Wizy dla cudzoziemców.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320
i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.), wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;
2)
wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej "ustawą";
3)
wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;
4)
sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
5)
sposób przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych wymienionych we wniosku o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych albo konsula oraz informacji o wydaniu wizy Schengen przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych;
6)
wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej;
7)
wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy;
8)
sposób umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;
9)
sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy.
§  2. 
1. 
Na naklejce wizowej w polu "uwagi" umieszcza się napis "cel wydania:" oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:
1)
"01" - gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
2)
"02" - gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
3)
"03" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
4)
"04" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
5)
"05a" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
6)
"05b" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
7)
"06" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;
8)
"07" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
9)
"08" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
10)
"09" - gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;
11)
"10" - gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
12)
"11" - gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;
13)
"12" - gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
14)
"13" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
15)
"13a" - gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;
16)
"13b" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego;
17)
"14" - gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
18)
"15" - gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
19)
"16" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej umieszcza się także nazwę programu;
20)
"17" - gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
21)
"17a" - gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
22)
"17b" - gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub przebywania z nim;
23)
"18" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
24)
"19" - gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
25)
"20" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
26)
"21" - gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
27)
"22" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
28)
"22a" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
29)
"22b" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6 ustawy;
30)
"23" - gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1-24b ustawy.
2. 
Na naklejce wizowej mogą być umieszczone dodatkowe informacje uzasadniające wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej.
§  3. 
1. 
Wzór blankietu wizowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  4. 
Fotografia dołączana do wniosku o wydanie wizy krajowej spełnia następujące wymagania:
1)
jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
2)
ma wymiary 35 × 45 mm;
3)
została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4)
przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;
5)
przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice; linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
§  5. 
1. 
Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej stronie przeznaczonej na wizy.
2. 
Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się przez odciśnięcie pieczęci zawierającej co najmniej oznaczenie ambasady lub konsulatu oraz oznaczenie literowe "PL", a także datę wpływu.
§  6. 
1. 
Dane z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy, oraz informacje o wydaniu wizy Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1-3 ustawy, przekazuje się Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. 
Przekazywanie danych oraz informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
§  7. 
Naklejkę wizową wizy krajowej umieszcza się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej i wypełnionej naklejki samoprzylepnej na stronie, na której odnotowano przyjęcie wniosku o wydanie wizy.
§  8. 
W przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy, naklejkę wizową wizy krajowej unieważnia się przez przekreślenie jej na krzyż atramentem niemożliwym do wywabienia.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR BLANKIETU WIZOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR FORMULARZA, NA KTÓRYM WYDAJE SIĘ DECYZJĘ O ODMOWIE WYDANIA WIZY KRAJOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR FORMULARZA, NA KTÓRYM WYDAJE SIĘ DECYZJĘ O UTRZYMANIU W MOCY DECYZJI O ODMOWIE WYDANIA WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ PO ROZPATRZENIU WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 2459), które zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021