek transportowych cargo fumigowanych (UN 3359)

5.5.2.1

Przepisy ogólne

5.5.2.2

Szkolenie

5.5.2.3

Oznakowanie i nanoszenie dużych nalepek ostrzegawczych

5.5.2.4

Dokumentacja

5.5.3

Przepisy szczególne dotyczące przewozu suchego lodu (UN 1845) i sztuk przesyłek, wagonów i kontenerów zawierających materiały stwarzające ryzyko uduszenia się, jeżeli używane są dla chłodzenia lub klimatyzowania (takie jak suchy lód (UN 1845) lub azot schłodzony skroplony (UN 1977) lub argon schłodzony skroplony (UN 1951) lub azot

5.5.3.1

Zakres stosowania

5.5.3.2

Przepisy ogólne

5.5.3.3

Sztuki przesyłek zawierające suchy lód (UN 1845) lub materiały używane do chłodzenia lub klimatyzowania

5.5.3.4

Oznakowanie sztuk przesyłek zawierających suchy lód (UN 1845) lub materiały używane do chłodzenia lub klimatyzowania

5.5.3.5

Wagony i kontenery zawierające nieopakowany suchy lód

5.5.3.6

Oznakowanie wagonów i kontenerów

5.5.3.7

Dokumentacja

Część 6

Przepisy dotyczące budowy i badań dla opakowań, DPPL, opakowań dużych i cystern

6.1

Przepisy dotyczące budowy i badań opakowań

6.1.1

Przepisy ogólne

6.1.2

Kod określający typ opakowania

6.1.3

Oznakowanie

6.1.4

Przepisy dotyczące opakowań

6.1.4.0

Przepisy ogólne

6.1.4.1

Bębny stalowe

6.1.4.2

Bębny aluminiowe

6.1.4.3

Bębny metalowe inne niż stalowe lub aluminiowe

6.1.4.4

Kanistry stalowe lub aluminiowe

6.1.4.5

Bębny ze sklejki

6.1.4.6

(skreślony)

6.1.4.7

Bębny tekturowe

6.1.4.8

Bębny i kanistry z tworzywa sztucznego

6.1.4.9

Skrzynie drewniane

6.1.4.10

Skrzynie ze sklejki

6.1.4.11

Skrzynie z materiału drewnopochodnego

6.1.4.12

Skrzynie tekturowe

6.1.4.13

Skrzynie z tworzywa sztucznego

6.1.4.14

Skrzynie stalowe lub aluminiowe lub z innego metalu

6.1.4.15

Worki z tkanin włókienniczych

6.1.4.16

Worki z tkaniny z tworzywa sztucznego

6.1.4.17

Worki z folii z tworzywa sztucznego

6.1.4.18

Worki papierowe

6.1.4.19

Opakowania złożone (tworzywo sztuczne)

6.1.4.20

Opakowania złożone (szkło, porcelana, kamionka)

6.1.4.21

Opakowania kombinowane

6.1.4.22

Opakowania metalowe lekkie

6.1.5

Przepisy dotyczące badań opakowań

6.1.5.1

Wykonywanie i okresowość badań

6.1.5.2

Przygotowanie opakowań do badań

6.1.5.3

Badanie na spadek

6.1.5.4

Badanie szczelności

6.1.5.5

Badanie na ciśnienie wewnętrzne (hydrauliczne)

6.1.5.6

Badanie na spiętrzanie

6.1.5.7

Dodatkowe badanie przenikalności dla bębnów i kanistrów z tworzywa sztucznego wymienionych w 6.1.4.8 oraz opakowań złożonych (tworzywo sztuczne) - z wyjątkiem 6HA1 - wymienionych w 6.1.4.19, przeznaczonych do przewozu cieczy mających temperaturę zapłonu ≤ 60 °C

6.1.5.8

Sprawozdanie z badania

6.1.6

Ciecze wzorcowe do badania zgodności chemicznej opakowań z polietylenu, włącznie z DPPL, zgodnie z 6.1.5.2.6 lub 6.5.6.3.5

6.2

Przepisy dotyczące budowy i badań naczyń ciśnieniowych, pojemników aerozolowych, naczyń małych zawierających gaz (nabojów gazowych) i wkładów do ogniw paliwowych zawierających gaz skroplony palny

