Szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 312 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "BFG", w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
§  2. 
1. 
Przychodami BFG są środki pochodzące ze źródeł finansowania BFG określonych w art. 270 ust. 1 pkt 3, 4 i 12 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Kosztami działalności BFG są koszty utrzymania organów BFG i Biura BFG, w tym amortyzacja, którą prezentuje się w rachunku zysków i strat w pozycji "Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".
3. 
Rezerwy lub zobowiązania z tytułu:
1)
gwarantowania depozytów w rozumieniu ustawy,
2)
świadczeń, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2, art. 179, art. 188 ust. 5, art. 264 ust. 2 pkt 4 i art. 268a ust. 2 pkt 4 ustawy,
3)
gwarancji i poręczeń, w tym gwarancji pokrycia strat, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1, art. 264 ust. 2 pkt 3 i art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy,

- nie stanowią kosztów BFG, lecz zmniejszają odpowiednie fundusze własne BFG.

4. 
Zarząd BFG jest obowiązany złożyć do ogłoszenia:
1)
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2)
bilans,
3)
rachunek zysków i strat,
4)
zestawienie zmian w funduszach własnych za rok obrotowy,
5)
rachunek przepływów pieniężnych

- wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, w terminie 15 dni od dnia podjęcia tej uchwały, w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

5. 
Należności BFG wynikające z pożyczek udzielonych z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych klasyfikuje się do normalnych albo straconych. Wysokość odpisów aktualizujących te należności ustala się na dzień bilansowy w wysokości 100% wartości należności straconych. W zakresie zasad klasyfikacji należności do kategorii straconych, określania wartości zabezpieczeń oraz podstawy dokonywania odpisów aktualizujących BFG stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 520, z 2020 r. poz. 687 oraz z 2021 r. poz. 51).
6. 
Do wysokości odpisów aktualizujących, ustalanych na dzień bilansowy, należności inne niż wymienione w ust. 5, BFG stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
7. 
Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego BFG otrzyma informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po sporządzeniu tego sprawozdania finansowego, mających istotny wpływ na informacje zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego, to uwzględnia je w sprawozdaniu finansowym obejmującym następny rok obrotowy.

Rozdział  2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§  3. 
1. 
Księgi rachunkowe są prowadzone przez BFG, w jego siedzibie.
2. 
W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz BFG przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty.

Rozdział  3

Ujmowanie i wycena niektórych aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

