Stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Na podstawie art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
specjalności w zakresie stanowiska, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", i szczegółowe warunki nadawania uprawnień do zajmowania stanowiska o danej specjalności;
2)
sposób przeprowadzania oraz sposób ustalania wyniku egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy, oraz wysokość opłaty za egzamin;
3)
sposób pracy składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 12a ust. 6 ustawy, oraz wysokość wynagrodzenia członków tej komisji za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym;
4)
zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy;
5)
zawartość wniosku o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, oraz wykaz dokumentów dołączanych do tego wniosku.
§  2. 
1. 
Specjalności w zakresie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz szczegółowe warunki nadawania uprawnień do zajmowania stanowiska o danej specjalności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Zakresy szkoleń dla osób, które ubiegają się o uprawnienia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Szkolenie przeprowadza się w formie wykładów, ćwiczeń obliczeniowych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz szkolenia na stanowisku pracy w zależności od zakresu szkolenia.
§  4. 
1. 
Przewodniczący właściwej komisji egzaminacyjnej, wyznaczając skład egzaminacyjny, wskazuje przewodniczącego składu i sekretarza.
2. 
Skład egzaminacyjny:
1)
przygotowuje test i zadania obliczeniowe lub problemowe do części pisemnej egzaminu oraz pytania do części ustnej egzaminu, uwzględniające zakresy szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 2;
2)
ocenia pisemną i ustną część przeprowadzonego egzaminu.
3. 
Skład egzaminacyjny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego składu egzaminacyjnego.
4. 
Skład egzaminacyjny sporządza protokół z egzaminu, który zawiera:
1)
wskazanie składu egzaminacyjnego odpowiedniej komisji egzaminacyjnej;
2)
numer protokołu i datę jego sporządzenia;
3)
imię, nazwisko oraz numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zdającej;
4)
liczbę punktów z testu uzyskanych przez osobę zdającą;
5)
treść zadań obliczeniowych lub problemowych części pisemnej egzaminu i liczbę punktów uzyskanych przez osobę zdającą za rozwiązanie każdego zadania;
6)
wynik części pisemnej egzaminu;
7)
treść pytań części ustnej egzaminu i liczbę punktów uzyskanych przez osobę zdającą za odpowiedź na każde z pytań;
8)
informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu;
9)
imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego składu egzaminacyjnego, sekretarza składu egzaminacyjnego i pozostałych członków tego składu.
5. 
Wypełniony przez osobę zdającą test oraz rozwiązania zadań obliczeniowych lub problemowych części pisemnej egzaminu stanowią załączniki do protokołu z egzaminu.
§  5. 
1. 
Część pisemna egzaminu trwa 120 minut.
2. 
Za część pisemną egzaminu skład egzaminacyjny przyznaje:
1)
1 punkt za każdą poprawną odpowiedź na pytanie z testu;
2)
od 0 do 10 punktów za każde zadanie obliczeniowe lub problemowe.
3. 
Do części ustnej egzaminu przystępuje się po uzyskaniu z części pisemnej egzaminu co najmniej 40 punktów, w tym co najmniej 20 punktów z testu i co najmniej 20 punktów z zadań obliczeniowych lub problemowych.
4. 
Z części ustnej egzaminu przyznaje się od 0 do 5 punktów za odpowiedź na każde pytanie.
5. 
Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje się po otrzymaniu co najmniej 15 punktów z części ustnej egzaminu.
6. 
Osobie, która zdała egzamin, komisja egzaminacyjna wydaje dokument potwierdzający zdanie egzaminu, podpisany przez przewodniczącego składu egzaminacyjnego.
§  6. 
Opłata za egzamin w przypadku egzaminu na uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o określonej specjalności wynosi 300 zł.
§  7. 
Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej uczestniczącego w składzie egzaminacyjnym przeprowadzającym egzamin wynosi 30 zł za każdą osobę przystępującą do egzaminu.
§  8. 
1. 
Wniosek do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, zawiera:
1)
imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień;
2)
wskazanie specjalności w zakresie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, której dotyczy wniosek;
3)
adres do korespondencji występującego z wnioskiem;
4)
informacje o przebiegu pracy zawodowej osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień;
5)
w przypadku stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego - także wskazanie nazwy tej jednostki.
2. 
Występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dołącza do niego następujące dokumenty dotyczące osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień:
1)
dokument potwierdzający zdanie egzaminu;
2)
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
odpisy dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i zawodu;
4)
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia;
5)
oświadczenie osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. 
W przypadku osób dopuszczonych do egzaminu bez wymaganego szkolenia nie jest wymagane załączanie do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu.
4. 
Osoby składające wniosek, o którym mowa w ust. 1, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia posiadały ważne uprawnienia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o określonej specjalności i ubiegają się o uprawnienia do zatrudnienia na takim stanowisku o tej samej specjalności, nie składają dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 4.
§  9. 
1. 
Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do wniosków o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, złożonych do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPECJALNOŚCI W ZAKRESIE STANOWISKA MAJĄCEGO ISTOTNE ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO ZAJMOWANIA STANOWISKA O DANEJ SPECJALNOŚCI

