Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego i dyrektorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Biura Poszukiwań i Identyfikacji w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,";

2)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabele VIII-X otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela A otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela B. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabelach VIII, IX i X załącznika nr 3 do rozporządzenia
Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2800-3000
II 2850-3100
III 2900-3250
IV 2950-3400
V 3000-3700
VI 3050-4000
VII 3100-4300
VIII 3150-4500
IX 3200-5000
X 3250-5300
XI 3300-5900
XII 3350-6100
XIII 3400-6500
XIV 3450-6900
XV 3500-7200
XVI 3550-7500
XVII 3600-8300

ZAŁĄCZNIK Nr  2

VIII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Dyrektor: biura, oddziału, zastępca dyrektora: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Biura Lustracyjnego XV-XVII 10 wyższe 7
główny księgowy według odrębnych przepisów
2 Zastępca dyrektora: biura, oddziału, naczelnik: oddziałowego biura, oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, zastępca naczelnika oddziałowego biura lustracyjnego, rzecznik prasowy XIV-XVI 9 wyższe 7
główny księgowy oddziału według odrębnych przepisów
3 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, inspektor ochrony danych osobowych, naczelnik samodzielnego wydziału XIII-XV 9 wyższe 7
4 Naczelnik: wydziału, delegatury XIV-XIV 8 wyższe 7
5 Zastępca naczelnika: oddziałowego biura, oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wydziału, delegatury, kierownik samodzielnej sekcji XII-XIV 7 wyższe 7
6 Administrator: sieci, systemu, aplikacji, infrastruktury IT, architekt systemowy, programista, specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego XII-XIV - wyższe 2
średnie 4
7 kierownik wydziału archiwalnego w delegaturze, kierownik: sekcji, referatu, archiwum, pracowni, laboratorium, sekretariatu XI-XIII 6 wyższe 7
8 Główny: specjalista, analityk XI-XIII 6 wyższe 7
Główny specjalista do spraw legislacji aplikacja legislacyjna
Radca prawny według odrębnych przepisów
Kierownik projektu 8 wyższe oraz certyfikowane uprawnienia do prowadzenia projektów 5
9 Koordynator zespołu, starszy: specjalista, analityk, kustosz archiwalny, konserwator archiwalny IX-XI - wyższe 6
10 Analityk biznesowy IX-XI - wyższe -
Analityk systemowy średnie 2
11 Specjalista, kustosz archiwalny, konserwator archiwalny, starszy dokumentalista VIII-X - wyższe 4
Specjalista do spraw legislacji wyższe
12 Dokumentalista, starszy: inspektor, archiwista, fotograf, laborant VII-XI - wyższe 2
średnie 4
13 Serwisant urządzeń elektronicznych VI-IX - średnie -
14 Młodszy specjalista do spraw legislacji V-VIII - wyższe 2
Inspektor, archiwista, starszy księgowy wyższe -
średnie 2
15 Starszy referent, księgowy, fotograf, laborant, młodszy: archiwista, konserwator archiwalny IV-VII - średnie 2
16 Referent, młodszy księgowy I-V - średnie -
17 Pomocnik: archiwisty, konserwatora archiwalnego, dokumentalisty II-IV - średnie -

IX. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KANCELARII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Kanclerz Polskiej Akademii Nauk XVII 10 wyższe 7
2 Dyrektor biura (zespołu), Dziekan wydziału Polskiej Akademii Nauk XV-XVII 10 wyższe 7
3 Wicedyrektor biura (zespołu), rzecznik prasowy XIV-XVI 9 wyższe 7
główny specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze
główny księgowy według odrębnych przepisów
4 Naczelnik działu (zespołu), naczelnik oddziału Polskiej Akademii Nauk, radca Prezesa Polskiej Akademii Nauk XIII-XIV 8 wyższe 7
według odrębnych przepisów
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny
5 Główny specjalista, administrator sieci, administrator systemu informatycznego XI-XIII 6 wyższe 7
radca prawny według odrębnych przepisów
6 Starszy specjalista IX-XI - wyższe 6
7 Starszy: programista, informatyk VIII-XI - wyższe 6
8 Specjalista, programista, informatyk VIII-X - wyższe 4
9 Starszy inspektor VII-IX - wyższe 3
średnie 6
10 Inspektor, starszy księgowy, technik informatyczny V-VIII - wyższe -
średnie 2
referent prawny wyższe prawnicze -
11 Księgowy, starszy referent IV-VII - średnie -
12 Referent II-V - średnie -

X. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat

pracy

1 2 3 4 5 6
1 Dyrektor generalny XV-XVII 10 wyższe 7
2 Dyrektor biura XV-XVII 10 wyższe 7
3 Wicedyrektor biura XIV-XVI 9 wyższe 7
Główny księgowy według odrębnych przepisów
4 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych XIII-XV 9 wyższe 7
5 Naczelnik wydziału XIII-XIV 8 wyższe 7
6 Ekspert XIII-XV 6 wyższe 5
7 Główny specjalista XI-XIII 6 wyższe 7
8 Specjalista VIII-XI - wyższe 4
9 Starszy inspektor VII-X - wyższe -
średnie 2
10 Asystent radcy III-X - według odrębnych przepisów
11 Inspektor V-IX - średnie -

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Tabela A. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego, dyrektorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej oraz Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Lp. Stanowisko Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł Stawka dodatku funkcyjnego w zł do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Zastępca Prezesa, dyrektor generalny, dyrektorzy Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej oraz Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 4730-9600 2230 wyższe 8
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 782 i 1214, z 2012 r. poz. 1403, z 2013 r. poz. 882, z 2015 r. poz. 241 i 1538, z 2016 r. poz. 227, 396, 686, 1370 i 1611, z 2017 r. poz. 39, 51, 156, 455, 1790 i 2504, z 2018 r. poz. 179, 842, 1692, 1811, 2131 i 2258, z 2019 r. poz. 877, 1125, 1296 i 2124, z 2020 r. poz. 29, 147, 1120, 1603, 2075 i 2076 oraz z 2021 r. poz. 220.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.524

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Data aktu: 17/02/2021
Data ogłoszenia: 23/03/2021
Data wejścia w życie: 24/03/2021