§  4. 
1. 
Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, stanowiące instrumenty pochodne w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień zawarcia transakcji.
2. 
Dłużne papiery wartościowe oraz akcje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień rozliczenia transakcji.
3. 
Aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
4. 
Aktywa odpowiadające zobowiązaniom do zapłaty ujmuje się w księgach rachunkowych w ostatnim dniu terminu do wnoszenia składek, określonego w uchwale Rady BFG.
§  5. 
1. 
Należności i zobowiązania finansowe, w tym kredyty, pożyczki, zrealizowane gwarancje i poręczenia oraz dłużne papiery wartościowe, wycenia się na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia.
2. 
Akcje notowane na rynku regulowanym wycenia się na dzień bilansowy według wartości godziwej.
3. 
Akcje nienotowane na rynku regulowanym wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.
4. 
Aktywa odpowiadające zobowiązaniom do zapłaty wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem zasady ostrożności.
§  6. 
1. 
Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub objętych akcji, wierzytelności prezentowanych w bilansie BFG jako należności, w tym składek, o których mowa w ustawie, lub aktywów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, sfinansowanych z funduszy własnych BFG: funduszu gwarancyjnego banków, funduszu gwarancyjnego kas, funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych zmniejszają odpowiednio te fundusze. Rozwiązanie odpisów aktualizujących te aktywa ujmuje się jako zwiększenie funduszy własnych BFG.
2. 
Wynik ze zbycia, wierzytelności prezentowanych w bilansie BFG jako należności lub aktywów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, sfinansowanych z funduszy własnych BFG: funduszu gwarancyjnego banków, funduszu gwarancyjnego kas, funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, ujmowany jest jako zmniejszenie albo zwiększenie funduszy własnych BFG.
3. 
Zwiększenia wartości akcji, wycenianych według wartości godziwej, powyżej ceny nabycia oraz zmniejszenia wartości tych akcji do poziomu ceny nabycia z wyższej wartości bilansowej ujmuje się w wyniku z operacji finansowych.
4. 
Wynik ze zbycia akcji odnoszony jest zgodnie z ust. 1 i 3.
§  7. 
1. 
Do dnia poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji obowiązki wynikające z gwarantowania środków pieniężnych stanowią zobowiązania warunkowe BFG.
2. 
W przypadku spełnienia warunku gwarancji, równowartość rezerw z tytułu gwarantowania środków pieniężnych ujmuje się w pasywach w pozycji "Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)".
3. 
W przypadku gdy wypłata środków gwarantowanych zostanie sfinansowana środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu ochrony środków gwarantowanych, równowartość rezerw ujmuje się w aktywach w pozycji "Należności z tytułu obowiązku wniesienia funduszu ochrony środków gwarantowanych".
4. 
Zobowiązania wobec deponentów ujmuje się w dniu podjęcia przez właściwy organ BFG decyzji o wypłacie środków gwarantowanych.
5. 
Przy ustalaniu wartości rezerw i zobowiązań wobec deponentów pomija się dyskontowanie.
§  8. 
(uchylony).
§  8a. 
Należności z tytułu składek, o których mowa w ustawie, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień podjęcia przez Radę BFG uchwały określającej wysokość składek wnoszonych przez poszczególne podmioty zobowiązane do ich wniesienia.
§  9. 
1. 
Wartość należności Funduszu wynikających z roszczeń, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, pomniejsza się do chwili ich zapłaty o odpisy aktualizujące ich wartość w wysokości 100%.
2. 
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą spłaty należności i ujmuje się je w pasywach w odpowiedniej pozycji funduszy własnych.
3. 
Równowartość odsetek od należności, o których mowa w ust. 1, powiększa odpisy aktualizujące wartość tych należności.
§  10. 
1. 
Równowartość rezerw na gwarancje i poręczenia udzielone przez BFG z funduszy własnych zmniejsza wartość pozycji funduszy własnych. Rozwiązanie rezerw na te gwarancje i poręczenia ujmuje się jako zwiększenie tych funduszy własnych.
2. 
Rezerwy na świadczenia, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2, art. 179, art. 188 ust. 5, art. 264 ust. 2 pkt 4 i art. 268a ust. 2 pkt 4 ustawy, udzielane w danym roku obrotowym, ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu przejęcia pod warunkiem, że wartość rezerwy może być wiarygodnie oszacowana i po stronie BFG wystąpił obowiązek prawny lub zwyczajowy.
3. 
Rezerwy z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1, art. 264 ust. 2 pkt 3 i art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy, wycenia się na dzień bilansowy w oszacowanej kwocie wymaganej zapłaty za dany okres w ramach roku obrotowego BFG, objęty tą gwarancją.
4. 
Aktywa z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1, art. 264 ust. 2 pkt 3 oraz art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy, ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu powstania należności w kwocie wymaganej zapłaty.
5. 
Równowartość aktywów i rezerw, o których mowa w ust. 3 i 4, zalicza się do odpowiednich funduszy własnych BFG.
§  11. 
Wynik finansowy BFG stanowi różnicę pomiędzy przychodami, w tym z tytułu odsetek i prowizji, a kosztami, z uwzględnieniem wyniku z operacji finansowych.

Rozdział  4

Roczne sprawozdanie finansowe BFG

§  12. 
Roczne sprawozdanie finansowe BFG składa się z:
1)
bilansu;
2)
rachunku zysków i strat;
3)
zestawienia zmian w funduszach własnych;
4)
rachunku przepływów pieniężnych;
5)
informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§  13. 
Zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu finansowym BFG określa załącznik do rozporządzenia.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  14. 
Aktywa lub rezerwy z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 20g ust. 2 pkt 3 i art. 20ba ust. 2 pkt 3 ustawy uchylanej na mocy art. 388 ustawy, wycenia się na dzień bilansowy w oszacowanej kwocie wymagającej zapłaty za dany okres w ramach roku obrotowego BFG, objęty tą gwarancją. Równowartość aktywów lub rezerw zalicza się do odpowiednich funduszy własnych BFG.
§  15. 
1. 
W sprawozdaniu finansowym za rok 2016 dodatkowo wykazuje się:
1)
fundusz zapasowy,
2)
fundusz pomocowy,
3)
fundusz stabilizacyjny,
4)
fundusz środków odzyskanych z mas upadłości

- które z dniem wejścia w życie ustawy zostały zlikwidowane.

2. 
W sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w pozycji C.I Wpływy Rachunku przepływów pieniężnych podaje się wyłącznie:
1.
Obowiązkowe opłaty wnoszone przez banki
2.
Opłaty ostrożnościowe wnoszone przez banki
3.
Obowiązkowe opłaty wnoszone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
4.
Otrzymane dotacje
5.
Otrzymane kredyty i pożyczki
6.
Pozostałe wpływy finansowe.
§  16. 
Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego BFG za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH

W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM BFG

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego

obejmuje w szczególności:

1)
nazwę i siedzibę BFG oraz wskazanie podstawy prawnej prowadzenia działalności;
2)
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
3)
wskazanie, czy roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez BFG działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;
4)
stosowane zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów;
5)
dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na roczne sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym;
6)
dokonane w stosunku do poprzedniego rocznego sprawozdania finansowego zmiany sposobu sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej BFG.

