MOP-Polska. Poprawki z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy. Genewa.2018.06.05.

POPRAWKI Z 2018 R.
do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.,
zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 5 czerwca 2018 r. w Genewie zostały zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy Poprawki do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

POPRAWKI Z 2018 R.

DO KODEKSU KONWENCJI O PRACY NA MORZU Z 2006 R.

Poprawka do Kodeksu Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.

dotycząca Prawidła 2.1

Norma A2.1 - Marynarskie umowy o pracę

Dodaje się nowy ustęp 7:

7. Każdy Członek wymaga, aby marynarska umowa o pracę nadal obowiązywała podczas przetrzymywania marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, niezależnie od tego, czy upłynął okres na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu. Dla celów niniejszego ustępu termin:

a) piractwo ma takie samo znaczenie jak w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawię Morza, z 1982 r.;

b) zbrojna napaść na statki oznacza wszelki bezprawny akt przemocy lub przetrzymywania, lub każdy akt grabieży, albo jego groźbę, inny niż piractwo, popełniony w celach prywatnych i skierowany przeciwko statkowi, osobom lub mieniu znajdującym się na pokładzie tego statku, w obrębie wód wewnętrznych państwa, ną wodach archipelagowych i morzu terytorialnym, lub podżeganie albo celowe ułatwianie opisanego powyżej czynu.

Poprawka do Kodeksu Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.

dotycząca Prawidła 2.2

Norma A2.2 - Wynagrodzenie

Dodaje się nowy ustęp 7:

7. W przypadku, gdy marynarz jest przetrzymywany na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, wynagrodzenia i inne należności w ramach marynarskiej umowy o pracę, stosownego Układu zbiorowego pracy lub obowiązujących przepisów prawa krajowego, w tym dokonywanie przekazów, o których mowa w ustępie 4 niniejszej Normy, są nadal wypłacane w trakcie całego okresu przetrzymywania, aż do czasu uwolnienia marynarza i jego należytej repatriacji zgodnie z Normą A2.5.1 lub, w przypadku śmierci marynarza podczas przetrzymywania, dó daty śmierci określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Pojęcia piractwo i zbrojna napaść na statki mają takie samo znaczenie, jak w Normie A2.1 ustęp 7.

Poprawka do Kodeksu Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.

dotycząca Prawidła 2.5

Wytyczna B2.5.1 - Prawo do repatriacji

Ustęp 8 zastępuje się następującym:

8. Prawo do repatriacji może wygasnąć, jeśli odnośni marynarze nie upomną się o nią w rozsądnym czasie zdefiniowanym przez krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze lub układy zbiorowe pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni przetrzymywani na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statki. Pojęcia piractwo i zbrojna napaść na statki mają takie samo znaczenie, jak w Normie A2.1 ustęp 7.

Po zaznajomieniu się z powyższymi poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

- są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 22 lutego 2021 r.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.707

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: MOP-Polska. Poprawki z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy. Genewa.2018.06.05.
Data aktu: 05/06/2018
Data ogłoszenia: 16/04/2021
Data wejścia w życie: 26/12/2020