Spis wyborców.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie spisu wyborców

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, w tym ustalając:
a)
wzór spisu wyborców,
b)
metody aktualizacji spisu wyborców,
c)
wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców,
d)
wzory wykazów wyborców przebywających w podmiocie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, domu studenckim, zespole domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania,
e)
wzory wykazów wyborców, którzy opuścili podmiot leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny, areszt śledczy, oddział zewnętrzny takiego zakładu albo aresztu, dom studencki, zespół domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania,
f)
wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania;
2)
wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Kodeksie wyborczym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
2)
zakładzie - należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy oraz oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, a także dom studencki oraz zespół domów studenckich, w których utworzono obwód głosowania;
3)
kierującym zakładem - należy przez to rozumieć dyrektora podmiotu leczniczego albo dyrektora lub kierownika domu pomocy społecznej, zakładu karnego, aresztu śledczego, a także domu studenckiego oraz zespołu domów studenckich, w których utworzono obwód głosowania;
4)
wójcie - należy przez to rozumieć także burmistrza lub prezydenta miasta.

Rozdział  2

Sposób sporządzenia spisu wyborców

§  3. 
1. 
Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie.
2. 
W wyborach do Parlamentu Europejskiego część A spisu obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi, z wyjątkiem wyborców, którzy zgłosili chęć głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.
3. 
W przypadkach, o których mowa w art. 29 § 2 i art. 30 § 2 Kodeksu wyborczego, przy nazwiskach osób, które nie zamieszkują stale na obszarze danej gminy, ale stale zamieszkują na obszarze powiatu lub województwa, na którego terenie położona jest ta gmina, w spisie wyborców w rubryce "Uwagi" zamieszcza się odpowiednio adnotację: "Tylko wybory do rady powiatu i sejmiku województwa" lub "Tylko wybory do sejmiku województwa".
4. 
W gminie, w której do rejestru wyborców nie wpisano obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, części B spisu nie sporządza się.
5. 
Wzór części A spisu wyborców stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6. 
Wzór części B spisu wyborców stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Spis wyborców sporządza się w systemie informatycznym umożliwiającym wydruk tego spisu.
2. 
Wydruku spisu wyborców dokonuje się nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów.
3. 
Zmiany dokonane w spisie po jego wydrukowaniu wprowadza się również do systemu informatycznego.
§  5. 
1. 
Spis wyborców w gminie mającej status miasta sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulic - według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów - według kolejnych numerów mieszkań.
2. 
Spis wyborców w gminie innej niż określona w ust. 1 sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w porządku alfabetycznym, a w obrębie miejscowości - według kolejnych numerów domów i mieszkań; jeżeli w miejscowości są ulice - także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkań.
3. 
W wyborach do rad gmin spis wyborców sporządza się z uwzględnieniem podziału gminy na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru rady tej gminy.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się do części A i B spisu wyborców.
§  6. 
1. 
Spis wyborców dla obwodu utworzonego w zakładzie sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców, na podstawie wykazu osób, które będą przebywać w zakładzie w dniu wyborów.
2. 
W wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów wykaz osób, o którym mowa w ust. 1, sporządza się odrębnie dla obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, którzy:
1)
stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego;
2)
stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, dla wyboru organu której przeprowadzane są wybory - w przypadku wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów.
3. 
Wykaz osób, które będą przebywać w zakładzie w dniu wyborów, sporządza osoba kierująca zakładem, w którym utworzono obwód głosowania, i przekazuje właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę jednostki urzędowi gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.
4. 
W odniesieniu do oddziału zewnętrznego zakładu karnego lub aresztu śledczego zadania kierującego zakładem wykonuje dyrektor tego zakładu lub aresztu.
5. 
Kierujący zakładem, w którym utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położony jest zakład.
6. 
W przypadku konieczności dopisania do spisu wyborców, o którym mowa w ust. 1, osób przybyłych do zakładu po sporządzeniu wykazu, ale nie później niż na 2 dni przed dniem wyborów, kierujący tym zakładem niezwłocznie przekazuje właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców. Przepisy ust. 2 oraz 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
7. 
W przypadku konieczności skreślenia ze spisu wyborców, o którym mowa w ust. 1, wyborców stale zamieszkałych w gminie, na której obszarze znajduje się zakład, którzy po sporządzeniu wykazu wyborców opuścili ten zakład, kierujący tym zakładem niezwłocznie przekazuje właściwemu urzędowi gminy wykaz tych wyborców. Przepisy ust. 2 oraz 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. 
Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
9. 
Wzór wykazu wyborców, którzy opuścili podmiot leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny, areszt śledczy, oddział zewnętrzny takiego zakładu albo aresztu, dom studencki, zespół domów studenckich, o którym mowa w ust. 7, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  7. 
Spis wyborców, o którym mowa w § 6 ust. 1, sporządza się i drukuje najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.
§  8. 
W spisie wyborców odnotowuje się fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania w rubryce "Uwagi" na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.
§  9. 
1. 
Jeżeli głosowanie w wyborach przeprowadza się w ciągu dwóch dni:
1)
sporządza się spis dodatkowy, w którym wpisuje się osoby kończące 18 lat w drugim dniu głosowania; spis opatruje się w prawym górnym rogu oznaczeniem: "Spis dodatkowy";
2)
kierujący zakładem w sporządzanym wykazie osób, o którym mowa w § 6 ust. 1, osoby kończące 18 lat w drugim dniu głosowania wpisuje na odrębny arkusz wykazu opatrzony w prawym górnym rogu oznaczeniem: "Do spisu dodatkowego".
2. 
Do sporządzania spisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy § 3-5 i 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  3

