Wynagrodzenie dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu

Na podstawie art. 32c § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu;
2)
sposób ustalania wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, które mogą być przyznane dyrektorowi sądu lub zastępcy dyrektora sądu.
§  2. 
1. 
Ustala się następujące przedziały wysokości wynagrodzeń zasadniczych:
1)
w sądach rejonowych i sądach okręgowych, w których obsada wynosi do 20 sędziów i asesorów sądowych:
a)
dyrektor sądu: 5500-9000 zł,
b)
zastępca dyrektora sądu: 5000-7000 zł;
2)
w sądach rejonowych i sądach okręgowych, w których obsada wynosi od 21 do 50 sędziów i asesorów sądowych:
a)
dyrektor sądu: 6000-9800 zł,
b)
zastępca dyrektora sądu: 5600-8000 zł;
3)
w sądach rejonowych i sądach okręgowych, w których obsada wynosi powyżej 50 sędziów i asesorów sądowych:
a)
dyrektor sądu: 7000-10 500 zł,
b)
zastępca dyrektora sądu: 6000-9500 zł;
4)
w sądach apelacyjnych:
a)
dyrektor sądu: 9000-12 000 zł,
b)
zastępca dyrektora sądu: 8000-11 000 zł.
2. 
W celu ustalenia przedziału wysokości wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu okręgowego w przypadku, o którym mowa w art. 21a § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą", sumuje się etaty sędziowskie w danym sądzie okręgowym oraz etaty sędziowskie i asesorskie w sądzie rejonowym, dla którego wykonuje on zadania dyrektora sądu.
§  3. 
1. 
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego dla dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu uwzględnia wymiar, czas i sposób realizacji powierzonych dodatkowych zadań.
2. 
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu uwzględnia stopień realizacji celów i zadań określonych w planie działalności odpowiednio dla danego sądu lub sądów podległych oraz poprawę skuteczności i efektywności wykorzystania zasobów finansowych i kadrowych danego sądu lub sądów podległych.
§  4. 
1. 
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu rejonowego i okręgowego uwzględnia również wniosek złożony przez prezesa tego sądu lub wniosek prezesa sądu rejonowego w przypadku, o którym mowa w art. 21a § 1 zdanie drugie ustawy, zaopiniowany przez dyrektora właściwego sądu apelacyjnego.
2. 
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu apelacyjnego uwzględnia również wniosek złożony przez prezesa tego sądu.
3. 
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla zastępcy dyrektora sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego uwzględnia również wniosek złożony przez dyrektora tego sądu lub dyrektora właściwego sądu apelacyjnego, zaopiniowany przez prezesa właściwego sądu.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021