6.2.1

Przepisy ogólne

6.2.1.1

Projektowanie i budowa

6.2.1.2

Materiały

6.2.1.3

Wyposażenie obsługowe

6.2.1.4

Zatwierdzenie naczyń ciśnieniowych

6.2.1.5

Badania i próba odbiorcza

6.2.1.6

Badania i próby okresowe

6.2.1.7

Przepisy dla producentów

6.2.1.8

Przepisy dla jednostek inspekcyjnych

6.2.2

Przepisy dotyczące naczyń ciśnieniowych-UN

6.2.2.1

Projektowanie, budowa oraz badanie odbiorcze i próby

6.2.2.2

Materiały

6.2.2.3

Wyposażenie obsługowe

6.2.2.4

Badania i próby okresowe

6.2.2.5

System oceny zgodności i zatwierdzanie do produkcji naczyń ciśnieniowych

6.2.2.6

System zatwierdzania badań i prób okresowych naczyń ciśnieniowych

6.2.2.7

Oznakowanie naczyń ciśnieniowych-UN wielokrotnego napełniania

6.2.2.8

Oznakowanie naczyń ciśnieniowych-UN jednorazowego napełniania

6.2.2.9

Oznakowanie systemów magazynowania w wodorkach metali-UN

6.2.2.10

Oznakowanie wiązek butli-UN

6.2.2.11

Procedury równoważne dla oceny zgodności oraz badań i prób okresowych

6.2.3

Przepisy ogólne dotyczące naczyń ciśnieniowych nieoznaczonych symbolem UN

6.2.3.1

Projektowanie i budowa

6.2.3.3

Wyposażenie obsługowe

6.2.3.4

Badanie i próba odbiorcza

6.2.3.5

Badania i próby okresowe

6.2.3.6

Zatwierdzanie naczyń ciśnieniowych

6.2.3.7

Przepisy dla producentów

6.2.3.8

Przepisy dla jednostek inspekcyjnych

6.2.3.9

Oznakowanie naczyń ciśnieniowych wielokrotnego napełniania

6.2.3.10

Oznakowanie naczyń ciśnieniowych jednorazowego napełniania

6.2.3.11

Naczynia ciśnieniowe awaryjne

6.2.4

Przepisy dotyczące naczyń ciśnieniowych niebędących naczyniami ciśnieniowymi-UN, projektowanych, budowanych i badanych zgodnie z zalecanymi normami

6.2.4.1

Projektowanie, budowa i badanie odbiorcze

6.2.4.2

Badania okresowe

6.2.5

Przepisy dotyczące naczyń ciśnieniowych niebędących naczyniami ciśnieniowymi-UN, które nie są projektowane, budowane i badane zgodnie z zalecanymi normami

6.2.5.1

Materiały

6.2.5.2

Wyposażenie obsługowe

6.2.5.3

Butle, zbiorniki rurowe, bębny ciśnieniowe i wiązki butli z metalu

6.2.5.4

Przepisy dodatkowe dotyczące naczyń ciśnieniowych ze stopów aluminium dla gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych i gazów bez ciśnienia, podlegających wymaganiom specjalnym (próbki gazu), jak również przedmiotów zawierających gaz pod ciśnieniem, innych niż pojemniki aerozolowe i naczynia małe zawierające gaz (naboje gazowe)

6.2.5.5

Naczynia ciśnieniowe z materiałów kompozytowych

6.2.5.6

Naczynia kriogeniczne zamknięte

6.2.6

Przepisy ogólne dotyczące pojemników aerozolowych, naczyń małych zawierających gaz (nabojów gazowych) i wkładów do ogniw paliwowych zawierających gaz skroplony palny

6.2.6.1

Projektowanie i budowa

6.2.6.2

Próba hydrauliczna ciśnieniowa

6.2.6.3

Próba szczelności

6.2.6.4

Odniesienie do norm

6.3

Przepisy dotyczące budowy i badań opakowań dla materiałów zakaźnych kategorii A klasy 6.2 (UN 2814 i 2900)

6.3.1

Przepisy ogólne

6.3.2

Przepisy dotyczące opakowań

6.3.3

Kodowanie dla oznaczenia typu opakowania

6.3.4

Oznakowanie

6.3.5

Przepisy dotyczące badań opakowań

6.4

Przepisy dotyczące budowy, badań i zatwierdzania sztuk przesyłek materiałów promieniotwórczych, oraz dotyczące zatwierdzania takiego materiału

6.4.2

Przepisy ogólne

6.4.4

Przepisy dotyczące wyłączonych sztuk przesyłek

6.4.5

Przepisy dotyczące przemysłowych sztuk przesyłek

6.4.6

Przepisy dotyczące sztuk przesyłek zawierających heksafluorek uranu

6.4.7

Przepisy dotyczące sztuk przesyłek Typu A

6.4.8

Przepisy dotyczące sztuk przesyłek Typ B(U)