Aktualizowanie spisu wyborców

§  10. 
1. 
Spis wyborców jest aktualizowany odpowiednio w częściach A i B do dnia przekazania go przewodniczącym właściwych obwodowych komisji wyborczych, przez dopisanie wyborcy do spisu wyborców lub skreślenie go ze spisu wyborców - stosownie do okoliczności. W przypadku dopisania wyborcy do spisu wyborców po jego wydrukowaniu, drukuje się w dwóch egzemplarzach dodatkowy formularz spisu obejmujący dopisanych wyborców.
2. 
Do aktualizacji spisu wyborców przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§  11. 
1. 
Po sporządzeniu spisu wyborców w części A spisu dopisuje się osoby, które:
1)
zostały wpisane do rejestru wyborców po sporządzeniu spisu wyborców;
2)
złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców na podstawie art. 28 § 1 i 4 Kodeksu wyborczego;
3)
złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców na podstawie art. 30 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego;
4)
przybyły do zakładu i zostały objęte dodatkowym wykazem, o którym mowa w § 6 ust. 6 lub § 9 ust. 1 pkt 2;
5)
opuściły zakład i na podstawie wykazu, o którym mowa w § 6 ust. 7, zostały skreślone ze spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania utworzonego w zakładzie;
6)
zostały pominięte w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez wójta lub właściwy sąd rejonowy;
7)
zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistej omyłki.
2. 
Po sporządzeniu spisu wyborców w części B spisu dopisuje się obywateli Unii Europejskiej w przypadkach, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1;
2)
pkt 2 i 4, pod warunkiem wskazania przez wyborcę gminy, w której został on wpisany do rejestru wyborców - w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
3)
pkt 2, pod warunkiem, że wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców danej gminy - w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów;
4)
pkt 4, pod warunkiem, że wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców gminy na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub gminy, w której przeprowadzone będą wybory wójta - w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów;
5)
pkt 5-7.
3. 
W przypadku dopisania wyborcy do spisu wyborców po jego sporządzeniu, w spisie w rubryce "Uwagi" zamieszcza się adnotację określającą przyczynę dopisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się "wpis do rejestru wyborców", "art. 28 § 1 Kodeksu wyborczego", "art. 28 § 4 Kodeksu wyborczego", "art. 30 § 1 Kodeksu wyborczego", "art. 30 § 3 Kodeksu wyborczego", "przybycie do zakładu", "opuszczenie zakładu", "reklamacja", "omyłka".
§  12. 
1. 
O wpisaniu osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2-4, do spisu w części A lub dopisaniu ich do spisu w części A zawiadamia się odpowiednio urząd gminy właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania tych osób lub miejsce ostatniego ich zameldowania na pobyt stały, a w przypadku osób stale zamieszkałych za granicą - konsula właściwego ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania za granicą.
2. 
O wpisaniu osób, o których mowa w § 11 ust. 2 w związku z § 11 ust. 1 pkt 2-4, do spisu w części B lub dopisaniu ich do spisu w części B zawiadamia się urząd gminy, w którym osoby te zostały wpisane do rejestru wyborców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  13. 
1. 
Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1)
skreślone z rejestru wyborców;
2)
wobec których wójt wydał decyzję, albo właściwy sąd rejonowy - postanowienie, o skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji;
3)
umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistej omyłki;
4)
niemające prawa wybierania w rozumieniu art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego;
5)
w odniesieniu do których otrzymano urzędowe zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania;
6)
wpisane do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania na obszarze gminy;
7)
którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w art. 32 § 1 Kodeksu wyborczego;
8)
które zgłosiły chęć głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego.
2. 
W przypadku skreślenia wyborcy ze spisu wyborców w rubryce "Uwagi" zamieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się: "skreślenie z rejestru wyborców", "reklamacja", "omyłka", "zawiadomienie - art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego", "§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie spisu wyborców", "zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu do spisu", "zaświadczenie", "UE - § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie spisu wyborców" lub "opuszczenie zakładu".
3. 
Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dodatkowego spisu wyborców, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
§  14. 
1. 
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach wójtów, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania, spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 10-13.
2. 
Adnotacje, o których mowa w § 11 ust. 3 i § 13 ust. 2, uzupełnia się o wyrazy "ponowne głosowanie".
3. 
Najpóźniej na dwa dni przed głosowaniem ponownym drukuje się, w dwóch egzemplarzach, spis wyborców, który będzie służył do przeprowadzenia tego głosowania.