Bilans

Aktywa
I.
Środki pieniężne
1.
Środki pieniężne w kasie
2.
Środki pieniężne na rachunkach bieżących
3.
Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych
4.
Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
5.
Środki pieniężne na pozostałych rachunkach
II.
Należności od instytucji finansowych
1.
Należności od banków z tytułu:
a)
obowiązku wniesienia funduszu ochrony środków gwarantowanych
b)
składek (z wyłączeniem zobowiązań do zapłaty)
c)
zobowiązań do zapłaty
d)
udzielonych pożyczek
e)
zrealizowanych gwarancji i poręczeń
f)
nabytych wierzytelności
g)
pozostałych operacji
2.
Należności od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tytułu:
a)
składek (z wyłączeniem zobowiązań do zapłaty)
b)
zobowiązań do zapłaty
c)
udzielonych pożyczek
d)
zrealizowanych gwarancji i poręczeń
e)
nabytych wierzytelności
f)
pozostałych operacji
3.
Należności od pozostałych instytucji finansowych
III.
Należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
IV.
Pozostałe należności i roszczenia
V.
Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
1.
Dłużne papiery wartościowe:
a)
banków
b)
Skarbu Państwa
c)
pozostałe
2.
Akcje:
a)
w instytucjach finansowych
b)
w pozostałych jednostkach
3.
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
VI.
Rzeczowe aktywa trwałe
VII.
Wartości niematerialne i prawne
VIII.
Rozliczenia międzyokresowe
IX.
Inne aktywa

Aktywa razem

Pasywa

I.
Zobowiązania
1.
Zobowiązania wobec deponentów
2.
Pozostałe zobowiązania
II.
Fundusze specjalne
III.
Rozliczenia międzyokresowe
IV.
Rezerwy
V.
Fundusz statutowy
VI.
Fundusz gwarancyjny banków
1.
Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania
2.
Fundusz gwarancyjny banków wykorzystany
VII.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków
1.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania
2.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany
VIII.
Fundusz gwarancyjny kas
1.
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania
2.
Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany
IX.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas
1.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania
2.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystany
X.
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych
1.
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania
2.
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany
XI.
Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)
XII.
Fundusz z aktualizacji wyceny
XIII.
Inne fundusze własne
XIV.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
XV.
Wynik finansowy
1.
Zysk netto (wartość dodatnia)
2.
Strata netto (wartość ujemna)

Pasywa razem

Rachunek zysków i strat

I.
Przychody z działalności statutowej
1.
Przychody z tytułu odsetek
2.
Przychody z tytułu prowizji
II.
Koszty realizacji zadań statutowych
1.
Odsetki z tytułu kredytów krótkoterminowych otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego
2.
Odsetki z tytułu pożyczek otrzymanych ze środków budżetu państwa
3.
Pozostałe koszty
III.
Wynik działalności statutowej (I - II)
IV.
Wynik z operacji finansowych
1.
Papierami wartościowymi
2.
Pozostałych
V.
Wynik z tytułu różnic kursowych
VI.
Koszty działalności
1.
Usługi obce
2.
Wynagrodzenia
3.
Ubezpieczenia i inne świadczenia
4.
Pozostałe
VII.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
VIII.
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
IX.
Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości
X.
Pozostałe przychody operacyjne
XI.
Pozostałe koszty operacyjne
XII.
Wynik finansowy (III+IV+/-V-VI-VII-VIII+IX+X-XI)

Zestawienie zmian w funduszach własnych

I.
Fundusze własne na początek okresu (BO)
-
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
-
korekty błędów
II.
Fundusze własne na początek okresu (BO), po korektach
1.1.
Fundusz statutowy na początek okresu
1.2.
Zmiany funduszu statutowego
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

1.3.
Fundusz statutowy na koniec okresu
2.1.
Fundusz gwarancyjny banków na początek okresu
2.2.
Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania na początek okresu
2.3.
Zmiany funduszu gwarancyjnego banków do wykorzystania
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

2.4.
Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania na koniec okresu
2.5.
Fundusz gwarancyjny banków wykorzystany na początek okresu
2.6.
Zmiany funduszu gwarancyjnego banków wykorzystanego
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

2.7.
Fundusz gwarancyjny banków wykorzystany na koniec okresu
2.8.
Fundusz gwarancyjny banków na koniec okresu
3.1.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na początek okresu
3.2.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania na początek okresu
3.3.
Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

3.4.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania na koniec okresu
3.5.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany na początek okresu
3.6.
Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystanego
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

3.7.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany na koniec okresu
3.8.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na koniec okresu
4.1.
Fundusz gwarancyjny kas na początek okresu
4.2.
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania na początek okresu
4.3.
Zmiany funduszu gwarancyjnego kas do wykorzystania
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

