Dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym

Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa podmiot uprawniony do wydania dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi oraz weteranowi poszkodowanemu, o których mowa w art. 47b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wzory tych dokumentów, tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tych dokumentach.
§  2. 
1. 
Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, zwany dalej "dyrektorem", wydaje dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla:
1)
uprawionego żołnierza lub pracownika oraz weterana poszkodowanego, których ustalony uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30%,
2)
uprawnionego żołnierza lub pracownika oraz weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

- zwany dalej "legitymacją".

2. 
Wzór legitymacji dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wzór legitymacji dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Legitymacja jest wydawana, na wniosek uprawnionego żołnierza lub pracownika oraz weterana poszkodowanego, o których mowa w § 2 ust. 1, zwanych dalej "osobami uprawnionymi", w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. 
Wniosek zawiera:
1)
nazwisko i imię (imiona) osoby uprawnionej;
2)
numer PESEL osoby uprawnionej;
3)
serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby uprawnionej, która nie ma nadanego numeru PESEL;
4)
przyczynę wydania legitymacji ze wskazaniem ustalonego uszczerbku na zdrowiu;
5)
datę i czytelny podpis osoby uprawnionej.
3. 
Osoba uprawniona dołącza do wniosku:
1)
orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające ustalony uszczerbek na zdrowiu albo zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), potwierdzające doznanie urazu lub zachorowanie na chorobę podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju - w odniesieniu do żołnierzy i weteranów poszkodowanych będących żołnierzami;
2)
orzeczenie komisji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zdolności do pracy albo orzeczenie komisji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu, albo zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 214 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzające doznanie urazu lub zachorowanie na chorobę podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju - w odniesieniu do pracowników i weteranów poszkodowanych będących pracownikami;
3)
protokół powypadkowy w przypadku doznania urazu podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa i braku dokumentów, o których mowa w pkt 1;
4)
zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie albo zaświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w przypadku gdy wojskowa komisja lekarska albo komisja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wydały jeszcze orzeczeń, o których mowa w pkt 1 i 2, a istnieje konieczność dalszego leczenia choroby lub urazu doznanych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa w podmiocie leczniczym.
§  4. 
1. 
Legitymacja, o której mowa w § 2 ust. 2, zawiera następujące dane:
1)
nazwisko i imię (imiona) osoby uprawnionej;
2)
numer PESEL osoby uprawnionej;
3)
serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby uprawnionej, która nie ma nadanego numeru PESEL;
4)
miejsce i datę wydania;
5)
serię i numer;
6)
termin ważności;
7)
informację o ważności legitymacji wraz z dowodem tożsamości;
8)
nazwę organu wydającego.
2. 
Legitymacja, o której mowa w § 2 ust. 3, zawiera następujące dane:
1)
nazwisko i imię (imiona) osoby uprawnionej;
2)
numer PESEL osoby uprawnionej;
3)
serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby uprawnionej, która nie ma nadanego numeru PESEL;
4)
miejsce i datę wydania;
5)
informację o ustalonym uszczerbku na zdrowiu wynoszącym co najmniej 30%;
6)
serię i numer;
7)
termin ważności;
8)
informację o ważności legitymacji wraz z dowodem tożsamości;
9)
nazwę organu wydającego.
§  5. 
1. 
Przekazanie legitymacji osobie uprawnionej odbywa się w siedzibie departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia.
2. 
Dyrektor przekazuje osobie uprawnionej informację o przygotowaniu legitymacji do odbioru na adres korespondencyjny lub na dobrowolnie podany numer telefonu albo na adres e-mail, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§  6. 
1. 
Wymiany legitymacji dokonuje dyrektor, na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, w przypadku:
1)
zmiany danych osobowych wpisanych do legitymacji;
2)
zmiany ustalonego procentowego uszczerbku na zdrowiu skutkującej zmianą uprawnień;
3)
jej uszkodzenia lub zniszczenia;
4)
utraty ważności legitymacji.
2. 
W dniu wydania nowej legitymacji dotychczasowa legitymacja podlega zwrotowi do dyrektora. Przepisy § 3 ust. 2 oraz § 5 stosuje się odpowiednio.
3. 
Zwrócona legitymacja podlega zniszczeniu w dniu wydania nowej legitymacji.
§  7. 
1. 
W przypadku utraty dotychczasowej legitymacji dyrektor wydaje nową legitymację na wniosek osoby uprawnionej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Przepisy § 3 ust. 2 oraz § 5 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku dołącza się oświadczenie o utracie legitymacji oraz podaje się okoliczności jej utraty.
3. 
W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona zwracają ją dyrektorowi w terminie 14 dni od dnia jej odzyskania. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  8. 
Do czasu wydania legitymacji, o których mowa w § 2 ust. 1, w celu korzystania z uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, osoba uprawniona może posługiwać się legitymacją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UPRAWNIONEGO ŻOŁNIERZA LUB PRACOWNIKA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO, KTÓRYCH USTALONY USZCZERBEK NA ZDROWIU JEST MNIEJSZY NIŻ 30%