Rozdział  4

Udostępnianie spisu wyborców

§  15. 
1. 
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.
2. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  16. 
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Rozdział  5

Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób jego wydawania i ewidencjonowania

§  17. 
1. 
Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje urząd gminy, który sporządził spis wyborców. Zaświadczenie przed wydaniem opatruje się numerem, zabezpiecza poprzez naklejenie znaku holograficznego i wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.
2. 
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
3. 
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
4. 
Przed sporządzeniem spisu wyborców zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców. Wyborcy, który otrzymał takie zaświadczenie, nie umieszcza się w spisie wyborców.
5. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  18. 
1. 
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
2. 
W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
3. 
W przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, wskazuje się w nim jego imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.
§  19. 
Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
§  20. 
1. 
Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzi urząd gminy.
2. 
Informacja o wydaniu zaświadczenia jest rejestrowana przez wskazanie numeru zaświadczenia, daty jego wydania, imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy.
3. 
W przypadku wydania zaświadczenia osobie upoważnionej, rejestracji podlegają również imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL upoważnionej osoby.
4. 
W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim rejestruje się dane o obywatelstwie, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.
5. 
Ewidencję wydanych zaświadczeń urząd gminy może prowadzić w postaci papierowej lub w systemie informatycznym.
6. 
Ewidencja wydanych zaświadczeń prowadzona w postaci papierowej oraz upoważnienia do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowią dokumenty z wyborów.
§  21. 
Znak holograficzny, o którym mowa w § 17 ust. 1, zawiera litery:
1)
PLT - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
SNT - w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
PRP - w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
4)
PE - w wyborach do Parlamentu Europejskiego

- oraz oznaczenie roku, w którym są przeprowadzane dane wybory.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  22. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW

(pieczęć nagłówkowa

organu sporządzającego spis*)

Obwód głosowania nr ...... w ................................., gmina ...........................

(nazwa miejscowości) (nazwa gminy)

Wybory .........................................................., zarządzone na dzień .......................

(nazwa wyborów) (data)

Okręg wyborczy nr ...... dla wyboru Rady Gminy/Miasta/Miejskiej/Dzielnicy**

SPIS WYBORCÓW

Część A

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień)

nr PESEL

Adres zamieszkania Potwierdzenie otrzymania kart(-y). Głosowanie

w dniu ............

Uwagi
miejscowość ulica nr domu

nr mieszkania

Część B spisu wyborców sporządzono./Części B spisu wyborców nie sporządzono, gdyż w części B rejestru wyborców nie wpisano obywateli Unii Europejskiej.***

..........................................................................................................

(podpis, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)*

______

* Umieszcza się na każdej karcie spisu.

** Odpowiednią nazwę umieszcza się w wyborach do rad gmin i w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy.

*** Jedno ze zdań umieszcza się na każdej stronie spisu (nie dotyczy wyborów, w których części B spisu wyborców nie sporządza się).

ZAŁĄCZNIK  2 

WZÓR

CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW

(pieczęć nagłówkowa

organu sporządzającego spis*)

Obwód głosowania nr ...... w ....................................., gmina ........................

(nazwa miejscowości) (nazwa gminy)

Wybory .........................................................., zarządzone na dzień .......................

(nazwa wyborów) (data)

Okręg wyborczy nr ....... dla wyboru Rady Gminy/Miasta/Miejskiej/Dzielnicy**

SPIS WYBORCÓW

Część B

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień)

nr paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

Obywatelstwo Adres zamieszkania Potwierdzenie otrzymania kart(-y). Głosowanie

w dniu .......

Uwagi
miejscowość ulica nr domu

nr mieszkania

.........................................................................................................

(podpis, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)*

______

* Umieszcza się na każdej karcie spisu.

