Stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepis ogólny

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem":
a)
studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, zwanych dalej "stypendiami dla studentów",
b)
dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, zwanych dalej "stypendiami dla młodych naukowców"

- zwanych dalej łącznie "stypendiami";

2)
rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania;
3)
maksymalne liczby stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców, w tym doktorantów;
4)
maksymalne wysokości stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców;
5)
wzory wniosków o przyznanie stypendium dla studenta i stypendium dla młodego naukowca.

Rozdział  2

Rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania

§  2. 
Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:
1)
autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą;
2)
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
4)
autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
5)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.
§  3. 
Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:
1)
autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
2)
autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
3)
znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo - lub drugoplanowej roli;
4)
znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo - lub drugoplanowej roli;
5)
autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
6)
autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
7)
indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
8)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.
§  4. 
Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:
1)
sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), co najmniej:
a)
szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b)
ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c)
szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
d)
trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
e)
pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f)
miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
2)
rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a)
uniwersjadzie,
b)
akademickich mistrzostwach świata,
c)
akademickich mistrzostwach Europy,
d)
Europejskich Igrzyskach Studentów.
§  5. 
1. 
Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:
1)
autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
2)
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
4)
zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą - odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
8)
otrzymane stypendium zagraniczne;
9)
(uchylony);
10)
stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 7 i 8;
11)
działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
12)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.
2. 
Przez współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego rozumie się także współautorstwo wiodące, polegające na wniesieniu przez młodego naukowca wkładu autorskiego większego niż wkład autorski każdego z pozostałych współautorów. Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:
1)
największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;
2)
procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.
§  6. 
1. 
Osiągnięcia, o których mowa w § 2-4, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
1)
w przypadku osiągnięć naukowych:
a)
stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), elSBN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), elSSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Musie Number) lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),
b)
oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa,
c)
oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
d)
oświadczenia organizatora konferencji naukowej o wygłoszeniu referatu naukowego przez studenta lub programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
e)
oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
f)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
g)
(uchylona);
2)
w przypadku osiągnięć artystycznych:
a)
broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu.
b)
oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
c)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
d)
(uchylona);
3)
w przypadku osiągnięć sportowych - oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.
2. 
Osiągnięcia, o których mowa w § 5, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
1)
stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki {International Standard Book Number), elSBN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki {International Standard Book Number), ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych {International Standard Serial Number), elSSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych {International Standard Serial Number), ISMN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego {International Standard Musie Number) lub DOI {Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego);
2)
oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa;
3)
potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
4)
(uchylony);
5)
oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu przez niego projektem badawczym, wraz z informacją o numerze, źródle finansowania, okresie trwania, celu i efektach projektu;
6)
potwierdzenia:
a)
odbycia zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej,
b)
otrzymania stypendium zagranicznego,
c)
stałej współpracy z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową;
7)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia;
8)
(uchylony).

Rozdział  3

Przyznawanie stypendiów

§  7. 
1. 
Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra - w przypadku stypendium dla:
1)
studenta - w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
młodego naukowca - w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
3. 
Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa:
1)
dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 albo 2;
2)
w przypadku przerw w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 3 ustawy - dokumenty potwierdzające te przerwy.
§  8. 
1. 
Stypendium dla studenta uczelni nadzorowanej przez ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:
1)
w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
2)
uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.
2. 
Wymogów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.
3. 
Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
§  9. 
1. 
Wnioski o przyznanie stypendiów podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
2. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  10. 
1. 
Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:
1)
rozpoczęcia studiów - w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
2)
rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia - w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
3)
1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