4.4.
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania na koniec okresu
4.5.
Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany na początek okresu
4.6.
Zmiany funduszu gwarancyjnego kas wykorzystanego
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

4.7.
Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany na koniec okresu
4.8.
Fundusz gwarancyjny kas na koniec okresu
5.1.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na początek okresu
5.2.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania na początek okresu
5.3.
Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

5.4.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania na koniec okresu
5.5.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystany na początek okresu
5.6.
Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystanego
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

5.7.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystany na koniec okresu
5.8.
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na koniec okresu
6.1.
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych na początek okresu
6.2.
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania na początek okresu
6.3.
Zmiany funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

6.4.
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania na koniec okresu
6.5.
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany na początek okresu
6.6.
Zmiany funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystanego
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

6.7.
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany na koniec okresu
6.8.
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych na koniec okresu
7.1.
Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) na początek okresu
7.2.
Zmiany funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

7.3.
Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) na koniec okresu
8.1.
Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu
8.2.
Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

8.3.
Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu

(Inne fundusze własne)

9.1.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
-
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
-
korekty błędów
9.2.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
9.3.
Zmiana zysku (straty) z lat ubiegłych
a)
zwiększenia (z tytułu)

...

b)
zmniejszenia (z tytułu)

...

9.4.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
10.
Zysk (strata) netto
III.
Fundusze własne na koniec okresu (BZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)
A.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.
Zysk (strata) netto
II.
Korekty razem
1.
Amortyzacja
2.
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
3.
Zmiana stanu rezerw
4.
Zmiana stanu należności, w tym udzielonych pożyczek
5.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem zaciągniętych pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych
6.
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
7.
Pozostałe korekty
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)
B.
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.
Wpływy
1.
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2.
Zbycie inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
3.
Z aktywów finansowych, w tym:
a)
zbycie i wykup aktywów finansowych, z wyłączeniem udzielonych pożyczek
b)
dywidendy
c)
odsetki
d)
inne wpływy z aktywów finansowych
4.
Pozostałe wpływy inwestycyjne
II.
Wydatki
1.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2.
Na aktywa finansowe, w tym:
a)
nabyte aktywa finansowe, z wyłączeniem udzielonych pożyczek
b)
inne wydatki na aktywa finansowe
3.
Pozostałe wydatki inwestycyjne
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.
Wpływy:
1.
Obowiązkowe składki wnoszone przez banki
2.
Obowiązkowe składki wnoszone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
3.
Obowiązkowe składki wnoszone przez firmy inwestycyjne
4.
Wpłaty zobowiązań do zapłaty dokonywane przez banki
5.
Wpłaty zobowiązań do zapłaty dokonywane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
6.
Wpłaty zobowiązań do zapłaty dokonywane przez firmy inwestycyjne
7.
Otrzymane dotacje
8.
Otrzymane kredyty i pożyczki
9.
Pozostałe wpływy finansowe
II.
Wydatki:
1.
Wypłata środków gwarantowanych deponentom banków
2.
Wypłata środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
3.
Spłata kredytów i pożyczek
4.
Spłacone odsetki
5.
Pozostałe wydatki finansowe
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
D.
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)
E.
Środki pieniężne na początek okresu
F.
Środki pieniężne na koniec okresu (E ± D)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.
Przedstawienie:
1)
informacji o znaczących w BFG zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w rocznym sprawozdaniu finansowym;
2)
informacji o znaczących w BFG zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty;
3)
informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących roku obrotowego, mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego;
4)
informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych rocznego sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
2.
Dane uzupełniające o aktywach i pasywach, pozycjach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat, informacje w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego BFG, w szczególności:
1)
informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji II aktywów bilansu, z uwzględnieniem należności zagrożonych i utworzonych odpisów aktualizujących;
2)
informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji III i IV aktywów bilansu;
3)
dane w zakresie zmian rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych BFG, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;
4)
informacje dotyczące struktury zobowiązań wykazywanych w pozycji I.2 pasywów bilansu;
5)
informacje o strukturze funduszy specjalnych wykazywanych w pozycji II pasywów bilansu;
6)
strukturę zobowiązań warunkowych, z podziałem na udzielone gwarancje i poręczenia oraz pozostałe zobowiązania, a także strukturę należności warunkowych;
7)
strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł;
8)
strukturę kosztów;
9)
informacje o proponowanym podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy;
10)
informacje o:
a)
łącznej kwocie kosztów wynagrodzeń BFG, z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze, nagrody i premie,
b)
wysokości rocznego wynagrodzenia łącznie członków Zarządu i Rady BFG, z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze, nagrody i premie,
c)
łącznej kwocie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło;
11)
inne informacje, które należy uznać za istotne dla zrozumienia rocznego sprawozdania finansowego.
1 Obecnie działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1721), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 386 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021