** Odpowiednią nazwę umieszcza się w wyborach do rad gmin i w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WYKAZ WYBORCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM, DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADZIE KARNYM I ARESZCIE ŚLEDCZYM, ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM TAKIEGO ZAKŁADU I ARESZTU, DOMU STUDENCKIM, ZESPOLE DOMÓW STUDENCKICH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA

(pieczęć nagłówkowa podmiotu leczniczego/

domu pomocy społecznej/zakładu karnego/

aresztu śledczego/domu studenckiego/

zespołu domów studenckich)

WYKAZ WYBORCÓW

przebywających w .............................................................................................................,

(nazwa i adres zakładu)

których należy wpisać do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr ..... w .....................

(nazwa gminy)

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Nr PESEL* Adres stałego zamieszkania

(według wpisu do rejestru wyborców)

miejscowość oraz gmina ulica nr domu nr mieszkania

................................................................

(podpis, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

______

* W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi zamieszcza się obywatelstwo oraz numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WYKAZ WYBORCÓW, KTÓRZY OPUŚCILI PODMIOT LECZNICZY, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁAD KARNY, ARESZT ŚLEDCZY, ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY TAKIEGO ZAKŁADU ALBO ARESZTU, DOM STUDENCKI, ZESPÓŁ DOMÓW STUDENCKICH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA

(pieczęć nagłówkowa podmiotu leczniczego/

domu pomocy społecznej/zakładu karnego/

aresztu śledczego/domu studenckiego/

zespołu domów studenckich)

WYKAZ WYBORCÓW

którzy opuścili .............................................................................................................................,

(nazwa i adres zakładu)

Wyborców tych należy skreślić ze spisu wyborców w obwodzie głosowania nr ......... w .............................

(nazwa gminy)

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Nr PESEL* Adres stałego zamieszkania

(według wpisu do rejestru wyborców)

miejscowość ulica nr domu nr mieszkania

.............................................................

(podpis, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

______

* W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi zamieszcza się obywatelstwo oraz numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O WPISANIU LUB DOPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

(pieczęć nagłówkowa organu sporządzającego spis)

 ................................., dnia ..............................

(miejscowość) (dd/mm/rrrr)

Do .............................................

w ...............................................

Zawiadamia się, że .....................................................................................................................

(nazwisko i imię (imiona))

.....................................................................................................................................................

(imię ojca, data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL*)

stale zamieszkały(-ła)/ostatnio zameldowany(-na) na pobyt stały/wpisany(-na) do rejestru wyborców/wpisany(-na) do spisu wyborców** w gminie/mieście pod adresem:

a) gmina (miasto, dzielnica) ........................................................................

b) miejscowość ........................................................................

c) ulica ........................................................................

d) nr domu ........................................................................

e) nr mieszkania ........................................................................

został(-ła) wpisany(-na) do wpisu wyborców w miejscowości ...................................................

gmina .................................................................... woj. ..............................................................

Powyższe przekazuję w celu skreślenia wyborcy ze spisu wyborców sporządzonego dla wyborów .....................................................................................................................................

...............................................................

(podpis, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

______

* W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi podaje się obywatelstwo oraz numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

** Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

 ......................................., dnia ...............................

(miejscowość) (dd/mm/rrrr)

......................................................................

(nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy)

...................................................................... Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*

(adres wnioskodawcy)

..................................................................... ...........................................................

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) proszę o potwierdzenie, że figuruję w spisie wyborców:

1) imię (imiona) ......................................................................

2) nazwisko ......................................................................

3) adres zamieszkania:

a) gmina (miasto, dzielnica) ......................................................................

b) miejscowość ......................................................................

c) ulica ......................................................................

d) nr domu ......................................................................

e) nr mieszkania ......................................................................

............................................................

(podpis wnioskodawcy)

Wyjaśnienie:

Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy).

______

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 (pieczęć nagłówkowa urzędu gminy) .........................., dnia .........................

(miejscowość) (dd/mm/rrrr)

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA NR .........

Pan/Pani*

1) imię (imiona) .........................................................................

2) nazwisko .........................................................................

3) imię ojca .........................................................................

4) nr PESEL .........................................................................

5) nr paszportu lub innego dokumentu

stwierdzającego tożsamość** .........................................................................

6) adres zamieszkania:

a) gmina (miasto, dzielnica) .........................................................................

b) miejscowość .........................................................................

c) ulica .........................................................................

d) nr domu .........................................................................

e) nr mieszkania .........................................................................

7) obywatelstwo** .........................................................................

jest uprawniony(-na) do głosowania w dniu .............................................., w obwodzie miejsca pobytu w wyborach:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu pierwszego głosowania/
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ponownego głosowania/
do Sejmu i Senatu/
do Parlamentu Europejskiego/
uzupełniających do Senatu w okręgu wyborczym nr ....*
miejsce na hologram ...............................................
(podpis, z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego)

______

* Niepotrzebne skreślić.

** Wypełnia się w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U.2011.158.942), które zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1072) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021