- do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

2. 
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:
1)
w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
a)
monografii naukowej albo artykułu naukowego:
rodzaj i formę,
procentowy wkład autorski,
(uchylone),
liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
b)
projektu badawczego:
pełnioną rolę,
okres uczestnictwa,
liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,
c)
konferencji naukowej:
prestiż i zasięg,
(uchylone),
liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,
status organizatora,
d)
konkursu:
prestiż i zasięg,
uzyskane miejsce,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
status organizatora;
2)
w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
a)
dzieła artystycznego:
rodzaj i formę,
procentowy wkład w jego wykonanie lub autorstwo,
status i prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,
nowatorstwo,
pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,
(uchylone),
b)
konkursu, przeglądu lub festiwalu:
prestiż i zasięg,
uzyskane miejsce,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
status organizatora;
3)
w przypadku osiągnięć sportowych:
a)
miejsce uzyskane w zawodach,
b)
rangę zawodów,
c)
rodzaj rywalizacji,
d)
kategorię wiekową,
e)
udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,
f)
obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.
§  11. 
1. 
Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada roku, w którym jest składany wniosek.
2. 
(uchylony).
3. 
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:
1)
w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe:
a)
znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową, oceniane na podstawie jakości i liczby:
monografii naukowych albo rozdziałów w monografiach naukowych lub artykułów naukowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, autorstwa młodego naukowca, lub których współautorem jest młody naukowiec, z uwzględnieniem ich rodzaju i formy, procentowego wkładu autorskiego, liczby punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
projektów badawczych o wysokim poziomie innowacyjności kierowanych przez młodego naukowca, z uwzględnieniem okresu ich realizacji i prestiżu konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielonych patentów krajowych lub zagranicznych lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie,
b)
stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, oceniany na podstawie:
liczby i czasu trwania zagranicznych staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, w których odbywał te staże lub wizyty,
liczby i czasu trwania staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu uczelni lub instytucji naukowych, w których odbywał staże lub wizyty studyjne w Polsce - w przypadku ukończenia studiów doktoranckich za granicą,
liczby i prestiżu otrzymanych stypendiów zagranicznych,
liczby i prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, z którymi młody naukowiec współpracuje lub współpracował, oraz czasu trwania tej współpracy,
c)
liczba i prestiż uzyskanych nagród;
2)
w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej twórczość artystyczną:
a)
poziom artystyczny prowadzonej działalności twórczej,
b)
znaczenie dorobku artystycznego i jego wpływ na rozwój kultury i sztuki,
c)
prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych.
4. 
Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców związana z kryterium liczby osiągnięć obejmuje wnioski, w których wykazano:
1)
nie mniej niż trzy osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, stanowiące autorstwo lub wiodące współautorstwo;
2)
nie więcej niż:
a)
pięć osiągnięć, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub
b)
po trzy osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8, 10 lub 12.
5. 
Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do wniosku składanego przez młodego naukowca prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.
§  12. 
Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane - w przypadku stypendium dla:
1)
studenta - w terminie do dnia 31 marca,
2)
młodego naukowca - w terminie do dnia 30 czerwca

- roku następującego po roku, w którym zostały złożone.

§  13. 
1. 
Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.
2. 
Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.
§  14. 
Minister przyznaje nie więcej niż:
1)
840 stypendiów dla studentów;
2)
230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 50 dla młodych naukowców będących doktorantami.
§  15. 
Maksymalna wysokość stypendiów nie może przekroczyć:
1)
17 000 zł - w przypadku stypendium dla studenta;
2)
5390 zł miesięcznie - w przypadku stypendium dla młodego naukowca.
§  16. 
1. 
Stypendium wypłaca podmiot, którego wnioskodawca jest kierownikiem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.
2. 
Stypendium wypłaca się:
1)
studentowi - jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
2)
młodemu naukowcowi - w terminie do 10 dnia miesiąca

- na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

3. 
W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

Rozdział  4

Przepisy epizodyczne i przepis końcowy

§  17. 
1. 
W roku 2019 wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, składa się w terminach:
1)
od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.;
2)
od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. 
(uchylony).
3. 
W roku 2019 we wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1, jako znaczące osiągnięcie odpowiednio naukowe studenta albo znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
3a. 
We wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
4. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są rozpatrywane w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
§  18. 
(uchylony).
§  19. 
W latach 2019-2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki ...

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium

dla wybitnego młodego naukowca za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej

grafika

1 Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U.2020.1848).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone w zakresie:

1) stypendiów dla studentów - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz.U.2015.1050),

2) stypendiów dla młodych naukowców-rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz.U.2015.1051) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz.U.2016.1801)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021