Przyznawanie pomocy finansowej na kształcenie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb przyznawania zwolnionemu ze służby weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, zwanej dalej "AW", pomocy finansowej na jedną z form kształcenia:
a)
studia pierwszego stopnia,
b)
studia drugiego stopnia,
c)
jednolite studia magisterskie,
d)
studia podyplomowe

- zwanej dalej "pomocą finansową";

2)
właściwość podmiotów w zakresie przyznawania pomocy finansowej;
3)
sposób i termin wypłaty pomocy finansowej;
4)
szczegółowe warunki zawieszania udzielania pomocy finansowej oraz zwrotu kosztów kształcenia.
§  2. 
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej składa do dnia 30 września roku, w którym zaczyna się rok akademicki, w którym pomoc finansowa ma być przyznana:
1)
weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW - do Szefa ABW;
2)
weteran poszkodowany-funkcjonariusz AW - do Szefa AW.
§  3. 
Pomoc finansową przyznaje w drodze decyzji administracyjnej:
1)
Szef ABW - weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW;
2)
Szef AW - weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW.
§  4. 
1. 
Pomoc finansowa jest wypłacana w sposób określony we wniosku o jej przyznanie:
1)
weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW przez jednostkę organizacyjną ABW właściwą w sprawach finansowych,
2)
weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW przez jednostkę organizacyjną AW właściwą w sprawach finansowych

- ze środków pozostających w dyspozycji odpowiednio Szefa ABW albo Szefa AW.

2. 
Jeżeli pomoc finansowa została przyznana przed upływem pierwszego semestru nauki w danym roku akademickim, jej wypłata następuje w dwóch ratach, w wysokości odpowiedniej do opłat za naukę ustalonych za poszczególne semestry:
1)
pierwsza rata - w terminie 30 dni od dnia jej przyznania;
2)
druga rata - w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia drugiego semestru nauki.
§  5. 
1. 
O przerwaniu studiów w trakcie roku akademickiego lub niepodjęciu nauki niezwłocznie zawiadamia:
1)
weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW - Szefa ABW;
2)
weteran poszkodowany-funkcjonariusz AW - Szefa AW.
2. 
W przypadku przerwania studiów wypłatę pomocy finansowej, do czasu ustania przyczyny przerwania studiów, zawiesza:
1)
Szef ABW - na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW;
2)
Szef AW - na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
dokumenty, które uzasadniają przerwanie studiów z przyczyn, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, w szczególności dokumentację medyczną, oraz
2)
zaświadczenie wydane przez uczelnię o urlopie od zajęć na uczelni udzielonym weteranowi poszkodowanemu--funkcjonariuszowi ABW albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW.
4. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 2, można wskazać przewidywany termin wznowienia nauki w przypadku zamiaru jej kontynuacji.
5. 
Wypłatę pomocy finansowej zawiesza się również w przypadku niepodjęcia nauki.
§  6. 
1. 
O nieukończeniu studiów z przyczyn, o których mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, niezwłocznie zawiadamia:
1)
weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW - Szefa ABW;
2)
weteran poszkodowany-funkcjonariusz AW - Szefa AW.
2. 
Po uzyskaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, informację o wysokości zwrotu kosztów kształcenia przekazuje:
1)
weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW - jednostka organizacyjna ABW właściwa w sprawach finansowych;
2)
weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW - jednostka organizacyjna AW właściwa w sprawach finansowych.
3. 
Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło po wypłacie pierwszej lub drugiej raty pomocy finansowej, wezwanie do zwrotu kosztów kształcenia wydaje:
1)
Szef ABW - weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW;
2)
Szef AW - weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW.
4. 
Zwrot kosztów kształcenia następuje na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3.
5. 
W przypadkach uzasadnionych sytuacją osobistą lub wysokością przyznanej pomocy finansowej kwota kosztów kształcenia, która podlega zwrotowi, może zostać rozłożona na raty na wniosek:
1)
weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW, złożony do Szefa ABW;
2)
weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW, złożony do Szefa AW.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dla weteranów poszkodowanychfunkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwolnionych ze służby (Dz. U. poz. 1054), które na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) utraciło moc z dniem 11 października 2020 r.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.781

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyznawanie pomocy finansowej na kształcenie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby.
Data aktu: 23/04/2021
Data ogłoszenia: 28/04/2021
Data wejścia w życie: 13/05/2021