Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
z dnia 12 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1279) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) podpisie zaufanym - rozumie się przez to podpis zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).";

2)
w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zgłoszenie sporządza się w formie dokumentu elektronicznego i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przesyła za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.";

3)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Powiadomienie sporządza się w terminie 14 dni od dnia wpisu podmiotu do rejestru.";

4)
w § 6 w ust. 1:
a)
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) adres zamieszkania lub adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, ",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dane o projekcie lub operacji:

a) nazwę programu operacyjnego, mechanizmu finansowego lub programu współpracy,

b) nazwę osi priorytetowej lub priorytetu i obszaru,

c) nazwę projektu lub operacji lub numer wniosku,

d) numer decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy, jeżeli został nadany, datę jej wydania i oznaczenie organu wydającego albo informację o jej niewydaniu.";

5)
w § 8:
a)
w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatruje się zaawansowanym podpisem elektronicznym, w tym podpisem osobistym, lub podpisem zaufanym.",

b)
uchyla się ust. 11;
6)
w § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Powiadomienie sporządza się w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany w rejestrze.";

7)
po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Powiadomienia dla właściwej instytucji, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 9 ust. 7, oraz odpowiedzi na wniosek instytucji, o których mowa w § 8 ust. 4, są sporządzane w formie dokumentu elektronicznego i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przesyłane za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

2. Powiadomienia dla podmiotu wykluczonego, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 9 ust. 7, oraz odpowiedzi na wniosek beneficjenta, o którym mowa w § 8 ust. 2, są:

1) sporządzane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego;

2) doręczane przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) albo przez pracownika urzędu obsługującego Ministra Finansów - w przypadku sporządzenia ich w formie pisemnej;

3) doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 34

4) - w przypadku sporządzenia ich w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli beneficjent lub podmiot wykluczony spełni jeden z następujących warunków:

a) złoży wniosek w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Finansów,

b) wystąpi do Ministra Finansów o takie doręczenie i wskaże Ministrowi Finansów adres elektroniczny.

3. Jeżeli podmiot wykluczony albo beneficjent zrezygnuje z doręczania powiadomień albo odpowiedzi, o których mowa w ust. 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Minister Finansów doręcza je w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem ust. 4.

4. W przypadku powiadomień i odpowiedzi, o których mowa w ust. 2, sporządzonych przez Ministra Finansów w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, doręczenie może polegać na doręczeniu ich wydruku uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego ich treść, jeżeli beneficjent albo podmiot wykluczony nie złożył wniosku w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Finansów lub nie wystąpił do Ministra Finansów o takie doręczenie. Przepis ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio do sposobu doręczenia wydruku.

5. Wydruk, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) informację, że powiadomienie albo odpowiedź zostały wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała;

2) identyfikator powiadomienia albo odpowiedzi, nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego powiadomienie albo odpowiedź zostały wydane.";

8)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Formularz zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru podmiotów wykluczonych

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.493

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Data aktu: 12/03/2021
Data ogłoszenia: 17/03/2021
Data wejścia w życie: 01/04/2021