Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 159) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:
1)
do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;
2)
ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;
3)
ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;
4)
ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.
§  2. 
1. 
Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:
1)
skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;
2)
skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;
3)
skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;
4)
skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;
5)
skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;
6)
skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;
6a)
sprzeciwów od decyzji - 100 zł;
7)
zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.
2. 
Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1)
budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;
2)
energetyki - 10.000 zł;
3)
transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;
4)
radiofonii i telewizji - 10.000 zł;
5)
publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;
6)
działalności bankowej - 10.000 zł;
7)
ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;
8)
funduszy emerytalnych - 10.000 zł;
9)
funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;
10)
wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;
11)
obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;
12)
kasyn gry - 10.000 zł;
13)
innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;
14)
łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;
15)
usług pocztowych - 1.000 zł;
16)
ochrony osób i mienia - 5.000 zł;
17)
usług detektywistycznych - 5.000 zł;
18)
obrotu dewizowego - 5.000 zł;
19)
prawa celnego - 5.000 zł;
20)
produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;
21)
aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej 1  - 1.000 zł;
22)
żywności i żywienia - 1.500 zł;
23)
geologii i górnictwa - 1.000 zł;
24)
kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;
25)
sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;
26)
utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;
27)
w pozostałym zakresie - 500 zł.
3. 
Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:
1)
budownictwa i architektury - 500 zł;
2)
zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;
3)
ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;
4)
gospodarki wodnej - 300 zł;
5)
nieruchomości - 200 zł;
6)
rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;
7)
ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;
8)
cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;
9)
aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;
10)
kombatantów - 100 zł;
11)
własności przemysłowej - 1.000 zł;
12)
zobowiązań podatkowych - 500 zł;
13)
prawa celnego - 500 zł.
4. 
Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.
5. 
Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.
6. 
W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.
§  3. 
Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.
§  4. 
Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.
§  5. 
1. 
Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.
2. 
(utracił moc).
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
1 Obecnie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.960), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2016 r.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021