Legitymacja pozioma, o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, koloru granatowego, wykonana z PVC.

Awers:

1.
W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem "MON".
3.
Napisy w kolorze czarnym i białym wykonane różną czcionką:
1)
po prawej stronie wizerunku orła napisy "RZECZPOSPOLITA POLSKA", poniżej "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ";
2)
pośrodku napis "LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA";
3)
po lewej stronie napis "NAZWISKO" i miejsce na wpisanie nazwiska, poniżej napis "IMIĘ" i miejsce na wpisanie imienia, poniżej napis "NR PESEL / NR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ" i miejsce na wpisanie numeru PESEL lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
pośrodku w dolnej części napis "WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI".

wzór

Rewers:

Napisy w kolorze białym wykonane różną czcionką:

1)
pośrodku w górnej części napis "Uprawnia osobę poszkodowaną do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).";
2)
poniżej pośrodku napis "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ", poniżej napis "DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA";
3)
poniżej pośrodku napis "DYREKTOR", powyżej miejsce na podpis;
4)
poniżej po lewej stronie napis "SERIA I NUMER:" i miejsce na wpisanie serii i numeru legitymacji;
5)
poniżej napis "DATA I MIEJSCE WYDANIA:" i miejsce na wpisanie daty i miejsca wydania legitymacji;
6)
poniżej napis "TERMIN WAŻNOŚCI:" i miejsce na wpisanie terminu ważności legitymacji.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UPRAWNIONEGO ŻOŁNIERZA LUB PRACOWNIKA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO, KTÓRYCH USTALONY PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYNOSI CO NAJMNIEJ 30%

Legitymacja pozioma, o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, kolom amarantowo-grafitowego, wykonana z PVC.

Awers:

1.
W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem "MON".
3.
Napisy w kolorze czarnym i białym wykonane różną czcionką:
1)
po prawej stronie wizerunku orła napisy "RZECZPOSPOLITA POLSKA", poniżej "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ";
2)
pośrodku napis "LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA";
3)
po lewej stronie napis "NAZWISKO" i miejsce na wpisanie nazwiska, poniżej napis "IMIĘ" i miejsce na wpisanie imienia, poniżej napis "NR PESEL / NR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ" i miejsce na wpisanie numeru PESEL lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
w dolnej części napis "WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI".

wzór

Rewers:

Napisy w kolorze białym wykonane różną czcionką:

1)
pośrodku w górnej części napis "Uprawnia osobę poszkodowaną do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).";
2)
poniżej pośrodku napis "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ", poniżej napis "DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA";
3)
poniżej pośrodku napis "DYREKTOR", powyżej miejsce na podpis;
4)
poniżej po lewej stronie napis "SERIA I NUMER:" i miejsce na wpisanie serii i numeru legitymacji;
5)
poniżej napis "DATA I MIEJSCE WYDANIA:" i miejsce na wpisanie daty i miejsca wydania;
6)
poniżej napis "TERMIN WAŻNOŚCI:" i miejsce na wpisanie terminu ważności;
7)
po prawej stronie napis "30%".

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz. U. poz. 345 oraz z 2016 r. poz. 747), które zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) utraciło moc z dniem 11 października 2020 r.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.778

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym.
Data aktu: 19/04/2021
Data ogłoszenia: 26/04/2021
Data wejścia w życie: 27/04/2021