Lp. Specjalność Wykształcenie Staż pracy

(w latach)

w warunkach narażenia

Zakres szkolenia
wyższe w zakresie średnie w zakresie
1 2 3 4 5 6
1 Operator reaktora badawczego fizyki, chemii,

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

informatyki

i pokrewnych

nukleoniki,

energetyki,

elektryki,

mechaniki,

elektroniki,

elektromechaniki

i pokrewnych

2

w jednostce eksploatującej reaktor jądrowy

R-O
2 Dozymetrysta reaktora badawczego fizyki, chemii,

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

informatyki

i pokrewnych

elektroniki,

chemii,

elektromechaniki,

nukleoniki

1

w pracowni lub zakładzie dozymetrii w jednostce eksploatującej reaktor jądrowy

R-D
3 Starszy dozymetrysta reaktora badawczego fizyki, chemii,

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

informatyki

i pokrewnych

2

na stanowisku o specjalności dozymetrysty reaktora badawczego

R-D
4 Kierownik zmiany reaktora badawczego fizyki, chemii,

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

informatyki

i pokrewnych

nukleoniki,

energetyki,

elektryki,

mechaniki,

elektroniki,

elektromechaniki

i pokrewnych

z ukończonymi studiami wyższymi - 1 z wykształceniem średnim - 3 - na stanowisku o specjalności operatora reaktora badawczego R-OK
5 Kierownik reaktora badawczego fizyki, chemii,

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

informatyki

i pokrewnych

1

na stanowisku o specjalności kierownika zmiany reaktora badawczego

R-OK
6 Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy fizyki, chemii,

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

informatyki

i pokrewnych

1

na stanowisku o specjalności kierownika reaktora badawczego lub kierownika zmiany reaktora badawczego

R-OK +

R-D

7 Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych

w obiekcie jądrowym, w składowisku odpadów promieniotwórczych, lub w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność z materiałami jądrowymi w ilości równej lub większej niż:

1) 200 g uranu wzbogaconego U-235, plutonu lub uranu U-233 lub

2) 100 sztuk materiałów jądrowych podlegających ewidencji zgodnie

z rozporządzeniem Komisji (Euratom) nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom (Dz. Urz.

UE L 54 z 28.02.2005, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74)

dowolnym dowolnym 1

w jednostce posiadającej materiały jądrowe

S-E
8 Operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego fizyki, chemii,

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

informatyki

i pokrewnych

elektryki, chemii,

mechaniki,

nukleoniki

1

w jednostce eksploatującej przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego

S-O
9 Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych fizyki, chemii,

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

informatyki

i pokrewnych

elektryki, chemii,

mechaniki,

nukleoniki

z ukończonymi studiami wyższymi - 1, z wykształceniem średnim - 3

- w składowisku odpadów promieniotwórczych lub zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

S-O
10 Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych fizyki, chemii,

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

informatyki

i pokrewnych

- 3

w składowisku odpadów promieniotwórczych lub zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

S-O
11 Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów fizyki, chemii,

informatyki,

dowolnym technicznym,

dowolnym przyrodniczym

elektryki, elektroniki, mechaniki, nukleoniki i pokrewnych z ukończonymi studiami wyższymi - 0, z wykształceniem średnim - 1 - w pracowni akceleratorowej A-A
12 Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów dowolnym dowolnym 0 A-A
13 Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii fizyki, chemii,

biologii,

dowolnym medycznym,

dowolnym technicznym

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

medycyny,

nukleoniki

z ukończonymi studiami wyższymi - 0, z wykształceniem średnim - 1 - w pracowni akceleratorowej S-A
14 Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi fizyki, chemii,

biologii,

dowolnym medycznym,

dowolnym technicznym

elektryki,

elektroniki,

mechaniki,

medycyny,

nukleoniki

z ukończonymi studiami wyższymi - 0, z wykształceniem średnim - 1 - w pracowni radioterapeutycznej ze źródłami promieniotwórczymi S-Z

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRESY SZKOLEŃ DLA OSÓB, KTÓRE UBIEGAJĄ SIĘ O UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄCE ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU MAJĄCYM ISTOTNE ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

1.
Szkolenie typu A-A

Tematy wykładów:

1)
podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej (min. 1 godzina);
2)
oddziaływanie promieniowania z materią (min. 1 godzina);
3)
biologiczne skutki promieniowania jonizującego (min. 1 godzina);
4)
zasady fizyki akceleratorów (min. 1 godzina);
5)
zasady pomiarów promieniowania X i gamma, detekcja promieniowania jonizującego, podstawowe wielkości dozymetryczne i jednostki (min. 3 godziny);
6)
zasady ochrony radiologicznej (min. 1 godzina);
7)
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej (min. 1 godzina);
8)
program zapewnienia jakości w pracowni akceleratorowej (min. 1 godzina);
9)
zasady postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych (min. 1 godzina).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej akceleratora i źródeł promieniowania jonizującego oraz stosowanych w pracowni procedur, w formie ćwiczeń laboratoryjnych wraz ze szkoleniem stanowiskowym (min. 2 godziny).

2.
Szkolenie typu S-A

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu A-A oraz:

1)
zasady bezpiecznej pracy w pracowni akceleratorowej i teleradioterapeutycznej (min. 2 godziny);
2)
zasady ochrony radiologicznej pacjentów (min. 2 godziny);
3)
program zapewnienia jakości w pracowni akceleratorowej i teleradioterapeutycznej (min. 4 godziny).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej akceleratora i urządzeń do teleradioterapii oraz stosowanych w pracowni procedur, w formie ćwiczeń laboratoryjnych wraz ze szkoleniem stanowiskowym (min. 2 godziny).

3.
Szkolenie typu S-Z

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu A-A, z wyłączeniem zasad fizyki akceleratorów, oraz:

1)
zasady bezpiecznej pracy w pracowni brachyterapii (min. 2 godziny);
2)
zasady ochrony radiologicznej pacjentów (min. 2 godziny);
3)
program zapewnienia jakości w pracowni brachyterapii (min. 4 godziny);
4)
podstawowe wiadomości z zakresu budowy oraz zasady działania urządzeń do brachyterapii (min. 2 godziny).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi oraz stosowanych w pracowni procedur, w formie ćwiczeń laboratoryjnych wraz ze szkoleniem stanowiskowym (min. 2 godziny).

4.
Szkolenie typu S-E

Tematy wykładów:

1)
podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej (min. 1 godzina);
2)
oddziaływanie promieniowania z materią (min. 1 godzina);
3)
biologiczne skutki promieniowania jonizującego (min. 1 godzina);
4)
detekcja promieniowania jonizującego (min. 2 godziny);
5)
podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego jednostki (min. 2 godziny);
6)
zasady ochrony radiologicznej (min. 4 godziny);
7)
podstawy fizyki reakcji rozszczepienia, w tym zagadnienia krytyczności i współczynnika mnożenia (min. 4 godziny);
8)
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej (min. 2 godziny);
9)
konwencje i umowy międzynarodowe w zakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych (min. 2 godziny);
10)
zasady i metody ewidencji i rachunkowości materiałów jądrowych (min. 2 godziny);
11)
zasady i metody ochrony fizycznej obiektów i materiałów jądrowych (min. 2 godziny);
12)
źródła zagrożenia radiacyjnego w postępowaniu z materiałami jądrowymi, w tym z wypalonym paliwem jądrowym (min. 1 godzina);
13)
raport bezpieczeństwa obiektu jądrowego (min. 1 godzina).
5.
Szkolenie typu S-O

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S-E oraz:

1)
zasady pomiarów mocy dawki i skażeń promieniotwórczych (min. 2 godziny);
2)
zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła, otwartymi źródłami promieniotwórczymi, w pracowni i poza pracownią (min. 4 godziny);
3)
zasady postępowania z odpadami promieniotwórczymi - metody przetwarzania i segregacji, transport, przechowywanie, składowanie (min. 4 godziny);
4)
organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej, pracowników (min. 2 godziny);
5)
przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, technologiczne instrukcje pracy, rejestry dawek, rejestry źródeł, zakładowy plan postępowania awaryjnego (min. 2 godziny).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej, łącznie z planami postępowania awaryjnego, składowiska odpadów promieniotwórczych (min. 2,5 godziny) lub przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego (min. 6 godzin), w formie ćwiczeń laboratoryjnych.