6.4.9

Przepisy dotyczące sztuk przesyłek Typ B(M)

6.4.10

Przepisy dotyczące sztuk przesyłek Typ C

6.4.11

Przepisy dotyczące sztuk przesyłek zawierających materiały rozszczepialne

6.4.12

Procedury badań i wykazywanie zgodności

6.4.13

Badanie integralności systemu zapewniającego szczelność i integralności osłony oraz ocena bezpieczeństwa krytycznościowego

6.4.14

Płyta zderzeniowa do badania na spadek

6.4.15

Badania dla wykazania odporności w normalnych warunkach przewozu

6.4.16

Dodatkowe badania dla sztuk przesyłek Typu A zaprojektowanych dla materiałów ciekłych i gazów

6.4.17

Badania dla wykazania odporności w awaryjnych warunkach przewozu

6.4.18

Badanie na głębokie zanurzenie w wodzie dla sztuk przesyłek Typu B(U) i Typu B(M) mających więcej niż 105 A2 oraz dla sztuki przesyłki Typu C

6.4.19

Badanie na wodoszczelność dla sztuk przesyłki zawierającej materiał rozszczepialny

6.4.20

Badania sztuki przesyłek Typu C

6.4.21

Badania opakowań zaprojektowanych dla heksafluorku uranu w ilości 0,1 kg lub większej

6.4.22

Zatwierdzanie wzorów sztuk przesyłek i materiałów

6.4.23

Wnioski i zatwierdzenia przewozu materiałów promieniotwórczych

6.5

Przepisy dotyczące budowy i badań DPPL

6.5.1

Przepisy ogólne

6.5.1.1

Zakres

6.5.1.4

System kodowania DPPL

6.5.2

Oznakowanie

6.5.2.1

Oznakowanie podstawowe

6.5.2.2

Oznakowanie dodatkowe

6.5.2.3

Zgodność z typem konstrukcji

6.5.2.4

Znaki przebudowanego DPPL złożonego (31HZ1)

6.5.3

Wymagania konstrukcyjne

6.5.3.1

Przepisy ogólne

6.5.4

Badania, certyfikacja i kontrola

6.5.4.4

Kontrola i badania

6.5.4.5

DPPL naprawiony

6.5.5

Przepisy szczególne dotyczące DPPL

6.5.5.1

Przepisy szczególne dotyczące DPPL metalowych

6.5.5.2

Przepisy szczególne dotyczące DPPL elastycznych

6.5.5.3

Przepisy szczególne dotyczące DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego

6.5.5.4

Przepisy szczególne dotyczące DPPL złożonych z naczyniem wewnętrznym z tworzywa sztucznego

6.5.5.5

Przepisy szczególne dotyczące DPPL tekturowych

6.5.5.6

Przepisy szczególne dotyczące DPPL drewnianych

6.5.6

Przepisy dotyczące badań DPPL

6.5.6.1

Wykonanie i częstotliwość badań

6.5.6.2

Badanie typu konstrukcji

6.5.6.3

Przygotowanie DPPL do badań

6.5.6.4

Badanie na podnoszenie od dołu

6.5.6.5

Badanie na podnoszenie od góry

6.5.6.6

Badanie na spiętrzanie

6.5.6.7

Badanie szczelności

6.5.6.8

Badanie na ciśnienie wewnętrzne (hydrauliczne)

6.5.6.9

Badanie na spadek

6.5.6.10

Badania na rozdzieranie

6.5.6.11

Badanie na spadek z przewróceniem

6.5.6.12

Badanie na podnoszenie leżącego DPPL

6.5.6.13

Badanie na drgania

6.5.6.14

Sprawozdanie z badania

6.6

Przepisy dotyczące budowy i badań opakowań dużych

6.6.1

Przepisy ogólne

6.6.2

Kodowanie dla określenia typów opakowań dużych

6.6.3

Oznakowanie

6.6.3.1

Oznakowanie podstawowe

6.6.3.2

Przykłady oznakowania

6.6.4

Przepisy szczególne dotyczące opakowań dużych

6.6.4.1

Przepisy szczególne dotyczące opakowań dużych metalowych

6.6.4.2

Przepisy szczególne dotyczące opakowań dużych z materiałów elastycznych

6.6.4.3

Przepisy szczególne dotyczące opakowań dużych ze sztywnych tworzyw sztucznych

6.6.4.4

Przepisy szczególne dotyczące opakowań dużych tekturowych

6.6.4.5

Przepisy szczególne dotyczące opakowań dużych drewnianych

6.6.5

Przepisy dotyczące badań opakowań dużych

6.6.5.1

Wykonywanie i częstotliwość badań

6.6.5.2

Przygotowanie do badań

6.6.5.3

Przepisy dotyczące badań

6.6.5.4

Zatwierdzenie i sprawozdanie z badania

6.7

Przepisy dotyczące projektowania, budowy i badania cystern przenośnych oraz MEGC-UN

