Wykonywanie zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

Dz.U.21.633
USTAWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zasady wykonywania zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Agencją".

Art.  2.  [Zadania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu]

Do zadań Agencji należy promocja polskiej gospodarki, w tym:

1) promocja eksportu polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich;
2) promocja polskich branż;
3) wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
4) wspieranie inwestycji polskich za granicą;
5) wspieranie inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie portalu informacyjnego;
7) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
8) działalność wydawnicza;
9) podejmowanie działań służących zapobieganiu skutkom sytuacji kryzysowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) lub łagodzeniu tych skutków, w tym skutków rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę zakaźną COVID-19.
Art.  3.  [Zagraniczne biura handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu]
1.  Zadania Agencji, o których mowa w art. 2, mogą być wykonywane przy pomocy zagranicznych biur handlowych, tworzonych i prowadzonych przez Agencję w formie prawnej i organizacyjnej zależnej od uwarunkowań prawnych i ekonomicznych miejsca ich utworzenia, w tym spółek kapitałowych.
2.  Finansowanie lub dofinansowanie wykonywania zadań Agencji w części realizowanej przez zagraniczne biura handlowe może następować ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4.
Art.  3a.  [Polska Agencja Inwestycji i Handlu jako podmiot systemu instytucji rozwoju]

Agencja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 2011 i 2255).

Art.  4.  [Powierzenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej]
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki lub inny podmiot sektora finansów publicznych mogą powierzyć Agencji wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające w szczególności z dokumentów i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub właściwego ministra.
2.  Powierzając zadania, podmioty, o których mowa w ust. 1, zapewniają Agencji odpowiednie środki finansowe na ich realizację.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, określenie zadań Agencji następuje w umowie. Art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) stosuje się odpowiednio.
Art.  5.  [Pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu]
1.  W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może udzielać pomocy finansowej związanej z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), oraz innymi programami finansowanymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.
2.  W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może także udzielać pomocy finansowej spełniającej przesłanki pomocy de minimis, dotyczącej promocji eksportu polskich przedsiębiorców, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.
Art.  6.  [Dotacje, płatności i inne środki finansowe otrzymywane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu]
1.  Agencja otrzymuje:
1) dotację podmiotową z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 2;
2) dotacje celowe przeznaczone na:
a) realizację zadań, o których mowa w art. 2,
b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
3) płatności z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których beneficjentem jest Agencja;
4) środki pochodzące:
a) ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
b) z budżetu Unii Europejskiej.
2.  Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przewyższać koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez Agencję na realizację zadań, o których mowa w art. 2.
3.  Dotacje oraz płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie mogą obejmować dofinansowania działalności gospodarczej Agencji.
Art.  7.  [Zasady udzielania zamówień na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu]

Zamówienia na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych, o których mowa w art. 3, Agencja może udzielić z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 304 i art. 306 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), o ile wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Art.  8.  [Odrębne ewidencje prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu]
1.  Agencja prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla działalności związanej z realizacją zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, dla działalności finansowanej ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz dla działalności gospodarczej, w tym obowiązana jest do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
2.  Zasady prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem tych środków, o którym mowa w ust. 1, Agencja określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).
Art.  9.  [Maksymalna kwota dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji realizowanej ze środków niepochodzących z budżetu UE]

Łączna kwota dotacji celowych przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Agencję ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej może wynosić do 100% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

Art.  10. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 2 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  11. 
1.  W terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw gospodarki dokona likwidacji wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Do likwidacji wydziałów, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tym że:
1) nie stosuje się wymogu porozumienia z Ministrem Finansów, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanego wydziału, w tym środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym likwidowanego wydziału, mogą być przeznaczone dla Agencji;
3) przekazanie mienia Agencji może wiązać się z przejęciem przez Agencję należności i zobowiązań tego wydziału;
4) w przypadku gdy mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanego wydziału nie będzie przeznaczone dla Agencji, decyzja o przeznaczeniu tego mienia będzie podejmowana po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Art.  12. 
1.  W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 135 000 000 zł, w tym w:
1) 2017 r. - 135 000 000 zł;
2) 2018 r. - 0 zł;
3) 2019 r. - 0 zł;
4) 2020 r. - 0 zł;
5) 2021 r. - 0 zł;
6) 2022 r. - 0 zł;
7) 2023 r. - 0 zł;
8) 2024 r. - 0 zł;
9) 2025 r. - 0 zł;
10) 2026 r. - 0 zł.
2.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na obniżeniu kosztów działalności bieżącej Agencji przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanego procesu promocji polskiej gospodarki.
3.  Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Art.  12a. 

W roku 2017 minister właściwy do spraw gospodarki przeznaczy środki w wysokości 100 000 tys. zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy.

Art.  13. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 .

1 Ustawa została ogłoszona w dniu 3 sierpnia 2017 r.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021