6.
Szkolenie typu R-O

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S-E oraz:

1)
podstawy fizyki jądrowej i reaktorowej (min. 6 godzin);
2)
charakterystyki fizyczne i cieplne reaktora (min. 2 godziny);
3)
detekcja promieniowania jonizującego - uzupełnienie (min. 2 godziny);
4)
system barier powstrzymujących rozprzestrzenianie się produktów rozszczepienia (min. 2 godziny);
5)
źródła zagrożenia w jądrowym reaktorze badawczym (min. 2 godziny);
6)
podstawy zagadnień dozymetrii reaktorowej (min. 4 godziny);
7)
gospodarka odpadami promieniotwórczymi i paliwem jądrowym (min. 2 godziny);
8)
awarie w badawczych reaktorach jądrowych (min. 4 godziny);
9)
zasady zapewnienia jakości w eksploatacji jądrowych reaktorów badawczych (min. 4 godziny);
10)
wymiana ciepła w reaktorze (min. 4 godziny);
11)
napromienianie materiału tarczowego oraz ewidencja i kontrola ruchu źródeł promieniotwórczych (min. 2 godziny);
12)
limity i warunki eksploatacyjne w reaktorze badawczym (min. 1 godzina).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej, w tym raportu bezpieczeństwa, reaktora badawczego, w formie ćwiczeń laboratoryjnych (min. 8 godzin), ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów:

1)
budowa bloku reaktora;
2)
obiegi chłodzenia: pierwotny i wtórny;
3)
systemy bezpieczeństwa;
4)
systemy wentylacji;
5)
systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej;
6)
systemy zasilania elektrycznego;
7)
standardowe i awaryjne procedury pracy reaktora badawczego;
8)
charakterystyka i budowa układów kontroli dozymetrycznej;
9)
napromienianie w reaktorze;
10)
zagadnienia chemiczne;
11)
komory gorące i ekspedycja izotopów;
12)
plany postępowania awaryjnego;
13)
procedury eksploatacyjne.

Ćwiczenia laboratoryjne i obliczeniowe z zakresu fizyki reaktorowej, obejmujące w szczególności kalibrację prętów regulacyjnych, metody sterowania reaktorem, pomiary efektów reaktywnościowych, gęstości strumienia neutronów i dawek, kontrolę stanu elementów paliwowych w reaktorze, kontrolę uwolnień z reaktora badawczego (min. 8 godzin).

Szkolenie stanowiskowe na pracującym reaktorze, w wybranych zespołach służb eksploatacyjnych i pracowni reaktora, według programu indywidualnego przygotowanego przez kierownika jednostki (min. 4 godziny).

7.
Szkolenie typu R-OK

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu R-O oraz:

1)
fizyka reaktorowa - uzupełnienie (min. 4 godziny);
2)
planowanie awaryjne (min. 5 godzin);
3)
określanie narażenia radiacyjnego w obiekcie reaktora badawczego (min. 2 godziny).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej reaktora, w formie ćwiczeń laboratoryjnych, szczególnie w zakresie procedur eksploatacyjnych, postępowania awaryjnego i ochrony fizycznej reaktora (min. 8 godzin).

8.
Szkolenie typu R-D

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S-E oraz:

1)
podstawy fizyki jądrowej i reaktorowej (min. 4 godziny);
2)
charakterystyka i budowa układów kontroli dozymetrycznej (min. 6 godzin);
3)
systemy wentylacji (min. 2 godziny);
4)
systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej (min. 2 godziny);
5)
komory gorące i ekspedycja izotopów (min. 4 godziny);
6)
napromienianie w reaktorze (min. 2 godziny);
7)
metodyka obliczania osłon dla promieniowania mieszanego neutronów i promieniowania gamma (1 godzina);
8)
kontrola narażenia indywidualnego od skażeń promieniotwórczych (powierzchniowych i przestrzennych) (min. 1 godzina).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej, w tym raportu bezpieczeństwa, reaktora badawczego, w formie ćwiczeń laboratoryjnych (min. 8 godzin), ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów:

1)
systemy wentylacji;
2)
systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej;
3)
standardowe i awaryjne procedury pracy reaktora badawczego;
4)
charakterystyka i budowa układów kontroli dozymetrycznej;
5)
napromienianie w reaktorze;
6)
zagadnienia chemiczne;
7)
komory gorące i ekspedycja izotopów;
8)
plany postępowania awaryjnego.

Ćwiczenia laboratoryjne i obliczeniowe z zakresu fizyki reaktorowej, obejmujące w szczególności kalibrację prętów regulacyjnych, metody sterowania reaktorem, pomiary efektów reaktywnościowych, gęstości strumienia neutronów i dawek, pomiar i ocenę skażeń osobistych (min. 8 godzin).

Szkolenie stanowiskowe na pracującym reaktorze, w szczególności w pracowni dozymetrycznej, według programu indywidualnego przygotowanego przez kierownika jednostki (min. 4 godziny).

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 1513), które zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021