Zmiana rozporządzenia w sprawie aplikacji legislacyjnej.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 118) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Aplikacja trwa 12 miesięcy.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Przedmiotem wykładów są:

1) system źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) konstytucyjne zasady tworzenia prawa;

3) procedura prawodawcza;

4) system finansowy państwa, w tym redagowanie przepisów podatkowych;

5) redagowanie przepisów karnych i o karach administracyjnych;

6) redagowanie przepisów odnoszących się do systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej;

7) procedury związywania się Rzeczypospolitej Polskiej umowami międzynarodowymi;

8) wpływ zobowiązań międzynarodowych na tworzenie prawa;

9) harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej;

10) orzecznictwo dotyczące legislacji i wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego;

11) język prawny i język prawniczy;

12) metodyka pracy legislatora;

13) etyka zawodu legislatora;

14) narzędzia informatyczne stosowane w procesie legislacyjnym.

2. Przedmiotem ćwiczeń i zajęć z patronem jest nabywanie umiejętności stosowania w praktyce wiedzy zdobytej podczas wykładów polegające w szczególności na opracowywaniu:

1) projektów aktów prawnych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych stosowanych w procesie legislacyjnym;

2) stanowisk prawno-legislacyjnych do projektów aktów prawnych.

3. W ramach ćwiczeń aplikant ma obowiązek udziału w co najmniej 5 komisjach prawniczych.";

3)
w § 6 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2;";

4)
w § 7:
a)
w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "3 miesiące" zastępuje się wyrazami "2 miesiące",
b)
w ust. 3:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rodzaje dokumentów, które należy złożyć;",

dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) terminy przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej na aplikację.";

5)
w § 9:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Przeprowadzenie naboru polega na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, która może być poprzedzona testem pisemnym sprawdzającym wiedzę z zakresu ustroju państwa i systemu źródeł prawa.

1b. W przypadku gdy liczba kandydatów na aplikację przekracza liczbę odpowiadającą dwukrotności limitu przyjęć określonego w § 7 ust. 3 pkt 1, kierownik aplikacji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu pisemnego testu, który składa się z zestawu pytań zamkniętych przygotowanych przez komisję kwalifikacyjną. O terminie przeprowadzenia testu pisemnego Prezes Rządowego Centrum Legislacji zawiadamia kandydatów na aplikację nie później niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu.

1c. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostają dopuszczeni kandydaci na aplikację, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na teście pisemnym, w liczbie odpowiadającej półtorakrotności limitu przyjęć określonego w § 7 ust. 3 pkt 1.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja kwalifikacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji, biorąc pod uwagę poziom wiedzy kandydatów na aplikację, ich doświadczenie zawodowe związane z legislacją, stwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej, oraz wynik testu, o którym mowa w ust. 1a, w przypadku jego przeprowadzenia. Komisja kwalifikacyjna podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata na aplikację większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Z przebiegu naboru komisja kwalifikacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.",

d)
uchyla się ust. 3;
6)
w § 10:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Patrun może sprawować opiekę tylko nad jednym aplikantem.",

b)
w ust. 4 uchyla się zdanie drugie i trzecie;
7)
w § 13 w ust. 2 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) trzech przedstawicieli Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.";

8)
w § 14 wyrazy "na 14 dni przed przeprowadzeniem tego egzaminu" zastępuje się wyrazami "nie później niż w dniu zakończenia zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2.";
9)
w § 15:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownik aplikacji dopuszcza aplikanta do egzaminu, biorąc pod uwagę jego udział w realizacji programu aplikacji oraz opinię patrona, w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, o czym powiadamia aplikanta na piśmie.",

b)
po ust. 1 dodaje się 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Kierownik aplikacji może nie dopuścić do egzaminu aplikanta, który opuścił więcej niż 10 dni zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, lub na podstawie opinii patrona.

1b. W przypadku niedopuszczenia aplikanta do egzaminu, aplikant może odwołać się do komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o niedopuszczeniu do egzaminu. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

1c. Aplikant niedopuszczony do egzaminu zostaje skreślony z listy aplikantów.";

10)
§ 16 i § 17 otrzymują brzmienie:

"§ 16. 1. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, składającego się z części pisemnej i części ustnej, z których każda odbywa się w innym dniu, wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej i zawiadamia o nich członków komisji, patronów oraz aplikantów, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

2. Egzamin odbywa się po upływie co najmniej 4 tygodni od zakończenia zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 17. 1. Egzamin przygotowuje i przeprowadza komisja egzaminacyjna.

2. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu aplikanci są informowani o sposobie przeprowadzenia oraz czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

3. Część pisemna egzaminu odbywa się przed komisją egzaminacyjną, w obecności co najmniej czterech członków, w tym przewodniczącego, w warunkach zapewniających aplikantowi samodzielność pracy i polega na opracowaniu projektu aktu prawnego oraz opracowaniu stanowiska prawno-legislacyjnego do projektu aktu prawnego.

4. Podczas części pisemnej egzaminu aplikant może posługiwać się tekstami aktów prawnych, zbiorami orzeczeń oraz komentarzami.

5. Aplikant, który w trakcie części pisemnej egzaminu korzystał z pomocy innych osób lub w inny sposób zakłócał jego przebieg, może zostać wykluczony z egzaminu. Wykluczenie z części pisemnej egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem negatywnej oceny z egzaminu.

6. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania z wylosowanego przez aplikanta zestawu pytań i odbywa się przed komisją egzaminacyjną, w obecności co najmniej pięciu członków, w tym przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Podczas ustnej części egzaminu może być obecny patron.";

11)
w § 20 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Komisja egzaminacyjna ocenia łącznie wyniki części pisemnej i ustnej egzaminu, biorąc pod uwagę poziom wiedzy aplikanta, w szczególności prawidłowe zastosowanie techniki prawodawczej, a także precyzję oraz sposób formułowania wypowiedzi, użyte metody argumentacji prawniczej, logikę wywodu oraz wymogi poprawności językowej. Komisja podejmuje uchwałę większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

2. Ocenę pozytywną, obejmującą wynik części pisemnej i ustnej egzaminu, określa się łącznym stopniem według następującej skali stopni: celujący, bardzo dobry, dobry i dostateczny. Ocenę negatywną, obejmującą łącznie wynik części pisemnej i ustnej egzaminu, określa się stopniem niedostatecznym.";

12)
w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata za uczestnictwo w aplikacji wynosi 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794), za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji.";

13)
w § 25 w ust. 1:
a)
uchyla się pkt 1 i 2,
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zawiera umowy z osobami prowadzącym wykłady i ćwiczenia, patronami, członkami komisji kwalifikacyjnej i członkami komisji egzaminacyjnej oraz kierownikiem aplikacji;".

§  2. 
Do aplikacji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021