6.7.1

Przepisy ogólne i stosowanie

6.7.2

Przepisy dotyczące projektowania, budowy i badań cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu materiałów klasy 1 i klas 3 do 9

6.7.2.1

Definicje

6.7.2.2

Przepisy ogólne dotyczące projektowania i budowy

6.7.2.3

Kryteria projektowania

6.7.2.4

Minimalna grubość ścianki zbiornika

6.7.2.5

Wyposażenie obsługowe

6.7.2.6

Otwory dolne

6.7.2.7

Urządzenia bezpieczeństwa

6.7.2.8

Urządzenia obniżające ciśnienie

6.7.2.9

Nastawianie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.2.10

Elementy topliwe

6.7.2.11

Płytki bezpieczeństwa

6.7.2.12

Przepustowość urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.2.13

Oznakowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.2.14

Połączenia z urządzeniami obniżającymi ciśnienie

6.7.2.15

Usytuowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.2.16

Urządzenia pomiarowe

6.7.2.17

Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania cystern przenośnych

6.7.2.18

Zatwierdzenie typu

6.7.2.19

Badania i próby

6.7.2.20

Oznakowanie

6.7.3

Przepisy dotyczące projektowania, budowy, badań i prób cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych skroplonych

6.7.3.1

Definicje

6.7.3.2

Przepisy ogólne dotyczące projektowania i budowy

6.7.3.3

Kryteria projektowania

6.7.3.4

Minimalna grubość ścianki zbiornika

6.7.3.5

Wyposażenie obsługowe

6.7.3.6

Otwory dolne

6.7.3.7

Urządzenia obniżające ciśnienie

6.7.3.8

Przepustowość urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.3.9

Oznakowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.3.10

Połączenia z urządzeniami obniżającymi ciśnienie

6.7.3.11

Usytuowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.3.12

Urządzenia pomiarowe

6.7.3.13

Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania cystern przenośnych

6.7.3.14

Zatwierdzenie typu

6.7.3.15

Badania i próby

6.7.3.16

Oznakowanie

6.7.4

Przepisy dotyczące projektowania, budowy, badań i prób cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych

6.7.4.1

Definicje

6.7.4.2

Przepisy ogólne dotyczące projektowania i budowy

6.7.4.3

Kryteria projektowania

6.7.4.4

Minimalna grubość ścianki zbiornika

6.7.4.5

Wyposażenie obsługowe

6.7.4.6

Urządzenia obniżające ciśnienie

6.7.4.7

Przepustowość i ustawienie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.4.8

Oznakowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.4.9

Połączenia z urządzeniami obniżającymi ciśnienie

6.7.4.10

Usytuowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.4.11

Urządzenia pomiarowe

6.7.4.12

Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania cystern przenośnych

6.7.4.13

Zatwierdzenie typu

6.7.4.14

Badania i próby

6.7.4.15

Oznakowanie

6.7.5

Przepisy dotyczące projektowania, budowy i badań MEGC-UN, przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych

6.7.5.1

Definicje

6.7.5.2

Przepisy ogólne dotyczące projektowania i budowy

6.7.5.3

Wyposażenie obsługowe

6.7.5.4

Urządzenia obniżające ciśnienie

6.7.5.5

Przepustowość urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.5.6

Oznakowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.5.7

Połączenia z urządzeniami obniżającymi ciśnienie

6.7.5.8

Usytuowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.5.9

Urządzenia pomiarowe

6.7.5.10

Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania MEGC

6.7.5.11

Zatwierdzenie typu

6.7.5.12

Badania i próby

6.7.5.13

Oznakowanie

6.8

Przepisy dotyczące budowy, wyposażenia, zatwierdzania typu, badań i oznakowania wagonów-cystern, cystern odejmowalnych, kontenerów-cystern i nadwozi wymiennych-cystern ze zbiornikami wykonanymi z materiałów metalowych oraz wagonów-baterii i MEGC

6.8.1

Zakres stosowania

6.8.2

Przepisy dotyczące wszystkich klas

6.8.2.1

Budowa

6.8.2.2

Wyposażenie

6.8.2.3

Zatwierdzenie typu

6.8.2.4

Badania

6.8.2.5

Oznakowanie

6.8.2.6

Przepisy dotyczące cystern projektowanych, budowanych i badanych na podstawie zalecanych norm

