Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z 2014 r. poz. 1374, z 2015 r. poz. 506 oraz z 2017 r. poz. 1436) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku w tabeli A:
a)
lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5 art. 77 § 1 k.w. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia od 50 do 250
b)
po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:
5a art. 77 § 2 k.w. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka 500
c)
lp. 16 otrzymuje brzmienie:
16 art. 117 § 1 k.w. Niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych od 100 do 250
d)
po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:
16a art. 117 § 2 k.w. Nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym od 100 do 250
e)
lp. 79-84 otrzymują brzmienie:
79 art. 13 ust. 1

pkt 1 u.o.z.t.

Udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 500
80 Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych 500
81 Sprzedawanie papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania 100
82 Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych 100
83 art. 13 ust. 1

pkt 1 u.o.z.t.

Nieumieszczenie w punkcie detalicznym widocznej i czytelnej informacji o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)" 150
84 art. 13 ust. 1

pkt 2 u.o.z.t.

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia 150
2)
w objaśnieniach pod tabelą A użytym skrótom nadaje się następujące brzmienie:
a)
"k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281)",
b)
"u.o.z.t. - ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276)".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.556

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.
Data aktu: 18/03/2021
Data ogłoszenia: 26/03/2021
Data wejścia w życie: 10/04/2021