6.8.2.7

Przepisy dotyczące cystern, które nie są projektowane, budowane i badane na podstawie zalecanych norm

6.8.3

Przepisy szczególne dotyczące klasy 2

6.8.3.1

Budowa zbiorników

6.8.3.2

Wyposażenie

6.8.3.3

Zatwierdzenie typu

6.8.3.4

Badania i próby

6.8.3.5

Oznakowanie

6.8.3.6

Przepisy dotyczące wagonów-baterii i MEGC projektowanych, budowanych i badanych na podstawie zalecanych norm

6.8.3.7

Przepisy dotyczące wagonów-baterii i MEGC, które nie są projektowane, budowane i badane na podstawie zalecanych norm

6.8.4

Przepisy szczególne

6.8.5

Przepisy dotyczące materiałów i budowy zbiorników wagonów-cystern i kontenerów-cystern o ciśnieniu próbnym nie mniejszym niż 1 MPa (10 bar) oraz zbiorników wagonów-cystern i kontenerów-cystern, przeznaczonych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych klasy 2

6.8.5.1

Materiały i zbiorniki

6.8.5.2

Przepisy dotyczące badań

6.8.5.3

Badania na udarność

6.8.5.4

Odniesienia do norm

6.9

Przepisy dotyczące projektowania, budowy, wyposażenia, zatwierdzenia typu, badań i oznakowania kontenerów-cystern, włącznie z nadwoziami wymiennymi-cysternami, z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem

6.9.1

Przepisy ogólne

6.9.2

Budowa

6.9.2.3

Materiały

6.9.3

Wyposażenie

6.9.4

Badanie i zatwierdzenie typu

6.9.5

Badania

6.9.6

Oznakowanie

6.10

Przepisy dotyczące budowy, wyposażenia, zatwierdzania typu, badań i oznakowania cystern do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo

6.10.1

Przepisy ogólne

6.10.2

Projektowanie

6.10.3

Wyposażenie

6.10.4

Badania

6.11

Przepisy dotyczące projektowania, budowy i badań kontenerów do przewozu luzem

6.11.2

Zakres stosowania i przepisy ogólne

6.11.3

Przepisy dotyczące projektowania, budowy i badań kontenerów zgodnych z CSC i używanych jako kontenery do przewozu luzem typu BK1 lub BK2

6.11.4

Przepisy dotyczące projektowania, budowy i zatwierdzania kontenerów do przewozu luzem typu BK1 lub BK2, innych niż kontenery zgodne z CSC

6.11.5

Przepisy dotyczące projektowania, budowy, kontroli i badań kontenerów do przewozu luzem elastycznych typu BK3

Część 7

Przepisy dotyczące warunków przewozu, rozładunku, manipulowaniu ładunkiem

7.1

Przepisy ogólne

7.2

Przepisy dotyczące przewozu w sztukach przesyłek

7.3

Przepisy dotyczące przewozu luzem

7.3.1

Przepisy ogólne

7.3.2

Przepisy dotyczące przewozu luzem przy zastosowaniu 7.3.1.1 a)

7.3.3

Przepisy dotyczące przewozu luzem przy zastosowaniu 7.3.1.1 b)

7.4

Przepisy dotyczące przewozu w cysternach

7.5

Przepisy dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania

7.5.1

Przepisy ogólne

7.5.2

Załadunek razem

7.5.3

Odległość ochronna

7.5.4

Środki ostrożności dotyczące środków spożywczych, innych artykułów konsumpcyjnych i pasz dla zwierząt

7.5.7

Manipulowanie i rozmieszczanie

7.5.8

Oczyszczanie po rozładunku

7.5.11

Przepisy szczególne dotyczące niektórych klas lub określonych towarów

7.6

Przepisy dotyczące nadawania przesyłek ekspresowych

7.7

Przewóz kombinowany w pociągach mieszanych (kombinowany przewóz pasażersko-towarowy)

Część nieoficjalna RID

Przepisy dotyczące badania pojemników z tworzywa sztucznego

grafika

1 Tekst Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., w brzmieniu nadanym Protokołem z dnia 3 czerwca 1999 r. (Protokół 1999) został ogłoszony w Dz. U. z 2007 r. poz. 674.
2 Tekst załącznika do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RlD), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2009 r. poz. 1318. Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) uwzględniający wprowadzone zmiany został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 2281.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.992

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Wejście w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
Data aktu: 15/02/2021
Data ogłoszenia: 31/05/2021
Data wejścia w życie: 31/05/2021